Služby pre verejný sektor

 • Share

 

Našim klientom poskytujeme komplexné poradenské a auditné služby zamerané najmä na:

Vládny audit

 • Overenie súladu nastavenia systémov riadenia a kontroly s legislatívnymi požiadavkami (audit súladu)
 • Preverenie účinného fungovania systémov riadenia a kontroly operačných programov (systémový audit, audit ukončovania pomoci)
 • Overovanie oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácii (audit operácií)
 • Audit účtov (finančný audit)
 • Overovanie splnenia nápravných opatrení (follow-up audit)

Kontrola súladu (compliance)

 • Výkon rôznych typov auditov a kontrol, napr. výkon prvostupňových kontrol pred vykonaním finančnej operácie, následných kontrol po vykonaní finančnej operácie, kontrol na mieste, kontrol verejných obstarávaní.
 • Overenie stavu realizácie projektov a programov, posudzovanie čerpania finančných prostriedkov počas ich realizácie, monitorovanie pokroku realizácie projektov a programov
 • Posudzovanie súladu dodržiavania pravidiel definovaných legislatívou alebo internými smernicami organizácií, splnomocneniami medzi materskou organizáciou a podriadenými organizáciami a pod.

Hodnotenie

 • Hodnotenie operačných programov  v oblasti tematického hodnotenia, hodnotenia dopadov alebo hodnotenia pokroku (napr. napĺňanie legislatívnych požiadaviek EÚ voči SR, dosahovanie plánovaných výsledkov a výstupov, podpora rozvoja regiónov prostredníctvom výstupov programu, dopad na životnú úroveň a rozvoj podnikateľských aktivít a pod).
 • Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít,
 • Tvorba rôznych metodík pre výkon hodnotenia, tvorba hodnotiacich modelov a definovaní hodnotiacich otázok a pod.

Poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov v rámci implementácie EŠIF

 • Príprava metodických dokumentov potrebných pre implementáciu operačných programov (príručky, interné normy, interné manuály procedúr a pod.) na úrovni riadiacich orgánov, resp. potrebných pre usmernenie prijímateľov pri implementácii projektov
 • Príprava strategických dokumentov, napr. v oblasti komunikácie,
 • Návrh revízie operačného programu vrátane návrhu na realokáciu finančných prostriedkov
 • Analýza existujúceho stavu, definovanie odporúčaní a návrhu budúceho stavu v oblasti procesov organizácie, administratívnych kapacít a pod.