Riadenie rizík

Kvalitné riadenie rizík nie je prekážkou, ale, naopak, dôležitým predpokladom rozvoja každej obchodnej spoločnosti a inej organizácie

 • Share

Mnohé organizácie však zo svojej investície do riadenia rizík neťažia tak, ako by mohli, pretože procesy riadenia rizík nie sú prepojené a systém oznamovania kritických informácií a údajov neexistuje.

Ako vám naše poradenské služby môžu pomôcť?

Či už sa projekt, ktorý pre klienta realizujeme, týka interného auditu, vnútorných kontrolných mechanizmov, alebo celopodnikového riadenia, našu spoluprácu zvyčajne začíname tým, že klientovi pomôžeme nájsť odpovede na niektoré kľúčové otázky, napríklad:

 • Ktoré najväčšie riziká hrozia vašej organizácii a ako ich riadite?
 • Prekrývajú sa vo firme niektoré rizikové funkcie alebo máte medzery v ich pokrytí?
 • Využívate optimálne informačné technológie?

Na základe informácií, ktoré získame z odpovedí na tieto otázky, vypracujeme efektívnu metodiku, ktorá zahŕňa:

 • rýchle posúdenie a identifikáciu príležitostí na hlbšiu integráciu postupov, ktoré daná spoločnosť používa na riadenie rizík a na ich skvalitnenie,
 • diagnostiku, t. j. komplexný a systematický prístup k ohodnoteniu schopností spoločnosti v oblasti reportingu a súladu s právnymi a regulačnými predpismi (compliance) spolu s návrhom budúceho stavu, jeho ekonomickým zdôvodnením a postupom, ako ho dosiahnuť,
 • transformáciu systému riadenia rizík.

Výhodou našich poradenských služieb je, že sa náš odborný potenciál v oblasti riadenia rizík môže pri realizácii konkrétnych poradenských projektov oprieť o naše znalosti, zručnosti a skúsenosti s prevádzkovým a projektovým riadením a riadením zmien. Naši poradcovia sa špecializujú na tieto štyri kľúčové kompetencie:

 • zmeny v oblasti ľudských zdrojov a organizačné zmeny,
 • poradenstvo v oblasti IT,
 • strategické riadenie,
 • projektové riadenie.