Finančné a účtovné poradenstvo

 • Share

Súčasné ekonomické prostredie zostáva neisté aj napriek náznakom oživenia. Hoci spoločnosti nepoľavujú vo svojej snahe dosiahnuť rast na rozvinutých a rýchlo rastúcich trhoch, problémy stále pretrvávajú.

Podniky sú nútené ustavične monitorovať náklady a obozretne riadiť peňažné toky v čoraz zložitejšom a rýchlo sa meniacom regulačnom prostredí, v rámci ktorého akékoľvek zmeny účtovných štandardov môžu ovplyvniť proces rozhodovania. Je preto nevyhnutné, aby sa pri prijímaní kľúčových obchodných rozhodnutí predvídal ich dosah na účtovné a finančné výkazníctvo podniku.

Náš tím špecializujúci sa na finančné a účtovné poradenstvo tvoria odborníci z rôznych oblastí, predovšetkým účtovní, daňoví poradcovia a IT špecialisti, ktorí majú bohaté sektorové skúsenosti s praktickou implementáciou účtovných štandardov vrátane plánovania a realizácie komplexných projektov, ako je prechod z národných účtovných predpisov na medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS). Úzko spolupracujeme s finančnými riaditeľmi, členmi výborov pre audit, vedúcimi oddelení treasury a ďalšími finančnými manažérmi a pomáhame im správne interpretovať plánované zmeny účtovných štandardov a iných predpisov a posúdiť, ako tieto zmeny ovplyvnia ich spoločnosť.

Klientom poskytujeme poradenstvo v dôležitých oblastiach, ktoré sa týkajú zmien v účtovných štandardoch a regulačných požiadavkách, nových obchodných aktivít a akvizícií.

Zistite viac o našich službách
Naši odborníci poskytujú podporu nielen pri usmerňovaní spoločností spleťou IFRS, v oblasti správy a regulačných požiadaviek a pri konfrontácii s novým fenoménom vo svete IT – tzv. big data, ale dokážu náležite reagovať aj na zložité transakcie a účtovné postupy.

Naše tímy vám môžu pomôcť v týchto oblastiach:

 • Zabezpečenie kvalitného účtovníctva a výkazníctva

  Naši odborníci špecializujúci sa na finančné a účtovné poradenstvo poskytujú asistenciu popredným organizáciám pri riešení technických záležitostí účtovného a finančného výkazníctva, ktoré okrem iného zahŕňajú:

  • zložité otázky vyplývajúce z návrhu nových účtovných usmernení vrátane posúdenia dôsledkov na existujúce systémy a procesy,
  • návrh rámca celopodnikovej účtovnej politiky a súvisiacej dokumentácie,
  • zefektívnenie finančných postupov a kontrolných mechanizmov vrátane vypracovania a/alebo integrácie postupov ako súčasť realizácie finančnej transformácie a implementácie systému plánovania zdrojov podniku (ERP),
  • urýchlenie konverzie na IFRS, US GAAP a IPSAS,
  • nápravu kontrolných účtov a významných nedostatkov,
  • účtovanie o zmluvách týkajúcich sa finančných derivátov a komodít,
  • racionalizáciu postupov týkajúcich sa štatutárneho výkazníctva,
  • vývoj nástrojov na implementáciu nových účtovných štandardov a uľahčenie rozhodovania.
 • Zlepšenie účtovníctva skvalitnením IT a súvisiacich procesov

  Podniky často zápasia s dohľadom nad účinným riadením, tlakom na znižovanie nákladov a rastúcimi regulačnými požiadavkami. Mnohé z nich majú ťažkosti pri monitorovaní svojich metód a kontrolných mechanizmov.

  Naši odborníci špecializujúci sa na finančné účtovné poradenstvo poskytujú podnikom asistenciu v týchto oblastiach:

  • posúdenie, transformácia a reorganizácia finančných a kontrolných funkcií,
  • zosúladenie účtovných postupov po uskutočnení nových akvizícií,
  • zdokonalenie procesu uzatvorenia finančných výkazov,
  • vyhodnotenie a prepracovanie interných kontrolných mechanizmov,
  • poskytnutie účtovnej podpory pri konsolidácii,
  • účtovníctvo z hľadiska výkazníctva na daňové účely.
 • Splnenie požiadaviek v oblasti regulácie, správy a financií

  Finančné úseky často zohrávajú širšiu úlohu v podnikoch, od riadenia volatility pri obchodovaní s komoditami až po kontrolu devízovej expozície.

  Naši odborníci špecializujúci sa na finančné účtovné poradenstvo poskytujú podnikom asistenciu v týchto oblastiach:

  • plnenie nových regulačných požiadaviek,
  • účtovanie finančných derivátov a komodít,
  • benchmarking vášho podnikového rámca pre správu a riadenie s úlohami výboru pre audit v oblasti dohľadu,
  • realizácia zámerov v oblasti verejných ponúk akcií alebo refinancovania,
  • účtovanie fúzií alebo akvizícií s vysokou hodnotu a perspektívnych vyčlenení minoritných podielov,
  • zmeny v organizačnej štruktúre,
  • štruktúrovanie zložitých tuzemských alebo medzinárodných transakcií a riešenie súvisiacich kľúčových záležitostí v oblasti účtovného a finančného výkazníctva.
 • Riešenie ostatných dôsledkov v oblasti auditu, atestácie a účtovníctva

  Riadiace tímy často dostávajú odporúčania týkajúce sa zdokonalenia procesov a kontrolných mechanizmov a následne požadujú externú pomoc, aby dokázali doplniť nedostatok zdrojov či technických odborných poznatkov.

  Naši odborníci špecializujúci sa na finančné účtovné poradenstvo poskytujú podnikom asistenciu v týchto oblastiach:

  • zosúladenie finančných a účtovných procesov s regulačnými požiadavkami a požiadavkami týkajúcimi sa správy prostredníctvom našich audítorských služieb pre prijímanie nápravných opatrení,
  • školenie tímov poskytovaním služieb v oblasti vzdelávania podnikateľov.