Forenzné služby a podpora integrity

 • Share

Úspešné spoločnosti, ktoré si chcú udržať dôveru zainteresovaných strán, vedia, že ich reputácia závisí od ich schopnosti plniť sľuby, dodržiavať zákony a správať sa eticky. Odborníci z nášho oddelenia EY Forenzné služby a podpora integrity pomáhajú spoločnostiam chrániť a obnoviť ich podnikovú a finančnú reputáciu. Spoločnostiam a ich právnym poradcom poskytujeme asistenciu pri prešetrovaní skutočností a riešení sporov a pomáhame im zvládať regulačné výzvy. V rámci programov zabezpečovania súladu sa prioritne sústreďujeme na morálnu integritu, prostredníctvom ktorej možno lepšie riadiť etické riziká aj riziká ohrozujúce dobrú povesť.       

Vieme, ako spoločnosti fungujú v zložitom prostredí, ako tlaky, postoje a kultúra ovplyvňujú kroky zamestnancov a ako využívať dátové analýzy na zlepšenie výsledkov v oblasti zabezpečovania súladu a vyšetrovania. V rámci svojho záväzku budovať lepšie fungujúci svet sa usilujeme, aby základom tohto sveta bola morálna integrita.

 

Agenda morálnej integrity

Prekonajte priepasť medzi zámermi, prijatými krokmi a vyhodnotením dôsledkov

Deklarované zámery spoločnosti môžu byť jasné: v spoločnosti sú zavedené zásady a kódexy správania a predstavitelia vrcholového vedenia demonštrujú svoj záväzok dodržiavať ich prostredníctvom formálnej i neformálnej komunikácie. Napriek tomu nedávne mediálne škandály veľkých korporácií dokazujú, že naďalej pretrvávajú odchýlky v správaní výkonných pracovníkov, ktoré zostávajú dlhší čas bez povšimnutia. Keď sa konečne správy o neetickom správaní dostanú na verejnosť, nasledujú nákladné vyšetrovania, vysoké pokuty a stíhanie jednotlivcov, ktoré sprevádzajú straty v podobe nižšej trhovej kapitalizácie. Spoločnosti, ktoré chcú preklenúť priepasť medzi zámerom a realitou, by preto mali svoje úsilie sústrediť na zlepšenie účinnosti svojich compliance programov, čo dosiahnu posudzovaním firemnej kultúry, kontrolných mechanizmov a správy podniku z hľadiska morálnej integrity a zároveň využívaním nových technológií na zabezpečenie lepšieho zužitkovania údajov.

Dôležitosť bezúhonnosti

Bezúhonnosť je základným kameňom úspechu. Z výsledkov nášho posledného globálneho prieskumu o podvodoch a korupcii (EY Global Fraud Survey) vyplýva, že medzi benefity preukazovania morálnej integrity v rámci podniku patrí nielen možnosť vyhnúť sa pokutám, ale aj skutočné zlepšenie podnikovej výkonnosti. Respondenti prieskumu boli toho názoru, že medzi dôležitejšie benefity než vyhýbanie sa kontrole či pokutám patrí vnímanie zákazníkov a verejnosti a zároveň nábor a udržanie si zamestnancov.

Predstavenie agendy morálnej integrity

Cieľom agendy morálnej integrity je pomôcť spoločnostiam preklenúť priepasť medzi zámermi a reálnym správaním. Ide o rámec na dosiahnutie úspechu, ktorý je postavený na kľúčovom súbore štyroch prvkov, vďaka ktorým sa zosúlaďujú kroky jednotlivca s cieľmi príslušného podniku. Vďaka tejto agende môžu úspešné spoločnosti zostať verné svojim poslaniam, plniť svoje sľuby, dodržiavať zákony a etické štandardy, ako aj posilňovať dôveru verejnosti v systém slobodného podnikania.

EY - Integrity Agenda

Ako EY pomáha spoločnostiam plniť ciele ich agendy morálnej integrity

Vďaka našej sieti približne 4 500 forenzných expertov na celom svete dokážeme zostaviť správny tím odborníkov z rôznych oblastí a krajín, ktorý bude vám a vašim právnym poradcom v rámci spolupráce ponúkať pomoc v podobe rozsiahlych skúseností z mnohých odvetví, dôkladnej znalosti problematiky a najnovších poznatkov z praxe.

 • Investigations & Compliance

  Náš angažovaný tím vyšetrovateľov, forenzných účtovníkov a odborníkov na oblasť compliance a technológií pomáha spoločnostiam rýchlo reagovať v prípade podozrení z podvodu, korupcie a ďalšieho neetického konania, ako aj pri požiadavkách zo strany orgánov činných v trestnom konaní a regulačných orgánov. Pomocou moderných forenzných technológií, ktoré používame, dokážeme rýchlo zozbierať fakty a dôkazy a vďaka nim stanoviť rozsah posudzovanej záležitosti a spoločnostiam poskytnúť našu asistenciu pri správe dotknutých zainteresovaných strán. V rámci podpory poskytovanej právnym poradcom analyzujeme rôzne zdroje údajov s cieľom odhaliť väzby, vzory a anomálie, a pomáhame im pri príprave zistení na účely ich prezentácie počas súdnych konaní.

  Naši odborníci spolupracujú so spoločnosťami a s ich právnymi poradcami aj na vylepšovaní hodnotení rizík a prispôsobovaní programov v oblasti súladu tak, aby sa morálna integrita stala stredobodom ich organizácie. Naším cieľom je pomôcť podnikom vybudovať etickú firemnú kultúru zameranú na čestnosť, bezúhonnosť a transparentnosť, čo im v konečnom dôsledku umožní zlepšiť podnikovú výkonnosť a chrániť značku. Vďaka využívaniu forenzných dátových analýz poskytujeme poznatky o vzorcoch správania zamestnancov, ktoré možno použiť pri vývoji vlastných programov v oblasti súladu a ich zladení s obchodným a rizikovým profilom podniku.

 • Forensic Diligence (Forenzné preverovanie)

  Naši odborníci na forenzné previerky poskytujú spoločnostiam a ich právnym poradcom asistenciu pri identifikovaní a zmierňovaní finančných a prevádzkových rizík, ako aj rizík ohrozujúcich dobrú povesť, ktoré sprevádzajú transakcie v oblasti fúzií a akvizícií. Majú bohaté skúsenosti s protikorupčnými previerkami, či pred, alebo po ich uzatvorení, aj so súvisiacimi vyšetrovaniami a záležitosťami v oblasti zabezpečenia súladu. Okrem toho sú odborne spôsobilí vykonávať hĺbkové analýzy rizík, ktoré sprevádzajú prípady podvodu, korupcie alebo prania špinavých peňazí, alebo sa týkajú obmedzení obchodu a exportu, transakcií spriaznených strán či konfliktov záujmu. Disponujeme globálnymi možnosťami a zdrojmi na riešenie potenciálnych problematických transakcií vo všetkých zemepisných lokalitách a priemyselných odvetviach.

 • Claims & Disputes (Sporové konania)

  Pomáhame spoločnostiam a ich právnym poradcom pri príprave výpočtov, analýz a stratégií, ktoré sú potrebné na riešenie zložitých obchodných sporov. Poskytovaním poradenstva o finančných aspektoch zmlúv či obchodných dohôd, ktoré sú často príčinou vzniku súdnych sporov, im pomáhame tiež znižovať riziko možných budúcich problémov ešte pred podpisom príslušnej dohody. Vďaka našej podpore dokážu spoločnosti efektívne obhájiť svoje stanoviská k finančným a obchodným záležitostiam v rámci arbitrážnych alebo súdnych konaní, či v iných alternatívnych postupoch riešenia sporov. Poskytujeme komplexné, objektívne, nezávislé znalecké svedectvá a posudky na širokú škálu odborných záležitostí, ktoré sú kľúčové z hľadiska výsledku sporov. Uvedené služby môžeme poskytovať vďaka zlúčeniu našich bohatých forenzných zručností, poznatkov o priemyselných odvetviach a rozsiahlych skúseností s poradenstvom v záležitostiach, ktoré sme priebežne nadobudli častou účasťou na fórach zameraných na riešenie sporov. Spoločnostiam napokon pomáhame chrániť hodnotu ich obchodných transakcií a generovať legitímne zisky z ich zmlúv a transakcií.

  Naši odborníci špecializujúci sa na poistné plnenia pomáhajú spoločnostiam zotaviť sa z finančných strát, a to prípravou podkladov na uplatnenie nárokov z komerčného poistenia alebo žiadostí o štátnu dotáciu v prípade katastrofických strát. Po požiaroch, explóziách, povodniach, víchriciach, krádežiach, kybernetických prienikoch a v prípade iných nespočetných katastrofických situácií sú podniky často odkázané na asistenciu pri príprave stratégie, ako vymáhať náhradu svojich finančných škôd a vypracovať príslušnú dokumentáciu. Naši odborníci majú roky skúseností s poskytovaním služieb spoločnostiam pri vymáhaní náhrad škôd od poisťovateľov.

 • Forensic Data Analytics (Forenzné dátové analýzy)

  Forenzné dátové analýzy (FDA) sú kľúčovým prvkom takmer všetkých služieb, ktoré poskytujeme našim klientom – či už ide o vyšetrovanie, digitalizáciu compliance procesov, forenzné previerky, alebo zložité sporové konania. Naši odborníci špecializujúci sa na FDA majú skúsenosti s oblasťami, ako sú strojové učenie, spracovanie prirodzeného jazyka a robotická procesná automatizácia, ktoré znásobuje bohatá prax v mnohých priemyselných oblastiach. Spoločnostiam poskytujeme podporu pri odhaľovaní a vyšetrovaní prípadov zahŕňajúcich podvody, nezodpovedné a neefektívne spravovanie majetku spoločnosti, zneužívanie, korupciu a ďalšie formy nedodržiavania stanovených požiadaviek či predpisov.

  Vďaka odbornej kvalifikácii, skúsenostiam a kapacite nášho tímu dokážeme výkonným pracovníkom spoločností poskytovať vecné dôkazy a poznatky, ktoré potrebujú pri riadení rizík ohrozujúcich morálnu integritu, ďalej pri znižovaní nákladov na zabezpečenie súladu s predpismi a pri zvyšovaní transparentnosti podnikania. 
   
  Okrem toho využívaním prispôsobeného, opakovane použiteľného a nákladovo efektívneho rámca spoločnostiam prostredníctvom tzv. riadených služieb (managed services) pomáhame riešiť pretrvávajúce riziká v oblasti compliance a rýchlo reagovať v prípade regulačného dohľadu. Náš prístup je založený na dôslednom uplatňovaní zabezpečenia dát, už od prvotného štádia návrhu. Ponúkame rôzne riešenia zdieľania údajov, pričom každé z nich disponuje viacerými fyzickými a virtuálnymi bezpečnostnými bariérami a využíva služby počítačových forenzných laboratórií EY nachádzajúcich sa vo viac než 30 krajinách.

 • Discovery (Dátové analýzy)

  Na pozadí čoraz zložitejšieho právneho a regulačného prostredia sme svedkami stále väčšej rôznorodosti a rozptylu digitálnych informácií. Spoločnosti sa netaja svojím záujmom o konečné a ucelené riešenia v oblasti dátových analýz, ktoré im pomôžu jednak riadiť právne riziká a riziká v oblasti compliance a jednak znižovať náklady. Počnúc správou informácií pred súdnym sporom a končiac poskytnutím údajov po ukončení súdneho sporu, poskytujeme komplexné služby počas celého cyklu dátovej analýzy tým, že využívame odbornú kvalifikáciu, skúsenosti a kapacitu nášho tímu. Máme rozsiahle skúsenosti s riešením významných, zložitých právnych a regulačných sporov a vyšetrovaní. Naši odborníci špecializujúci sa na dátové analýzy a správu informácií a forenzní experti pomáhajú spoločnostiam odpovedať na otázky „kto, čo, kedy a ako“, čím im umožňujú plniť ich potreby v oblasti dátových analýz a zabezpečovania súladu.

  Zaviazali sme sa chrániť informačné aktíva podnikov. V rámci tohto záväzku sme zaviedli celosvetové prevádzkové usmernenia týkajúce sa spracúvania údajov spoločností, za ktoré nesie zodpovednosť globálny tím pre ochranu osobných údajov kancelárie právneho poradenstva EY. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov EÚ o ochrane osobných údajov a súkromia a ďalších relevantných nariadení zaviedla spoločnosť EY Záväzné vnútropodnikové pravidlá (Binding Corporate Rules, BCR). V mnohých prípadoch, najmä v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (tzv. GDPR), sme boli vďaka uvedeným BCR schopní zrealizovať cezhraničné prenosy údajov, čo v konečnom dôsledku viedlo k ekonomickej efektívnosti a lepšej kontrole kvality prostredníctvom centralizovaného spracúvania a preverovania.

 • Privacy & Cyber Response (Intervencia v prípade kybernetických incidentov a incidentov v oblasti ochrany osobných údajov)
  Od vyšetrovania cez súdny spor až po regulačnú reakciu pomáhajú odborníci EY špecializujúci sa na oblasť P&CR spoločnostiam zvládať nástrahy zložitých kybernetických útokov. Naše tímy asistovali spoločnostiam pri reagovaní na celý rad kybernetických incidentov vrátane krádeží osobne identifikovateľných údajov (tzv. Personally Identifiable Information, PII), útokov využívajúcich firemné emaily (tzv. Business Email Compromise, BEC), útokov využívajúcich ransomvér a krádeží kreditných kariet. Kombinujeme svoje skúsenosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a počítačové forenzné skúsenosti s tradičnými prístupmi k vyšetrovaniu, čo zahŕňa vypočúvanie svedkov, analyzovanie údajov a skúmanie fyzických a digitálnych dôkazov s cieľom odhaliť všetky skutočnosti týkajúce sa daného bezpečnostného incidentu. Naši skúsení odborníci vám pomôžu náležite reagovať na požiadavky regulačných orgánov a zároveň spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Keďže kybernetické útoky často nepoznajú hranice, prispôsobujeme svoje postupy konkrétnym právnym a regulačným požiadavkám každej krajiny zapojenej do vyšetrovania a  využívame pritom našu spoluprácu s externými právnymi poradcami.
   
  Naše interdisciplinárne tímy pomáhajú podnikom vyvíjať rámcové stratégie pre správu údajov, podporené vhodnými politikami a technológiami, čo im umožňuje zabezpečovať súlad s predpismi v oblasti súkromia a ochrany osobných údajov a jeho dlhodobú dosiahnuteľnosť a udržateľnosť. V rámci svojich služieb poskytujeme podnikom aj asistenciu pri príprave plánov súladu s GDPR a ďalšími relevantnými predpismi v oblasti súkromia a ochrany osobných údajov, ktoré fungujú v spojení s plánom reakcie spoločností na kybernetické útoky a umožňujú im tak účinne a v požadovanom časovom intervale reagovať na prípady narušenia kybernetickej bezpečnosti.

 

Stiahnite si naše brožúry

 

 

Späť na služby v oblasti auditu