Vyšetrovanie podvodov a riešenie sporov

 • Share

Aktívny prístup k prevencii podvodov a boju proti korupcii dnes spoločnostiam prináša hmatateľné ekonomické výhody. Už totiž zďaleka nejde len o priamy finančný, obchodný alebo právny dosah odhalených prípadov neetického a podvodného konania alebo prípadne trestnej činnosti. Vzhľadom na rýchlosť šírenia informácií v médiách podobné zlyhania často zásadne ohrozujú povesť spoločnosti a v niektorých prípadoch i jej samotnú existenciu. Preto s klientmi spolupracujeme na príprave a realizácii rôznych opatrení, ktoré im pomáhajú posilňovať interné kontrolné mechanizmy, efektívne riadiť riziká a predchádzať neetickému a podvodnému konaniu.

Náš tím skúsených forenzných odborníkov vám pomôže nezávisle prešetriť podozrenie na prípady neetického, korupčného alebo podvodného konania a vyčísliť jeho finančné dôsledky. Poskytujeme aj podporu pri medzinárodných arbitrážach a súdnych (obchodných) sporoch.

S maximálnym ohľadom na citlivosť sprístupnených informácií a naliehavosť zákazky preverujeme neobvyklé transakcie, zaisťujeme dôkazné materiály v tlačenej i elektronickej podobe a forenzne overujeme finančné uzávierky, účtové transakcie a ďalšie údaje a skutočnosti. Vysoká kvalita našej práce je dôvodom, prečo sa mnoho popredných svetových aj slovenských spoločností, vrátane renomovaných právnických firiem, obracia práve na EY.

Medzi naše hlavné forenzné služby patrí:

 • Vyšetrovanie podvodov / forenzný audit

  Spoločnosti čelia zvýšenému riziku podvodu, korupcie a neetického konania. Páchatelia podvodného konania môžu poškodenej spoločnosti spôsobiť nielen významné finančné škody, ale aj ohroziť jej reputáciu. Pre klientov pripravíme detailnú analýzu vzniknutej situácie, preveríme podozrenia na nežiaduce či podvodné konanie, odhalíme ďalšie typy spáchaných podvodov, vyčíslime rozsah spôsobenej škody, určíme, aké veľké riziko predstavuje podvodné konanie pre spoločnosť, kto bol do podvodu zapojený a aké sú možnosti nápravy, zaistíme dôkazný materiál a pod.

 • Medzinárodné arbitráže a podpora pri riešení sporov

  Ak čelíte hrozbe medzinárodnej arbitráže alebo súdneho sporu, je nevyhnutné vzniknutú situáciu čo najskôr správne vyhodnotiť. Náš tím vám môže asistovať vo všetkých štádiách arbitrážneho konania alebo procesu riešenia sporov. Naše služby zahŕňajú zhromažďovanie a analýzu podkladov na účely riadenia a prípravy stratégií riešenia sporov, stanovenie výšky škôd až po poskytovanie znaleckého svedectva v rámci súdneho či arbitrážneho riadenia.


  Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním pomoci klientom a ich právnym poradcom v týchto oblastiach. V kancelárii EY pôsobia kvalifikovaní odborníci na forenzné účtovníctvo a analýzu dôsledkov škôd a oceňovací znalci, štatistici a špecialisti na ekonomické modelovanie a forenzné previerky informačných systémov.

 • Prevencia podvodov

  Pri prevencii podvodov sa zameriavame na tieto hlavné oblasti: nastavenie firemnej kultúry a správnej komunikácie, navrhnutie a podpora pri zavádzaní proaktívnych a reaktívnych opatrení na zníženie rizika výskytu podvodov, ktorými pomáhame klientom posilniť firemnú kultúru a lojalitu zamestnancov, zvýšiť povedomie o riziku podvodov a minimalizovať dôsledky podvodného konania na chod spoločnosti a jej finančné výsledky.

 • Compliance

  Naši odborníci vám pomôžu posúdiť súlad činností vo vašej spoločnosti s platnými zákonmi, záväznými predpismi a identifikovať potenciálne riziká podvodu. Podporujeme klientov pri riadení týchto rizík, zavedení primeraných opatrení a sledovaní a vyhodnocovaní účinnosti interných procesov a kontrol v oblasti compliance.

 • Forenzné technológie a dátové analýzy

  Naši forenzní špecialisti na informačné technológie zaistia pevné a prenosné pamäťové disky a ďalší dôkazný digitálny materiál s cieľom identifikovať a vyťažiť informácie relevantné pre predmet forenzného vyšetrovania. Pomocou forenznej analýzy, napr. účtových dát, môžeme odhaliť neobvyklé, podozrivé alebo podvodné transakcie, ohrozujúce alebo poškodzujúce vašu spoločnosť.

 • Forenzné due diligence
  V pred- aj postakvizičnej fáze transakcie preverujeme, či sa v predmetnej spoločnosti vyskytujú neštandardné alebo podvodné praktiky, a získavame informácie, ktoré investorovi môžu pomôcť posúdiť súvisiace riziká transakcie. Tie môže investor následne zohľadniť vo svojom valuačnom modeli a pri rozhodovaní o transakcii.
 • Forenzná podpora insolventného riadenia
  Pre insolvenčných správcov, veriteľov a ich právnych zástupcov preverujeme hospodárenie, účtovníctvo alebo vybrané transakcie daného subjektu, súvisiacu dokumentáciu a ďalšie skutočnosti. Pomocou forenzných technológií pomáhame pri identifikácii, zbere a vyhodnotení potenciálne relevantných elektronických informácií a identifikujeme možné skryté obchodné alebo iné záujmy zainteresovaných osôb.

 

Stiahnite si naše brožúry

 

 

Späť na služby v oblasti auditu