People Advisory Services

 • Share

Svet sa neustále mení v dôsledku vývoja v oblasti globalizácie, demografie, technológií a regulácie. Tieto disruptívne sily nútia podniky uskutočňovať rýchle zmeny, pričom pri ich pohotovom a flexibilnom prijímaní a zavádzaní im najlepšie pomôžu vlastní zamestnanci.

Na druhej strane je čoraz ťažšie nájsť, riadiť, motivovať a udržať si talentovaných zamestnancov a zároveň mať pod kontrolou náklady. Našim klientom pomáhame pri zostavení ich personálnej agendy, t. j. nájsť správnych ľudí so správnymi schopnosťami na správnom mieste za správnu cenu zaväzujúcich sa konať správne.

Podniky, ktoré považujú svojich zamestnancov za súčasť integrovanej podnikovej stratégie, môžu získať konkurenčnú personálnu výhodu. Vďaka našej celosvetovej pôsobnosti a spolupráci vyriešime aj zložité otázky súvisiace s podnikovou transformáciou a celým zamestnaneckým cyklom, zabezpečíme optimálne rozmiestnenie talentov a mobilitu a získame pridanú hodnotu využitím neustále sa vyvíjajúcej a virtuálnej pracovnej sily a vplyvom meniacej sa úlohy HR.

Kladieme dôraz na rôznorodosť v oblasti talentov, globálnu prepojenosť a filozofiu založenú na spolupráci. To nás inšpiruje klásť fundovanejšie otázky, ktoré spoločnostiam v konečnom dôsledku pomôžu dosiahnuť vyššiu efektívnosť a dlhotrvajúce výsledky, ako aj získať konkurenčnú výhodu.

 • Služby v oblasti mobility

  Ako efektívnejšie riadiť globálne ľudské zdroje

  Cieľom našich poradenských služieb v oblasti mobility je poskytovať klientom spoľahlivú podporu pri príprave daňových priznaní a plnenie všetkých ďalších daňových povinností vo všetkých krajinách, kde pôsobí ich zamestnanci, a pomáhať im efektívne riadiť riziká mobilnej pracovnej sily.

  Klientom ponúkame v oblasti mobility širokú škálu služieb:

  • daňové poradenstvo
  • imigračné služby
  • poradenstvo pri vysielaní zamestnancov
  • medzinárodné sociálne a zdravotné poistenie
  • poradenstvo pri služobných cestách
 • Odmeňovanie zamestnancov a ich rozvoj

  Ako lepšie využiť ľudský potenciál vašej organizácie

  Naše poradenské služby v oblasti odmeňovania a rozvoja zamestnancov pomáhajú klientom správne nastaviť stratégiu odmeňovania a rozvoja talentov a zavádzať ďalšie opatrenia optimalizujúce efektivitu ľudských zdrojov.

  Každá organizácia sa usiluje o to, aby jej hospodárske výsledky boli z roka na rok lepšie a ľudské zdroje majú v tomto smere obrovský - a mnohokrát nedostatočne využívaný potenciál. Preto s klientmi spolupracujeme okrem iného v nasledujúcich oblastiach:

  • odmeňovanie zamestnancov
  • rozvoj a riadenie zamestnancov
  • HR poradenstvo pri transakciách (predinvestičná previerka (Due Diligence) v oblasti ľudských zdrojov, potransakčná integrácia, predaj)
  • poradenstvo v oblasti odvodov za zamestnancov
  • spracovanie mzdovej agendy
 • Daňové poradenstvo pre jednotlivcov

  Daňové personálne poradenstvo EY poskytuje manažérom a podnikateľom, prípadne ich spoločnostiam, podporu zameriavajúcu sa na lokálne i medzinárodné plánovanie v oblasti dane z príjmov fyzických osôb, plnenie daňových povinností a zabezpečovanie súladu s daňovými predpismi. V dnešnom globalizovanom ekonomickom svete naše služby prispievajú k plneniu čoraz náročnejších potrieb našich medzinárodných klientov.

  Výnimočný odborný potenciál našej globálnej poradenskej siete, ktorá má zastúpenie na celom svete nám umožňuje zabezpečovať pre klientov širokú škálu daňových služieb, okrem iného spracovanie daňových priznaní, daňové plánovanie a daňové poradenstvo týkajúce sa majetkových podielov, finančných investícií alebo iných finančných aktív. Náš prístup je zárukou profesionálne spracovaných daňových priznaní vrátane podkladových výpočtov a poradenstva a komplexného daňového plánovania.

  Naši daňoví odborníci vám vďaka svojim výnimočným znalostiam širokej daňovej problematiky pomôžu aj v medzinárodnom meradle efektívne riadiť vaše daňové záležitosti, riadne a včas platiť daň, dodržiavať všetky ďalšie predpisy a efektívne daňovo plánovať. Máme skúsenosti so spoluprácou s fyzickými osobami, obchodnými spoločnosťami aj inými organizáciami najrôznejších veľkostí v množstve daňových oblastí - od daňového plánovania cez stanovenie daňovej povinnosti, spracovanie daňového priznania až po riešenie daňových sporov.

 • Zvyšovanie výkonnosti HR

  Ako zabezpečiť efektívnejšie fungovanie oddelenia ľudských zdrojov

  Dnešná mimoriadne náročná ekonomická situácia kladie zvýšené požiadavky aj na oddelenia ľudských zdrojov (Human Resources, HR) a na efektivitu jeho fungovania. Na jednej strane sa sústavne obmedzuje jeho rozpočet a na druhej strane sa od neho očakáva, že bude výraznejšie prispievať k zvyšovaniu ziskovosti organizácie a k lepšiemu využívaniu jej ľudského potenciálu.

  Klientom pomáhame s návrhom a realizáciou projektov zameraných na nasledujúce oblasti:

  • stratégia HR
  • riadenie rizík HR a mzdovej agendy
  • transformácie HR a mzdovej agendy
  • outsourcing HR a mzdovej agendy
  • IT poradenstvo pre HR a mzdovú agendu