Zdaňovanie spoločností

 • Share

Služby v oblasti zdaňovania právnických osôb sme koncipovali tak, aby sme vyšli v ústrety vašim potrebám v oblasti dodržiavania daňových predpisov a požiadavkám na poradenstvo.

Naši daňoví odborníci vám vďaka svojim bohatým skúsenostiam a znalostiam môžu poskytnúť komplexné služby v oblasti daňového plánovania, finančného účtovníctva a dodržiavania daňových predpisov, ako aj pomôcť udržiavať efektívne vzťahy s finančnými úradmi.

Vďaka našim talentovaným zamestnancom, konzistentným globálnym metodikám a maximálnemu dôrazu, ktorý kladieme na kvalitu poskytovaných služieb, máte všetko, čo potrebujete na vybudovanie pevných základov pre dodržiavanie právnych predpisov a vykazovanie a na vytvorenie udržateľných daňových stratégií, ktoré vám umožnia realizovať vaše podnikateľské zámery.

 • Poradenstvo pri riadení daní a spracovaní daňového priznania

  Máme bohaté skúsenosti s realizáciou projektov pre spoločnosti všetkých veľkostí a v najrôznejších daňových oblastiach, od spracovania daňového priznania, vrátane revízie súvisiacich podkladov, daňového plánovania, stanovenia daňovej povinnosti, až po riešenie daňových sporov.

  Vďaka komplexnému prístupu k poskytovaniu poradenských služieb hovoríme nielen rovnakým jazykom ako pracovníci vášho daňového oddelenia, ale rozumieme si aj s vašimi účtovnými a ostatnými pracovníkmi finančného oddelenia, s vašimi počítačovými odborníkmi alebo prevádzkovými riaditeľovi. A to je dôležitý predpoklad pre úspech všetkých projektov zameraných na skvalitnenie daňovej funkcie.

  Požiadavky na daňové oddelenie v posledných rokoch dramaticky vzrástli. Globalizácia, sprísňujúce sa regulácia v mnohých oblastiach, nové nároky na správu a riadenie (Corporate Governance) a na transparentnosť finančných informácií, obmedzenejšie zdroje, menší časový priestor na uzávierku účtovných kníh - to je len niekoľko faktorov, s ktorými sa manažéri musia v súčasnosti vysporiadať.

  Vzhľadom k tomu, že tieto nároky sa budú aj v budúcnosti zvyšovať, musí byť vaša daňová funkcia schopná nájsť optimálnu rovnováhu medzi rôznymi požiadavkami, ktoré sú na ňu kladené, a prispievať k lepšej výkonnosti nielen samotného daňového oddelenia, ale celej spoločnosti.

  Poradenstvo EY zameriavajúce sa na optimálne riadenie daní vám pomôže dosiahnuť všetky výzvy, ktoré pred vaším daňovým oddelením stojí, a zlepšiť jeho výsledky.

 • Asistencia pri riešení daňových sporov

  Jedným z dôsledkov nedávnej ekonomickej krízy je väčší tlak na finančných riaditeľov kvôli mnohokrát výraznému poklesu hospodárskych výsledkov podnikov.

  Globalizácia prináša užšiu vzájomnú prepojenosť podnikateľských subjektov a masívnejšie presuny kapitálu. Daňová oddelenia nesú dnes zodpovednosť za väčšiu škálu rizík, než tomu bolo v minulosti. Navyše sú daňové záležitosti podstatne viac v centre pozornosti, a to nielen manažmentu, ale aj akcionárov, regulátorov, analytikov či médií.

  Náš tím špecializujúci sa na riešenie daňových sporov úzko spolupracuje s klientmi na prevenciu a riešenie sporov so správcami dane. Zameriavame sa na preventívne ošetrenie potenciálnych sporných bodov, čo našim klientom umožňuje riadne a bez závad podávať daňové priznania a viesť podkladovú evidenciu vyhovujúcu všetkým požiadavkám. Pomáhame našim klientom pri rokovaniach sa správcovi dane v priebehu daňových konaní i pred súdom v prípade daňových sporov. Naši daňoví odborníci sa môžu oprieť o výnimočný odborný potenciál našej globálnej poradenskej siete, ktorý im umožňuje efektívne riešiť zložité cezhraničné daňové spory.

 • Poradenstvo v oblasti účtovníctva a účtovného výkazníctva

  Naše poradenské služby v oblasti účtovníctva a finančného výkazníctva sa zameriavajú na spoluprácu s veľkými nadnárodnými spoločnosťami pri plnení požiadaviek, ktoré na ne kladie výkazníctvo jednotlivých krajín, kde pôsobí. Výnimočný odborný potenciál spoločnosti EY je pre našich klientov zárukou spoľahlivého a efektívneho dodržiavania všetkých zákonom stanovených povinností. Poskytujeme okrem iného nasledujúce služby:

  • zostavovanie účtovných závierok v súlade s lokálnymi účtovnými predpismi
  • účtovná podpora finančného oddelenia klienta: prevod účtovných výkazov zostavených v súlade s účtovnými predpismi platnými konsolidačným celkom na účtovné výkazy zostavené podľa lokálnych účtovných predpisov, podporu pri uzavieraní účtovných kníh, ako je spolupráca pri účtoch za jednotlivé obdobia, pri konverziách pre zostavenie predvahy a následné odsúhlasenia, zhromažďovanie a analýza dát v spolupráci s daňovými poradcami EY, spracovanie podkladov pre daňové priznanie.
 • Prevodné ceny a daňovo efektívne riešenie dodávateľsko-odberateľského reťazca

  Ponúkame vám globálny náhľad, ktorý vychádza z našich dlhoročných poznatkov o tom, čo skutočne funguje v oblasti transferového oceňovania a daňovo efektívneho riadenia dodávateľsko-odberateľského reťazca (OME = Operating Model Effectivness).

  Máme multidisciplinárne tímy OME, ktoré s vami môžu spolupracovať na nastavení dodávateľsko-odberateľského reťazca, podnikovej reštrukturalizácie systémových implikácií, transferového oceňovania, priamych a nepriamych daní, ciel a účtovníctva. Môžeme vám pomôcť s vytvorením a implementáciou štruktúry prínosnej pre vaše podnikanie, so zlepšením procesov a s riadením nákladov.

  Naši odborníci na prevodné ceny sú pripravení pomôcť vám s previerkou, dokumentáciou, riadením a zdôvodnením zásad a procesov, ktoré uplatňujete pre prevodné ceny. Dokážu ich zosúladiť s vašou podnikateľskou stratégiou. V spolupráci s vami sú schopní pripraviť proaktívne, pragmatické a integrované daňové stratégie zamerané na riešenie súčasných podnikateľských rizík a na to, aby váš podnik dosiahol skutočný potenciál.

  V akých oblastiach vám môžeme pomôcť:

  • plánovanie transferového oceňovania
  • spracovanie globálnej dokumentácie k prevodným cenám
  • spracovanie žiadosti o záväzné posúdenie spôsobu stanovenia cien medzi spojenými osobami a súvisiace komunikácie so správcom dane
  • riešenie sporov so správcom dane a riadenie rizík týkajúcich sa transferových cien
  • daňovo efektívne riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca
  • prevodné ceny a clá
 • Medzinárodné zdanenie

  Naši daňoví odborníci špecializujúci sa na medzinárodné zdaňovanie pomáhajú klientom pri daňovom štruktúrovaní cezhraničných transakcií, daňovom plánovaní, vykazovaní aj riadení rizík.

  V rámci našej poradenskej siete už veľa rokov funguje program nazvaný Global Tax Desk. Jeho podstatou je vytváranie tímov zložených zo špičkových daňových odborníkov z rozličných krajín, ktorí určitý čas spoločne pôsobia v niektorej z našich kancelárií. Tento prístup znamená prevratnú zmenu v spôsobe poskytovania služieb v oblasti medzinárodného zdaňovania. Umožňuje nám vyvíjať skutočne komplexné globálne daňové stratégie, riešiace daňové riziká, ktoré našim klientom dnešný podnikateľský svet prináša, a zabezpečujúce im trvalý ekonomický rast.

  Global TaxDeskNetwork

  Skúsenosti našich zahraničných daňových odborníkov, ktorých máte poruke.

  Európske daňové poradenstvo

  Expertné tímy špecializujúce sa na daňové poradenstvo v rámci EÚ máme vo všetkých členských krajinách EÚ. Ich znalosti a skúsenosti pomáhajú klientom pri príprave komplexných daňových stratégií zameriavajúcich sa na identifikáciu príležitostí aj rizík, ktoré prostredie v Európskej únii prináša.

  Publikácie venované daňovej problematike v EÚ

  Daňové prostredie EÚ je pre obchodné spoločnosti a iné organizácie zdrojom rozličných rizík a problémov. Naši daňoví odborníci preto pripravujú celý rad materiálov, ktoré sa venujú novinkám v legislatíve a judikatúre EÚ. Vydávame napríklad EU Competency Group Alert, t. j. mimoriadne daňové správy k aktuálnym témam, alebo EU Tax Newsletter, dvojmesačník obsahujúci komentáre a analýzy daňovej problematiky v EÚ.