EY Farmaceutické odvetvie

Daňové poradenstvo pre farmaceutické odvetvie

  • Share

Na tejto stránke vám EY prináša aktuálne informácie týkajúce sa daňového poradenstva exkluzívne pre farmaceutické odvetvie. Nájdete tu sumár noviniek, navrhované zmeny zákonov, vzory tlačív ako aj naše prezentácie.
Po vyplnení webového formulára budete pravidelne informovaní emailom o všetkých zmenách na tejto stránke.

Úvod

S účinnosťou od 1. 1. 2015 sa novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ZDP) zmenil spôsob zdanenia peňažných a nepeňažných plnení, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od zákonom určeného okruhu osôb.

Konkrétne novela ZDP zaviedla od 1. 1. 2015 zdaňovanie predmetných plnení zrážkou, pričom platiteľ zrážkovej dane je určený podľa toho, v akej forme bolo plnenie poskytnuté:

  • Ak bolo poskytnuté peňažné plnenie, platiteľom dane zostáva poskytovateľ plnenia.
  • Ak bolo poskytnuté nepeňažné plnenie, platiteľom dane je príjemca nepeňažného plnenia, ktorý uskutoční tzv. samozrážku.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že dané príjmy podliehali zdaneniu aj v období od 1. 12. 2011 do 31. 12. 2014. V tomto období však daňovníci, t. j. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ich zamestnanci alebo zdravotnícki pracovníci, boli povinní svoju daňovú povinnosť vyrovnať prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov.


Novinky

Navrhovaná zmena v zdaňovaní stravy poskytnutej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na podujatí odborného vzdelávania

18. september 2015

Navrhovaná novela zákona o dani z príjmov bola prerokovaná vo výboroch NR SR, ktoré navrhli viaceré zmeny týkajúce sa aj farmaceutickej zrážkovej dane.

Najvýznamnejšou zmenou je návrh oslobodiť od dane stravu uhradenú držiteľom za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávanie, avšak len do výšky stravy určenej pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. Ak by bola strava poskytnutá vo vyššej sume, presahujúca časť by už bola zdaniteľným príjmom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Schválenie návrhu by tak v praxi znamenalo, že v prípade, ak sa vzdelávacie podujatie uskutoční na Slovensku, strava poskytnutá poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v hodnote 4,20 – 9,80 eura/deň (v závislosti od časových parametrov odborného podujatia určeného na vzdelávanie) by nemala podliehať zdaneniu. Očakávame, že tento krok bude viesť k zatraktívneniu odborných podujatí.

Navrhované oslobodenie sa však nevzťahuje na poskytnuté ubytovanie a dopravu, ktoré budú musieť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti naďalej samozdaňovať.

Záväzné stanoviská pre farmaceutickú zrážkovú daň

18. september 2015

Dňa 14. septembra 2015 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva financií SR, ktorou sa rozšíril rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko.

V zmysle vyhlášky môžu daňovníci žiadať Finančné riaditeľstvo o záväzné stanovisko aj pre oblasť zrážkovej dane, čiže aj farmaceutickej.

Metodické usmernenie k zdaňovaniu plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, ktorý je zároveň aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

7. august 2015

V záujme zabezpečiť jednotný postup pri aplikácii zrážkovej dane vydalo Finančné riaditeľstvo SR metodické usmernenie v zmysle ktorého, ak držiteľ, ktorý je zároveň aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, poskytne plnenie v postavení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, tak z uvedeného plnenia poskytnutého poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti sa daň zrážkou nevyberá.

V usmernení sa ďalej uvádza, že držiteľ, ktorý je zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, by mal viesť účtovníctvo takým spôsobom (napr. analytická evidencia), aby vedel preukázať, ktoré účtovné prípady sa vzťahujú na činnosť držiteľa a ktoré na činnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

V tejto súvislosti by sme chceli poukázať, že usmernenie rieši aj opačnú situáciu, kedy držiteľ poskytuje plnenie inému držiteľovi, ktorý je zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Aplikáciu zrážkovej dane v tomto prípade už adresuje návrh novely zákona o dani z príjmov, o ktorom sme vás podrobnejšie informovali v predchádzajúcich novinkách. Metodické usmernenie v záujme zvýšenia právnej istoty iba potvrdzuje, že zrážkovej dani nepodlieha plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je súčasne držiteľom, ak mu toto plnenie bolo poskytnuté v postavení držiteľa.

Elektronické verzie formulárov k oznamovaniu nepeňažných plnení

28. máj 2015

Na portáli finančnej správy bola sprístupnená elektronická verzia formulárov pre plnenie oznamovacích povinností držiteľa a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súvislosti so zdaňovaním nepeňažných plnení. Z tohto dôvodu držitelia, resp. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti komunikujúci s finančnou správou elektronicky už nemôžu podať tieto oznámenia náhradným spôsobom ako prílohu Všeobecného podania, ale sú povinní použiť nové elektronické formuláre.

Návrh novely zákona o dani z príjmov odoslaný na rokovanie vlády

20. máj 2015

Na rokovanie vlády bol po medzirezortnom pripomienkovom konaní odoslaný návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý okrem iného upravuje aj oblasť farmaceutickej zrážkovej dane.

Navrhovaná novela priniesla niekoľko zmien, ktorých cieľom je zabezpečiť právnu istotu v oblasti zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Novela v tejto súvislosti ustanovuje nasledovné:

  • Dary poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľov sú predmetom dane.
  • Oznámenie výšky nepeňažných plnení príjemcovi vykoná konečný priamy držiteľ, ktorý poskytol plnenie, ak sa držitelia nedohodnú inak, okrem prípadu, ak je konečným držiteľom zahraničná osoba.
  • Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté zahraničnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v súvislosti s aktivitami na území Slovenskej republiky môžu predstavovať príjem zo zdroja na území Slovenskej republiky, a tak môžu podliehať zdaneniu na Slovensku.
  • Nepeňažné plnenia sa zdaňujú na ročnej báze, t.z. držiteľ oznámi výšku nepeňažného plnenia do 15. dňa po skončení kalendárneho roka a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti následne odvedie z prijatého nepeňažného plnenia  daň do konca mesiaca po skončení kalendárneho roka.
  • Zrážkovej dani nepodlieha plnenie od držiteľa príjemcovi, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a súčasne aj držiteľom, a toto plnenie mu bolo poskytnuté v postavení držiteľa.

Dokumenty na stiahnutie