Právne poradenstvo

 • Share

V spoločnosti EY poskytujeme komplexné právne poradenstvo súvisiace s napĺňaním obchodných cieľov našich klientov. Naši právnici disponujú znalosťami a bohatými skúsenosťami nielen z tradičných odvetví práva, ale rozumejú aj čoraz zložitejším daňovým, finančným či regulatórnym problémom súčasnej globálnej ekonomiky.

Poskytujeme ucelené usmernenia pri strategických obchodných rozhodnutiach, ktoré dokážu zvýšiť efektivitu a zároveň znížiť náklady na právne služby. Predpokladom dosiahnutia úspechu v turbulentnom podnikateľskom prostredí je prístup ku kvalitnému právnemu poradenstvu, ktorému možno dôverovať.

Ako súčasť nášho trvalého záväzku poskytovať klientom služby najvyššej kvality ponúkame právne služby nielen lokálne, ale v rámci celého sveta. Naši právnici úzko spolupracujú s ostatnými expertmi EY z daňového, transakčného a podnikového poradenstva a z auditu, pričom využívajú potenciál celosvetovej siete EY. Náš tím právnikov v bratislavskej kancelárii poskytuje služby v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku.

Multidisciplinárny prístup

EY poskytuje klientom právne služby v širokom spektre právnych odvetví. Na rozdiel od tradičných advokátskych kancelárií EY pristupuje k spolupráci s klientmi odlišne. Poskytuje právne služby tak, aby preklenula medzeru medzi obchodnými a právnymi poradcami. Naši právnici úzko spolupracujú s ostatnými odborníkmi EY z daňového a iných oddelení, aby poskytovali kvalifikované a komplexné služby podľa konkrétnych potrieb podnikania svojich klientov.

EY - Právne poradenstvo

OBLASTI PRAXE

 • Korporátne a obchodné právo
  • zakladanie obchodných spoločností
  • korporátne zmeny týkajúce sa obchodných spoločností vrátane zmien základného imania, príprava akcionárskych zmlúv
  • príprava zakladateľských dokumentov obchodných spoločností a ich zmien, asistencia pri vyhotovovaní dokumentácie súvisiacej s rozhodovaním štatutárneho orgánu, akcionárov či dozornej rady
  • korporátne a obchodné zmluvy
  • likvidácie obchodných spoločností, konkurzné a reštrukturalizačné konania
 • Fúzie, akvizície a transakcie v oblasti súkromného kapitálu
  • širokospektrálna právna podpora pri tuzemských a cezhraničných zlúčeniach a rozdeleniach vrátane právneho auditu, prípravy transakčnej dokumentácie a podpory pri transakčných rokovaniach a uzatváraní transakcií
  • poradenské služby jedného kontaktného miesta (one stop shop) pri rôznych transakciách, využívajúc odbornosť EY v oblasti finančného, podnikového a daňového poradenstva
  • transakčné služby v oblasti súkromného kapitálu
 • Bankové a finančné právo
  • regulačné záležitosti v oblasti financií vrátane zakladania regulovaných subjektov (napr. finančné inštitúcie, investičné fondy a správcovia fondov) a podpora pri získavaní príslušných povolení
  • bilaterálne a syndikované úverové zmluvy – poskytovanie poradenstva veriteľom aj dlžníkom
  • záležitosti týkajúce sa finančnej reštrukturalizácie
 • Pracovné právo
  • poradenstvo v pracovnoprávnej oblasti – príprava a negociácia pracovných zmlúv, poradenstvo pri ukončovaní pracovných pomerov, vrátane otázok odstupného
  • poradenstvo v oblasti cezhraničného vysielania zamestnancov
  • oblasť výhod a odmien vrátane plánov zamestnaneckých benefitov a motivačných plánov
 • Súdne spory
  • zastupovanie klientov v súdnych a správnych konaniach (so zameraním na konania týkajúce sa sporov v daňovej oblasti)
 • Právo v oblasti nehnuteľností
  • nadobúdanie, prenájom a predaj nehnuteľností
  • právna podpora pri tzv. investíciách na zelenej lúke a projektoch v oblasti výstavby nehnuteľností
 • Duševné vlastníctvo
  • právna pomoc v oblasti patentovej ochrany a práv duševného vlastníctva
 • Digitálne právo
  • poradenstvo v oblasti práva informačných technológií, ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti
  • príprava tzv. gap analýz týkajúca sa operácií s osobnými údajmi, identifikácia životného cyklu osobných údajov a príprava príslušnej dokumentácie poradenstvo v oblasti e-commerce – napr. príprava všeobecných obchodných podmienok, pravidiel používania a politiky spracúvania osobných údajov
  • príprava a posúdenie softvérových zmlúv, vykonávanie právnych auditov v oblasti duševného vlastníctva
 • Rodinné podnikanie
  • komplexné právne poradenstvo rodinným podnikom
  • návrh a implementácia riešení na zabezpečenie chodu firmy a zachovanie jej hodnoty aj v krízových situáciách
  • návrh a implementácia riešení na odovzdanie firmy nástupcom, spravodlivé vysporiadanie potomkov a minimalizácia sporov
  • asistencia pri odchode z vedenia firmy, presune rodinného majetku, prevode firmy alebo jej časti