Nepriame dane

  • Share

DPH a spotrebné dane

Pripravujeme a kontrolujeme priznanie k DPH, súhrnné výkazy a súvisiace podklady.

Identifikujeme rizikové oblasti a príležitosti na udržateľné plánovanie nepriamych daní v priebehu daňového životného cyklu, pomáhame vám dodržiavať predpisy a plniť ciele vášho podniku na celom svete.

Naše globálne integrované tímy vám ponúknu potrebnú perspektívu a podporu, ktoré potrebujete na efektívne riadenie nepriamych daní. Môžeme vám poskytnúť efektívne procesy, ktoré vám uľahčia každodenné vykazovanie nepriamych daní, zníži výskyt chybného vykázania, znížia náklady a zabezpečí správne ošetrenie nepriamych daní.

Sme schopní zabezpečiť úplný alebo čiastočný outsourcing dodržiavania právnych predpisov pre DPH, vybrať správnu metódu pre čiastočné oslobodenie od dane a vykonať kontrolu účtovných systémov.

Ďalej tiež ponúkame:

  • poradenstvo v oblasti predpisov upravujúcich DPH a spotrebnej dane
  • asistenciu pri spracovaní žiadostí o povolenie na prevádzkovanie daňových skladov, na prijímanie tovaru v pozastavení spotrebnej dane, zníženie zabezpečenie dane atď.
  • spracovanie daňových hlásení a zastupovanie pred colným / finančným úradom

Clo a medzinárodný obchod

Cez ťažké ekonomické podmienky posledných rokov objem zahraničného obchodu neustále rastie. Súčasne sa v mnohých krajinách skvalitňuje práca colných orgánov a všeobecne sa venuje väčšia pozornosť dodržiavaniu vývozných i dovozných predpisov. Všetky tieto faktory kladú na dodávateľsko-odberateľské reťazce podnikov veľké nároky.

Aj keď globálna ekonomika odstránila veľké množstvo bariér, medzinárodná preprava tovaru je stále často logisticky náročná a nákladná. Efektívne riadenie záležitostí týkajúcich sa ciel a medzinárodného obchodu je tak dnes viac ako kedykoľvek predtým kľúčom na získanie konkurenčnej výhody.

EY má k dispozícii celosvetovú sieť odborníkov špecializujúcich sa na clá a medzinárodný obchod, ktorí našim klientom pomáhajú úspešne sa vysporiadať so všetkými nárokmi a požiadavky v tejto oblasti. Spolupracujeme s klientmi na návrhoch a realizácii colných stratégií, ktoré im umožňujú efektívne riadiť colné náklady, napríklad vďaka využívaniu existujúcich dohôd o voľnom obchode a špeciálnych programov alebo vďaka vhodnému štruktúrovanie transakcií. Pomôžeme vám účinne ošetriť riziká globálneho obchodu, zabezpečiť súlad s medzinárodnými predpismi a zvýšiť produktivitu vašich dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Naše poradenské služby sa zameriavajú predovšetkým na strategické plánovanie v oblasti ciel a spotrebných daní, na previerky dodržiavania dovozných a vývozných predpisov, optimalizáciu interných kontrol a podnikových procesov a zabezpečenie správneho dovozného reťazce z pohľadu ciel aj nepriamych daní.

Daňoví a colní odborníci EY navrhujú praktické a komplexné stratégie, ktoré našim klientom pomáhajú úspešne sa vyrovnať s nárokmi súčasného globálneho ekonomického prostredia.