Lead Advisory

  • Share

Naša pomoc spočíva vo vytypovaní najvhodnejšej cieľovej spoločnosti alebo v nájdení najvhodnejšieho investora, v rámci čoho posudzujeme predpokladané synergie, ďalej v zabezpečení efektívneho riadenia transakcie vo všetkých jej fázach, poskytnutí asistencie pri rokovaniach, vypracúvaní finančných modelov a hodnotení dôsledkov jednotlivých transakcií.

S klientmi spolupracujeme na týchto projektoch:

  • Akvizície
  • Predaj
  • Odkúpenie firmy manažmentom
  • Získavanie finančných prostriedkov
  • Primárne verejné ponuky akcií (IPO)
  • Prevzatie spoločnosti
  • Fúzie
  • Strategické previerky