10 minút čítania 28 júl 2021

      Tieň lietadla nad lesom

Nová smernica EÚ o udržateľnosti bude zásadnou zmenou

Autori:
Peter Wollmert

EY Global and EY EMEIA Financial Accounting Advisory Leader

Senior Assurance leader. Promoting quality and effectiveness in corporate reporting and the audit. Advocate for the future of the accounting profession. Passionate runner and scuba diver.

Andrew Hobbs

EY EMEIA Public Policy Leader

Public policy leader focusing on talent, technology, corporate governance and corporate reporting. Father of four, cyclist and dabbling homebrewer.

10 minút čítania 28 júl 2021
Related topics Assurance

Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) predstavuje zásadnú zmenu v oblasti vykazovania nefinančných informácií a ich uistenia.

V skratke

 • Smernica EÚ o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) zmení a doplní existujúcu smernicu o zverejňovaní nefinančných informácií (NFRD).
 • CSRD rozširuje rozsah pôsobnosti aspektov udržateľnosti a vyžaduje, aby všetky veľké a kótované spoločnosti v EÚ zaviedli povinné štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti.
 • Spoločnosti budú musieť vydávať správy v súlade s povinnými štandardmi EÚ v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a získať na ne externé uistenie.

Dňa 21. apríla 2021 Európska komisia zverejnila návrh smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD), ktorou sa zmení a doplní existujúca smernica o zverejňovaní nefinančných informácií (NFRD).

Revidovaná smernica podporí Európsku zelenú dohodu, ktorá predstavuje súbor politických opatrení zameraných na boj proti klimatickej kríze s cieľom transformovať EÚ na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú do roku 2050 čisté emisie skleníkových plynov na nule. Zároveň je smernica súčasťou väčšieho balíka predpisov v oblasti udržateľného financovania, ktorý podporuje zelenú dohodu tým, že pomáha nasmerovať súkromné investície do transformácie na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Balík predpisov v oblasti udržateľného financovania obsahuje tzv. taxonómiu EÚ (spolu s delegovaným aktom pre klimatické ciele), ktorá definuje hospodárske činnosti, ktoré najviac prispievajú k plneniu environmentálnych cieľov EÚ. Balík okrem toho obsahuje šesť pozmeňujúcich delegovaných aktov, ktorými sa zabezpečí, že finančné inštitúcie zahrnú udržateľnosť do svojich postupov a investičného poradenstva poskytovaného klientom.

Rozsah pôsobnosti navrhovanej smernice

Rozsah pôsobnosti navrhovanej smernice sa rozšíri tak, aby sa vzťahoval na širšie spektrum subjektov:

 • Po prvé, bude sa vzťahovať na všetky spoločnosti kótované na regulovaných trhoch EÚ s výnimkou mikropodnikov1. Do rozsahu pôsobnosti budú spadať aj kótované malé a stredné podniky2, tie však budú mať čas na splnenie požiadaviek týkajúcich sa vykazovania informácií do 1. januára 2026.
 • Po druhé, bude sa vzťahovať na tzv. „veľký podnik“, ktorý je buď spoločnosťou z EÚ, alebo dcérskou spoločnosťou v EÚ spoločnosti z krajiny mimo EÚ. „Veľký podnik“ je pojem definovaný v smernici EÚ o účtovníctve2 a znamená subjekt, ktorý spĺňa dve z týchto troch kritérií: čistý obrat viac ako 40 miliónov eur; celková bilančná suma vyššia ako 20 miliónov eur; viac ako 250 zamestnancov.
 • Treťou kategóriou, na ktorú sa CSRD bude vzťahovať, sú poisťovne a úverové inštitúcie/banky bez ohľadu na ich právnu formu.

Existujú aj výnimky z uplatňovania smernice CSRD. Oslobodenou od povinností bude predovšetkým dcérska spoločnosť, ktorú jej materská spoločnosť zahrnie do svojej správy vypracovanej v súlade s CSRD. Ako je uvedené vyššie, kótované mikropodniky a nekótované MSP síce do rozsahu pôsobnosti smernice nepatria, jej ustanovenia však môžu uplatňovať na dobrovoľnom základe.

Aby sa dodržala zásada propocionality, Európska komisia prijme povinné štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti pre veľké spoločnosti a osobitné primerané štandardy pre MSP. Aj keď sa od 1. januára 2026 bude od MSP kótovaných na regulovaných trhoch vyžadovať, aby používali tieto primerané štandardy, nekótované MSP majú stále možnosť rozhodnúť sa, či ich budú používať na dobrovoľnom základe.

Od 27 členských štátov EÚ sa očakáva, že novú smernicu transponujú do vnútroštátneho práva do 31. decembra 2022.

Časový harmonogram

Od 27 členských štátov EÚ sa očakáva, že novú smernicu transponujú do vnútroštátneho práva do 31. decembra 2022. V dôsledku toho budú spoločnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice, musieť dodržiavať zmenené a doplnené pravidlá pre fiškálne roky začínajúce sa 1. januára 2023 alebo neskôr.

Pokiaľ ide o MSP, tieto podniky majú začať vykazovať informácie v súlade so smernicou tri roky od jej uplatňovania, to znamená od 1. januára 2026.


      Letecký pohľad na čističku vody
(Chapter breaker)
1

Lekcia č. 1

Pohľad EÚ na štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti

Cieľom navrhovanej novej smernice je dostať vykazovanie informácií o udržateľnosti na rovnakú úroveň ako finančné výkazníctvo.

Cieľom navrhovanej CSRD je zaistiť, aby spoločnosti zverejňovali primerané informácie o rizikách a príležitostiach v oblasti udržateľnosti, ktorým čelia, ako aj o ich vplyvoch, ktoré majú na ľudí a životné prostredie („dvojitá významnosť“). Medzi ciele CSRD patrí:

 • požadovať, aby boli vykazované informácie v súlade s nariadeniami EÚ vrátane taxonómie EÚ, ako aj porovnateľné, spoľahlivé a aby ich používatelia boli schopní ľahko vyhľadať a narábať s nimi pomocou digitálnych technológií
 • znížiť zbytočné náklady a umožniť spoločnostiam uspokojiť rastúci dopyt po informáciách o udržateľnosti nákladovo efektívnym spôsobom

Revidovanou smernicou sa zmenia štyri existujúce právne predpisy:

 • smernica o účtovníctve
 • smernica o transparentnosti
 • smernica o audite
 • nariadenie o audite

Definovanie štandardov EÚ v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti

Spoločnosti vykazujúce podľa smernice budú musieť použiť súbor nových štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti, ktoré vyvinula Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG). Cieľom týchto štandardov EFRAG je splniť požiadavky inkluzívneho spektra zainteresovaných strán. Štandardy budú dodržiavať koncept tzv. dvojitej významnosti, pričom budú samostatne uplatňovať aj  koncepty „dopadovej významnosti“ a „finančnej významnosti“, ako je to pri finančnom výkazníctve. Pred ratifikáciou a prijatím štandardov sa bude vyžadovať, aby Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) poskytol stanovisko k technickému poradenstvu poskytnutému skupinou EFRAG. Medzi povinnosti EFRAG bude patriť:

 • vypracovanie návrhov na vzájomne sa posilňujúcu spoluprácu medzi globálnymi iniciatívami stanovovania štandardov a iniciatívami EÚ v oblasti stanovovania štandardov
 • zostavenie podrobného plánu vypracovania štandardov v oblasti udržateľnosti
 • zverejňovanie odporúčaní týkajúcich sa možných zmien správy a riadenia, ako aj financovania EFRAG vrátane odporúčania týkajúceho sa piliera vykazovania informácií o udržateľnosti, ktorý sa má vytvoriť popri existujúcom pilieri finančného výkazníctva

Cieľom Komisie je prijať do 31. októbra 2022 prvý súbor štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti, ktorý vypracovala skupina EFRAG.

Tento súbor bude špecifikovať informácie, ktoré by spoločnosti mali zverejňovať v súvislosti s vykazovaním o udržateľnosti, ako aj všetky dodatočné povinné zverejnenia pre účastníkov finančného trhu. Cieľom Komisie je okrem toho prijať do 31. októbra 2023 druhý súbor štandardov vykazovania informácií, v ktorých sa uvedú doplňujúce informácie o udržateľnosti, ktoré by spoločnosti mali vykazovať, vrátane špecifík pre jednotlivé odvetvia.

Komisia bude štandardy revidovať každé tri roky po dátume začatia uplatňovania smernice, aby zohľadnila nový vývoj vrátane vývoja medzinárodných štandardov.


      Poľnohospodárska pracovníčka pracujúca v skleníku
(Chapter breaker)
2

Lekcia č. 2

Navrhovaná smernica: dôsledky a očakávania

CSRD prináša zásadné zmeny v oblasti podnikového vykazovania.

CSRD prináša radikálne zmeny v oblasti podnikového vykazovania, ktoré majú ďalekosiahle dôsledky pre podniky na individuálnej báze, ako aj pre budúcnosť vykazovania informácií o udržateľnosti, a to v Európe aj vo svete. Spoločnosti, regulačné orgány, tvorcovia štandardov a audítori budú musieť venovať značný čas a zdroje príprave na implementáciu smernice v časovom horizonte kratšom ako dva roky. Spoločnosti budú čeliť určitým očakávaniam a zmenám, ako napríklad:

 • zverejňovanie väčšieho množstva informácií týkajúcich sa udržateľnosti ako predtým, a to v oblastiach, ako sú ich obchodné modely, stratégia a dodávateľské reťazce
 • poskytovanie informácií, ktoré investori budú môcť porovnať s podobnými spoločnosťami s cieľom nasmerovať kapitálové toky na preukázateľne udržateľné investície
 • transformácia prístupu podnikov k vlastným rozhodovacím procesom a k tomu, ako svoje príbehy zdieľajú so svojimi zainteresovanými stranami

Príprava na efektívnu implementáciu

Vzhľadom na význam smernice a požadovaný čas je nevyhnutné, aby sa spoločnosti začali pripravovať na jej implementáciu od začiatku roka 2022, keď budú návrhy štandardov sprístupnené verejnosti na pripomienkovanie.

Spoločnosti budú musieť zvážiť, ako identifikujú a zhromaždia informácie súvisiace s udržateľnosťou, ako zvládajú ekologické a sociálne riziká a riziká týkajúce sa správy a riadenia (ESG), vypracúvajú politiky a stanovujú ciele a KPI  s príležitosťou prehodnotiť ich relevantnosť.  Spoločnosti by mali počas procesu stanovovania štandardov tiež držať krok s akýmikoľvek novými úpravami, interpretáciami a komunikáciou od EFRAG, aby získali včasnú predstavu o tom, ako bude vyzerať finálna verzia štandardov.

Náklady

Očakáva sa, že informácie o udržateľnosti bude musieť vykazovať približne 49 000 spoločností v porovnaní s 11 600 spoločnosťami v súčasnosti4. Napriek tomu, že cieľom návrhu EÚ je „znížiť zbytočné náklady spoločností na vykazovanie informácií o udržateľnosti“, odhaduje sa, že zostavovateľom vzniknú značné jednorazové náklady a tiež opakujúce sa ročné náklady na dosiahnutie súladu so smernicou.

Návrh prízvukuje, že spoločnosti už v súčasnosti čelia rastúcemu tlaku zainteresovaných strán na zverejňovanie informácií o udržateľnosti. Spoločnosti by teda mohli efektívne ušetriť budúce náklady použitím štandardov v závislosti od ich veľkosti na základe toho, že štandardy eliminujú potrebu dodatočných žiadostí o informácie.

Analýza vplyvu

49 000

spoločností bude musieť v budúcnosti vykazovať informácie o udržateľnosti v porovnaní s 11 600 spoločnosťami v súčasnosti.

Vykazovanie informácií o udržateľnosti pre MSP

Od kótovaných malých a stredných podnikov sa bude očakávať, že budú vykazovať iba informácie o udržateľnosti, ktoré sú primerané ich veľkosti a zdrojom, a keďže ide pre mnohé MSP o veľký krok, pri prechode sa počíta s využitím odborných znalostí externých partnerov, ako je EY.

Čo budú musieť spoločnosti v praxi urobiť

Spoločnosti, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti navrhovanej smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov, budú musieť vykonať niekoľko významných zmien v spôsobe prípravy a zverejňovania informácií o udržateľnosti.

Vedenie bude musieť:

Zverejňovať dodatočné informácie

Všetky zverejnenia o udržateľnosti by mali obsahovať výhľadové a retrospektívne informácie, ako aj kvalitatívne aj kvantitatívne informácie. Mali by tiež zohľadňovať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé časové horizonty a obsahovať informácie o celom hodnotovom reťazci spoločnosti.

Vykazovať informácie v súlade s novými štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti

Spoločnosti budú používať nové štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti na zverejňovanie informácií v rámci svojich výročných správ, čím poskytnú zainteresovaným čitateľom integrovaný pohľad na svoj vplyv a výkonnosť.

Používať digitálne označovanie (tzv. tagging)

Aby sa používateľom uľahčilo vyhľadávanie informácií o udržateľnosti a aby boli tieto informácie v strojovo čitateľnom formáte, budú musieť spoločnosti zostaviť účtovnú závierku aj výročnú správu (obsahujúcu tému udržateľnosti) v jednotnom formáte XHTML a označiť informácie o udržateľnosti v súlade s digitálnou taxonómiou (ESEF regulácia, CSRD).


      Podnikateľka uvažujúca o budúcnosti
(Chapter breaker)
3

Kapitola č. 3

Meniace sa úlohy výboru pre audit a externých audítorov

Výbory pre audity a externí audítori budú musieť dohliadať na nové procesy súvisiace s vykazovaním informácií o udržateľnosti a monitorovať účinnosť nastavenia systémov a kontrol.

Podľa novej smernice sa zodpovednosť výborov pre audit zvýši. Spolu s monitorovaním procesu vykazovania informácií o udržateľnosti spoločnosti a predkladaním odporúčaní na zabezpečenie integrity informácií o udržateľnosti poskytnutých spoločnosťou budú výbory pre audit musieť:

 • monitorovať účinnosť vnútornej kontroly kvality a systémov riadenia rizík spoločnosti a funkciu jej interného auditu
 • monitorovať uistenie v oblasti ročného a konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti
 • informovať správny alebo dozorný orgán spoločnosti o výsledku uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti
 • preskúmavať a sledovať nezávislosť štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností

Úloha audítorov

Navrhovaná smernica zavádza požiadavku, aby štatutárny audítor spoločnosti alebo nezávislý poskytovateľ uisťovacích služieb poskytoval aspoň obmedzené uistenie týkajúce sa informácií o udržateľnosti vykázaných spoločnosťou.

Všetci poskytovatelia uistenia týkajúceho sa informácií o udržateľnosti budú musieť podliehať rovnako vysokej úrovni štandardov, kvalifikácii, objektivity, nezávislosti, etiky, zabezpečenia kvality a dohľadu, akej v súčasnosti podliehajú štatutárni audítori účtovných závierok.

Dohľad a presadzovanie

Od členských štátov EÚ sa bude požadovať, aby rozšírili svoje súčasné rámce na poskytovanie verejného dohľadu nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami tak, aby zahŕňali aj uisťovacie zákazky v oblasti udržateľnosti.

Jednotlivci v spoločnostiach, ktorí sú zodpovední za výročnú správu, budú musieť podľa svojho najlepšieho vedomia potvrdiť, že táto výročná správa je pripravená v súlade so štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti.

Záver

CSRD EÚ bude v budúcnosti prispievať k plne udržateľnému hospodárskemu a finančnému systému v súlade s Európskou zelenou dohodou a cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Keďže aspekty ESG sú pre zainteresované strany a organizácie čoraz dôležitejšie, všetky veľké a kótované spoločnosti v EÚ budú musieť uskutočniť významné zmeny v spôsobe zverejňovania informácií o udržateľnosti, čo povedie k posilneniu pozície spoločností na trhu, ako aj ich finančného výkazníctva. Očakáva sa, že prvý úplný súbor štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti bude sfinalizovaný už v októbri 2022.

Zhrnutie

Cieľom navrhovanej smernice EÚ o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov je zaistiť, aby spoločnosti zverejňovali primerané informácie o rizikách a otázkach udržateľnosti, ktorým čelia, ako aj o vplyvoch, ktoré majú na ľudí a životné prostredie. Všetky veľké spoločnosti a všetky spoločnosti kótované na regulovaných trhoch EÚ s výnimkou kótovaných mikropodnikov budú povinné dodržiavať smernicu, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2023. Kótované malé a stredné podniky (MSP) majú na splnenie podmienok dodatočnú lehotu troch rokov. Smernica zvyšuje zodpovednosť riadiacich tímov, výborov pre audit a štatutárnych audítorov.

 

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať Mareka Mikolaja, associate partnera na oddelení uisťovacích služieb v EY.

O tomto článku

Autori:
Peter Wollmert

EY Global and EY EMEIA Financial Accounting Advisory Leader

Senior Assurance leader. Promoting quality and effectiveness in corporate reporting and the audit. Advocate for the future of the accounting profession. Passionate runner and scuba diver.

Andrew Hobbs

EY EMEIA Public Policy Leader

Public policy leader focusing on talent, technology, corporate governance and corporate reporting. Father of four, cyclist and dabbling homebrewer.

Related topics Assurance