Tlačová správa

24. októbra 2023 London, GB

CEO vo veľkom stavajú na generatívnu AI s cieľom získať konkurenčnú výhodu, a to napriek mnohým úskaliam

Bratislava 27. októbra 2023 — Podľa najnovšieho prieskumu EY CEO Outlook Pulse survey si CEO na celom svete uvedomujú potenciál umelej inteligencie (AI), no väčšina z nich naráža na významné problémy pri formulácii a realizácii súvisiacich stratégií.

  • 70 % generálnych riaditeľov (CEO) urýchľuje investície do generatívnej umelej inteligencie (GenAI), aby si udržali konkurenčnú výhodu. 
  • 68 % CEO tvrdí, že neistota okolo GenAI spôsobuje problémy pri jej zavádzaní.
  • Záujem spoločností o fúzie a akvizície (M&A) klesol na deväťročné minimum, CEO však nestrácajú dôveru v investície do iniciatív organického rastu. 

Bratislava 27. októbra 2023 — Podľa najnovšieho prieskumu EY CEO Outlook Pulse survey si CEO na celom svete uvedomujú potenciál umelej inteligencie (AI), no väčšina z nich naráža na významné problémy pri formulácii a realizácii súvisiacich stratégií.

Štvrťročný prieskum spoločnosti EY realizovaný medzi 1 200 CEO na celom svete poskytuje nielen cenné informácie o AI, alokácii kapitálu a investičných stratégiách, ale odráža aj ťažkosti a naliehavosť, s ktorými sa musia CEO na celom svete pasovať, pokiaľ ide o nové technológie. Hoci viac ako dve tretiny (70 %) CEO si uvedomujú, že v súvislosti s GenAI musia konať rýchlo, ak nechcú strategickú výhodu prenechať konkurencii, podobne veľká skupina (68 %) tvrdí, že je pre nich náročné konať rýchlo, pretože ich brzdí neistota, ktorá panuje v tejto oblasti.

Takmer všetci CEO (99 %), ktorí si uvedomujú, že GenAI má potenciál zásadne zmeniť ich podnikateľské modely, realizujú alebo plánujú v tejto oblasti významné investície. Aby vedeli tieto investície financovať, 69 % z nich realokuje kapitál z iných investičných projektov alebo technologických rozpočtov a 23 % získava nový kapitál. Investovať do budúcnosti, ktorá bude patriť umelej inteligencii, sa však ľahšie povie, ako urobí: viac než štvrtina (26 %) oslovených CEO tvrdí, že rýchle tempo pokroku GenAi je najväčšou výzvou pri rozhodovaní o alokácii kapitálu do iniciatív GenAI. Dve tretiny (66 %) sú navyše presvedčené, že prudký nárast počtu podnikov, ktoré tvrdia, že disponujú odbornými znalosťami v oblasti AI, komplikuje rozhodnutia týkajúce sa identifikácie a implementovania dôveryhodných ekosystémových partnerstiev a akvizičných cieľov.

Andrea Guerzoni, EY Global Vice Chair – Stratégie a transakcie, hovorí:

„GenAI má potenciál zásadne zmeniť spôsob fungovania spoločností, a to je skutočnosť, ktorú nemožno ignorovať. Dnešní CEO sa neboja investovať do príslušných technológií, aby posilnili svoju konkurenčnú výhodu a zabezpečili budúcnosť svojich organizácií. No hoci si uvedomujú, že podniky so skutočnými kompetenciami v oblasti GenAi sa môžu stať spojencami či akvizíciami schopnými meniť pravidlá hry, neutíchajúci ošiaľ okolo umelej inteligencie im bráni pozrieť sa na skutočnú situáciu jasne.“

Napriek úskaliam CEO investujú do budúcnosti pracovnej sily, aby urýchlili projekty GenAI — väčšina (87 %) CEO buď už prijala nové talenty disponujúce relevantnými zručnosťami v oblasti GenAI, alebo je práve v procese ich náboru. Mnohí tiež vytvárajú pilotné projekty alebo partnerstvá s viacerými spoločnosťami.

Záujem spoločností o M&A klesol na deväťročné minimum, CEO však nestrácajú dôveru v investovanie do iniciatív organického rastu

Hoci biznis lídri neprestávajú zápasiť s makroekonomickými ťažkosťami, regulačnými zmenami a geopolitickou volatilitou, mnohí z nich stále očakávajú v najbližšom období vysokú úroveň rastu a dôveru vkladajú do investícií do výskumu a vývoja a kapitálových výdavkov (CAPEX).

Z prieskumu EY vyplýva, že pokiaľ ide o investovanie do budúcnosti, CEO stále velia do útoku. Drvivá väčšina (89 %) z nich totiž plánuje uskutočniť nejakú transakciu v najbližších 12 mesiacoch. Pokiaľ ide o plány uzatvoriť M&A, tie, žiaľ, klesli na najnižšiu úroveň od roku 2014. Len 35 % CEO plánuje fúziu či akvizíciu v najbližších 12 mesiacoch. Možnými dôvodmi môže byť súčasná geopolitická a makroekonomická neistota, zmätok v súvislosti s cieľmi AI či reálny pokles M&A orientovaných na AI v rámci celého sveta, ktorý nastal po prudkom náraste zaznamenanom na začiatku tohto roka.

Záujem spoločností uskutočniť fúziu alebo akvizíciu je oveľa vyšší v americkom regióne (47 %) než v regióne EMEA (29 %) či Ázia a Tichomorie (25 %), čo odráža výrazný nárast počtu transakcií v rámci tohto regiónu v treťom štvrťroku 2023, a to najmä tých, ktoré zahŕňali spoločnosti z USA.

„Spomalenie v oblasti fúzií a akvizícií možno vo všeobecnosti pripísať súčasnej geopolitickej a makroekonomickej neistote, vrátane vysokých nákladov na dlhové financovanie. Z prieskumu jasne vyplýva, že k spomaleniu prispeli aj dva ďalšie faktory: miernejší postoj k uzatváraniu technologických transakcií, keďže aktivita sa normalizuje a vracia na nižšie úrovne pred pandémiou, a snaha CEO porozumieť dosahu GenAI,“ hovorí Guerzoni.

Polovica CEO (50 %) plánuje v nasledujúcich 12 mesiacoch rozšíriť svoju činnosť mimo miesta svojho sídla. Napriek nižšiemu než očakávanému rastu v Číne sa vyhľadávanou destináciou CEO ukázal ázijsko-tichomorský región, keď CEO pri otázke, kam by sa pozreli mimo trhu svojho sídla, označili za päť svojich top destinácií Čínu, Austráliu, Indiu, Japonsko a Singapur.

Maximalizácia rastu a ziskovosti na financovanie transformácií

V uplynulých štyroch rokoch sme boli svedkami nielen toho, ako biznis lídri pohotovo reagujú na zmeny v správaní spotrebiteľov, ale aj obnovených dodávateľských reťazcov či zmeny ich podoby, rozkolísaného globálneho trhu s energiou či rýchlych zmien v oblasti rastu, inflácie či v prostredí úrokových sadzieb. Napriek tomu značný počet oslovených CEO očakáva v roku 2024 vyššie úrovne rastu (66 %) a ziskovosti (65 %) v porovnaní s rokom 2023.

Vzhľadom na to, že očakávania globálneho ekonomického rastu budú v najbližšom období pravdepodobne revidované smerom nadol, CEO by mali prehodnotiť, či ich vlastné očakávania rastu odrážajú prognózované spomalenie globálneho trhu počas najbližších piatich rokov.

„Je možné, že tí CEO, ktorí plánujú vyšší rast, prijali neľahké rozhodnutia týkajúce sa ich konkurenčného postavenia či možných príležitostí rastu už počas posledných rokov. A pre tých, ktorí tak ešte len musia spraviť, bude kľúčovou úlohou vyžadujúcou si ich okamžitú pozornosť podrobne preskúmať existujúci obchodný model, a to z hľadiska súčasných aj očakávaných podmienok na trhu,“ dodáva Guerzoni.

„CEO budú musieť podrobne preskúmať každú oblasť svojej činnosti, a to z produktového aj geografického hľadiska, a následne identifikovať oblasti s neuspokojivými výsledkami a tie vyradiť. Maximalizácia rastu a ziskovosti na financovanie tejto transformácie bude kľúčom, ktorý spoločnostiam umožní vytvárať dlhodobú hodnotu,“ uzatvára Guerzoni.

Celú správu si môžete prečítať tu: ey.com/CEOOutlook

- koniec -

O EY

Zmyslom EY je prispievať k tomu, aby svet fungoval lepšie. Preto pomáhame klientom, našim zamestnancom a širšiemu spoločenstvu vytvárať dlhodobé hodnoty a posilňovať dôveru
v kapitálové trhy.

Tímy odborníkov EY, charakteristické svojou rôznorodosťou a vybavené najmodernejšími technológiami, pôsobia vo viac než 150 krajinách celého sveta — uskutočňujú audity a poskytujú klientom širokú poradenskú podporu, ktorá im umožňuje rásť, transformovať sa a efektívne fungovať.

Vďaka úzkej spolupráci oddelení auditu, poradenstva, práva, stratégií a transakcií a daní môžu tímy EY klásť lepšie otázky, aby získali správne odpovede na zložité problémy dnešného sveta.

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo klientom. Informácie o tom, akým spôsobom EY zhromažďuje a používa osobné údaje, a o právach fyzických osôb stanovených právnymi predpismi o ochrane osobných údajov sú k dispozícii na ey.com/privacy. Členské spoločnosti EY neposkytujú právne služby v krajinách, kde to zákon neumožňuje. Ďalšie informácie o našej organizácii nájdete na našich webových stránkach ey.com.

Túto tlačovú správu vydala spoločnosť EYGM Limited, člen globálnej organizácie EY, ktorá tiež neposkytuje služby klientom.

O prieskume EY 2023 CEO Outlook Pulse

Cieľom prieskumu EY CEO Outlook Pulse je poskytnúť cenné informácie o hlavných trendoch a vývoji, ktoré ovplyvňujú popredné svetové spoločnosti a očakávania ich vedúcich predstaviteľov, pokiaľ ide o ich budúci rast a dlhodobú tvorbu hodnoty. Tento pravidelný, anonymný online prieskum realizovaný medzi 1 200 generálnymi riaditeľmi veľkých spoločností z celého sveta v mesiacoch september a október 2023 v mene spoločnosti EY vykonala FT Longitude, špecializovaná výskumná a marketingová divízia skupiny Financial Times. Respondenti pochádzali z 21 krajín (Brazílie, Kanady, Mexika, Spojených štátov, Belgicka, Luxemburska, Holandska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Dánska, Fínska, Nórska, Švédska, Spojeného kráľovstva, Austrálie, Číny, Indie, Japonska, Singapuru a Južnej Kórey) a zastupovali päť priemyselných odvetví (spotrebiteľ a zdravie, finančné služby, priemysel a energetika, infraštruktúra, technológie a médiá a telekomunikácie). Spoločnosti, ktoré sa zúčastnili na prieskume, zaznamenali nasledujúce ročné globálne výnosy: menej ako 500 mil. USD (20 %), 500 – 999,9 mil. USD (20 %), 1 – 4,9 mld. USD (30 %) a viac než 5 mld. USD (30 %).

Prieskumy zo série CEO Imperative poskytujú dôležité odpovede a zistenia, ktoré pomáhajú CEO meniť budúcnosť ich organizácií. Viac informácií o tejto sérii nájdete na ey.com/en_gl/ceo