Privacy statement

19 Dec 2022

Introduction

This privacy notice explains how EY collects and uses personal data, and describes the rights you have with respect to your personal data.

In this notice, “EY,” “our”, “we” or “us” refers to the global organization of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity, or refers to one or more of those member firms. The controllers of your personal data are one or more of the EY entities listed here (pdf)  (see the list of EY member firms and affiliates).

Certain EY member firms in countries outside the European Union (EU) have appointed a representative in the EU to act on their behalf if, and when, they undertake data processing activities to which the EU General Data Protection Regulation (GDPR) applies. Further information and the contact details of these representatives are available here.

EY processes personal data for a variety of purposes. We collect this personal data directly from you, for example, if you engage us to prepare your tax return, if you visit ey.com (our Site), if you submit your contact details to receive marketing communications from us, if you submit event-related data to attend EY events, or submit a job application via the EY careers website. Alternatively, we process your personal data in the context of providing professional services to your employer or service provider, for example, conducting an audit of your bank or payroll for the company you work for. Finally, we obtain your personal data via publicly available sources, such as LinkedIn. This privacy notice is intended to cover all of the above-mentioned scenarios.

Click on the links in our index to take you to the more detailed information regarding various purposes for which we process personal data:

 • Visitors to ey.com
 • Entrepreneur Of The YearTM
 • Clients
 • Individuals whose personal data we obtain in connection with providing services to our clients
 • Insolvency services
 • Contacts in our customer relationship management (CRM) systems
 • Participants of EY meetings, conferences, events and learning sessions
 • Individuals who use our applications
 • Individuals who visit our social media sites, social media plugins and tools
 • Individuals who correspond with EY via email
 • Individuals who correspond with EY via voicemail services
 • Job applicants
 • Alumni
 • Suppliers
 • EY/Ethics
 • Visitors to EY offices

If you have any questions regarding the processing of your personal data or wish to contact the data protection officer of an EY member firm, please contact the EY data protection team who will direct your query to the appropriate person or team within the organization.

 • What data is covered?

  „Osobné údaje“ v tomto oznámení o ochrane osobných údajov sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktoré možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, akým je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor. Osobné údaje odkazujú aj na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.

  Osobné údaje zahŕňajú aj osobitné kategórie osobných údajov (údaje osobitnej kategórie), z ktorých dokážeme stanoviť alebo vyvodiť informácie o fyzickej osobe týkajúce sa jej

  • rasového alebo etnického pôvodu,
  • politických názorov,
  • náboženského alebo filozofického presvedčenia,
  • členstiev v odborových zväzoch,
  • genetických údajov,
  • biometrických údajov,
  • fyzického alebo mentálneho zdravia alebo stavu,
  • sexuálneho života alebo orientácie,

  ako aj osobné údaje týkajúce sa usvedčenia z trestných činov a priestupkov.

 • Your rights in relation to personal data

  V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte tieto práva:

  • právo prístupu k osobným údajom, ktoré o vás EY má;
  • právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú napríklad neúplné alebo nepresné;
  • právo kedykoľvek zrušiť prijímanie marketingových oznámení;
  • právo obmedziť alebo namietať spracúvanie osobných údajov alebo právo požiadať o vymazanie osobných údajov (za určitých okolností a na základe platných právnych predpisov);
  • právo získať kópiu osobných údajov, ktoré ste poskytli EY, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (známe ako „právo na prenosnosť údajov“) (za určitých okolností a na základe platných právnych predpisov);
  • právo odvolať svoj súhlas v prípadoch, keď ste osobné údaje poskytli dobrovoľne, resp. inak súhlasili s ich používaním;
  • právo sťažovať sa orgánu na ochranu údajov (pozri časť „Sťažnosti“).

  Ak máte akékoľvek otázky alebo si želáte uplatniť svoje práva, obráťte sa, prosím, na svoju kontaktnú osobu v EY alebo tím EY zodpovedný za ochranu osobných údajov.

   

 • Complaints

  Ak máte obavy týkajúce sa údajného porušenia zákona o ochrane osobných údajov alebo iných právnych predpisov zo strany EY, môžete sa obrátiť na svoju kontaktnú osobu v EY alebo na vedúceho pracovníka globálneho programu ochrany osobných údajov EY na adrese: Office of the General Counsel, 6 More London Place, Londýn, SE1 2DA, Spojené kráľovstvo. Vedúci pracovník EY zodpovedný za ochranu osobných údajov prešetrí vašu sťažnosť a poskytne vám informácie, ako sa daná sťažnosť bude riešiť.

  Zároveň máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov vo svojej krajine, resp. danú záležitosť postúpiť na súd príslušnej jurisdikcie či postupovať v súlade s akoukoľvek platnou dohodou uzatvorenou s EY.

 • Purposes for which we process personal data

  • Visitors to ey.com

   Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, keď navštevujete naše webové stránky, spadajú do niekoľkých kategórií.

   Informácie, ktoré poskytujete dobrovoľne

   Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré poskytujete dobrovoľne prostredníctvom našich webových stránok, napríklad pri vypĺňaní online formulárov s cieľom kontaktovať nás, pri prihlasovaní sa k odberu nášho informačného spravodajcu, pri používaní jedného z našich porovnávacích nástrojov, pri prihlasovaní sa k odberu našich marketingových oznámení, pri zúčastňovaní sa na prieskumoch alebo pri registrácii na podujatia, ktoré organizujeme. Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, zahŕňajú:

   • meno;
   • pracovnú pozíciu, úroveň pracovnej pozície alebo pracovnú funkciu, úlohu;
   • názov spoločnosti alebo organizácie;
   • údaje o spoločnosti;
   • kontaktné informácie vrátane hlavného emailu, emailovej adresy a telefónnych čísiel;
   • demografické informácie, ako je priemysel, krajina, PSČ, preferencie a záujmy;
   • ďalšie informácie relevantné pre klientske prieskumy alebo obdobný výskum;
   • informácie, ktoré sa týkajú poskytovania našich služieb vám, a
   • akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré ste sa dobrovoľne rozhodli nám poskytnúť.

   Cielene od vás nezhromažďujeme žiadne citlivé údaje, pokiaľ nám ich sami neposkytnete. Hoci sa na našich webových stránkach môžu vyskytovať prázdne textové polia, do ktorých môžete vpísať akékoľvek informácie, naším úmyslom nie je spracúvať citlivé údaje. Nemusíte poskytovať citlivé osobné údaje v prázdnych textových poliach a ani by ste ich v nich nemali sprístupňovať. Ak sa rozhodnete, že nám týmto spôsobom poskytnete akékoľvek citlivé osobné údaje, potvrdzujete, že súhlasíte so zhromažďovaním a spracúvaním týchto citlivých informácií.
   Ak sa na našich webových stránkach zaregistrujete, vaše osobné údaje sa uložia v našom systéme CRM (Customer Relationship Management, riadenie vzťahov so zákazníkmi). Osobné údaje o registrovaných používateľoch sa zo systému CRM vymažú za predpokladu, že títo registrovaní používatelia neboli s EY v aktívnom spojení minimálne 18 mesiacov; prípadne sa k ich vymazaniu pristúpi aj skôr, ak tak vyžaduje zákon.
   Ak sa rozhodnete zrušiť odber publikácií EY, vaše základné kontaktné údaje budú naďalej vedené v našom zozname zrušených odberateľov.

   Ak sa na našich webových stránkach zaregistrujete, vaše osobné údaje sa uložia v našom systéme CRM (Customer Relationship Management, riadenie vzťahov so zákazníkmi). Osobné údaje o registrovaných používateľoch sa zo systému CRM vymažú za predpokladu, že títo registrovaní používatelia neboli s EY v aktívnom spojení minimálne 18 mesiacov; prípadne sa k ich vymazaniu pristúpi aj skôr, ak tak vyžaduje zákon.
   Ak sa rozhodnete zrušiť odber publikácií EY, vaše základné kontaktné údaje budú naďalej vedené v našom zozname zrušených odberateľov.

   Informácie, ktoré získavame automaticky

   Niektoré vaše osobné údaje získavame aj automaticky z vášho zariadenia, keď navštívite naše webové stránky. Tieto údaje môžu zahŕňať konkrétne informácie, ako sú vaša IP adresa, typ zariadenia, jedinečné identifikačné číslo zariadenia, typ prehliadača, všeobecná geografická poloha (napr. krajina alebo mesto) a ďalšie technické informácie. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako vaše zariadenie interaguje s našimi webovými stránkami vrátane stránok, ktoré ste navštívili, a odkazov, na ktoré ste klikli. Zhromažďovanie týchto informácií nám umožňuje lepšie porozumieť návštevníkom, ktorí prichádzajú na naše webové stránky, odkiaľ pochádzajú a aký obsah na našich webových stránkach ich zaujíma. Tieto informácie používame na účely internej analýzy a na zvýšenie kvality a relevantnosti našich webových stránok pre našich návštevníkov. Na zber informácií sa používajú súbory cookies a podobné technológie sledovania, ako sa vysvetľuje ďalej v časti Zásady EY pre používanie súborov cookies.

   Naše webové stránky používajú aj rôzne pluginy sociálnych médií.

   Vaše osobné údaje ako návštevníka našich webových stránok spracúvame na tieto účely:

   • správa našich webových stránok a ich obsahu, čo zahŕňa potvrdenie a overenie vašej totožnosti a zabránenie neoprávnenému prístupu k chráneným oblastiam našich webových stránok;
   • personalizácia a zlepšenie vašich používateľských skúseností počas prehliadania zobrazovaním obsahu, ktorý by pre vás mohol byť relevantný a zaujímavý;
   • analýza údajov o návštevníkoch našich webových stránok;
   • určenie spoločnosti, organizácie, inštitúcie alebo agentúry, v ktorej pracujete alebo s ktorou ste v inom vzťahu;
   • rozvíjanie nášho podnikania a služieb;
   • zasielanie marketingovej komunikácie a materiálov EY Thought Leadership a poskytovanie online porovnávacích nástrojov;
   • realizácia porovnávacích a dátových analýz (napr. v súvislosti s používaním našich webových stránok a demografickými analýzami ich návštevníkov);
   • získanie poznatkov o tom, ako návštevníci využívajú služby a funkcie našich webových stránok;
   • monitorovanie a zabezpečovanie dodržiavania platných podmienok používania;
   • realizácia previerok v oblasti riadenia kvality a rizík;
   • akýkoľvek ďalší účel, na ktorý ste EY poskytli svoje údaje.

   Právny základ spracúvania osobných údajov návštevníkov našich webových stránok:

   • náš oprávnený záujem vám efektívne poskytovať informácie a služby a zároveň zabezpečiť efektívne a zákonné vykonávanie našej podnikateľskej činnosti;
   • náš oprávnený záujem rozvíjať a optimalizovať naše webové stránky a zároveň zlepšovať vaše používateľské skúsenosti;
   • výslovný súhlas návštevníka.
  • Entrepreneur Of The Year

   Prostredníctvom webových stránok možno podávať prihlášky alebo nominácie do súťaže EY Podnikateľ roka™. Každý nominovaný musí poskytnúť svoje osobné údaje vrátane finančných údajov a zároveň je povinný podpísať nominačný formulár. Tieto nominačné formuláre sa následne poskytujú sponzorom súťaže a členom nezávislej vnútroštátnej a regionálnej poroty, ktorí na základe nich volia víťazov.

   Okrem toho môžu byť niektoré údaje z nominačných formulároch použité na výskum, vzdelávacie, alebo na iný účel, ale totožnosť nominovanej osoby, ani identifikačné údaje spoločnosti nominovanej osoby neposkytneme žiadnej inej osobe ako sú sponzori, členovia porôt, a ich príslušným pridruženým osobám.

   Počas konania súťaže sú v priestoroch konania súťaže vyhotovované fotografie a kamerový záznam, ktoré bude EY ďalej využívať na základe marketingové účely. Účasťou na súťaži účastník ako dotknutá osoba súhlasí s vyhotovovaním a ďalším použitím a spracúvaním fotografických a kamerových záznamov EY ako prevádzkovateľom na marketingové účely. V prípade, že účastník súťaže nesúhlasí s ich vyhotovovaním, ďalším použitím a spracúvaním, toto nie je prekážkou účasti na podujatí, pričom je potrebné informovať fotografa a kameramana pred začatím konania podujatia.

   Vaše osobné údaje v rozsahu fotografií a kamerových záznamov EY spracúva ako prevádzkovateľ na základe Vášho súhlasu udeleného vyššie uvedeným spôsobom na marketingové účely formou ich zverejnenia na webovej stránke EY, na sociálnych sieťach, v tlačových správach a v marketingových materiáloch.

   Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu až do jeho odvolania dotknutou osobou.

   Globálny systém súťaže EY Podnikateľ roka™ obsahuje osobitné oznámenie o ochrane osobných údajov. Účastníkom našej súťaže EY Podnikateľ roka™ odporúčame, aby sa oboznámili s oznámením o ochrane osobných údajov dostupným v tomto systéme.

  • Clients

   Ak nás poveríte tým, aby sme vám poskytovali odborné služby, osobné údaje zhromažďujeme a používame, ak na to v súvislosti s týmito službami máme oprávnené obchodné dôvody. Prehľad našich služieb nájdete tu.
   V kontexte poskytovania odborných služieb klientom spracúvame v EY aj osobné údaje fyzických osôb, ktoré nie sú priamo našimi klientmi (napr. osobné údaje zamestnancov, zákazníkov alebo dodávateľov našich klientov). Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti „Fyzické osoby, ktorých osobné údaje získavame v súvislosti s poskytovaním služieb našim klientom“.
   Väčšinu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a používame na účely poskytovania našich služieb, naši klienti poskytujú dobrovoľne (resp. tieto osobné údaje získavame z nezávislých zdrojov na žiadosť našich klientov). Preto, ak ste klientom EY, malo by vám byť vo všeobecnosti zrejmé, aké osobné údaje zhromažďujeme a používame. Tieto informácie môžu obsahovať:

   • základné osobné údaje, napr. vaše meno, názov spoločnosti, v ktorej pracujete, vašu pracovnú pozíciu alebo váš vzťah k osobe;
   • kontaktné údaje, napr. vašu poštovú adresu, emailovú adresu a telefónne čísla;
   • finančné informácie, napr. informácie týkajúce sa platieb;
   • akékoľvek ďalšie osobné údaje o vás alebo ďalších tretích osobách, ktoré nám poskytnete, aby ste mohli prijímať naše služby.

   Tieto informácie používame z týchto dôvodov:

   • aby sme vám poskytovali služby,
   • aby sme riadili náš vzťah s vami a udržiavali zmluvné vzťahy,
   • na účtovné a daňové účely,
   • na účely rozvoja marketingových a obchodných činností,
   • na účely plnenia našich právnych a regulačných povinností,
   • na ustanovenie, uplatnenie alebo obhajobu zákonných práv a
   • na historické a štatistické účely.

   Vzhľadom na rozmanitosť služieb, ktoré poskytujeme, spracúvame mnohé kategórie osobných údajov. Nižšie uvádzame (ilustratívne) príklady kategórií osobných údajov, ktoré spracúvajú naše štyri hlavné divízie poskytujúce odborné služby:

   • Assurance

    Pri poskytovaní audítorských služieb EY spracúva informácie, ktoré obsahujú osobné údaje, ako je napr. mzdová evidencia, záznamy orgánov spoločnosti a ďalšie dokumenty priraditeľné klientovi auditu a činnostiam spoločností zo skupiny. Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, sú napríklad:

    • kontaktné údaje, napr. meno, adresa, telefónne čísla a emailová adresa;
    • informácie o pracovnom pomere, napr. zamestnanecké číslo, odborný útvar, pracovná pozícia a pracovný čas zamestnanca;
    • údaje o zdravotnom stave a neprítomnosti, napr. osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti a informácie týkajúce sa práceneschopnosti, pracovného voľna alebo rodičovskej dovolenky;
    • členstvo v odborových zväzoch;
    • osobné identifikačné číslo;
    • informácie o finančnej situácii, napr. informácie o bankových účtoch, údaje o plate a ďalších benefitoch, údaje o poistení a evidenčnom čísle služobného auta;
    • informácie o poisteniach a dôchodkových poisteniach alebo
    • ďalšie kategórie osobných údajov, ktoré sú potrebné na výkon auditu v súlade s Good auditor štandardmi EY a audítorskými štandardmi.
   • Tax

    Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvajú daňové tímy EY poskytujúce služby klientom, sú napríklad:

    • osobné údaje o každom klientovi a jeho rodinných príslušníkoch vrátane mien, adries a demografických, kontaktných informácií, dátumov narodenia a daňových identifikátorov zahŕňajúcich čísla sociálneho poistenia a emailové adresy;
    • osobné údaje o zástupcoch každého klienta vrátane mien, kontaktných informácií a emailových adries;
    • evidencia podaných daňových priznaní: výška záväzkov, dátumy vypracovania a podania a komentár k daňovým priznaniam;
    • údaje o daňovom vyrovnaní: výška záväzkov, dátumy vypracovania, sumy vyrovnania a zaplatené dane;
    • elektronické dotazníky používané na zhromažďovanie informácií o každom daňovníkovi (a v prípade potreby aj o rodinných príslušníkoch) týkajúce sa dane z príjmov fyzických osôb v konkrétnej krajine, jeho vzdelania, pracovného pomeru, predchádzajúceho zdravotného stavu, právnej histórie a ďalších údajov, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie služieb;
    • pracovná dokumentácia používaná na editovanie klientskych informácií získaných z elektronických dotazníkov alebo inými prostriedkami; údaje o odmeňovaní poskytnuté zamestnávateľmi; identifikácia zdrojov príjmu na základe údajov o vyslaní alebo z cestovného kalendára; 
    • súčasné, minulé alebo budúce cestovné informácie o fyzickej osobe vrátane navštívených lokalít a činností vykonaných počas pracovnej doby v každej lokalite;
    • dokumentácia, ako sú napr. daňové priznania, vysielacie listy, imigračné doklady, žiadosti daňových orgánov o daňové kontroly, ako aj úradné a osobné doklady (kópie rodných listov, sobášnych listov, dokladov o dosiahnutom vzdelaní a jeho stupni a pasu);
    • dotazníky pre osoby vykonávajúce dohľad nad finančným výkazníctvom (FROR), v ktorých sa uvádza ich postavenie v zamestnaní, zamestnávateľ a opis pracovnej pozície;
    • informácie o spoločnosti: kontaktné údaje zamestnancov firemných klientov a názvy divízií;
    • informácie o vyslaniach: podrobnosti o aktuálnych pracovných dojednaniach a dojednaniach na pokrytie životných nákladov vrátane krajiny a mesta vyslania, platových podmienkach zamestnávateľa pre danú divíziu a nákladov na vyslanie;
    • imigračné údaje: dotazníky týkajúce sa pracovného povolenia, stav pracovného povolenia, kópia formulára žiadosti, kópia pracovného povolenia, kópia víz, kópia pasu a ďalšie imigračné doklady.
   • Advisory

    Pri poskytovaní služieb podnikového poradenstva EY spracúva rôzne informácie, ktoré môžu prípadne zahŕňať všetky typy osobných údajov. Príslušný rozsah závisí od konkrétnej služby a od odvetvia, v ktorom klient členskej spoločnosti EY pôsobí. Napríklad pri poskytovaní kybernetických služieb banke sa vyžaduje spracúvanie iných typov osobných údajov ako pri poskytovaní asistencie klientovi pôsobiacemu vo farmaceutickom odvetví pri budovaní lepšieho spôsobu sledovania údajov o výsledkoch v oblasti zdravotnej starostlivosti.

    Kategórie osobných údajov, ktoré prijímajú alebo spracúvajú tímy EY poskytujúce služby podnikového poradenstva klientom, sú napríklad:

    • kontaktné údaje, napr. meno, adresa, telefónne čísla a emailová adresa;
    • záznamy vedené oddelením HR a dodávateľmi, ktoré obsahujú osobné údaje o zamestnancoch alebo dodávateľoch konkrétneho klienta, napr. meno, kontaktné údaje, dátum narodenia, rasový pôvod, identifikačné čísla vydané vládou, pracovné zmluvy a zmluvy o poskytovaní služieb;
    • finančné údaje, napr. informácie týkajúce sa mzdy a platu, informácie o dôchodkovom zabezpečení a penzijných požitkoch, ako aj čísla bankových účtov;
    • informácie o zdravotnom stave fyzických osôb, ktoré užívajú osobitné lieky alebo podstupujú osobitnú liečbu;
    • osobné údaje zamestnancov, ktorí môžu byť ovplyvnení zmenami v dodávateľskom reťazci alebo outsourcingom;
    • údaje o zákazníkoch vrátane údajov týkajúcich sa rasy alebo pohlavia, ktoré sú súčasťou zmluvy o spokojnosti zákazníkov.
   • Strategy and Transactions

    Tímy transakčného poradenstva EY poskytujúce služby klientom spracúvajú niekoľko kategórií osobných údajov. Patria sem informácie o kupujúcich a súčasných alebo potenciálnych cieľových subjektoch, ktoré tvoria najmä osobné údaje zamestnancov na vedúcich a kľúčových pozíciách, ako napríklad:

    • informácie o mzdách,
    • pracovné zmluvy,
    • informácie o dôchodkovom zabezpečení a penzijných požitkoch,
    • záznamy v tzv. knihách úrazov,
    • pohľadávky z poistenia,
    • zoznamy zákazníkov,
    • spotrebiteľské zmluvy a
    • obchodné registre.

   Okrem uvedeného spracúvame aj identifikačné a podkladové informácie ako súčasť nášho procesu prijatia klienta, ako aj finančných, administratívnych a marketingových postupov, čo zahŕňa aj preverovanie dodržiavania predpisov týkajúcich sa nezávislosti audítora, boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, konfliktu záujmov, reputácie a finančných kontrol a zároveň plnenie všetkých ďalších právnych alebo regulačných požiadaviek, ktorým naša spoločnosť podlieha.

   Súčasťou týchto kontrol môže byť:

   • overenie totožnosti: doklady preukazujúce meno a adresu;
   • kontrola konečných skutočných vlastníkov podnikateľských sujektov a iných právnických osôb;
   • kontrola konfliktu záujmov (aby sa predišlo konfliktu záujmov s akýmkoľvek iným klientom);
   • kontrola v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu;
   • kontrola politicky exponovaných osôb, t. j. tých, ktorí zastávajú významnú verejnú funkciu vo vláde, súdnictve, na súdoch, v centrálnych bankách, na veľvyslanectvách, v ozbrojených silách a štátnych podnikoch vrátane ich rodinných príslušníkov a osôb, ktoré sú s nimi v úzkom spojení; 
   • kontrola negatívnej medializácie;
   • kontrola zoznamu sankcií uložených vládou;
   • kontrola nezávislosti.

   Tieto kontroly sa vykonávajú z právnych, regulačných a obchodných dôvodov a je nevyhnutné ich v priebehu trvania nášho obchodného vzťahu opakovať. V rámci týchto kontrol sme povinní spracúvať osobitné kategórie údajov (napr. overovať, či ste politicky exponovanou osobou, alebo zhromažďovať informácie o usvedčeniach z trestných činov, ak sa to vyžaduje v zmysle právnych predpisov proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti). Je dôležité, aby ste nám poskytli všetky potrebné informácie a dokumenty, pretože to priamo vplýva na schopnosť našej spoločnosti poskytovať vám služby.

   Právny základ spracúvania osobných údajov našich klientov:

   Plnenie zmluvy

   • plnenie právnych alebo regulačných povinností;
   • náš oprávnený záujem poskytovať vám plynulé, konzistentné a vysokokvalitné služby a promptne uhrádzať akékoľvek poplatky, náklady a dlžné sumy v súvislosti s našimi službami;
   • náš oprávnený záujem porozumieť akémukoľvek konfliktu záujmu alebo výzve vzhľadom na právne predpisy týkajúce sa nezávislosti;
   • náš oprávnený záujem ochrániť EY pred neúmyselným nakladaním s príjmami z trestnej činnosti alebo pred poskytovaním asistencie pri akýchkoľvek iných protizákonných alebo podvodných činnostiach (napr. týkajúcich sa terorizmu).
  • Individuals whose personal data we obtain in connection with providing services to our clients

   Ako súčasť odborných služieb, ktoré poskytujeme našim klientom, spracúvame v EY osobné údaje fyzických osôb, s ktorými nemáme priamy (zmluvný alebo iný) vzťah. Napríklad pri realizácii štatutárneho auditu sa od našich tímov pracujúcich na zákazke vyžaduje, aby preverili účtovné knihy nášho klienta, ktoré môžu obsahovať údaje o mzdách zamestnancov klienta, údaje o dodávateľoch, finančnej správe, ako aj informácie o nárokujúcich stranách a právnych konaniach. Ďalším príkladom je realizácia predinvestičnej previerky pri akvizícii cieľového subjektu v mene klienta, keď EY získava osobné údaje o zamestnancoch, vedení a zákazníkoch cieľového subjektu.

   Od našich klientov vyžadujeme potvrdenie, že majú oprávnenie poskytovať nám osobné údaje v súvislosti s realizáciou príslušných služieb a že akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnú, boli spracované v súlade s platnými právnymi predpismi.

   Vzhľadom na rozmanitosť našich služieb spracúvame mnohé kategórie osobných údajov, ktoré napríklad zahŕňajú:

   • osobné údaje (napr. meno, vek, dátum narodenia, pohlavie, rodinný stav a krajinu bydliska);
   • kontaktné údaje (napr. telefónne čísla, emailovú a poštovú adresu);
   • finančné údaje (napr. plat, mzdu, príjem, investície, benefity a daňové postavenie);
   • údaje o zamestnaní (napr. pracovnú pozíciu, zaradenie, skúsenosti, informácie týkajúce sa výkonnosti a zamestnanecké čísla).

   Vzhľadom na určité služby spracúvame aj údaje osobitnej kategórie. Napríklad poskytovanie služieb v rámci prípravy daňových priznaní zahŕňa v určitých krajinách aj spracovanie informácií o platbách, ktoré uhradí náš klient, jeho manželka/manžel a iní členovia jeho rodiny za členstvo v odborových zväzoch, politickej strane, náboženskej charite alebo za lekárske ošetrenia. Tieto údaje sa zhromažďujú cielene a použijú sa len vtedy, ako to bude nevyhnutné v súvislosti s poskytovaním služieb, na ktorých účely sa príslušné údaje získavali, napr. na účely správneho zdanenia príjmu nášho klienta a uplatnenie správneho daňového odpočtu vzhľadom na tieto platby.

   Právny základ spracúvania osobných údajov fyzických osôb, ktoré získavame v súvislosti s poskytovaním služieb našim klientom:

   • plnenie právnych alebo regulačných povinností;
   • náš oprávnený záujem zabezpečiť, aby sa našim klientom poskytovali plynulé, konzistentné a vysokokvalitné služby na celom svete.
  • Insolvency Services

   Keď sa spoločnosť dostane do platobnej neschopnosti, EY spravidla vymenuje jedného alebo viacerých správcov konkurznej podstaty (t. j. správcov a likvidátorov), aby riadili záležitosti, obchodnú činnosť a majetok dotknutej spoločnosti. Obdobne aj v prípade, keď dlžník podlieha režimu platobnej neschopnosti alebo režimu reštrukturalizácie, EY vymenúva jedného alebo viacerých správcov konkurznej podstaty, ktorí sú poverení riadením záležitostí, obchodnej činnosti a majetku daného dlžníka.

   V tejto časti

   • „funkcionár“ označuje konkurzného správcu EY;
   • „spoločnosť“ označuje platobne neschopný subjekt, pre ktorý sa vymenovali funkcionári;
   • „dlžník“ označuje fyzickú osobu, ktorá podlieha režimu platobnej neschopnosti alebo režimu reštrukturalizácie;
   • označenie „vy“ sa vzťahuje na dotknuté osoby v rámci konkurzného konania spoločnosti alebo dlžníka.

   Pri poskytovaní poradenských služieb v oblasti platobnej neschopnosti EY spracúva vaše osobné údaje na právnom základe svojho oprávneného záujmu na asistencii, ktorú je nevyhnutné poskytovať funkcionárom pri plnení ich právnych a regulačných povinností vzhľadom na dané konkurzné konanie. Aby sa predišlo nejasnostiam, spoločnosť alebo dlžník zostáva prevádzkovateľom vašich osobných údajov spracúvaných na účely, ktoré sa netýkajú právnych a regulačných povinností funkcionárov.

   Aj keď väčšinu nami spracúvaných osobných údajov od vás získavame priamo, spracúvame aj osobné údaje, ktoré získavame nepriamo.

   EY a poverení funkcionári spracúvajú vaše osobné údaje na účely, ako sú napríklad:

   • komunikácia s veriteľmi spoločnosti alebo dlžníka a s jednotlivými veriteľmi, v rámci ktorej sa spracúvajú špecifické informácie nevyhnutné na plnenie našich zákonných povinností (tieto informácie sa použijú napr. na posúdenie nároku na akúkoľvek dividendu, ktorá je splatná);
   • poskytovanie dokumentácie alebo správ vládnym rezortom, regulačným a iným príslušným orgánom v súvislosti s vykonávaním verejnej funkcie alebo odpovedaním na žiadosti;
   • príprava účtovných závierok a podávanie daňových priznaní v zmysle zákona;
   • správa prípadov vrátane realizácie aktív, dohôd o nárokoch a vyplatenia distribúcií;
   • spracúvanie vykonávané na osobné účely zamestnancov v súlade s právnymi predpismi a vlastnou politikou spoločnosti;
   • správa miezd, vystavovanie faktúr, kontrola objemu úverov a ďalšie údaje týkajúce sa financií spoločnosti;
   • primerané poskytovanie informácií zainteresovaným osobám v súlade s platnými právnymi predpismi;
   • prevencia a odhaľovanie trestnej alebo podvodnej činnosti;
   • ustanovenie, uplatnenie alebo obhajoba zákonných práv na základe využitia právneho poradenstva alebo začatia právneho konania alebo zastupovania v právnom konaní;
   • plnenie právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť alebo dlžníka;
   • riadenie kvality a rizík.

   Medzi osobné údaje, ktoré sa spracúvajú na vyššie uvedené účely, patrí (okrem iného) meno, adresa, identifikačné informácie, informácie o mzde, ako aj akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa vašich dojednaní s príslušnou spoločnosťou alebo dlžníkom, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností funkcionárov počas konkurzného konania.

   Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte určité práva. Ak máte akékoľvek otázky alebo si želáte uplatniť svoje práva, zašlite, prosím, písomnú žiadosť osobe, ktorá je zodpovedná za vaše údaje (t. j. spoločnosti, dlžníkovi alebo funkcionárovi), v ktorej použijete kontaktné údaje uvedené v komunikácii týkajúcej sa príslušného prípadu platobnej neschopnosti.

  • Contacts in our customer relationship management and marketing (CRM) systems

   V našich systémoch CRM spracúvame kontaktné osobné údaje (bývalých, súčasných a potenciálnych klientov a fyzických osôb, ktoré títo klienti zamestnávajú alebo sú s nimi inak prepojení, ako aj ďalších obchodných kontaktov, ako sú napr. alumni, konzultanti, regulačné orgány a novinári). Tieto systémy CRM podporujú marketingové činnosti EY. Kontaktom vedeným v našich systémoch CRM budú zasielané materiály EY Thought Leadership, informačné bulletiny, ponuky vzdelávania, prieskumy a pozvánky na podujatia.

   V našich systémoch CRM spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

   • meno, názov pracovnej pozície, adresa, emailová adresa, telefónne a faxové čísla;
   • názov zamestnávateľa alebo organizácie, s ktorou je fyzická osoba prepojená;
   • marketingové preferencie;
   • odpovede na pozvánky a potvrdenia účasti na príslušnom podujatí.

   Cielene od vás nezhromažďujeme žiadne citlivé údaje, pokiaľ nám ich sami neposkytnete (napr. osobitné stravovacie požiadavky, ktoré odhaľujú vašu náboženskú príslušnosť či alergie na potraviny) v prípade účasti na niektorom z našich podujatí.

   Ak ste zrušili odber budúcich publikácií EY, vaše základné kontaktné údaje budú naďalej vedené v našom zozname zrušených odberateľov.

   Právny základ spracúvania osobných údajov o našich obchodných kontaktoch:

   • výslovný súhlas obchodného kontaktu so spracúvaním jeho osobných údajov;
   • náš oprávnený záujem udržiavať vzťah s našimi obchodnými kontaktmi a poskytovať informácie o EY, našich službách a nami organizovaných podujatiach.
  • Participants in EY meetings, conferences, events and learning sessions

   Spracúvame osobné údaje účastníkov stretnutí, konferencií, podujatí a vzdelávacích školení organizovaných EY (spoločne ďalej len „podujatia“). Pri riadení procesov registrácie na týchto podujatiach využívame rôzne formuláre. Pre každý tento registračný formulár existuje vlastné oznámenie o ochrane osobných údajov, v ktorom sa vysvetľuje, prečo a ako sa v týchto registračných formulároch zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje. Účastníkom odporúčame, aby sa oboznámili s oznámením o ochrane osobných údajov dostupným v týchto registračných formulároch.

   V rámci našich postupov manažmentu podujatí spracúvame nasledovné osobné údaje (avšak len v rozsahu nevyhnutnom pre konkrétne podujatie):

   • meno, vek alebo dátum narodenia;
   • informácie o zamestnancoch klienta (informácie o bydlisku, kancelárii a iné obchodné informácie);
   • číslo kreditnej alebo debetnej karty;
   • informácie o zákazníkoch (informácie o bydlisku, kancelárii a iné obchodné informácie);
   • emailová adresa;
   • pohlavie;
   • adresa bydliska alebo iná fyzická adresa;
   • názvy zamestnávateľov (EY alebo spoločnosti);
   • povolanie (názov pracovnej pozície);
   • číslo pasu;
   • URL k osobnej webovej stránke (ak máte vlastnú webovú stránku, o ktorej by ste nám chceli dať vedieť);
   • telefónne alebo faxové čísla.

   Cielene od vás nezhromažďujeme žiadne citlivé údaje, pokiaľ nám ich sami neposkytnete (napr. osobitné stravovacie požiadavky, ktoré odhaľujú vašu náboženskú príslušnosť či alergie na potraviny, resp. iné údaje týkajúce sa vášho zdravotného stavu, na základe ktorých vieme účastníkom v prípade potreby poskytnúť podporu, napr. zaobstarať invalidný vozík).

   Od účastníkov podujatí EY, ktoré sa konajú mimo priestorov EY, sa vyžaduje, aby na účely identifikácie predložili preukaz totožnosti s fotografiou. Cieľom tohto opatrenia je chrániť našich zamestnancov, majetok a informácie a zároveň zabrániť neoprávneným osobám, aby získali prístup na podujatia spoločnosti EY organizované mimo jej priestorov.

   EY má povolené vyhotovovať fotografie, zvukové nahrávky alebo kamerové záznamy na verejných priestranstvách, kde sa konajú podujatia EY. Takéto médiá používame vo svojich marketingových materiáloch. Obrazové a zvukové záznamy účastníkov budú nahrávané. Následne sa tieto nahrávky budú editovať, kopírovať, vystavovať, zverejňovať alebo distribuovať.

   Právny základ spracúvania osobných údajov o účastníkoch:

   • výslovný súhlas účastníka;
   • náš oprávnený záujem organizovať podujatia a riadiť proces registrácie na tieto podujatia;
   • náš oprávnený záujem chrániť našich zamestnancov, majetok a informácie a zároveň zabrániť neoprávneným osobám, aby získali prístup na podujatia spoločnosti EY organizované mimo jej priestorov;
   • náš oprávnený záujem poskytovať informácie o EY, našich službách a nami organizovaných podujatiach.
  • Individuals who use our applications

   Externým používateľom poskytujeme prístup do rôznych nami spravovaných sekcií našich webových stránok (napr. do sekcie EY Client Portal). Tieto sekcie majú vlastné oznámenia o ochrane osobných údajov, v ktorých sa vysvetľuje, prečo a ako sa v nich zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje. Fyzickým osobám, ktoré používajú tieto sekcie, odporúčame, aby sa oboznámili s oznámením o ochrane osobných údajov dostupným v príslušnej sekcii.

  • Individuals who visit our social media sites, social media plugins and tools

   • Social media sites

    LinkedIn Lead Gen Forms

    EY používa LinkedIn Lead Gen Forms pre obsah sponzorovaný EY, ako aj sponzorované LinkedIn InMails pre nábor a marketingové kampane. Keď členovia LinkedIn kliknú na reklamu EY, zobrazí sa im formulár, v ktorom sú vopred vyplnené informácie z ich profilu na LinkedIn, ako je napríklad ich meno, kontaktné údaje, názov spoločnosti, služobný vek, názov pracovnej pozície a miesto zamestnania. Hneď ako člen LinkedIn hlavný formulár odošle, pripojí sa k EY.

    Kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz a budete presmerovaný na Pravidlá ochrany osobných údajov LinkedIn.

    Google Maps

    Naše webové stránky používajú mapovú službu Google Maps prostredníctvom aplikačného programového rozhrania (Application Programming Interface; API).
    Ak chcete používať Google Maps, musíte si uložiť svoju IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server Googlu v Spojených štátoch amerických, kde sa ukladajú. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv.

    Ďalšie informácie nájdete tu: Pravidlá ochrany osobných údajov Googlu

    Právny základ spracúvania osobných údajov fyzických osôb, ktoré navštevujú naše stránky sociálnych médií a používajú pluginy a nástroje sociálnych médií:
    • náš oprávnený záujem zvyšovať povedomie o službách EY a značke EY;
    • náš oprávnený záujem získavať, identifikovať a zabezpečovať talenty;
    • náš oprávnený záujem vylepšovať používateľskú skúsenosť návštevníkov našich webových stránok a optimalizovať naše služby.
   • Social media plugins (such as like and share buttons)

    Na našej stránke implementujeme tzv. pluginy sociálnych médií. Keď navštívite webovú stránku, na ktorej sa zobrazí jedno alebo viac týchto tlačidiel, váš prehliadač vytvára priame spojenie so serverom príslušnej sociálnej siete a stiahne si z neho konkrétne tlačidlo. Zároveň sa poskytovateľ sociálnych médií dozvie, že sa navštívila konkrétna stránka na našich webových stránkach. Nemáme žiadnu kontrolu nad tým, ktoré údaje poskytovatelia sociálnych médií získavajú pomocou tlačidiel. Ak si uvedenému želáte zabrániť, pred návštevou našich webových stránok sa, prosím, odhláste zo svojich jednotlivých účtov sociálnych médií. Prevádzkovatelia sociálnych médií nastavujú aj súbory cookies za predpokladu, že ste vo svojich nastaveniach prehliadača nezablokovali ich prijímanie a ukladanie.

    Facebook pluginy

    Naše webové stránky obsahujú pluginy sociálnej siete Facebook. Tieto Facebook pluginy možno rozpoznať na základe loga Facebook alebo pomocou tlačidla Páči sa mi to (Like) na našich webových stránkach. Prehľad Facebook pluginov nájdete tu.

    Počas vašej návštevy našich webových stránok sa prostredníctvom pluginu vytvára priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebooku. Vďaka tomu Facebook prijíma z vašej IP adresy informácie o vašej návšteve našich webových stránok. Ak ste prihlásený do svojho účtu na Facebooku a kliknete na tlačidlo „Páči sa mi to“ na Facebooku, môžete prepojiť obsah našich webových stránok so svojím profilom na Facebooku. To umožňuje Facebooku prepojiť návštevy na našich webových stránkach s vaším používateľským účtom. Ak nie ste prihlásený do svojho účtu na Facebooku, kliknutím na tlačidlo Facebooku sa vám zobrazí prihlasovacia stránka do Facebooku s požiadavkou na zadanie vašich prihlasovacích údajov. Uvedomte si, prosím, že nedisponujeme informáciami o obsahu údajov prenášaných na Facebooku či o tom, ako Facebook tieto údaje používa. Ďalšie informácie nájdete tu: Pravidlá ochrany osobných údajov Facebooku

    Twitter plugin

    Naše webové stránky používajú funkcie služby Twitter. Používanie služby Twitter a funkcie „retweet“ prepojí vami navštívené webové stránky s vaším účtom na Twitteri a sprístupní túto informáciu ďalším používateľom. Ak nie ste prihlásený do svojho účtu na Twitteri, kliknutím na tlačidlo Twitter sa vám zobrazí prihlasovacia stránka na Twitter s požiadavkou na zadanie vašich prihlasovacích údajov. Po ich zadaní sa tieto údaje prenesú aj spoločnosti Twitter. Radi by sme upozornili, že nedisponujeme informáciami o obsahu takto prenášaných údajov ani o tom, ako Twitter tieto údaje použije. Ďalšie informácie nájdete tu: Pravidlá ochrany osobných údajov Twitteru

    Instagram plugin

    Naše webové stránky obsahujú funkcie služby Instagram.

    Ak ste prihlásený do svojho účtu na Instagrame, kliknutím na tlačidlo Instagram prepojíte obsah našich webových stránok s vaším profilom na Instagrame. To znamená, že Instagram dokáže prepojiť návštevy na našich webových stránkach s vaším používateľským účtom. Ak nie ste prihlásený do svojho účtu na Instagrame, kliknutím na tlačidlo Instagram sa vám zobrazí prihlasovacia stránka na Instagrame s požiadavkou na zadanie vašich prihlasovacích údajov. Chceli by sme výslovne upozorniť na to, že nedisponujeme žiadnymi informáciami o obsahu prenášaných údajov či o tom, ako ich Instagram používa.

    Ďalšie informácie nájdete tu: Pravidlá ochrany osobných údajov Instagramu

    YouTube pluginy

    Naše webové stránky používajú pluginy webových stránok YouTube, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google.

    Ak navštívite niektorú z našich stránok s pluginom YouTube, príde k spojeniu so servermi YouTube. Server YouTube dostáva informáciu, ktoré webové stránky ste navštívili.

    Ak ste prihlásený do svojho účtu YouTube, služba YouTube umožňuje spájať vaše správanie počas prehliadania s vaším osobným profilom. Zabrániť tomu môžete odhlásením sa z vášho účtu YouTube. Ak nie ste prihlásený, kliknutím na tlačidlo YouTube sa vám zobrazí prihlasovacia stránka na YouTube s požiadavkou na zadanie vašich prihlasovacích údajov.

    Ďalšie informácie nájdete tu: Pravidlá ochrany osobných údajov Googlu

   • Social media tools

    LinkedIn Lead Gen Forms

    EY používa LinkedIn Lead Gen Forms pre obsah sponzorovaný EY, ako aj sponzorované LinkedIn InMails pre nábor a marketingové kampane. Keď členovia LinkedIn kliknú na reklamu EY, zobrazí sa im formulár, v ktorom sú vopred vyplnené informácie z ich profilu na LinkedIn, ako je napríklad ich meno, kontaktné údaje, názov spoločnosti, služobný vek, názov pracovnej pozície a miesto zamestnania. Hneď ako člen LinkedIn hlavný formulár odošle, pripojí sa k EY.

    Kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz a budete presmerovaný na Pravidlá ochrany osobných údajov LinkedIn.

    Google Maps

    Naše webové stránky používajú mapovú službu Google Maps prostredníctvom aplikačného programového rozhrania (Application Programming Interface; API).

    Ak chcete používať Google Maps, musíte si uložiť svoju IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server Googlu v Spojených štátoch amerických, kde sa ukladajú. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv.

    Ďalšie informácie nájdete tu: Pravidlá ochrany osobných údajov Googlu

    Právny základ spracúvania osobných údajov fyzických osôb, ktoré navštevujú naše stránky sociálnych médií a používajú pluginy a nástroje sociálnych médií:
    • náš oprávnený záujem zvyšovať povedomie o službách EY a značke EY;
    • náš oprávnený záujem získavať, identifikovať a zabezpečovať talenty;
    • náš oprávnený záujem vylepšovať používateľskú skúsenosť návštevníkov našich webových stránok a optimalizovať naše služby.
  • Individuals who correspond with EY via email

   V EY používame množstvo nástrojov na zaistenie bezpečnosti našej IT infraštruktúry vrátane našich emailových systémov. Sú to napríklad tieto nástroje:

   • systémy, ktoré skenujú, či prichádzajúce emaily adresované príjemcom v EY neobsahujú podozrivé prílohy a URL adresy, s cieľom predchádzať útokom prostredníctvom malvéru;
   • nástroje na detekciu hrozieb pre koncové zariadenia s cieľom odhaliť zlomyseľné útoky;
   • nástroje, ktoré blokujú určitý obsah alebo webové stránky.

   Ak komunikujete s EY prostredníctvom elektronickej pošty, vaše emaily budú skenované nástrojmi, ktoré EY prevádzkuje na zaistenie bezpečnosti svojej IT infraštruktúry. To môže mať za následok, že si obsah okrem určeného príjemcu prečítajú aj osoby oprávnené EY.

   Právny základ spracúvania osobných údajov fyzických osôb, ktoré komunikujú s EY prostredníctvom elektronickej pošty:
   • náš oprávnený záujem chrániť našu IT infraštruktúru pred neoprávneným prístupom alebo únikom údajov;
   • náš oprávnený záujem analyzovať objem a tok emailových správ.
  • Individuals who correspond with EY via phone and voicemail services

   Ak EY bude správcom vykonávajúcich činnosť v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, bude vykonávať správcovskú činnosť podľa príslušných právnych predpisov pre oblasť konkurzu a reštrukturalizácie. Ak EY bude vymenovaná za likvidátora, bude vykonávať funkciu likvidátora právnickej osoby podľa príslušných právnych predpisov, v rámci ktorej bude uskutočňovať úkony smerujúce k likvidácii právnickej osoby.

   („insolvenčné služby“)

   V tejto časti

   • „funkcionár“ označuje EY správcu vykonávajúceho činnosť v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní („správca“) a likvidátora ;
   • „spoločnosť“ označuje (i) platobne neschopný alebo predĺženýsubjekt, ktorému bol vymenovaný správca a (ii) subjekt, pre ktorého bol vymenovaný likvidátor;
   • „dlžník“ označuje fyzickú osobu, na ktorú bol vyhlásený konkurz;
   • označenie „vy“ sa vzťahuje na dotknuté osoby v rámci konkurzného konania spoločnosti alebo dlžníka.


   Pri poskytovaní insolvenčných služieb EY spracúva vaše osobné údaje na právnom základe svojho oprávneného záujmu pri plnení ich právnych a regulačných povinností vzhľadom na dané konanie. Aby sa predišlo nejasnostiam, spoločnosť alebo dlžník zostáva prevádzkovateľom vašich osobných údajov spracúvaných na účely, ktoré sa netýkajú právnych a regulačných povinností funkcionárov.

   Aj keď väčšinu nami spracúvaných osobných údajov od vás získavame priamo, spracúvame aj osobné údaje, ktoré získavame nepriamo.

   EY spracúvajú vaše osobné údaje na účely, ako sú napríklad:

   • komunikácia s veriteľmi spoločnosti alebo dlžníka a s jednotlivými veriteľmi, v rámci ktorej sa spracúvajú špecifické informácie nevyhnutné na plnenie našich zákonných povinností (tieto informácie sa použijú napr. na posúdenie nároku na akúkoľvek dividendu, ktorá je splatná);
   • poskytovanie dokumentácie alebo správ vládnym rezortom, regulačným a iným príslušným orgánom v súvislosti s vykonávaním verejnej funkcie alebo odpovedaním na žiadosti;
   • príprava účtovných závierok a podávanie daňových priznaní v zmysle zákona;
   • správa prípadov vrátane realizácie aktív, dohôd o nárokoch a vyplatenia distribúcií;
   • spracúvanie vykonávané na osobné účely zamestnancov v súlade s právnymi predpismi a vlastnou politikou spoločnosti;
   • správa miezd, vystavovanie faktúr, kontrola objemu úverov a ďalšie údaje týkajúce sa financií spoločnosti;
   • primerané poskytovanie informácií zainteresovaným osobám v súlade s platnými právnymi predpismi;
   • prevencia a odhaľovanie trestnej alebo podvodnej činnosti;
   • ustanovenie, uplatnenie alebo obhajoba zákonných práv na základe využitia právneho poradenstva alebo začatia právneho konania alebo zastupovania v právnom konaní;
   • plnenie právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť alebo dlžníka;
   • riadenie kvality a rizík.


   Medzi osobné údaje, ktoré sa spracúvajú na vyššie uvedené účely, patrí (okrem iného) meno, adresa, identifikačné informácie, informácie o mzde, ako aj akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa vašich dojednaní s príslušnou spoločnosťou alebo dlžníkom, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností funkcionárov počas konkurzného konania.

   Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte určité práva. Ak máte akékoľvek otázky alebo si želáte uplatniť svoje práva, zašlite, prosím, písomnú žiadosť osobe, ktorá je zodpovedná za vaše údaje (t. j. spoločnosti, dlžníkovi alebo funkcionárovi), v ktorej použijete kontaktné údaje uvedené v komunikácii týkajúcej sa príslušného prípadu platobnej neschopnosti.

  • Job applicants

   V súvislosti s aktuálnymi pracovnými príležitosťami v EY zhromažďujeme informácie od uchádzačov o zamestnanie a aj o uchádzačoch o zamestnanie. Informácie, ktoré zhromažďujeme, spôsob ich použitia a načasovanie ich zberu sa líši v závislosti od krajiny, v ktorej sa osoby o konkrétne pracovné miesto uchádzajú. Údaje, ktoré v súvislosti s uchádzačmi o zamestnanie v našej spoločnosti získavame, obsahujú spravidla životopisy, doklady totožnosti, doklady o dosiahnutom vzdelaní, pracovnú históriu, informácie o zamestnaní a referencie.

   Vaše osobné údaje používame nato, aby sme vaše zručnosti, skúsenosti a vzdelanie správne priradili ku konkrétnym pozíciám ponúkaným v EY. Tieto informácie sa odovzdávajú príslušným personálnym manažérom a zamestnancom zúčastňujúcim sa na náborovom procese, aby sa na základe nich rozhodli, či vás pozvú na pracovný pohovor. EY bude o vás zhromažďovať ďalšie informácie, ak ste pozvaný na pracovný pohovor (alebo jeho ekvivalent) a ďalšie následné s tým súvisiace procesy. K týmto informáciám patria záznamy z pracovného pohovoru, výsledky hodnotenia, spätná väzba a podrobnosti o pracovnej ponuke.

   V súvislosti s našimi náborovými činnosťami, žiadosťami o zamestnanie a procesom nástupu a adaptácie novoprijatých zamestnancov zhromažďujeme od uchádzačov o zamestnanie aj údaje osobitnej kategórie za predpokladu, že nám túto povinnosť stanovuje pracovné právo. Tieto informácie sú relevantné pre uchádzačov z hľadiska ich budúceho pracovného prostredia v EY, budúceho poskytovania zamestnaneckých benefitov, prípadne sú s výslovným súhlasom jednotlivca relevantné z hľadiska zákonom povoleného zberu týchto informácií. Ak to zákon umožňuje, budeme napríklad zhromažďovať informácie o zdravotnom postihnutí osôb na účely analyzovania rôznorodosti našej pracovnej sily. Po nástupe do zamestnania sa informácie, ktoré osoba poskytne o svojom zdravotnom postihnutí, použijú aj na vytvorenie vhodného pracovného prostredia. Okrem toho budeme musieť skontrolovať, či niektorí uchádzači nemajú záznamy v trestnom registri, aby sme posúdili ich spôsobilosť pracovať v EY alebo pre klientov EY. V určitých krajinách uchádzačov požiadame, aby poskytli informácie týkajúce sa ich rasového a etnického pôvodu a sexuálnej orientácie. Tieto informácie sa použijú na účely monitorovania rôznorodosti a ich poskytnutie bude výlučne dobrovoľné. Avšak v prípadoch, keď nám uchádzač neposkytne tieto informácie na dobrovoľnej báze, môžeme byť zo zákona povinní tieto kritériá sami posúdiť.

   Naše nástroje a webové stránky týkajúce sa náboru majú vlastné oznámenia o ochrane osobných údajov, v ktorých sa vysvetľuje, prečo a ako sa prostredníctvom nich osobné údaje zhromažďujú a spracúvajú. Osobám, ktoré používajú naše nástroje a webové stránky týkajúce sa náboru, odporúčame, aby sa oboznámili s týmito oznámeniami o ochrane osobných údajov dostupnými na týchto webových stránkach a nástrojoch.

   V závislosti od krajiny, v ktorej sa uchádzate o pracovné miesto, EY získava osobné údaje o uchádzačoch (t. j. o vás) z týchto zdrojov:

   • priamo od vás – ide napríklad o informácie, ktoré ste uviedli priamo pri vypĺňaní žiadosti o pracovné miesto na webových stránkach EY v sekcii „Kariéra“ (ak máte záujem o dodatočné informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v našom globálnom náborovom riadiacom systéme, prečítajte si, prosím, oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete v tomto systéme);
   • od personálnych agentúr – napríklad, keď nás personálna agentúra kontaktuje, aby vás navrhla ako možného kandidáta;
   • z verejne dostupných online zdrojov – napríklad, ak ste zverejnili svoj profesionálny profil online (napr. na webovej stránke vášho súčasného zamestnávateľa alebo na profesionálnych sociálnych sieťach, ako je LinkedIn);
   • z odporúčaní – napríklad z odporúčania poskytnutého vaším predchádzajúcim zamestnávateľom či od vami identifikovanej osoby poskytujúcej referencie;
   • z výsledkov bezpečnostných skríningových previerok.

   Právny základ spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie:
   • výslovný súhlas uchádzača;
   • náš oprávnený záujem získavať, identifikovať a zabezpečovať talenty;
   • náš oprávnený záujem spracúvať a spravovať žiadosti o pracovné miesta v EY vrátane skríningu a výberu uchádzačov;
   • náš oprávnený záujem prijať a zamestnať uchádzačov na základe predloženia pracovnej ponuky víťazným uchádzačom a vykonania skríningových kontrol pred ich nástupom do zamestnania;
   • náš oprávnený záujem spravovať sekciu „Kariéra“ na našich webových stránkach (vrátane uskutočňovania štatistických analýz);
   • plnenie právnych alebo regulačných povinností (pri výkone bezpečnostných previerok, ktorých cieľom je zaručiť, že uchádzač je spôsobilý pracovať).
  • Alumni

   Cieľom EY je budovať a udržiavať celoživotný, vzájomne prospešný vzťah so svojimi alumni (tzn. s bývalými partnermi, zamestnancami a zmluvnými dodávateľmi členských spoločností EY). Ak od nás dostanete pozvánku, aby ste sa stali členom našej alumni komunity, použijeme vaše meno, kontaktné údaje, pracovnú pozíciu, posledné miesto a krajinu výkonu práce, pracovné zaradenie a názov divízie v EY, aby sme o vás vytvorili záznam v jednej z našich alumni databáz za predpokladu, že ste nevyjadrili svoj nezáujem zúčastniť sa na alumni programe našej spoločnosti. Máte možnosť vytvoriť si detailnejší profil a rozhodnúť sa, aké dodatočné informácie si želáte EY a širšej alumni komunite poskytnúť.

   Naše alumni databázy obsahujú vlastné oznámenia o ochrane osobných údajov, v ktorých sa vysvetľuje, prečo a ako sa v nich zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje. Osobám, ktoré používajú naše alumni databázy, odporúčame, aby sa oboznámili s oznámeniami o ochrane osobných údajov dostupnými v týchto databázach.

   Právny základ spracúvania osobných údajov našich alumni:
   • výslovný súhlas člena EY alumni komunity;
   • náš oprávnený záujem udržiavať pevné vzťahy s našimi alumni, zasielať im publikácie o EY a našich službách, pozývať ich na podujatia a poskytovať im príležitosti, aby zostali v kontakte s inými alumni.
  • Suppliers

   Spracúvame osobné údaje o našich dodávateľoch (vrátane subdodávateľov a osôb, ktoré sú s našimi subdodávateľmi a zmluvnými dodávateľmi prepojené) s cieľom riadiť naše vzťahy a zmluvné dojednania a zároveň prijímať od nich služby.

   Osobné údaje, ktoré spracúvame, sa vo všeobecnosti obmedzujú na kontaktné údaje (meno, meno/názov zamestnávateľa, telefónne číslo, email a iné kontaktné údaje) a finančné informácie (napr. informácie týkajúce sa platieb).

   Okrem toho údaje o našich dodávateľoch používame nato, aby sme skontrolovali, či sa menovaním konkrétneho dodávateľa nedostávame do konfliktu záujmov alebo rozporu s pravidlami nezávislosti, ktoré sa na nás ako audítorov vzťahujú. Pred poverením konkrétneho dodávateľa vykonávame aj previerky v oblasti nezávislosti a ďalšie bezpečnostné previerky predpísané zákonom alebo právnymi predpismi (napr. v oblasti negatívnej medializácie, úplatkárstva a korupcie a ďalšej finančnej trestnej činnosti).

   Právny základ spracúvania osobných údajov našich dodávateľov:
   • plnenie zmluvy;
   • plnenie právnych alebo regulačných povinností;
   • náš oprávnený záujem spravovať platby, odmeny a poplatky a zároveň vyberať a vymáhať sumy splatné EY;
   • náš oprávnený záujem rozpoznať konflikty záujmov alebo pochybnosti vzhľadom na právne predpisy o nezávislosti;
   • náš oprávnený záujem ochrániť EY pred neúmyselným nakladaním s príjmami z trestnej činnosti alebo pred poskytovaním asistencie pri akýchkoľvek iných protizákonných alebo podvodných činnostiach (napr. týkajúcich sa terorizmu).
  • EY/Ethics

   Informačná etická linka EY/Ethics poskytuje zamestnancom a klientom EY, ako aj ďalším osobám mimo EY možnosť dôverne nahlásiť (anonymne alebo neanonymne) aktivitu, ktorá zahŕňa etické alebo nezákonné správanie, ktoré je v rozpore s profesionálnymi štandardmi alebo Etickým kódexom EY. Tieto oznámenia možno vykonať buď online, alebo prostredníctvom telefonickej informačnej linky.

   EY/Ethics disponuje vlastným oznámením o ochrane osobných údajov a formulárom súhlasu, v ktorých sa opisujú postupy EY v súvislosti s informačnou etickou linkou EY/Ethics. Osobám, ktoré túto službu využijú, odporúčame, aby sa s uvedeným oznámením a formulárom súhlasu oboznámili.

  • Visitors to EY offices

   Keď navštívite jednu z našich kancelárií EY, vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vám mohli poskytnúť určité služby (napr. prístup do našich priestorov a konferenčných miestností alebo wi-fi). Cieľom toho je kontrolovať prístup do našich budov a chrániť naše kancelárie, zamestnancov, majetok a dôverné informácie (napr. používaním kamerových systémov CCTV).

   Nami zhromažďované osobné údaje sa vo všeobecnosti obmedzujú na vaše meno, kontaktné údaje, miesto a čas vášho vstupu do našich kancelárií a odchodu z našich kancelárií.

   Evidencia návštevníkov a preukazy oprávňujúce na vstup

   Od návštevníkov našich kancelárií požadujeme, aby sa zapísali na recepcii. Tieto záznamy o návštevníkoch si na krátky čas ponechávame v našej evidencii. Následne návštevníci našich kancelárií dostanú dočasný preukaz, ktorý ich oprávňuje na vstup. Nami vedenú evidenciu návštevníkov používame, aby sme skontrolovali, či sa vstupné preukazy vrátili, ďalej na overenie bezpečnostného incidentu alebo na núdzové účely (napr. v prípade potreby evakuácie kancelárie).

   Wi-fi

   Monitorujeme a evidujeme tok dátových prenosov na našich wi-fi sieťach. Vďaka tomu vieme zachytiť obmedzené informácie o správaní používateľov siete, čo okrem iného zahŕňa aj identifikáciu zdrojovej a cieľovej adresy, na ktorú a z ktorej sa používateľ pripája.

   Kamerové systémy CCTV

   Pokiaľ to zákon umožňuje, EY používa na monitorovanie kamerové systémy CCTV. Obrazové záznamy z CCTV systému sú bezpečne uložené a prístupné len v prípade opodstatnenej potreby (napr. na preverenie bezpečnostného incidentu). Sme oprávnení sprístupniť obrazové záznamy z CCTV systému orgánom štátnej správy a poskytujeme ich aj našim poisťovateľom na účely spracúvania pohľadávok z poistenia, ktoré vzniknú v dôsledku bezpečnostného incidentu. Nahrávky CCTV sa spravidla za krátky čas vymažú alebo automaticky prepíšu s výnimkou prípadu, keď sa identifikuje záležitosť, ktorú je potrebné ďalej preskúmať.

   Právny základ spracúvania osobných údajov návštevníkov kancelárií EY:
   • náš oprávnený záujem chrániť naše kancelárie, zamestnancov, majetok a dôverné informácie;
   • náš oprávnený záujem predchádzať a odhaľovať trestnú činnosť a zároveň ustanoviť, uplatňovať a hájiť právne nároky.
 • Transfers of personal data

  Členské spoločnosti EY pôsobia vo viac než 150 krajinách na celom svete. Niektoré časti infraštruktúry EY vrátane IT služieb, ktoré sa poskytujú členským spoločnostiam, sú centralizované. V prípade, že niektorá zo zákaziek, ktoré EY vykonáva pre svojich klientov, zasahuje do viacerých jurisdikcií, prístup k určitým údajom musia mať všetci zamestnanci, ktorí na nej pracujú. Vaše osobné údaje sa preto prenesú a uložia mimo krajiny, v ktorej sa nachádzate. Patria sem krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a krajiny, ktorých právne predpisy nemusia nevyhnutne poskytovať primeranú úroveň ochrany, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo iných jurisdikcií.

  Prijímame všetky potrebné bezpečnostné a právne opatrenia, aby sme zaistili bezpečnosť a integritu osobných údajov, ktoré sa prenášajú v rámci organizácie EY. Naša spoločnosť implementovala záväzné vnútropodnikové pravidlá (Binding Corporate Rules, BCRs), vďaka ktorým môžeme v rámci celej organizácie EY uskutočňovať globálne prenosy osobných údajov pochádzajúce z EHS v súlade s príslušnými európskymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Na základe uvedených záväzných vnútropodnikových pravidiel sa od všetkých subjektov EY vyžaduje, aby používali jednotné štandardy ochrany osobných údajov.
  Naše záväzné vnútropodnikové pravidlá nájdete tu.

  Spoločnosť Ernst & Young LLP, USA a jej pridružené subjekty v USA dodržiavajú Rámec na ochranu súkromia medzi EÚ a USA a Rámec na ochranu súkromia medzi Švajčiarskom a USA, ktoré vydalo Ministerstvo obchodu USA. Viac informácií nájdete tu: Ernst & Young LLP’s Privacy Shield Data Privacy Statement

  Vaše osobné údaje budú spracúvať aj poskytovatelia služieb EY, ktorých sme poverili podporou našich interných vedľajších procesov. Viac informácií nájdete v časti „Poskytovatelia služieb“.

 • Support providers

  Prenášame alebo poskytujeme nami zhromažďované osobné údaje nezávislým poskytovateľom služieb (a ich dcérskym a pridruženým spoločnostiam), ktorých sme poverili podporou našich interných vedľajších procesov. Poskytovateľov služieb napríklad poverujeme zabezpečením, prevádzkou a podporou našej IT infraštruktúry (napr. službami týkajúcimi sa riadenia identity, hostingu, dátových analýz, zálohovania, bezpečnosti cloudových úložísk) a archiváciou a bezpečným nakladaním s našimi súbormi a spismi v papierovej forme.

  Našou politikou je spolupracovať len s nezávislými poskytovateľmi služieb, ktorí sa zaviazali zaisťovať primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bezpečnosti a dôvernosti a ktorí dodržiavajú všetky príslušné právne požiadavky na prenosy osobných údajov mimo jurisdikcie, v ktorej sa tieto osobné údaje pôvodne získali. Pri osobných údajoch, ktoré sa získali v rámci EHS alebo sa týkajú dotknutých osôb v EHS, EY požaduje na účely ich prenosu primeraný mechanizmus, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi.

 • Other disclosures

  EY zverejní vaše osobné údaje aj v týchto prípadoch:

  • ak je to potrebné na účely opísané v časti „Účely, na ktoré spracúvame osobné údaje“, čo zahŕňa aj zverejnenie v rámci samotnej organizácie EY;
  • ak to vyžadujú platné právne predpisy;
  • v súvislosti s reštrukturalizáciou našej organizácie alebo jej zlúčením s inou organizáciou;
  • ak sme presvedčení, že toto zverejnenie je nevyhnutné na presadzovanie alebo uplatnenie zmluvných podmienok a podmienok iných dohôd, prípadne na účely inej ochrany a obhajoby práv, majetku a bezpečnosti EY;
  • na účely plnenia náležitostí súdneho konania, súdneho príkazu alebo ďalších právnych povinností, resp. šetrení vedených regulačnými alebo štátnymi orgánmi; alebo
  • s vaším súhlasom.

  Osobitne by sme chceli zdôrazniť, že v niektorých jurisdikciách je spoločnosť EY zo zákona povinná oznamovať príslušným regulačným orgánom podozrivé transakcie a ďalšie činnosti, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, financovaním terorizmu, obchodovaním s využitím dôverných informácií alebo s tým súvisiacimi právnymi predpismi. EY tiež oznamuje podozrenia zo spáchania trestnej činnosti polícii a ďalším orgánom činným v trestnom konaní. Nie vždy nám zákon umožňuje, aby sme vás o tom zverejnení vopred informovali, prípadne nám to zákon nepovoľuje vôbec.

  Medzi tretie osoby, ktoré prijímajú osobné údaje, patria:

  • odborní poradcovia, napr. právnické firmy, daňoví poradcovia alebo audítori
  • poisťovne
  • regulačné orgány vykonávajúce dohľad nad auditom
  • daňové a colné orgány a správy
  • regulačné a ďalšie odborné orgány
  • burzy a orgány zodpovedné za kótovanie
  • verejné registre riaditeľov spoločností a ich majetkových účastí
  • poskytovatelia služieb overovania totožnosti
  • agentúry úverových referencií
  • súdy, polícia a orgány činné v trestnom konaní
  • ministerstvá a orgány štátnej správy
  • poskytovatelia služieb
 • Security

  EY prijíma všetky nevyhnutné opatrenia na zaistenie dôvernosti a bezpečnosti informácií, ktoré v rámci svojej obchodnej činnosti získa. Prístup k týmto údajom majú výhradne oprávnené osoby. Boli implementované interné zásady a postupy na ochranu týchto údajov pred stratou, zneužitím a neoprávneným zverejnením. Ďalšie informácie o našom prístupe k ochrane osobných údajov a informačnej bezpečnosti nájdete v našej brožúre Ochrana údajov.

 • Keeping your personal data up-to-date

  Dbáme na to, aby osobné údaje, ktorými disponujeme, boli vždy presné a úplné. Je preto dôležité nás informovať o všetkých zmenách v kontaktných alebo ďalších osobných údajoch, aby sme o vás mali najaktuálnejšie informácie. Na tieto účely sa, prosím, obráťte na svoju kontaktnú osobu v EY alebo na náš tím zodpovedný za ochranu osobných údajov.

 • Retention

  Našou politikou je uchovávať osobné údaje len na také dlhé obdobie, aké je nevyhnutné na účely opísané v časti „Účely, na ktoré spracúvame osobné údaje“. Upozorňujeme, že obdobia uchovávania osobných údajov sa v jednotlivých jurisdikciách líšia, preto sú stanovené v súlade s lokálnymi regulačnými a profesionálnymi požiadavkami na uchovávanie osobných údajov.

  Aby sme mohli plniť naše profesionálne a právne povinnosti, stanovovať, uplatňovať alebo obhajovať naše zákonné práva a využívať osobné údaje na archivačné a historické účely, sme nútení vaše osobné údaje uchovávať dlhšie časové obdobie.

 • Minors

  Vyhradzujeme si právo toto oznámenie o ochrane osobných údajov príležitostne meniť s cieľom zohľadniť zmeny v našich postupoch a ponuke služieb. Vždy keď uverejníme zmeny v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, upravíme dátum poslednej aktualizácie uvedený na začiatku tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. O všetkých významných zmenách v spôsobe, akým zhromažďujeme, používame a sprístupňujeme osobné údaje, vás budeme informovať na našich webových stránkach uverejnením dôležitého oznamu o týchto zmenách. Odporúčame vám preto príležitostne kontrolovať našu stránku, aby ste mali prehľad o všetkých zmenách v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

 • Related policies

  Keď navštívite jednu z našich kancelárií EY, vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vám mohli poskytnúť určité služby (napr. prístup do našich priestorov a konferenčných miestností alebo wi-fi). Cieľom toho je kontrolovať prístup do našich budov a chrániť naše kancelárie, zamestnancov, majetok a dôverné informácie (napr. používaním kamerových systémov CCTV).

  Nami zhromažďované osobné údaje sa vo všeobecnosti obmedzujú na vaše meno, kontaktné údaje, miesto a čas vášho vstupu do našich kancelárií a odchodu z našich kancelárií.

  Evidencia návštevníkov a preukazy oprávňujúce na vstup

  Od návštevníkov našich kancelárií požadujeme, aby sa zapísali na recepcii. Tieto záznamy o návštevníkoch si na krátky čas ponechávame v našej evidencii. Následne návštevníci našich kancelárií dostanú dočasný preukaz, ktorý ich oprávňuje na vstup. Nami vedenú evidenciu návštevníkov používame, aby sme skontrolovali, či sa vstupné preukazy vrátili, ďalej na overenie bezpečnostného incidentu alebo na núdzové účely (napr. v prípade potreby evakuácie kancelárie).

  Wi-fi

  Monitorujeme a evidujeme tok dátových prenosov na našich wi-fi sieťach. Vďaka tomu vieme zachytiť obmedzené informácie o správaní používateľov siete, čo okrem iného zahŕňa aj identifikáciu zdrojovej a cieľovej adresy, na ktorú a z ktorej sa používateľ pripája.

  Kamerové systémy CCTV

  EY používa na monitorovanie priestorov EY kamerové systémy CCTV za účelom ochrany majetku EY, zaistenia bezpečnosti zamestnancov a iných osôb. Obrazové záznamy z CCTV systému sú bezpečne uložené a prístupné len v prípade opodstatnenej potreby (napr. na preverenie bezpečnostného incidentu). Sme oprávnení sprístupniť obrazové záznamy z CCTV systému orgánom štátnej správy a poskytujeme ich aj našim poisťovateľom na účely spracúvania pohľadávok z poistenia, ktoré vzniknú v dôsledku bezpečnostného incidentu. Doba uchovávania Vašich osobných údaje je 42 dní..

  Právny základ spracúvania osobných údajov návštevníkov kancelárií EY:
  • náš oprávnený záujem chrániť naše kancelárie, zamestnancov, majetok a dôverné informácie;
  • náš oprávnený záujem predchádzať a odhaľovať trestnú činnosť a zároveň ustanoviť, uplatňovať a hájiť právne nároky.
 • Changes to this privacy notice

  We will occasionally update this privacy notice to reflect changes in our practices and services. When we post changes to this privacy notice, we will revise the “last updated” date at the top of this privacy notice. If we make any material changes in the way we collect, use, and share personal data, we will notify you by prominently posting notice of the changes on the website. We recommend that you check this page from time to time to inform yourself of any changes in this privacy notice.