Aký vplyv má vaša stratégia alokácie kapitálu na výnosy akcionárov?

Alokácia kapitálu je proces, ktorému by spoločnosti mali venovať neustálu pozornosť a pristupovať k nemu systematicky, ak si chcú zabezpečiť dlhodobý rast.

Spoločnosti vo všetkých odvetviach čelia disruptívnym faktorom, ako sú konvergencia priemyslu, geopolitická neistota a technológie, ktoré zásadným spôsobom menia správanie zákazníkov. Tieto faktory podniky nútia, aby sa rýchlo vyvíjali.Podľa našich skúseností však budú spoločnosti, ktoré uplatňujú formálny a systematický prístup k alokácii kapitálu, lepšie pripravené využiť tieto disruptívne zmeny a zároveň dostatočne flexibilné, aby rýchlo vyhodnotili nové investičné príležitosti.

Bez systematického prístupu k alokácii kapitálu môžu mať nesprávne investičné rozhodnutia za následok nízku návratnosť pre akcionárov, nedostatočné finančné výsledky a väčší tlak zo strany investorov. V najnovšomprieskume EY, na ktorom sa zúčastnilo viac než 500 globálnych finančných riaditeľov, až 72 % respondentov uviedlo, že by sa ich proces alokácie kapitálu mal zlepšiť.

Za zmienku určite stoja niektoré zistenia prieskumu upozorňujúce na kľúčové oblasti, v ktorých by ste mohli upraviť svoju stratégiu alokácie kapitálu, a tak zvýšiť svoju ponuku hodnôt v súčasnej rýchlo sa rozvíjajúcej ekonomike.

Prečítajte si, aké sú výsledky nášho prieskumu v jednotlivých priemyselných odvetviach, konkrétne v oblastimodernej výroby, spotrebiteľského sektora, life sciences a technológií.

Priestor na zlepšenie

72 %

finančných riaditeľov pripúšťa, že by sa ich proces alokácie kapitálu mal zlepšiť.

(Chapter breaker)
1

Lekcia č. 1

Rozvíjanie flexibilného rozhodovania

Nedostatočná agilnosť ohrozuje účinnú alokáciu kapitálu a príležitosti rastu.

Na dosiahnutie maximálnej hodnoty v tejto ére pretrvávajúcich neistôt a distruptívnych zmien by účinná stratégia alokácie kapitálu mala podporovať obchodnú stratégiu a zároveň by si mala zachovávať dostatočnú flexibilitu, aby ju v prípade potreby bolo možné upraviť. Len 40 % finančných riaditeľov nám však v našom prieskume prezradilo, že svoj prístup k alokácii kapitálu vedia zmeniť dostatočne rýchlo v prípade, ak treba zvážiť nové príležitosti a upraviť už naplánované investície. 

Využitie príležitostí

40 %

finančných riaditeľov vie so svojím kapitálom narábať flexibilne.

Dátami sa práca nekončí 

Napriek technologickému pokroku 41 % finančných riaditeľov označilo nedostatok dát za primárnu prekážku optimálnej alokácie kapitálu. Keďže sa podnikateľské prostredie rýchlo vyvíja, musia spoločnosti hľadať nové spôsoby, ako pochopiť, čo stimuluje rast – a až následne hľadať spôsoby, ako získať dáta, ktorými môžu tieto hnacie sily spoľahlivo merať.

Získaním týchto dát sa však práca nekončí. Ak podnik nedokáže dáta efektívne využívať, musí prehodnotiť nástroje, ktoré na ich analýzu používa, a doslova odhaliť poznatky, ktoré sú v nich ukryté. V tomto smere môžu byť nápomocné nástroje na vizualizáciu dát, ktoré nielen pomáhajú identifikovať trendy a kľúčové faktory ovplyvňujúce hodnoty, ale aj výrazne zvyšujú angažovanosť zainteresovaných strán.

„Základným pilierom úspešného riadenia kapitálu je dokonalejší analytický proces rozhodovania."
Andre Toh
partner, Ernst & Young

Uvoľňovanie hotovosti

Okrem komplexných dátových analýz je pre flexibilný proces rozhodovania nevyhnutná aj schopnosť správne prerozdeľovať kapitál.

Niektoré podniky sa výrazne orientujú na peňažné prostriedky a cash flow, panuje v nich tzv. cash culture. Neviažu kapitál v neproduktívnych oblastiach, napr. v nedostatočne výkonných alebo nekľúčových obchodných jednotkách, či v niektorých jurisdikciách, kde sú pohyb alebo repatriácia kapitálu štrukturálne náročné. Vďaka tejto kultúre majú výhodu, ktorá im umožňuje používať svoj kapitál oportunisticky a súčasne rýchlo napredovať. Práve táto schopnosť bude nevyhnutná na budovanie odolnosti v dobe, ktorá sa vyznačuje výraznou neistotou a rýchlymi zmenami.

Riadenie rizík

Agilnosť umožňuje spoločnostiam rýchlo reagovať na nové príležitosti a hrozby, ktoré môžu zahŕňať aj realizáciu investícií s vyšším rizikom/vyššou návratnosťou. Pre agilné spoločnosti je potom ľahšie disruptívne zmeny zavádzať, ako im podliehať. 

V EY preto zastávame názor, že držba vysokorizikových a súčasne vysoko rentabilných investícií – či už samotnými spoločnosťami, alebo ich fondmi rizikového kapitálu – môže pomôcť rozptýliť obavy lídrov obchodných jednotiek z krátkodobých strát, ktoré by mohli ovplyvniť ich finančné plány. V rámci nášho prieskumu 41 % respondentov uviedlo, že ich spoločnosť už takéto investície vlastní, a 23 % potvrdilo, že sú tieto investície buď v štádiu návrhu, alebo vo vlastníctve fondu rizikového kapitálu ich spoločnosti. Jedna tretina všetkých respondentov však uviedla, že všetky schválené investičné projekty, bez ohľadu na mieru ich rizika, spadajú pod obchodnú jednotku, ktorá o ne požiadala. 

„Spoločnosti s kultúrou orientovanou na peňažné toky majú lepšie postavenie, ktoré im umožňuje rýchlejšie sa posúvať k novým príležitostiam."
Mike Lawley
poradenské služby EY v oblasti oceňovania, modelovania a ekonomiky pre americký región

Napríklad koncern Disney sa vďaka svojmu prístupu k zachovaniu flexibility pri súčasnom preberaní rizika dokázal prispôsobiť konvergentným a disruptívnym faktorom v sektore médií a zábavy. Kombinácia investícií Disney – od akvizície filmových štúdií Lucasfilm a Marvel s nižším rizikom po síce rizikovejšie, ale potenciálne rentabilnejšie čiastočné vlastníctvo platformy Hulu – je dôkazom, že dobré čísla v účtovných závierkach možno dosahovať aj s flexibilným prístupom k alokácii kapitálu. Celkové ročné výnosy akcionárov spoločnosti Disney boli za posledných päť rokov vo výške 13 %, čo je o približne 300 bázických bodov vyššie, ako je priemer porovnateľnej skupiny a indexu S&P 500.

Budovanie dôvery v alokáciu kapitálu
(Chapter breaker)
2

Lekcia č. 2

Budovanie dôvery v alokáciu kapitálu

Transparentnosť pri alokácii kapitálu výrazne zlepšuje dôveru medzi spoločnosťami a investormi.

Dôvera sa získava vtedy, keď sa spoločnostiam darí preukazovať konkrétne výsledky vyplývajúce z realizácie úspešných projektov a keď so svojimi investormi vedú transparentný dialóg nielen o konkrétnych naplánovaných kapitálových investíciách (napr. o vývoji nového produktového radu, realizácii akvizície alebo zdokonalení dátových funkcií), ale aj o ich procese uplatňovanom pri výbere investícií a v neposlednom rade o tom, ako strategicky alokujú kapitál. Doug Giordano, senior viceprezident spoločnosti Pfizer, hovorí: „Ak vás investori vnímajú ako obozretných správcov kapitálu... poskytnú vám viac príležitostí na dlhodobé investovanie.“ 

V októbri 2017 spoločnosť Honeywell oznámila dve divestície v celkovej hodnote takmer 7,5 mld. USD. Darius Adamczyk, CEO spoločnosti, vo svojom vysvetlení uviedol, že „kontrolný proces, ktorý viedol k tomuto rozhodnutiu, bol objektívny a založený na faktoch, pričom zahŕňal rozsiahlu analýzu a vstupy poskytnuté odborníkmi z príslušného odvetvia, ako aj našimi akcionármi“. K svojmu vysvetleniu doplnil, že „podnetom na oznámenie tohto odpredaja bol súbor kritérií... podľa ktorých sa meral každý podnik určený na divestíciu“. Po strategickej optimalizácii spoločnosti s divestíciami Darius Adamczyk vyhlásil, že sa už nevie dočkať, kedy investuje do ktorejkoľvek zo zostávajúcich štyroch platforiem spoločnosti.  

Dôkladná analýza spoločnosti si získala veľké uznanie, najmä od prominentného investora, ktorý obzvlášť ocenil podrobné preskúmanie portfólia. 

Reakcia tohto investora ukazuje, že podrobná analýza spojená s účinnou komunikáciou je nevyhnutná na budovanie dôvery medzi spoločnosťou a jej investormi.

Akceptovaním vysokej úrovne disciplíny pri prijímaní rozhodnutí o alokácii kapitálu sa výrazne znižuje stres v radoch C-suite, členov rád a investorov a súčasne výrazne zvyšuje dôvera medzi kľúčovými zainteresovanými stranami. 

Osem základných postupov, ktoré možno uplatniť pri alokácii kapitálu

Kniha The Stress Test Every Business Needs, ktorú vydala spoločnosť EY, ponúka návod, ako vytvoriť ucelený prístup k alokácii kapitálu s uplatnením týchto ôsmich základných postupov:

 1. Zamerajte sa na malý počet ukazovateľov, ktoré odzrkadľujú, ako je vaša spoločnosť vnímaná, a ktoré priamo súvisia s vytváraním hodnôt pre akcionárov.
 2. Vo všetkých svojich investičných rozhodnutiach uplatnite konzistentné kritériá hodnotenia a objektívne postupy.
 3. Zamerajte sa na „kultúru riadenia hotovosti“, v rámci ktorej sa podnik orientuje na peňažné toky a netoleruje zbytočné viazanie kapitálu.
 4. Pri alokácii kapitálu uplatňujte prístup zostavovania rozpočtu s nulovým základom.
 5. Snažte sa neustále zlepšovať – každú investíciu dôkladne preskúmajte a uplatňujte už získané skúsenosti.
 6. Do procesu alokácie kapitálu začleňte aj stresové testy ako opatrenie na posilnenie odolnosti.
 7. Zosúlaďte alokáciu kapitálu, stratégiu a komunikáciu. 
 8. Zabezpečujte prevádzku informačných systémov, ktoré dokážu generovať čo najpodrobnejšie údaje.

Správne rozhodnutia si vyžadujú prepojenú stratégiu

Podľa nášho prieskumu stúpa hodnota spoločností, ktoré zosúlaďujú svoje ciele v oblasti riadenia, dlhodobú stratégiu a kritériá na vyhodnotenie investícií. Napriek tomu nám až 42 % finančných riaditeľov v prieskume prezradilo, že v ich podniku takéto zosúladenie absentuje. 

Sme presvedčení, že spoločnosti, ktoré chcú podporiť dlhodobé zmýšľanie vo všetkých svojich radoch, by mali skôr uprednostňovať viazanie kompenzácie na peňažné toky a ďalšie opatrenia zabezpečujúce dlhodobé vytváranie hodnôt a nie sa zameriavať len na dosiahnutie pozitívnych ukazovateľov, ako sú zisk na akciu či štvrťročné účtovné dáta. A práve tieto typy stimulov spolu s prijatím kultúry tvorby hodnôt a neustálym zlepšovaním – či už na úrovni C-suite, alebo v rámci celého podniku – sú tajnými ingredienciami receptu, ktorý zaručí udržateľný rast a celkové nadpriemerné výnosy pre akcionárov.

„Získajte si dôveru investorov – ukážte im, že viete účinne spravovať svoj kapitál.“
Evan Sussholz
líder finančného oddelenia podniku so zodpovednosťou za americký región

Vo všeobecnosti z prieskumu EY mapujúceho názory finančných riaditeľov vyplýva, že správna alokácia kapitálu je nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie udržateľného rastu, pričom tento rast skôr posilňuje než oslabuje. Nesprávny prístup k alokácii kapitálu môže mať za následok nielen nižší rast a nižšiu tvorbu hodnôt, pričom spoločnosť sa potom stáva aj zraniteľnejšou a menej odolnou v prípade nepriateľskej akvizície či pred akcionármi.

Ako teda strategicky alokovať kapitál a tak generovať atraktívne výnosy pre akcionárov a zároveň maximalizovať tvorbu hodnôt? Spoločnosti musia budovať dôveru v strategické rozhodnutia, podnecovať rast a zvyšovať svoju odolnosť. Súčasťou toho je posilnenie kultúry orientovanej na peňažné prostriedky, prijímanie nestranných rozhodnutí založených na dôkladných analýzach a zabezpečovanie dôvery investorov. 

Osobitné poďakovanie patrí Benovi Hobanovi a Dane Nicholson za ich príspevky do tohto článku.

Prijímanie správnych rozhodnutí v oblasti alokácie kapitálu

Spustiť prehrávanie webovej relácie

Zhrnutie

Účinná a strategická alokácia kapitálu môže dlhodobo vytvárať hodnoty a prispievať k udržateľnému rastu. Je nevyhnutné, aby v súčasnej transformačnej dobe finanční riaditelia vyhodnocovali svoje rozhodnutia týkajúce sa alokácie kapitálu rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. To im pomôže efektívne riadiť obchodné ciele, ktoré sa dôsledku pretrvávajúcej neistoty stále menia. Faktory ako nedostatočné dátové analýzy, kultúra, ktorá neuprednostňuje peňažné toky, či základná ľudská zaujatosť znižujú flexibilitu finančných riaditeľov a ich podniky vystavujú nepriateľským investorom a ponukám na prevzatie. Ak však do svojej stratégie rastu začleníte ako jej nevyhnutnú súčasť strategickú alokáciu kapitálu, zabezpečíte, že rast vášho podniku sa posilní a nie oslabí.

O tomto článku

Related topics Stratégie a transakcie
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter