V spoločnosti EY sme dosiahli uhlíkovú negativitu

9 min. čítania 20 okt 2021
Autori:
Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

Steve Varley

EY Global Vice Chair - Sustainability

Passionate about sustainability, diversity and entrepreneurship. Husband and father of two. Triathlete.

9 min. čítania 20 okt 2021

EY sa podarilo tento cieľ dosiahnuť znižovaním absolútnych emisií a následným každoročným vykompenzovaním alebo odstránením väčšieho množstva emisií, než sama vyprodukuje.

V skratke
 • EY dosiahla ďalší významný míľnik vo svojom ambicióznom štvorstupňovom emisnom pláne a teraz je uhlíkovo negatívna.
 • Spoločnosť sa ďalej sústreďuje na znižovanie absolútnych emisií v súlade s cieľom SBT (science-based target) a vykročila k pokoreniu ďalšieho vrcholu, ktorým je dosiahnutie stavu „net zero“ do konca roka 2025. 
 • Tímy EY využívajú svoje skúsenosti spolu so službami, odporúčaniami a personálnymi zdrojmi, aby pomohli iným dekarbonizovať ich podnikanie a prejsť na zelenú budúcnosť.

Vedecké poznatky sú presvedčivejšie ako kedykoľvek predtým – aj napriek aktuálne prijímaným opatreniam sa bude planéta otepľovať ešte mnoho ďalších desaťročí. Ako zdôrazňuje správa Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC), „globálne otepľovanie o 1,5 °C až 2 °C sa počas 21. storočia prekročí, ak v najbližších desaťročiach nedôjde k výraznému zníženiu emisií oxidu uhličitého (CO2) a ďalších skleníkových plynov“. V tejto najnovšej správe vydanej v auguste 2021 sa ďalej zdôrazňuje naša schopnosť a povinnosť konať teraz, aby sme zabránili najhorším dôsledkom zmeny klímy.

Dekarbonizácia podnikov naberá na dynamike, no znížiť emisie v potrebnom časovom horizonte bude v určitých priemyselných odvetviach oveľa náročnejšie. Vývoj infraštruktúry, investícií, obchodných modelov, dodávateľských reťazcov a technológií si vyžaduje čas a značné úsilie, čo znamená, že niektorým odvetviam bude trvať dlhšie, kým znížia emisie uhlíka na úrovne potrebné na obmedzenie otepľovania na 1,5 °C.

Tie podniky, ktoré v tejto oblasti môžu ísť ešte ďalej a napredovať rýchlejšie, to musia urobiť teraz. Tie podniky, ktoré sa môžu dostať za neutrálnu alebo nulovú hranicu, by mali urýchliť svoje kroky, aby tak urobili. Ak je to možné, tieto snahy by mal sprevádzať záväzok podnikov pomáhať iným urobiť to isté; tzn. spolupracovať so zákazníkmi, dodávateľmi, širším spoločenstvom a konkurenciou na urýchlení ich prechodu na nízkouhlíkovú budúcnosť.

„Keďže riziká spojené s klimatickou krízou sú čoraz jasnejšie, svet biznisu sa musí zmeniť, a to rýchlo,“ hovorí Carmine Di Sibio, predseda správnej rady a generálny riaditeľ EY. „Na to, aby sme zabránili najhorším dôsledkom zmeny klímy, sú potrebné okamžité a spoločné opatrenia. Musia sa stanoviť a splniť ciele čistých nulových emisií a všetci tí, ktorí sú schopní ísť ešte ďalej, to aj musia urobiť.“

Ako sa EY podarilo dosiahnuť stav uhlíkovej negativity

EY plní svoj štvorstupňový ambiciózny emisný plán, odštartovaný v januári 2021, a naďalej aktívne znižuje svoje absolútne emisie v súlade s cieľom SBT udržať globálne otepľovanie na úrovni 1,5 °C, ktorý schválila medzinárodná iniciatíva Science Based Targets (SBTi). To EY posunie bližšie k ešte ambicióznejšiemu cieľu, ktorým je dosiahnuť stav „net zero“ vo finančnom roku 2025. V rámci tohto cieľa sa od tímov EY vyžaduje, aby znižovali svoje emisie v súlade s cieľom SBT a zároveň pokračovali v kompenzovaní väčšieho množstva emisií, než EY vyprodukuje.

Emisie vo finančnom roku 2021 sa podarilo znížiť celosvetovo a vo všetkých oblastiach vďaka výraznému obmedzeniu pracovných ciest v dôsledku pandémie COVID-19, ako aj vďaka sústavnému plneniu nášho emisného akčného plánu pozostávajúceho zo siedmich bodov, ktorý sa aj v budúcnosti bude naďalej zameriavať na aktívne znižovanie emisií.

Keďže riziká spojené s klimatickou krízou sú čoraz jasnejšie, svet biznisu sa musí zmeniť, a to rýchlo.

Počas finančného roka 2021 EY emitovala 394-tisíc ton ekvivalentov oxidu uhličitého (CO2e) v porovnaní s 976-tisíc tonami CO2e vo finančnom roku 2020 – pokles o 60 %. To zároveň predstavuje 71 % pokles oproti východiskovému stavu 1 354-tisíc ton CO2e emitovaných vo finančnom roku 2019. Vďaka ambíciám EY sa emisie vo finančnom roku 2022 a neskôr udržia pod úrovňou 1,5 °C a EY zostane uhlíkovo negatívna aj v čase, keď sa čoraz viac podnikov vráti k bežným obchodným postupom.

S cieľom stať sa uhlíkovo negatívnou spoločnosťou EY investovala do portfólia organizácie South Pole, ktoré zahŕňa riešenia v oblasti kompenzácie emisií uhlíka, ako aj projekty zamerané na ich odstránenie. Organizácia South Pole patrí medzi popredných projektových developerov a globálnych poskytovateľov riešení v oblasti klímy. Spomenuté portfólio zahŕňa množstvo projektov realizovaných po celom svete, ktorých cieľom je vykompenzovať alebo odstrániť emisie uhlíka prostredníctvom zalesňovania, regeneratívneho poľnohospodárstva, využívania biouhlia a ochrany lesov. Projekty prispievajú k odstráneniu alebo vykompenzovaniu celkovo 528-tisíc ton CO2e, čo predstavuje 134 % uhlíkovej stopy EY vo finančnom roku 2021, vďaka čomu sa EY zaradila medzi uhlíkovo negatívne spoločnosti.

Uhlíková negativita je stav, ktorý podnik dosiahne, keď z atmosféry odstráni väčšie množstvo emisií uhlíka, ako sám produkuje. Vyžaduje si to nielen stanovenie cieľa SBT na zníženie emisií na ceste k stavu „net zero“, ale aj vykompenzovanie alebo odstránenie ešte väčšieho množstva emisií, ako sú pre daný podnik nevyhnutné,“ hovorí Steve Varley, globálny podpredseda EY pre udržateľnosť. „Ešte predtým, ako podnik dosiahne stav „net zero“, môže emisie aktívne riadiť nad rámec ich neutrálneho vyrovnávania.“

EY je presvedčená, že súčasťou komplexnej stratégie v oblasti dekarbonizácie musia byť ciele ako rýchle zníženie organických emisií a investície do prírodných riešení a inovatívnych technológií podporujúcich odstraňovanie oxidu uhličitého z atmosféry. Okrem uvedených projektov zameraných na kompenzáciu či odstraňovanie emisií na prírodnej báze EY podpísala aj memorandum o porozumení o budúcom odbere s využívaním DAC (priameho zachytávania vzduchu) v rámci nového priekopníckeho projektu, ktorý umožňuje nasávať atmosférický vzduch a následne prostredníctvom série chemických reakcií extrahovať oxid uhličitý. Z neho sa vytvára čistá a stlačená forma oxidu uhličitého, ktorý sa trvalo uskladňuje pod zemou, pričom zvyšok čistého vzduchu sa vracia do životného prostredia. Tento proces napodobňuje to, čo robia stromy, a to prirodzene, rýchlejšie a v menšom rozsahu, ktorý je škálovateľný.

Tímy EY budú naďalej investovať prostriedky do rôznorodých riešení zameraných na znižovanie uhlíka a podporovať projekty zamerané na znižovanie a inovatívne odstraňovanie emisií s cieľom prispievať k vývoju kľúčových technológií potrebných na splnenie celosvetových klimatických cieľov. Vďaka tomu sa časom zníži cena za tonu odstráneného množstva CO2e, ako aj náklady, ktoré budú celosvetovo späté s dodržiavaním stavu „net zero“. A to pre spoločnosti aj krajiny, ale najmä pre planétu.

Ako EY pomáha iným v oblasti dekarbonizácie

EY, podobne ako mnohé ďalšie spoločnosti poskytujúce odborné služby, má menej zložitý dodávateľský reťazec ako iné odvetvia, napr. výroba alebo maloobchod. Naša cesta k uhlíkovej negativite nebola preto taká tŕnistá a sprevádzaná toľkými výzvami a prekážkami ako cesta mnohých iných spoločností pôsobiacich najmä v odvetviach, v ktorých sa ťažko znižujú emisie. EY však naďalej investuje do kompetentných odborníkov, riešení a služieb v oblasti udržateľnosti a pomáha iným menším či väčším podnikom s dekarbonizáciou ich biznisu.

Členské spoločnosti EY spolupracujú nielen priamo s klientmi, ale aj s ďalšími lídrami, pričom podporujú pokrok svojimi aktivitami realizovanými v rámci rôznych iniciatív (napr. Sustainable Markets Initiative v rámci fóra The S30 popredných svetových C-suite lídrov v oblasti udržateľnosti vedeného v mene jeho kráľovskej výsosti princa z Walesu) či aliancií (napr. the WEF Alliance of CEO Climate Leaders). EY spolupracuje aj s pracovnou skupinou pre finančné informácie súvisiace s prírodou (TNFD), pracovnou skupinou pre finančné informácie súvisiace s klímou (TCFD), Svetovou obchodnou radou pre udržateľný rozvoj (WBCSD) a s ďalšími multilaterálnymi organizáciami. Tieto snahy sa zintenzívnia nielen s blížiacim sa samitom COP26 v novembri 2021, ale aj v nasledujúcom období.

Vďaka spolupráci s ostatnými nájdeme spoločné riešenia, ktoré nám všetkým pomôžu znížiť emisie. Koniec koncov, udržateľnosť sa dotýka nás všetkých.

Prostredníctvom nášho globálneho programu podnikovej zodpovednosti EY Ripples využívame v EY zručnosti, znalosti a skúsenosti našich pracovníkov, aby sme urýchlili environmentálnu udržateľnosť v širšom spoločenstve, v ktorom pôsobíme. Podporujeme prijímanie obchodných modelov a technológií, ako aj presadzovanie správania, ktorých hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu a obnovu životného prostredia a vytvárať ekonomické príležitosti pri prechode na obehové, regeneratívne hospodárstvo. K dnešnému dňu sa na viac než 220 projektoch EY Ripples v oblasti environmentálnej udržateľnosti, ktoré pozitívne ovplyvnili viac než 700-tisíc životov, zúčastnilo 17 500 kolegov z viac než 115 krajín.

Z vedeckých poznatkov o klíme jasne vyplýva, že je nevyhnutné znížiť množstvo CO2 emitovaného do atmosféry. Nemôžeme to však urobiť sami: každý musí zohrať svoju úlohu a tí z nás, ktorí môžu ísť ešte ďalej, by tak mali urobiť. Spoločne môžeme čeliť výzve dosiahnuť uhlíkovú negativitu a budovať lepšie a udržateľnejšie fungujúci svet.

„Na otázky súvisiace s klimatickými zmenami a dekarbonizáciou môžeme nájsť odpovede len spoločne. Vďaka spolupráci s ostatnými nájdeme spoločné riešenia, ktoré nám všetkým pomôžu znížiť emisie,“ dodáva Carmine Di Sibio. „Koniec koncov, udržateľnosť sa týka nás všetkých.“

 • Slovník kľúčových pojmov v oblasti dekarbonizácie

  Science-based target (SBT): Ide o vedecky podložený cieľ znižovania skleníkových plynov o množstvo, ktoré je v súlade s cieľom Parížskej dohody (obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami).

  Uhlíková neutralita: Výsledok, ktorý podnik dosiahne tým, že každý rok odstráni alebo kompenzuje emisie oxidu uhličitého na úrovni svojej uhlíkovej stopy. Podnik však aktívne neznižuje celkové množstvo emisií, ktoré produkuje.

  Net zero: Výsledok, ktorý podnik dosiahne tým, že zníži svoje emisie skleníkových plynov o množstvo, ktoré je v súlade s cieľom Parížskej dohody (obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami), a odstráni zvyšnú časť z atmosféry, aby dosiahla nulový stav.

  Uhlíková negativita (známa aj ako čistá negativita): Podľa definície EY je uhlíková negativita stav, ktorý podnik dosiahne znižovaním svojich emisií v súlade s cieľom SBT obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C a investovaním do prírodných riešení a technológií znižujúcich emisie, aby odstránil a kompenzoval väčšie množstvo emisií uhlíka, ako ročne vyprodukuje. Tento stav môže podnik dosiahnuť ešte pred stavom „net zero“, no závisí to od toho, či si stanovil cieľ SBT, ktorý následne validovala iniciatíva SBTi.

  Oblasti emisií

  Podľa Protokolu o skleníkových plynoch sa emisie rozdeľujú to týchto troch kategórií:

  •            Oblasť 1: Všetky priame emisie vznikajúce z činností, ktoré podnik vykonáva alebo kontroluje.

  •            Oblasť 2: Nepriame emisie pochádzajúce z elektriny, ktorú podnik kúpi a spotrebuje.

  •            Oblasť 3: Všetky ďalšie nepriame emisie vznikajúce z činností podniku okrem elektrickej energie.

  V prípade EY sa oblasti 1 a 2 týkajú energie spotrebovanej v kanceláriách a oblasť 3 emisií vzniknutých cestovaním.

Zhrnutie

EY je hrdá na to, že sa jej podarilo pokoriť ďalší vrchol a stala sa uhlíkovo negatívnou spoločnosťou. V znižovaní svojich absolútnych emisií však stále pokračuje, aby dosiahla ďalší cieľ, ktorým je stav „net zero“ v roku 2025. Na tejto ceste uplatňuje svoje skúsenosti, služby, riešenia a personálne zdroje, aby spolupracovala s inými a pomáhala im pri prechode na nízkouhlíkovú budúcnosť.

O tomto článku

Autori:
Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

Steve Varley

EY Global Vice Chair - Sustainability

Passionate about sustainability, diversity and entrepreneurship. Husband and father of two. Triathlete.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter