Ako môže uhlíková negativita vytvárať pozitívnu hodnotu pre našu planétu?

10 min. čítania 25 jan 2021
Autor: EY Global

Multidisciplinary professional services organization

10 min. čítania 25 jan 2021

Spoločnosť EY sa v súlade so svojím cieľom pomáhať budovať lepšie fungujúci svet zaviazala dosiahnuť uhlíkovú negativitu v roku 2021 a stav nulových čistých emisií v roku 2025.

V skratke
 • Je naliehavo potrebné prijať kroky na zníženie celosvetových emisií uhlíka. Sme presvedčení, že ako spoločnosť máme zodpovednosť ísť v tejto oblasti hlbšie a napredovať rýchlejšie.
 • Naším cieľom je výrazne znížiť svoje absolútne emisie a zároveň odstrániť a vykompenzovať väčšie množstvo emisií, ako každoročne vyprodukujeme. Vďaka tomu EY dosiahne uhlíkovú negativitu v roku 2021 a stav nulových čistých emisií v roku 2025.
 • Tieto naše ambície odrážajú meniace sa očakávania zainteresovaných strán EY, najmä našich zamestnancov, v oblasti budovania lepšie fungujúceho sveta a tvorby dlhodobých hodnôt. 

Klimatické zmeny predstavujú jeden z najvážnejších problémov dnešnej doby. Vedecké závery sú jasné: čelíme významným a nezvratným zmenám klímy, ktoré spôsobil človek. Uvedomujeme si naliehavú potrebu prijímať kroky, ak chceme v súlade s Parížskou dohodou obmedziť nárast celosvetovej teploty na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami. Len tak dokážeme zabrániť katastrofe a chrániť našu planétu pre budúce generácie.

Keďže biznis patrí globálne medzi najväčších znečisťovateľov, my v EY si uvedomujeme našu zodpovednosť konať. Podniky kolektívne disponujú finančnými zdrojmi, technologickými možnosťami, globálnym dosahom a inovačnými kapacitami nevyhnutnými pri hľadaní riešení, ktoré zabezpečia nízkouhlíkovú budúcnosť a zabránia nezvrátiteľnému poškodeniu našej planéty. Máme prostriedky a spoločnú zodpovednosť konať teraz a spoločne.

Mnohé podniky si stanovujú cieľ znížiť svoje emisie, napredujú smerom k dosiahnutiu stavu čistých nulových emisií a odstraňujú emisie skleníkových plynov z atmosféry. Narastá však čoraz viac dôkazov, že tieto súčasné záväzky už nemusia byť postačujúce.

Cieľ EY - budovať lepšie fungujúci svet - je rozhodujúcim faktorom, ktorý nás núti ísť v tejto oblasti hlbšie a napredovať rýchlejšie. EY sa preto zaviazala dosiahnuť uhlíkovú negativitu v roku 2021 a stav nulových čistých emisií v roku 2025.

To dosiahneme výrazným znížením svojich absolútnych emisií a následne odstránením alebo vykompenzovaním väčšieho množstva emisií, ako každoročne vyprodukujeme.

Svoje absolútne emisie plánujeme znížiť o 40 % v rámci rozsahov 1, 2 a 3 do konca roka 2025 oproti východiskovému stavu v roku 2019 tak, aby boli v súlade s cieľom SBT udržať globálne otepľovanie na úrovni 1,5 °C, ktorý schválila medzinárodná iniciatíva Science Based Targets (SBTi). To by malo EY umožniť dosiahnuť stav nulových čistých emisií v roku 2025.

Naša ambícia stať sa v roku 2021 uhlíkovo negatívnou spoločnosťou sa opiera o náš úspech v minulom roku, keď sme dosiahli uhlíkovú neutralitu. Zároveň nám táto ambícia umožní vytvárať dlhodobé hodnoty pre naše zainteresované strany.

Sme presvedčení, že naša ambícia dosiahnuť uhlíkovú negativitu v tomto roku a tzv. „net zero“ stav v roku 2025 popri znižovaní našich emisií v súlade s cieľom SBT je správna.

Oboznámte sa so siedmimi krokmi, pomocou ktorých to dosiahneme:

EY dosiahne uhlíkovú negativitu v roku 2021 a stav nulových čistých emisií v roku 2025 takto:

 • 1. Znížime emisie vzniknuté cestovaním o 35 % do konca roka 2025 v porovnaní s východiskovým stavom v roku 2019

  Vieme, že služobné cesty sú pre mnohé servisné oddelenia EY nevyhnutné. Na druhej strane vieme aj to, že najnepriaznivejší vplyv na životné prostredie má cestovanie leteckou dopravou, ktoré v roku 2019 predstavovalo približne 75 % všetkých našich emisií.

  Tieto emisie znížime tak, že:

  • budeme naďalej podporovať používanie technológií umožňujúcich virtuálnu spoluprácu, vďaka ktorým tímy EY dokázali klientom poskytovať služby tej najvyššej kvality aj počas pandémie COVID-19; 
  • budeme používať nové nástroje a technológie, ktoré umožnia zamestnancom EY vybrať si lepšiu možnosť cestovania a podporia ekologickejšie alternatívy, vždy keď to bude možné.

  Ak sa toto 35 % zníženie podarí dosiahnuť do konca roka 2025, EY zabráni úniku viac než 2 mil. ton CO2 do atmosféry počas obdobia rokov 2019 až 2025.

 • 2. Znížime množstvo spotrebovanej elektriny v našich kanceláriách, svoje ostatné potreby obstaráme prostredníctvom 100 % obnoviteľnej energie a najneskôr v roku 2025 získame členstvo v globálnej iniciatíve RE100

  EY sa stane plne akreditovaným členom RE100 najneskôr do konca roka 2025. Táto globálna iniciatíva spája niektoré najvplyvnejšie podniky sveta, ktoré sa zaviazali využívať 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu. Aby sme tento cieľ dosiahli, znížime do konca roka 2025 naše emisie vyprodukované v kancelárskych priestoroch pri spotrebe elektriny na nulu tým, že 100 % prejdeme na energiu z obnoviteľných zdrojov.

  Vďaka zavádzaniu inovatívnych spôsobov práce sme od roku 2009 znížili obsadenosť nehnuteľností na osobu z 13,8 m² na 7,6 m². Zníženie využitia priestoru s rozlohou 1,9 milióna m² za posledné desaťročie viedlo k redukcii množstva emisií oxidu uhličitého vyjadreného v tonách (tCO2e) o viac ako 150-tisíc, čo je ekvivalent ročnej spotreby 17 830 domácností alebo 380 miliónov míľ najazdených bežnými osobnými vozidlami.

  Počnúc rokom 2020 sme do svojich globálnych meraní emisií (rozsah 3) zahrnuli emisie vyprodukované zamestnancami pracujúcimi z domu, čím sme zohľadnili našu flexibilnú pracovnú kultúru, trendy v práci na diaľku, ako aj zmeny v dôsledku pandémie COVID-19.

 • 3. Prepracujeme štruktúru svojich zmlúv o nákupe elektrickej energie (PPA) s cieľom zaviesť do národných sietí viac obnoviteľnej elektriny, ako EY spotrebuje

  Uzatvorili sme virtuálne zmluvy o nákupe elektrickej energie (vPPA) s niekoľkými solárnymi a veternými elektrárňami. Vďaka nim máme v rukách plán, prostredníctvom ktorého dodáme do viacerých vnútroštátnych elektrických sietí dvojnásobné množstvo elektriny, ako spotrebujeme, s využitím 100 % obnoviteľnej energie. Tým vyrovnáme emisie zo spotrebovanej elektriny v našich kanceláriách, znížime svoje celkové náklady na elektrinu a svojím dielom prispejeme k dekarbonizácii sektora výroby elektrickej energie.

  Spoločnosť Ernst & Young LLP (EY US) v roku 2019 uzatvorila vPPA s cieľom financovať a postaviť dve veľké veterné elektrárne v Texase na využívanie 100 % obnoviteľnej elektrickej energie. V Spojenom kráľovstve uzatvorila Ernst & Young LLP so spoločnosťou Lightsource bp, najväčším solárnym developerom v Európe, aj svoju prvú zmluvu o nákupe elektrickej energie s nulovým obsahom uhlíka. Vďaka prvému projektu sa ročne vygeneruje približne 510 GWh a v rámci druhého projektu je to 20 GWh ročne. To predstavuje takmer o 50 % viac, ako je 256 GWh elektriny, ktorú EY spotrebovala v roku 2019 v rámci celého sveta.

 • 4. Implementujeme prírodné riešenia a technológie znižujúce emisie, aby sme každý rok odstránili z atmosféry alebo vykompenzovali väčšie množstvo emisií, ako každoročne vyprodukujeme

  V decembri 2020 sme začali spolupracovať s organizáciou South Pole, ktorá investuje svoje zisky do prírodných riešení a technológií s cieľom odstrániť a kompenzovať emisie.

  Vďaka spolupráci EY s organizáciou South Pole sa pomôžu zachovať dôležité prírodné prostredia v súlade s našou globálnou uhlíkovou stopou a prispeje k projektom zameraným na obnoviteľné zdroje energie. Medzi tieto projekty napríklad patrí: 

  • projekt Kariba Forest Protection v Zimbabwe, ktorý zabraňuje ročnému úniku viac ako 3,5 milióna ton oxidu uhličitého do atmosféry zachovaním viac než 780 000 hektárov lesných plôch;
  • projekt Guanare Forest Restoration v Uruguaji, vďaka ktorému sa zalesňovaním degradovaných trávnatých plôch darí zlepšovať kvalitu pôdy a biodiverzitu.

  V rámci tejto spolupráce investujeme aj do veterných, solárnych a vodných projektov. Ide napríklad o projekt Renun River Hydro v provincii Severná Sumatra a projekt veternej elektrárne Koru v Turecku.

  Okrem toho plánujeme spolupracovať s klientmi a širším spektrom účastníkov ekosystému na samostatne významných projektoch zameraných na odstraňovanie a znižovanie emisií oxidu uhličitého.

 • 5. Svojim tímom poskytneme nástroje, pomocou ktorých môžu vypočítať a následne aj znižovať množstvo emisií pri výkone klientskej práce

  Uvedomujeme si, že emisie vznikajú aj pri projektoch, počas ktorých sa naši zamestnanci osobne stretávajú s klientmi. Mnohí klienti EY však chcú spolupracovať na znižovaní týchto emisií. Preto poskytneme všetkým tímom EY nástroje, napr. kalkulačku EY Engagement Carbon Calculator, aby mohli vyhodnotiť a následne znížiť množstvo emisií vyprodukovaných počas klientskej práce. 

  To zároveň umožní projektovým tímom EY, aby sa usilovali o znižovanie emisií spoločne a priamo s klientmi. Tí nám totiž prezradili, že by radi ešte viac spolupracovali pri znižovaní nášho kolektívneho vplyvu na planétu a tým, že o tom budeme informovať, si dávame za cieľ spoločne dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti životného prostredia a podnikania.

 • 6. Od 75 % najvýznamnejších dodávateľov EY budeme požadovať, aby si svoje ciele SBT vytýčili najneskôr v roku 2025

  Od najvýznamnejších dodávateľov EY, na ktorých vynaložíme 75 % našich výdavkov, budeme požadovať, aby si najneskôr v roku 2025 vytýčili cieľ znížiť emisie, ktorý schválila iniciatíva SBTi. So všetkými týmito dodávateľmi budeme spolupracovať, aby sme im pomohli na ceste k získaniu akreditácie SBTi a dekarbonizácii výrobkov a služieb, ktoré od nich obstarávame. Spoluprácou s dodávateľmi a tým, že ich budeme v nej naďalej povzbudzovať, ešte viac znásobíme dosah plynúci z uhlíkovo negatívnej bilancie EY.

 • 7. Budeme investovať do služieb a riešení EY, ktoré našim klientom pomôžu vytvárať hodnoty vďaka dekarbonizácii ich podnikov, a zároveň aj poskytovať riešenia reagujúce na ďalšie výzvy a príležitosti v oblasti udržateľnosti

  Najväčší prínos, ktorý môžeme klientom EY poskytnúť, je ten, že im pomôžeme na ich ceste k dekarbonizácii ich podnikov, čo následne v dôsledku udržateľných opatrení zabezpečí vytváranie hodnôt pre všetky zainteresované strany spolu s finančnými hodnotami pre ich investorov. Plánujeme zvýšiť investície do služieb a riešení, vďaka ktorým bude EY naďalej globálnym lídrom v oblasti udržateľnosti.

  S tým súvisí podstatné zvýšenie investícií do nášho oddelenia Climate Change and Sustainability Services a oddelení Stratégie a transakciePoradenstvo a Dane . Naši klienti sa v čoraz väčšej miere na nás obracajú so žiadosťou o podporu pri vytváraní hodnôt vďaka udržateľnosti, aby tým urýchlili svoj prechod k budúcnosti s nižšími emisiami a dobre sa pripravili na výzvy a príležitosti v oblasti životného prostredia, sociálnych otázok a správy a riadenia (Environmental, Social and Governance, ESG).

  V EY plánujeme zvýšiť investície aj do niektorých našich kľúčových aliancií, aby sme klientom sprístupnili možnosti, ktoré prinášajú v súčasnosti dostupné prelomové technológie. Budeme pokračovať aj v aktivitách realizovaných v rámci aliancií uzatvorených s viacerými zainteresovanými stranami. K týmto aktivitám patrí spolupráca s Medzinárodnou obchodnou radou Svetového ekonomického fóra na vytváraní nástrojov umožňujúcich meranie a vykazovanie, budovanie a vedúce postavenie skupiny S30, členstvo v aliancii nazvanej Alliance of CEO Climate Leaders a spolupráca s iniciatívou OSN Global Compact a Svetovou obchodnou radou pre udržateľný rozvoj (WBCSD). 

  Naďalej budeme investovať do vlastných zamestnancov a vybavíme ich potrebnými zručnosťami a znalosťami, aby mohli svojimi krokmi v oblasti ochrany klímy ísť príkladom doma, v práci aj pri poskytovaní výnimočných klientskych služieb.

  Minulý rok sme v EY vytvorili dva školiace programy, ktoré sa okrem iného venujú aj udržateľnosti. Ide o programy EY Tech MBA a EY Badges. Program EY Badges ponúka zamestnancom EY štruktúrované vzdelávanie, vďaka ktorému môžu získať akreditáciu v širokej škále tematických oblastí; zamestnanci môžu svoj „odznak“ získať aj v oblasti klimatických zmien a udržateľnosti. Program EY Tech MBA, ktorý bol otvorený v spolupráci s medzinárodnou obchodnou školou Hult International Business School, pomôže zamestnancom EY zorientovať sa a zvládnuť budúce technologické, vodcovské a obchodné výzvy. Jednotlivci, ktorí sa podujmú na toto MBA štúdium, si vytvoria vlastnú učebnú osnovu zo širokej škály predmetov, medzi ktoré môžu patriť aj oblasti ako ciele, duševná pohoda, rôznorodosť a inklúzia, a samozrejme nechýba ani udržateľnosť.

V rámci transformácie EY na uhlíkovo negatívnu spoločnosť sa zameriavame aj na podporu našich klientov na ich ceste rovnakým smerom. To nám umožňuje zvýšiť svoj dosah aj mimo vlastných radov. Vďaka tomu, že sme čoraz zdatnejší vo vzájomnej výmene skúseností, plánujeme byť katalyzátorom zmien a spolupracovať s inými pri spoločnom hľadaní riešení.

Spolupráca je nevyhnutná pre inovácie a urýchlenie pokroku k udržateľnejšej budúcnosti. Každá organizácia musí zohrať rozhodujúcu a pozitívnu úlohu, pričom pre nás v EY sú inšpiráciou tie, ktoré už zmeny v oblasti udržateľnosti presadzujú.
Carmine Di Sibio
EY Global Chairman and CEO

Táto ambícia odráža meniace sa očakávania zainteresovaných strán spoločnosti EY, najmä jej zamestnancov. Prispievame svojím dielom v boji proti klimatickým zmenám a k ochrane našej planéty a to je jeden zo spôsobov, ako plníme náš cieľ – budovať lepšie fungujúci svet – a zároveň vytvárame dlhodobé hodnoty.

.

V rámci procesu, vďaka ktorému sme v roku 2020 dosiahli uhlíkovú neutralitu, sme si kládli otázky, čo viac by sme mohli spraviť. Počas krízy COVID-19 sme zredukovali svoje emisie obmedzením služobných ciest, pričom tímy EY boli naďalej schopné klientom poskytovať služby tej najvyššej kvality. S iným pohľadom sme sa teda pozreli na to, ako by mohla vyzerať nízkouhlíková budúcnosť, a začali sme spochybňovať jednoduchú možnosť návratu do starých koľají po tom, ako sa svet zotaví.

Zároveň sme si všimli, ako svet okolo nás začal naberať na dynamike, keď si podniky a doslova celé krajiny stanovili ciele nulových čistých emisií. Vedeli sme však, že to nestačí a musíme ísť hlbšie, ak chceme dosiahnuť ešte výraznejší vplyv a urýchliť náš vlastný prechod na nízkouhlíkovú budúcnosť. Chceli sme si byť istí, že sme to dosiahli spôsobom, ktorý zlepšuje obchodnú výkonnosť, aby sme mohli vďaka udržateľnosti vytvárať hodnoty i nové príležitosti.

Čo nás v EY povzbudilo ísť ďalej na našej ceste stať sa uhlíkovo negatívnou spoločnosťou? Sú to naši zamestnanci, ktorých je na celom svete 300 000. To, že dosiahneme uhlíkovú negativitu, bude pre našich zamestnancov inšpiráciou a ešte viac ich zaangažuje a povzbudí, aby ešte intenzívnejšie premýšľali o svojom vplyve na klímu a popritom naďalej klientom poskytovali služby tej najvyššej kvality. Posilní to aj reputáciu členských firiem EY ako obľúbených zamestnávateľov a tie vďaka tomu prilákajú talentovaných zamestnancov, ktorí majú čoraz väčší záujem pracovať pre zodpovedné podniky.

Žiadna organizácia to však nedokáže sama. Sme hrdí na to, že môžeme ísť v šľapajach priekopníkov v oblasti udržateľnosti, ktorí sú pre nás inšpiráciou a motiváciou, a že môžeme spolupracovať s organizáciami podobného zmýšľania na tomto ambicióznom projekte aj v budúcnosti.

.

Náš rastúci vplyv využijeme na to, aby sme stimulovali zmeny aj za vlastnými múrmi, a našu spoluprácu s rôznymi organizáciami a účasť na iniciatívach zase na to, aby sme formovali politiku a predpisy. To zahŕňa napríklad našu spoluprácu so skupinou S30, Svetovým ekonomickým fórom (vrátane jeho Medzinárodnej obchodnej rady), COP26, OSN Global Compact, Svetovou obchodnou radou pre udržateľný rozvoj či na kampani Race to Zero. Tieto príklady spolupráce a mnohé ďalšie nám umožnia získať potrebnú dynamiku na ceste smerujúcej k nízkouhlíkovému podnikaniu a udržateľnosti, ktoré chránia a zároveň vytvárajú hodnoty pre nás všetkých.

 • Definície

  Science-based target (SBT)

  Ide o vedecky podložený cieľ znižovania skleníkových plynov, ktorý má znížiť emisie organizácií v súlade s klimatológiou a cieľom Parížskej dohody obmedziť globálne otepľovanie na 1,5˚C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami.

  Uhlíková neutralita

  Výsledok, ktorý dosiahla organizácia tým, že každý rok odstráni a vykompenzuje emisie na úrovni svojej uhlíkovej stopy.

  Uhlíková negativita

  Výsledok, ktorý dosiahla organizácia tým, že znižuje svoje emisie v súlade s cieľom SBT obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 ˚C a investuje do prírodných riešení a technológií znižujúcich emisie, aby odstránila a vykompenzovala väčšie množstvo emisií, ako ročne vyprodukuje.

  Stav nulových čistých emisií. Bod, keď sa organizácii podarí splniť svoj cieľ SBT obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 ˚C a odstrániť svoje zostatkové emisie z atmosféry.

  Rozsahy emisií

  Na základe Protokolu o skleníkových plynoch sa emisie rozdeľujú to týchto troch kategórií:

  • Rozsah 1: Všetky priame emisie z činností, ktoré organizácia vykonáva alebo sú pod jej kontrolou
  • Rozsah 2: Nepriame emisie z elektrickej energie, ktorú organizácia kúpi a používa
  • Rozsah 3: Všetky ďalšie nepriame emisie z činností organizácie okrem elektrickej energie

  V prípade EY sa rozsah 1 a rozsah 2 týkajú najmä energie spotrebovanej v kanceláriách a rozsah 3 emisií vzniknutých cestovaním.

Zhrnutie

EY dosiahne uhlíkovú negativitu v roku 2021 a stav nulových čistých emisií v roku 2025. To dosiahneme výrazným znížením svojich absolútnych emisií a následne odstránením alebo vykompenzovaním väčšieho množstva emisií, ako každoročne vyprodukujeme.

Naša ambícia stať sa v roku 2021 uhlíkovo negatívnou spoločnosťou sa opiera o náš úspech v minulom roku, keď sme dosiahli uhlíkovú neutralitu. Zároveň nám táto ambícia umožní vytvárať dlhodobé hodnoty pre naše zainteresované strany.

O tomto článku

Autor: EY Global

Multidisciplinary professional services organization

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter