22 min. čítania 7 júl 2021

Ako naplno využiť potenciál ESG+

22 min. čítania 7 júl 2021

Hoci dnešné postupy ESG narážajú na viaceré problémy, jedno je isté. Kľúčom k budovaniu spravodlivejšej a udržateľnejšej budúcnosti sú lepšie poznatky.

V skratke
 • Postupy ESG zohrávajú veľmi dôležitú úlohu — chýba im však konzistentnosť a porovnateľnosť. Tak ako sa vyvíjajú reportovacie štandardy, regulácia či požiadavky na uisťovacie služby, musia sa zdokonaľovať aj postupy ESG.
 • Finančne relevantnejšie postupy ESG — v tomto článku ich budeme označovať ako postupy „FESG“ — umožnia podnikom vykonať potrebné zmeny a zainteresovaným stranám lepšie pochopiť ich skutočnú hodnotu a dosah.
 • No aj tieto postupy FESG sa musia prispôsobiť požiadavkám na budúce zverejňovanie v oblastiach, ako sú napríklad biodiverzita, inovácie či wellbeing — „FESG+“, aby sa podniky pripravili na čokoľvek, čo im v budúcnosti príde do cesty.  

Ak chceme naplno využiť potenciál postupov ESG, je potrebné pracovať na ich rozvoji, a to rýchlo. Investori a ďalšie zainteresované strany si želajú lepšie zverejnenia v oblastiach ESG, aby lepšie porozumeli tomu, ako jednotlivé podniky fungujú, prijímajú rozhodnutia a tvoria hodnotu. Chcú sa oboznámiť s externým dosahom činností spoločností, a to v absolútnych hodnotách aj v porovnaní s inými spoločnosťami. Spotrebitelia zase chcú vedieť, aký vplyv má ich voľba na svet. Zamestnanci chcú mať informácie o tom, či ich spoločnosť presadzuje väčšiu rovnosť, posilnenie postavenia cieľových skupín, lepšie pracovné podmienky, ako aj bezpečnejšie a udržateľnejšie komunity. Aj sektor finančných služieb potrebuje kvalitnejšie informácie, aby nám všetkým pomohol pri prechode na udržateľnejšiu ekonomiku – dlhové a akciové trhy, poisťovne, investori a správcovia aktív, tí všetci vyžadujú detailnejšie informácie o faktoroch ESG, aby mohli posúdiť celý účinok svojich rozhodnutí.

 • Definícia ESG

  ESG je prístup, ktorý zahŕňa environmentálne (E), sociálne (S), ako aj riadiace (G) aspekty, ako sú napr. klimatická zmena, zdravie a bezpečnosť a rozmanitosť vo vrcholových orgánoch — vo finančných aj obchodných rozhodnutiach.

Postupy ESG už pomáhajú všetkým uvedeným skupinám zainteresovaných strán — no ich vývoj musí byť rýchlejší, pretože medzi investormi rastie chuť prijímať presnejšie rozhodnutia. Postupy ESG potrebujú dozrieť, aby boli rovnako dôkladné a relevantné ako finančné zverejnenia a aby lepšie demonštrovali ekonomický dosah rôznych stratégií a cieľov v oblasti ESG.

Je potrebné silnejšie prepojenie medzi písmenom „F“ symbolizujúcim finančné ukazovatele a ESG — „FESG“ — inak sa nepodarí správne zmerať skutočné náklady a príležitosti podnikania. Vďaka tomu budú podniky schopné prehodnotiť, ako uplatňujú postupy ESG — či vďaka nim zlepšujú svoje strategické rozhodnutia, podporujú inovácie a vyjadrujú spôsob, ako tvoria dlhodobú hodnotu.

Okrem toho agende ESG nesmie chýbať flexibilita a prezieravosť, lebo sa zdá, že budúci investori a ďalšie zainteresované strany vrátane vlád a regulátorov sú pripravení naďalej zvyšovať ich požiadavky na informácie, ktoré treba zverejniť – pričom nové relevantné metriky sa na obzore objavujú oveľa rýchlejším tempom než kedykoľvek predtým.

Dalo by sa jednoducho hovoriť o jednosmernom toku rastúcich požiadaviek na spoločnosti, aby zverejňovali viac informácií. No pravda je aj taká, že popredné spoločnosti prijímajú širšiu víziu ESG, aby predstavili svoj jedinečný príbeh a podporili inovácie. Pridaním prvkov, ktoré ich pozitívne odlíšia od iných, sa stanú atraktívnejšími pre investorov, zamestnancov, spotrebiteľov a iných. Túto vznikajúcu dynamiku, ktorá viac prepája finančné zverejnenia s oblasťami ESG a naznačuje „nový vietor do plachiet“ z pohľadu dodatočných zverejnení, nazývame „FESG+“.

Scénický pohľad na ryžové polia
(Chapter breaker)
1

Kapitola č. 1

Prečo dnešné postupy ESG nepostačujú?

Hoci sa investori, regulačné orgány a lídri dožadujú komplexnejšieho zverejňovania informácií viac než kedykoľvek predtým, svetlo na konci tunela je stále v nedohľadne.

Faktory ESG – od správnej poľnohospodárskej praxe až po pracovné podmienky – predstavujú pre podniky významné riziká. Mike Lee, globálny líder EY pre správu majetku, opisuje očakávania na strane investorov takto: „Inštitucionálnych klientov čoraz viac zaujímajú investičné možnosti, ktoré súvisia s oblasťami ESG. Aktíva alokované do stratégií ESG rýchlo rastú a 75 % prosperujúcich klientov sa snaží integrovať parametre ESG do svojich portfólií. Pri prijímaní investičných rozhodnutí majú investori čoraz väčší záujem o kvalitnejšie informácie a vyššiu transparentnosť v oblasti rizík a etiky.“

Toky aktív so zameraním na ESG

53 biliónov USD

Predpokladaný objem spravovaných aktív so zameraním na ESG do roku 2025. Už teraz ide o 37,8 bilióna USD, čo predstavuje významný nárast z 22,8 bilióna USD v roku 2016.

Napriek rýchlemu rastu možno povedať, že ekosystém ESG stále nedozrel. Trh pre zmysluplné investičné produkty zaplavili „zelené“ fondy, z ktorých mnohé od investorov očakávajú, že im uveria každé slovo; predpokladá sa, že aktíva v správe so zameraním na ESG dosiahnu do roku 2025 hodnotu 53 biliónov USD.1 Veľa spoločností vykazuje informácie len selektívne, aby na seba vrhli priaznivé svetlo, zatiaľ čo iné sa viac prispôsobujú konzistentným trhovým postupom. Takýto trend nie je dlhodobo udržateľný, mnohí sa totiž obávajú reakcie zmätených investorov a ďalších zainteresovaných strán sprevádzanú obvineniami z „greenwashingu“.

 • Rast v oblasti reportingu vyjadrený v číslach

  V súčasnosti už väčšina veľkých spoločností vykazuje informácie týkajúce sa otázok udržateľnosti. Počet týchto spoločností medziročne stúpol nasledovne: 47 % spoločností z indexu Russell 1000 uplatňuje dosiaľ najpoužívanejší štandard vykazovania udržateľnosti GRI (Global Reporting Initiative); 41 % sa riadi požiadavkami projektu CDP (Carbon Disclosure Project) so zameraním na zmenu klímy a 14 % je zosúladených s pracovnou skupinou pre finančné informácie súvisiace s klímou TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).2 V Číne vydáva správy o ESG 27 % všetkých spoločností držiacich akcie typu A a 86 % spoločností z indexu CSI 300.3

Zámer ESG, ktorým je pomôcť zainteresovaným stranám lepšie pochopiť širšie záväzky, výkonnosť a dosah jednotlivých podnikov, je veľmi chvályhodný. Na druhej strane však existuje naliehavá potreba, aby postupy ESG dozreli na rovnakú úroveň ako zverejňovanie finančných informácií tak pre širšiu spoločnosť, ako aj pre podniky. Mnohé priemyselné odvetvia čelia časovanej bombe v podobe znížených investičných tokov, akcionárskemu aktivizmu a zmenám v spotrebiteľských preferenciách; nedávny prieskum EY Future Consumer Index ukázal, že 43 % globálnych spotrebiteľov chce nakupovať od podnikov, ktoré sú prospešné pre širšiu spoločnosť, a to aj za vyššiu cenu.

Aj firmy poskytujúce finančné služby potrebujú vedieť, že sa môžu spoľahnúť na presnejšie a konzistentnejšie informácie, aby minimalizovali vysokouhlíkové portfóliá, maximalizovali ekologickejšie možnosti či spolupracovali so spoločnosťami na spravodlivejšom poskytovaní úverov alebo poistení naprieč komunitami.

Toto je príležitosť pre ESG, a to najmä z hľadiska zakotvenia vedúceho postavenia v problematike environmentálnych faktorov — merať to, čo je dôležité, prijímať správne rozhodnutia o alokáciách kapitálu, posilňovať postavenie investorov, stimulovať inovácie a podporovať transformáciu prostredníctvom adaptačných a zmierňujúcich opatrení.

 • Dôležitosť E, S a G faktorov vyjadrená v číslach:

  • Zmenu klímy považujú správcovia peňazí z USA za najdôležitejšiu tému agendy ESG — aktíva v roku 2020 dosiahli hodnotu 4,2 bilióna USD, čo je o 39 % viac ako v roku 2018.5
  • Najväčší vplyv na kľúčové finančné premenné, napr. na volatilitu cien akcií, má však angažovanosť v „S“ otázkach, najmä v tých, ktoré sa týkajú zdravia a bezpečnosti.6
  • Len 8 % z 1 750 metrík určených pre „S“ faktory z 12 rôznych ratingových rámcov meria vplyv.7
  • To znamená, že agentúry a investori sa zvyčajne viac zameriavajú na záväzky než na skutky, pokiaľ ide o „S“ otázky na rozdiel od hlavných „E“ otázok.

Rozsiahle prijatie mnohých odporúčaní TCFD je dôkazom, že medzinárodné spoločenstvo sa približuje k dohode o štandardoch pre vykazovanie „E“ údajov súvisiacich s klímou v rámci postupov ESG. Hnacím motorom je v tomto prípade naliehavosť klimatickej krízy. Nadácia IFRS v jednom zo svojich konzultačných dokumentov navrhuje „prístup primárne zameraný na klímu“, ktorý by uznával rastúci význam životného prostredia ako faktora v rámci finančného rizika.8

Počas posledného roka však všetky zainteresované strany — vlády, regulačné orgány, investori, zákazníci či zamestnanci — začali pripisovať čoraz väčšiu dôležitosť sociálnym aspektom, ako sú diverzita a inklúzia či rovnosť miezd. A hoci sa na tom ešte len pracuje, prístup uplatňovaný pri zosúlaďovaní „E“ faktorov by mohol predstavovať cestu vpred aj v oblasti „S“.

Nemožno však zanedbať ani oblasť „G“. Dobrá správa a riadenie boli vždy kľúčové, a to aj preto, že podporujú etické a účinné konanie na úrovni celého podniku. Prieskumy odhalili, že spoločnosti, v ktorých akcionári požívajú silné práva (kľúčový nástroj na meranie kvality podnikovej správy), majú vyššiu hodnotu a lepšie ročné výsledky.9

Podľa prieskumu Russell Investments až 82 % správcov aktív uviedlo, že pri ich rozhodnutiach týkajúcich sa oblastí ESG považovali za najdôležitejšie governance aspekty, pričom environmentálne aspekty boli najdôležitejšie pre 13 % a sociálne aspekty pre 5 %.10 Členovia predstavenstiev však odteraz budú musieť dohliadať na záležitosti v environmentálnej a sociálnej oblasti s rovnako prísnym prístupom, aký u nich dnes vidíme, pokiaľ ide o správu finančných prostriedkov. Podniky by mali začať proaktívne pristupovať k osvojeniu si každého písmena ESG a ako cestovnú mapu použiť nedávne vylepšenia environmentálnych noriem.

Mnohé faktory tvoriace ESG, žiaľ, vykazujú znaky nevyspelosti, nekonzistentnosti či nevyváženosti, a to je pádnym dôvodom na zmenu. Navyše súčasným postupom ESG mnohokrát chýba dostatočná komplexnosť či vyspelosť, aby mohli slúžiť ako základ pre rozhodnutia v sektore finančných služieb, umožňovali investície, vzbudzovali dôveru spotrebiteľov či pomáhali podnikom pri plánovaní ich budúcich stratégií. No rýchlejší vývoj je možný.

Pohľad na železničnú trať z výšky
(Chapter breaker)
2

Kapitola č. 2

Štyri fázy odomknutia potenciálu „FESG+“

S podporou stakeholderov možno agendu ESG transformovať tak, aby sa naplno využil jej potenciál.

Myslíme si, že na úplné využitie potenciálu „FESG+“, finančne integrovaných aspektov ESG, ktoré možno obohatiť o nové faktory, treba podniknúť tieto štyri kroky:

 1. Konvergencia — pretože spoločné štandardy zredukujú komplexnosť a zabezpečia ešte väčšiu prehľadnosť zverejňovaných informácií.
 2. Prijatie — pretože vzájomné porovnávanie a neustály vývoj prostredníctvom skúseností sa najlepšie dosiahnu vďaka rozsiahlemu prijatiu.
 3. Uistenie — pretože nefinančný reporting, obdobne ako ten finančný, si musí nielen získať dôveru, ale ju aj vzbudzovať.
 4. Inovácie — pretože je potrebné nové strategické myslenie, vďaka ktorému bude možné prijímať zmeny či mať pred nimi náskok, a pohotovejšie uspokojovať informačné potreby zainteresovaných strán aj v budúcnosti.

1. Konvergencia

Spoločný jazyk sa rovná konzistentnosti v konaní. V súčasnosti však jazyk, ktorý by sa spoločne využíval, neexistuje.

Aby mohla „FESG+“ agenda vôbec vzniknúť, pri vykazovaní informácií o udržateľnosti by sme si mali vziať dôležité ponaučenia z finančného reportingu: aj v prípade informácií o udržateľnosti treba dosiahnuť rovnakú úroveň konzistentnosti, komplexnosti a porovnateľnosti v medzinárodnom meradle. Orgány, ktoré vydávajú normy či štandardy, musia prijať procesy, ktoré im v budúcnosti zaručia väčšiu pružnosť, keďže súčasná ESG agenda sa stále vyvíja a bude sa vyvíjať ďalej.

V dôsledku sprísňovania reportingu a kapitálových požiadaviek v súvislosti s prechodom na nulovú bilanciu emisií budú tvorcovia noriem musieť, napríklad, integrovať väčšie množstvo významných informácií a rýchlejšie postupovať pri vypracovaní komplexných usmernení. Musia konsolidovať terminológiu, definície a postupy zverejňovania, ktoré sa budú dať uplatňovať konzistentne na celom svete. „Spoločný jazyk sa rovná konzistentnosti v konaní. V súčasnosti však jazyk, ktorý by sa spoločne využíval, neexistuje,“ hovorí Keiichi Ushijima, líder z EY Japonsko pre služby v oblasti klimatickej zmeny a udržateľnosti.

 • Potreba zmeny v číslach:

  • 33 — počet konkurenčných definícií pojmu „udržateľnosť podniku“ používaných v roku 2020 v rámci ESG reportingu a v príslušných zverejneniach.11
  • 1,100 — počet spoločností, ktoré podľa prieskumu EY Global Climate Risk Disclosure Barometer potvrdili, že kľúčovou výzvou v rámci ich ESG postupov je kvalita údajov.
  • 98 % inštitučných investorov tvrdí, že skúmajú nefinančný reporting, no názory na užitočnosť informácií, ktoré prináša, sa líšia.12

Existujú mnohé štandardy, no pokiaľ ide o ich užitočnosť, názory investorov sa rozchádzajú.

V súčasnosti sa v rámci celého sveta vynakladá úsilie zamerané na zdokonalenie štandardov v oblasti ESG reportingu:

 • Zlúčenie Rady pre udržateľnosť účtovných štandardov (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) a Medzinárodnej rady pre integrované podávanie správ (International Integrated Reporting Council, IIRC) do nadácie Value Reporting Foundation je príkladom pozitívnych krokov, ktoré sú nevyhnutné v záujme zjednodušenia procesu zverejňovania a dosiahnutia globálnych štandardov udržateľnosti.
 • V marci 2021 sa správcovia Nadácie IFRS dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorej úlohou bolo vymenovať novú Medzinárodnú radu pre štandardy v oblasti udržateľnosti (International Sustainability Standards Board, ISSB), aby zastupovala všetkých jej účastníkov ešte pred konferenciou COP26.
 • Medzinárodná federácia účtovníkov sa v marci 2021 rozhodla pre stanovovanie štandardov IFRS.
 • Svetové ekonomické fórum (World Economic Forum, WEF) a odbor hospodárskych a sociálnych vecí OSN (UN/DESA) v apríli vyzvali na globálnu štandardizáciu a koordináciu v oblasti ESG reportingu.
 • Ministri financií a guvernéri centrálnych bánk krajín G7 ponúkli podporu IFRS a TCFD vo svojom komuniké z júna 2021, v ktorom zároveň ocenili snahu týchto dvoch subjektov o stanovenie globálnych štandardov.
 • Európska únia (EÚ) ďalej pokračuje v práci na navrhovanej smernici o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) a delegovaného aktu o taxonómii EÚ v oblasti klímy spolu so šiestimi novelami zákonov o investíciách, poistení a fiduciárnych povinnostiach s cieľom riešiť otázky v oblasti udržateľnosti. Cieľom týchto opatrení je podporiť udržateľné investície a poskytnúť jasnejšie informácie o tom, ktoré ekonomické činnosti prispejú k dosiahnutiu environmentálnych cieľov EÚ.

Ak budú globálne štandardy príliš strnulé, hrozí, že v oblasti reportingu sa udomácni metóda hľadania najmenšieho spoločného menovateľa, čo by mohlo z dlhodobého hľadiska poškodiť transparentnosť. Iniciatívy súkromného sektora, napr. biela kniha z dielne Medzinárodnej obchodnej rady Svetového ekonomického fóra (WEF IBC) — WEF IBC Metrics, a jej podpora poskytovaná Nadácii IFRS môžu mať veľký dosah na zabezpečenie toho, aby tvorcovia štandardov vychádzali z osvedčených postupov, riešili aktuálne problémy, poskytovali použiteľné usmernenia týkajúce sa implementácie a v budúcnosti presadzovali flexibilné a inovatívne štandardy.

2. Prijatie

„Presunúť celé ekonomiky na nové kapitálové cesty je časovo náročný proces,“ hovorí Mat Nelson, vedúci globálnych služieb EY v oblasti zmeny klímy a udržateľnosti, a dodáva: „samotné trhové sily nedokážu maximálne využiť potenciál ESG ani zabezpečiť transformáciu na ,FESG+‘.“

Významnú úlohu pri prijímaní štandardov zohráva samoregulácia, dopyt investorov a tlak spotrebiteľov. Nasmerovať podniky pri prijímaní správnym smerom môže aj odvetvie finančných služieb, a to pri stanovovaní cien produktov a služieb. Pokiaľ ide o úlohu štátneho sektora, ten možno bude musieť vytvoriť legislatívu na zabezpečenie súladu a transparentnosti, najmä s cieľom umožniť a urýchliť prijímanie potrebných noriem či štandardov významnými spoločnosťami, ktoré nie sú kótované na kapitálových trhoch.

Presunúť celé ekonomiky na nové kapitálové cesty je časovo náročný proces.

Prieskum EY z roku 2021 odhalil, že inštitucionálni investori považujú integráciu významných ESG príležitostí do stratégie za dôležitejšiu než inovácie či výskum, pokiaľ ide o meranie a predpovedanie úspechu spoločnosti.14

Úplné prijatie postupov ESG môže byť pre lídrov aj akýmsi pozitívnym katalyzátorom, ktorý im umožní premyslieť si účel a stratégiu svojho podniku a zvážiť, komu majú slúžiť. Ako hovorí Reto Isenegger, vedúci EY Sustainable Business Services pre región EMEIA, „na diskusiách týkajúcich sa tejto témy by sa mali zúčastňovať nielen členovia tímu pre udržateľnosť. Prevádzkoví, finanční či generálni riaditelia by udržateľnosť mali považovať za hlavnú tému, aby v súčasnosti viac než kedykoľvek predtým chránili a vytvárali hodnotu.“

Podnikom, ktoré sa tomuto trendu bránia a k prijímaniu pristupujú s minimálnym procesným nasadením, hrozí, že sa ocitnú na nesprávnej strane pripravovanej legislatívy a vystavia sa tlaku aktivistických investorov.

Na diskusiách týkajúcich sa tejto témy by sa mali zúčastňovať nielen členovia tímu pre udržateľnosť. Prevádzkoví, finanční či generálni riaditelia by mali udržateľnosť považovať za hlavnú tému, aby v súčasnosti viac než kedykoľvek predtým chránili a vytvárali hodnotu.
 • Regulácia ESG v číslach:

  • Počet predpisov a štandardov zameraných na ESG na globálnych trhoch sa za posledných päť rokov takmer zdvojnásobil (PDF).15
  • Na celom svete existuje viac než 650 politických a usmerňovacích nástrojov, ktoré investorov povzbudzujú, aby prihliadali na ESG faktory.16
  • Pribúdajú ďalšie, pričom v roku 2020 to bolo 124 nových alebo revidovaných nástrojov.17
  • 84 percent „globálnych 6-Market“ a 79 % investorov z USA je presvedčených, že väčšina spoločností nie je pripravená dodržiavať potenciálne nariadenia pre zverejňovanie informácií o aspektoch ESG.18

Vlády by si mali uvedomiť svoju úlohu, ktorou je stimulovať integráciu ESG do stratégií a cieľov. Regulácia môže do ESG reportingu vniesť aj toľko potrebnú stabilitu a istotu. Prijatie odporúčaní skupiny TCFD regulačnými orgánmi a spoločnosťami ukazuje, že sa to dá.

 • TCFD v číslach:

  • 1 500 – toľko organizácií podporilo odporúčania TCFD v roku 2020, čo je o 85 % viac ako v roku 2019.19
  • 60 zo 100 najväčších svetových verejných spoločností podporuje odporúčania TFCD.20
  • 42 percent spoločností s trhovou kapitalizáciou vyššou ako 100 miliárd USD zverejnilo v roku 2019 informácie v súlade s odporúčaním TCFD.21

V Hongkongu bude zverejňovanie informácií súvisiacich s klímou v súlade s TCFD povinné vo všetkých relevantných odvetviach od roku 2025. V Spojenom kráľovstve ministerstvo pre podnikanie, energetiku a priemyselnú stratégiu (BEIS) podporuje všetky subjekty verejného záujmu, aby uplatňovali usmernenia skupiny TCFD v súlade s vládnou bielou knihou Green Finance Strategy a absolvovali konzultáciu o povinnom zverejňovaní informácií do konca roka 2025. Vláda Nového Zélandu nariadila zverejňovanie v súlade s TCFD pre organizácie poskytujúce finančné služby, ako aj pre všetkých emitentov podielových papierov a dlhopisov kótovaných na novozélandskej burze (NZX). V medzinárodnom meradle správcovia aktív považujú zverejňovanie informácií v súlade s TCFD za kľúčovú prioritu.

3. Uistenie

Dôveru v ESG treba chrániť s rovnakým prístupom, aký uplatňujeme, keď sa chceme vyhnúť nesprávnostiam vo finančnom reportingu — kombináciou podnikovej správy a riadenia, regulácie a štatutárneho auditu.

V súčasnosti sa úroveň uistenia o informáciách o udržateľnosti líši medzinárodne, ako aj naprieč rôznymi zdrojmi. Medzinárodná federácia účtovníkov nedávno zverejnila, že 51 % spoločností, ktoré vykazujú informácie o udržateľnosti, poskytuje o týchto informáciách aj istú úroveň uistenia, pričom 63 % týchto služieb poskytujú audítorské spoločnosti alebo entity pridružené k audítorským spoločnostiam.23 Hoci išlo o menšiu vzorku, z nedávnej analýzy podskupiny globálnych spoločností vykonanej Svetovou obchodnou radou pre udržateľný rozvoj vyplynulo, že miery uistenia o informáciách o udržateľnosti sú vyššie, a to na úrovni 84 %, pričom medziročne stúpajú.

Komisia EÚ nedávno prijala navrhovanú smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Ide o signál, že poskytovanie uisťovacích služieb k informáciám vykázovaným v oblasti udržateľnosti sa čoskoro rozšíri. Na základe tejto smernice by sa nariadil audit v rámci celej EÚ s požiadavkou na obmedzené uistenie v súlade so súčasnou kapacitou trhu generovať ESG informácie.24 Keďže ďalšie jurisdikcie prijímajú podobné či súbežné politiky, trh pre poskytovateľov externých uisťovacích služieb so špecializáciou na ESG sa bude rozvíjať rýchlym tempom.

Prvé lastovičky smerujúce ku komplexnému uisťovaniu o udržateľnosti sa spozorovali vďaka usmerneniu Rady pre medzinárodné audítorské a uisťovacie štandardy (IAASB) s názvom Extended External Reporting Assurance. Cieľom tohto usmernenia je zvýšiť spoľahlivosť uisťovacích služieb a pomôcť odborníkom poskytujúcim tieto služby reagovať na nové režimy vykazovania. No na obzore sú aj ďalšie zmeny.25 V oblasti ESG, rovnako ako vo finančnom reportingu, musí audítorská profesia prevziať zodpovednosť za dôveryhodný výkon funkcie, no potrebný bude aj nezávislý dohľad.

4. Inovácie

Postupy ESG predstavujú jednu z posledných inovácií vo svete korporátneho zverejňovania informácií. Musia sa však naďalej vyvíjať. Kombinácia zbližovania reportingu, širšieho prijímania a väčšieho uistenia s cieľom posilňovať dôveru by mohla z ESG urobiť mocný strategický nástroj, ktorý by finančným aj nefinančným stranám umožňoval prijímať fundovanejšie rozhodnutia.

Vykazovanie informácií o udržateľnosti sa môže v budúcnosti nielen zjednotiť a priblížiť k finančnému vykazovaniu z hľadiska štruktúry a stability, ale môže byť pre podniky aj cenným zdrojom informácií o riziku a následne aj nástrojom, ktorý im v rozhodnutiach umožní zohľadniť skutočnú výšku nákladov biznisu. Okrem toho je do tohto reportingu možné integrovať environmentálne a sociálne údaje finančne relevantným spôsobom. Dlhodobú hodnotu a dosah biznisu tak možno vnímať ako súčasť koherentnejšieho celku.

Koncept „FESG“ je založený na tom, že finančné a nefinančné informácie musia byť prepojené, aby formovali stratégiu a zainteresovaným stranám umožnili posudzovať udržateľnosť z hľadiska finančných výsledkov a finančných dôsledkov. Tradičné finančné účtovníctvo síce umožňuje zainteresovaným stranám hodnotiť činnosť podniku, no nie vždy odzrkadľuje dosah environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov, preto je výsledný obraz, ktorý poskytuje, neúplný.

Snahy dosiahnuť väčšie zosúladenie finančného reportingu a reportingu o udržateľnosti sa v posledných rokoch zintezívnili. Pri pohľade do budúcnosti sa bude čoraz viac podnikov snažiť vyjadriť environmentálny a sociálny dosah vo forme porovnateľných finančných údajov; podľa barometra Climate Risk Disclosure Barometer 2021 to už robí približne 15 % podnikov.26 Treba však pracovať na vývoji nových metodík, aby sa udržateľnosť plne začlenila do stratégie, alokácie kapitálu a prevádzky a aby sa ESG posilnilo vďaka väčšej finančnej relevantnosti.

Oplatí sa sledovať iniciatívu Harvard Business School’s Impact-Weighted Accounts, používa ju totiž čoraz viac spoločností, ktoré sa postavili výzve zosúladiť podnikom poskytovanú „celkovú spoločenskú hodnotu“ s jej finančnými údajmi.27 Podobne sa aj organizácia Value Balancing Alliance snaží „vytvoriť spôsob merania a porovnávania hodnoty prínosu podnikov pre spoločnosť, ekonomiku a životné prostredie“.

Výsledkom tohto inovatívneho procesu bude vytvorenie prijateľnej metódy monetizácie udržateľnosti, ktorá umožní merať čistý prínos organizácie (pozitívny alebo negatívny). Na obzore sú preto medziodvetvové účtovné iniciatívy, ktoré dokážu oceniť celkový dosah spoločností. Realizácia „FESG“ prostredníctvom zbližovania štandardov vykazovania a zvýšenou finančnou relevantnosťou umožní spoločnostiam preukázať environmentálne a sociálne vplyvy spôsobom, ktorý je transparentný, porovnateľný a spoľahlivý.

ESG reporting sa stane dynamickejším a bude sa ďalej vyvíjať. Podniky majú príležitosť využiť tento vývoj. Podpora ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk krajín G7 pre novovytvorenú pracovnú skupinu pre zverejňovanie finančných informácií týkajúcich sa prírody, ako aj pripravovaný dohovor OSN o biologickej diverzite naznačujú, že jednou z hlavných tém vykazovania sa onedlho stane biodiverzita.28

„Voda, využívanie pôdy, biodiverzita – to všetko sú komplexné a mnohostranné sily, ktoré budú kľúčové v boji proti zmene klímy, no zároveň ťažko uchopiteľné v súčasnom poňatí ESG,“ hovorí Deborah Byers, EY Americas Industry Leader. Zistilo sa, že tvorcovia noriem boli donedávna relatívne statickí a reaktívni. Lídri podnikov sú schopní zaujať proaktívnejší prístup pri určovaní faktorov, ktoré ich podnik zvýraznia a ktoré zakomponujú do svojej stratégie, prevádzky, produktov a služieb a odkomunikujú ich prostredníctvom „FESG+“.

Voda, využívanie pôdy, biodiverzita – to všetko sú komplexné a mnohostranné sily, ktoré budú kľúčové v boji proti zmene klímy, no zároveň ťažko uchopiteľné v súčasnom poňatí ESG... tieto prvky nemôžeme prehliadať.
Deborah Byers
EY Americas Industry Leader

Vyššie sme uviedli len dva inovatívne kroky, ktoré by mohli pomôcť pri uvoľňovaní plného potenciálu „FESG+“. Väčšie požiadavky sa budú klásť aj na sektor finančných služieb, investorov a vlády.

Gillian Lofts, globálna líderka EY pre udržateľné financovanie v oblasti finančných služieb: „Sektor finančných služieb musí prevziať vedúcu úlohu pri zaisťovaní bezpečnej a účinnej transformácie v oblasti klímy a udržateľnosti. Je nevyhnutné nielen porozumieť rizikám, ale ich aj vedieť oceniť, ďalej plniť regulačné požiadavky týkajúce sa väčšej transparentnosti a inovovať, aby sa uspokojili požiadavky spotrebiteľov a podnikov. Tento sektor však tieto potreby nemôže splniť bez zdokonaleného ESG reportingu.”

Odvetvie finančných služieb ako celok musí zohrávať rozsiahlu úlohu v oblasti inovácií s cieľom dosiahnuť ESG ciele. Schopnosť uspokojiť dopyt klientov po transparentnosti v oblasti ESG bude závisieť od typov údajov, ktoré finančné inštitúcie získavajú, vykazujú a analyzujú. 59 % bankových spoločností, ktoré sa zúčastnili na prieskume s názvom Annual IIF/EY Global Risk Management Survey, označilo nedostatok potrebných údajov za faktor, ktorý ich brzdí v realizácii príležitostí v oblasti ESG.29

Toto odvetvie môže napríklad riadením svojej vlastnej expozície voči rizikám udržateľnosti masívne ovplyvniť správanie podnikov. Ďalšia jeho úloha spočíva vo vyvíjaní nových produktov, ktoré zvýšia záujem o zelená aktíva. Stále je však potrebné dôsledne preskúmať oblasti, ako sú úplný trhový potenciál zelených dlhopisov, financovanie infraštruktúry, ESG fondy a úvery spojené s udržateľnosťou.

Vznik skupín ako Glasgow Financial Alliance for Net Zero signalizuje širšiu iniciatívu zameranú na úverovanie, investovanie a zabezpečovanie väčšej udržateľnosti. Podľa prieskumu EY 42 % malých a stredných podnikov v Spojenom kráľovstve by malo záujem o poistný produkt, ktorý by bol zvýhodnený na základe nižších emisií.30

Najmä poisťovne sa musia zamerať na využívanie ESG informácií na lepšie riadenie rizík; environmentálne expozície sú len začiatkom. Zavádzanie plánovania klimatických scenárov — napr. scenár pripravený Bank of England, ktorý bude testovať odolnosť finančného systému Spojeného kráľovstva voči fyzickým rizikám a rizikám prechodu súvisiacich so zmenou klímy — signalizuje vznik upisovania na základe komplexných ESG informácií.31

Nedávne stresové testy naznačujú, že poisťovne sú mierne vystavené rizikám súvisiacim so zmenou klímy. Poisťovníctvo z pozície odvetvia odborníkov na riadenie aktuálnych rizík a identifikáciu budúcich rizík zohráva kľúčovú vedúcu úlohu pri prechode a budovaní nových foriem riadenia a prenosu rizík a pri podpore adaptácie na budúce hrozby.

Investori by mali mať možnosť oprieť sa o komplexné zverejnenia v oblastiach ESG, aby na základe nich vedeli pripravovať svoje stratégie. Niektorí z nich môžu zájsť ďalej a dať najavo, že netolerujú minimálnu výkonnosť v porovnaní s najčastejšie sledovanými ESG kritériami, a spoločnostiam navrhnúť, aby prechod na najlepšie ESG politiky vo svojej triede urýchlili. (Pozri rámec TPI a ďalší text na čítanie.32)

Hoci agentúra IEA tento rok vyzvala na zastavenie novej ťažby uhlia, ropy a zemného plynu, aby svet mohol do roku 2050 dosiahnuť nulovú bilanciu skleníkových plynov, a pozornosť investorov sa tak sústredila na veľké ropné a plynárenské spoločnosti, je pravdepodobné, že pod tlakom budú aj iné odvetvia.33 Investori, ktorí si uvedomujú klimatické výzvy, vyjadrili záujem zapájať do svojich kampaní spoločnosti, ktoré sú závislé od fosílnych palív a pôsobia v oblasti výroby stavebných materiálov či ťažby nerastných surovín.34

Vlády by svoju politiku mohli založiť na komplexnom ESG reportingu s cieľom brániť úniku emisií a plniť svoje záväzky týkajúce sa nulovej bilancie skleníkových plynov. Regulačné opatrenia, napr. Carbon Border Adjustment Mechanism, sú závislé od presných informácií o domácich emisiách, ako aj od ďalších informácií týkajúcich sa udržateľnosti. Európska únia by mohla využiť svoje vedúce postavenie, napr. prostredníctvom smernice CSRD, ktorá vyžaduje, aby veľké korporácie podávali správy o ESG na základe zásady „dodržiavaj alebo vysvetli“ s cieľom povzbudiť ostatné jurisdikcie, aby nasledovali ich príklad.

Inovácie by sa nemali zameriavať čisto len na zmenu klímy, mali by ísť ďalej, ak chceme naplno využiť potenciál oblasti ESG. No aj v tomto prípade, tak ako to bolo pri iných iniciatívach zameraných na zbližovanie spoločných štandardov, nám stupeň zamerania a spolupráce v radoch kľúčových stakeholderov ukazuje, čo je možné a čo nie. Iniciatívy bánk v USA na zvýšenie objemu úverov poskytovaných menšinovým skupinám sú len jedným príkladom.35

Muž pomáhajúci žene vyliezť na skalu
(Chapter breaker)
3

Kapitola č. 3

Päť opatrení, ktoré treba prijať na základe lepších informácií

Konanie všetkých zainteresovaných strán založené na kvalitnejších informáciách umožní naplno využiť potenciál „FESG+“.

„Bez štandardizácie môže byť ESG problémom. No aj po zblížení štandardov bude potrebné urobiť viac, aby sa riešenia ESG zakomponovali do globálnych výziev,“ vysvetľuje Meg Fricke, partnerka EY pre služby v oblasti klimatickej zmeny a udržateľnosti. Doteraz sa agenda ESG zameriavala na zverejnenia. Teraz je však potrebné konať, aby sa dosiahli výsledky.

Bez štandardizácie môže byť ESG problémom. No aj po zblížení štandardov bude potrebné urobiť viac, aby sa riešenia ESG zakomponovali do globálnych výziev.
Meg Fricke
partnerka EY pre služby v oblasti klimatickej zmeny a udržateľnosti

Chcete vyvíjať nové riešenia a odlíšiť sa od konkurencie? Lídri podnikov by sa mali aktívne zamerať na päť nižšie uvedených kľúčových oblastí a začleniť rámec „FESG+“ do svojej budúcej stratégie.

1. Spolupracujte so zainteresovanými stranami — od spotrebiteľov až po regulačné orgány

Spotrebitelia už nemajú záujem len o transparentnosť, rastie medzi nimi čoraz väčšia chuť na zmenu. Regulačné orgány sa tiež čoraz viac orientujú na výsledky. To sú pádne argumenty pre podniky, aby neotáľali a začali konať teraz.

Z predchádzajúcich výskumov vyplynulo, že vďaka tlaku zainteresovaných strán (vrátane zákazníkov, zamestnancov a aktivistov) sa zvyšuje transparentnosť správ o udržateľnosti, no čoraz väčší dopyt je aj po skutkoch a hmatateľných zmenách.36 Podľa EY Future Consumer Index si 68 % spotrebiteľov myslí, že pozitívne výsledky v sociálnej a environmentálnej oblasti musia podnecovať samotné spoločnosti.

Aj mimovládne organizácie sú čoraz úspešnejšie pri lobovaní za zmenu. Jedným z príkladov toho, ako budú externé zainteresované strany formovať podnikateľské prostredie v súvislosti s „FESG+“, je skupina GTAG (Green Technical Advisory Group), ktorá bude radiť vláde Spojeného kráľovstva pri vytváraní „zelenej taxónomie“.

Komisia pre cenné papiere a burzy v Spojených štátoch vedie s účastníkmi trhu podobné konzultácie o primeranosti zverejňovaných informácií o udržateľnosti. V Japonsku zase „rada expertov“ informovala verejnosť o konzultáciách týkajúcich sa japonského kódexu správy a riadenia a jeho potenciálnej revízie, ktorých cieľom je nájsť spôsoby, ako zvýšiť záujem o agendu ESG v japonských kótovaných spoločnostiach.37 Podniky by mali aktívne chápať tieto procesy a zapájať sa do nich, pričom by mali mať prehľad o vyvíjajúcich sa trendoch, ktoré budú formovať ich trh.

 • Viete, ako sa menia očakávania vašich stakeholderov týkajúce sa výsledkov vášho podniku v sociálnej a environmentálnej oblasti?
 • Ako začleňujete nové očakávania do jednotlivých oblastí svojho podnikania — od stratégie až po prevádzku, resp. od vývoja nových, cenovo dostupných výrobkov a služieb zameraných na udržateľnosť až po výrobu a distribúciu?
2. Zapojte sa do tlaku investorov

Pokiaľ ide o strategickú zmenu, obdobne sú čoraz netrpezlivejší aj investori. Príkladom je 89 % inštitucionálnych investorov pôsobiacich na hlavných trhoch, podľa ktorých si spoločnosti so silnými výsledkami v oblasti ESG zaslúžia prémiové ocenenie k cenám ich akcií. Až 90 % sa zhoduje na tom, že spoločnosti, ktoré uprednostňujú iniciatívy v oblasti ESG, poskytujú lepšie príležitosti na dlhodobé výnosy ako spoločnosti, ktoré tak nerobia.38

Z prieskumu EY vyplynulo, že 91 % investorov v súčasnosti považuje nefinančnú výkonnosť za kľúčový faktor, na ktorý prihliada vo svojich investičných rozhodnutiach.39 Zvažuje sa aj zavedenie prísnejších opatrení v rámci princípov OSN pre zodpovedné investície, vrátane nezávislého uistenia s cieľom zvyšovať dôveru v údaje vykazované signatármi a stimulovať zmysluplné investície.40

Ciele týkajúce sa udržateľnosti si vo svojich životoch stanovilo 78 % jednotlivcov s vysokým čistým majetkom (HNW), pričom tento údaj sa zvyšuje s úrovňou ich bohatstva (93 % ultra HNW).41

Existujú jasné náznaky, že dôjde k výraznému prerozdeleniu investícií: až 76 % HNW klientov si myslí, že je dôležité, aby do svojich portfólií integrovali parametre ESG. Spoločnosti si budú teda musieť premyslieť, ako začlenia FESG+ do svojho rozhodovania.

 • Aké druhy nových informácií investori požadujú a ako dobre ste pripravení, pokiaľ ide o možnosti prístupu k relevantným údajom a ich zverejňovania?
 • Do akej miery začleňujete faktory FESG+ do svojich hodnotení rizík a príležitostí a ako to ovplyvňuje vývoj a realizáciu vašej stratégie?
3. Vytvorte si k agende „FESG+“ svoj vlastný príbeh

Spoločnosti sa môžu pripraviť jednak na typy zverejnení, ktoré sa budú vyžadovať, a jednak na zverejnenia, ktorú najlepšie poslúžia ich stakeholderom. V ďalších rokoch sa síce objaví celý rad nových faktorov relevantných pre budúci úspech spoločnosti, no dobrým začiatkom môžu byť už existujúce zverejnenia podporované iniciatívou Medzinárodnej obchodnej rady Svetového ekonomického fóra — WEF IBC.

Spoločnosti majú tiež možnosť zamerať sa na faktory nad rámec svojich záväzkov dosiahnuť nulovú bilanciu skleníkových plynov. V rámci svojho jedinečného príbehu ich následne môžu merať a podávať o nich správy. Jednou z oblastí zvýšenej kontroly a zároveň jeden z faktorov, na ktorý by sa spoločnosti mohli zamerať, aby sa odlíšili od konkurencie a premenili agendu ESG na osobitný príbeh, ktorý bude atraktívny pre všetky zainteresované strany, je duševné zdravie zamestnancov. Odlíšiť sa bude dať aj v iných oblastiach, ako sú rozdiely v odmeňovaní mužov a žien či prípady diskriminácie alebo obťažovania.

 • Informujú vaše súčasné ESG zverejnenia dostatočne zamestnancov, zákazníkov a investorov o hlavnom cieli a ambíciách vášho podniku?
 • Existuje príležitosť odlíšiť váš podnik od konkurencie zadefinovaním nových faktorov a ich využitím pri strategických rozhodnutiach?
4. Majte o svojich údajoch prehľad

Tak ako rastú požiadavky na nezávislé uistenie o kvalite nefinančných údajov, tak rastie aj potreba, aby spoločnosti zdokonaľovali spôsoby, akými zberajú, agregujú a preberajú zodpovednosť riadiť svoje vlastné údaje. Pre väčšie spoločnosti predstavuje zber týchto údajov pomocou konzistentnej celopodnikovej taxonómie skutočnú výzvu. Ak sa tieto údaje majú používať vo formálnom dialógu s investormi a ďalšími zainteresovanými stranami, resp. pri posudzovaní odmeňovania výkonných pracovníkov, ich pravdivosť je ešte dôležitejšia.

Zatiaľ čo mnohé spoločnosti zaviedli komplexné taxonómie pre finančné informácie, vrátane dôkladných a riadne zdokumentovaných podporných procesov, pri ktorých existuje dodatočné uistenie vo forme viacerých odsúhlasení zo strany vedenia, tieto procesy sú často oveľa jednoduchšie v prípade ich nefinančných informácií. Mnohé spoločnosti budú musieť vynaložiť väčšie úsilie pri zabezpečovaní presnosti nefinančných informácií, pričom si budú musieť dávať pozor na dodatočné náklady a byrokraciu, ktoré môžu niekedy takéto snahy sprevádzať.

Spoločnosti môžu začať tým, že svoje rady obohatia o kvalifikovaných odborníkov na údaje, ktorí budú disponovať potrebnými znalosťami a skúsenosťami na zvládnutie súčasných a novovznikajúcich požiadaviek v oblasti reportingu, a zároveň budú mať jasnú predstavu o tom, ako si tieto údaje vyložia nezávislé organizácie. Výzvy týkajúce sa údajov v meniacom sa prostredí agendy ESG nie sú triviálne; je najvyšší čas pohnúť sa ďalej. Závery barometra  EY Global Climate Risk Disclosure Barometer potvrdzujú, že kvalita údajov je pre podniky kľúčovou výzvou.

Len 41 % podnikov v súčasnosti vykonáva analýzu scenárov v súvislosti so zmenou klímy a ešte menej (15 %) hovorí vo svojich finančných výkazoch o klimatickom riziku.43 To sa musí zmeniť. Analýza v súčasnosti zverejňovaných informácií a ich porovnanie s navrhovanými štandardmi je dôležitý krok k pochopeniu toho, aké nové požiadavky na údaje by sa mohli objaviť. Finanční odborníci sa musia angažovať v oblasti udržateľnosti a využívať svoje zručnosti pri zhromažďovaní, spracovaní a vykazovaní údajov.

 • Ako môže váš podnik zabezpečiť rovnakú mieru dôslednosti a dôveryhodnosti uplatňovanú pri finančnom reportingu aj v prípade informácií poskytovaných o faktoroch ESG?
 • Ste pripravení spolupracovať s normotvorcami dostatočne včas a následne promptne reagovať na nové nariadenia v oblasti ESG vrátane výstupov z konferencie COP27?
5. Zapojte do agendy ESG aj iných zamestnancov, nielen tím zodpovedný za udržateľnosť

Stále existuje veľa podnikov, ktoré potrebujú vo svojich radoch implementovať strategické myslenie o „FESG+“ v širšom meradle než len v rámci tímu zodpovedného za udržateľnosť. Je dôležité, aby členovia predstavenstiev a riadiaci pracovníci zaradili tému udržateľnosti do centra svojich strategických záujmov a zabezpečili úzke prepojenie medzi finančným oddelením, tímom zodpovedným za udržateľnosť a výkonným vedením.

Úspešné začlenenie faktorov „FESG+“ do rozhodnutí prijímaných v rámci celej organizácie, od prípravy po realizáciu stratégie či od inovácie produktov po výrobu a distribúciu, si bude vyžadovať nové modely vedenia, ktoré podnikom umožnia postaviť sa tvárou v tvár tejto nadchádzajúcej výzve a účinne na ňu zareagovať.

 • Sú vaše snahy v oblasti udržateľnosti stále ojedinelé, alebo ste pripravení na plne integrovaný prístup k „FESG+“?

Zvládnutie týchto piatich oblastí si vyžiada určitý čas, pričom externé prostredie sa bude ďalej vyvíjať. Prioritou pre lídrov podnikov je, aby teraz začali budovať potrebnú odbornosť v rámci celej organizácie. To zahŕňa ďalšiu profesionalizáciu ESG a spoluprácu s normotvorcami s cieľom definovať všeobecne akceptované spôsoby prepojenia finančných a nefinančných informácií. Finanční riaditelia a kontrolóri musia ísť svojím vedúcim postavením v oblasti udržateľnosti a ESG reportingu viditeľným príkladom, pričom s ich prístupom k finančným povinnostiam musia korešpondovať aj systémy vnútornej kontroly údajov o ESG a súvisiacich úsudkov.

Riaditelia zodpovední za IT (chief technology officer, CTO) a riaditelia zodpovední za údaje (chief data officer, CDO) budú musieť posilniť svoje funkcie, aby boli schopní sledovať a poskytovať informácie potrebné na prijímanie rozhodnutí. Požiadavky na údaje môžu byť značne komplexné napríklad vtedy, keď podnik usiluje o rozmanitosť vo svojej správnej rade či na úrovni svojich zamestnancov, ktorá by korešpondovala s prostredím, v ktorom tento podnik pôsobí.

Riadiaci pracovníci musia navyše viac zviditeľniť výsledky dosahované v oblasti ESG pre členov predstavenstva, aby im pomohli pri rozhodovaní či prijímaní opatrení — od využívania nových trendov a prilákania dlhodobých investícií po zabezpečenie podpory akcionárov v krátkodobom horizonte; niet pochýb, že „FESG+“ predstavuje veľmi dôležitý rámec.

Záver

Dnešné postupy ESG neslúžia podnikom ani ich zainteresovaným stranám v dostatočnej miere, často im totiž chýba potrebný stupeň porovnateľnosti, prijatia a uistenia, aby sa na základe nich mohli prijímať plne informované rozhodnutia. Okrem toho, že treba tieto problémy odstrániť, agenda ESG sa musí vyvíjať prostredníctvom inovácií – prepojením ESG reportingu s finančným reportingom a zabezpečením agilného prijatia budúcich „+“ faktorov. Príležitosti a odmeny pre organizácie, ktoré sa dostatočne dobre pripravia na to, aby plne využili potenciál začlenenia „FESG+“, sú významné a rovnako aj potenciálne benefity pre všetky zainteresované strany. Toto je rozhodujúci moment pre zmenu a práve teraz je vhodný čas pripraviť svoj podnik na „FESG+“ na úrovni stratégie, inovácií, realizácie a zverejnení.

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať Mareka Mikolaja, partnera na oddelení uisťovacích služieb v EY.

Zhrnutie

Žijeme v desaťročí, ktoré si vyžaduje, aby sme konali a budovali inkluzívnejšiu formu kapitalizmu. Nápomocné môžu byť postupy ESG, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre investorov, finančné inštitúcie, zákazníkov, zamestnancov i lídrov. Môžeme vytvoriť agendu na integrovanie finančných údajov, prijímanie štandardov a podnecovanie rozhodnutí založených na hodnotách.

O tomto článku

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter