Aktuálna novela daňových zákonov prináša

Aktuálna novela daňových zákonov prináša

Lokálny kontakt

Marián Bíž

29. októbra 2021
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert

V súvislosti s novelou daňových predpisov (Link) schválenou Národnou radou Slovenskej republiky 27. októbra by sme Vám radi dali do pozornosti niekoľko zaujímavých noviniek. 

Odpočet výdavkov (nákladov) na investície

 • Daňovníci získavajú právo na dodatočný odpočet (15% až 55%) výdavkov na investície z daňového odpisu tohto majetku. Výška odpočtu závisí od výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v % a eurách v porovnaní s priemerom predchádzajúcich troch zdaňovacích období. Minimálna výška investície je 1 mil. eur a minimálna preinvestovaná priemerná hodnota je 700%.
 • Ide o dočasný nástroj, ktorého cieľom je podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou, t.j. produktívne investície s previazaním na priemysel 4.0.
 • Na účely tohto odpočtu sa musí vypracovať investičný plán, v ktorom deklaruje obdobie, počas ktorého bude realizovať investície.
 • Odpočet je možné uplatňovať počas doby odpisovania majetku, avšak najviac počas desiatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.
 • Ustanovenia sa prvýkrát uplatnia za zdaňovacie obdobie začínajúce 1. januára 2022.

Zníženie odpočtu na výskum a vývoj

 • Superodpočet nákladov na výskum a vývoj sa znižuje na výšku 100% z pôvodných 200%.
 • Zníženie sa prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie, ktoré začína plynúť najskôr 1. januára 2022.

Zverejňovanie bankových účtov a rozšírenie ručenia odberateľa za nezaplatenú DPH

 • Novela zavádza povinnosť daňových subjektov oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý vlastný bankový účet, ktorý budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom DPH. Finančné riaditeľstvo SR zverejní zoznam všetkých oznámených bankových účtov na svojom webovom sídle.
 • Daňové subjekty, ktoré sú k 15. novembru 2021 platitelia DPH, majú povinnosť oznámiť bankový účet do 30 novembra 2021.
 • Oznamovacia povinnosť vzniká bezodkladne odo dňa, kedy sa daňový subjekt stal platiteľom DPH alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadil.
 • Ak odberateľ uhradí fakturovanú sumu na účet dodávateľa, ktorý nie je uvedený v zozname bankových účtov zverejnenom na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, bude ručiť za DPH uvedenú na faktúre.

Verejný index daňovej spoľahlivosti v novom šate:

 • Novela daňového poriadku prinesie zmeny indexu daňovej spoľahlivosti, ktorý by mal po novom zvýrazniť svoj motivačný charakter.
 • Index bude pridelený všetkým daňovým subjektom registrovaným na daň z príjmov a hodnotiace obdobie pre stanovenie indexu bude jeden kalendárny rok.
 • Benefitmi pre daňové subjekty, ktoré dosiahnu index „vysoko spoľahlivý“ budú:
  • vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly;
  • predĺžená lehota na splnenie povinnosti na základe výzvy správcu dane v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania (najmenej 15 dní, pričom pre subjekty s indexom „nespoľahlivý“ bude platiť 8 dňová lehota);
  • 50% „zľava“ z poplatku za záväzné stanovisko správcu dane.
 • Presné kritériá pre vyhodnocovanie indexu majú byť upravené vo vyhláške Ministerstva financií SR, avšak faktory, ktoré by mali ovplyvňovať výsledný index by mali reflektovať  celkové plnenie povinností daňového subjektu vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov.
 • Index by nemal slúžiť na hodnotenie rizikovosti daňových subjektov a nemal by vstupovať ani do podmienok verejného obstarávania.

Zníženie poplatku za záväzné stanovisko

 •  Znižuje sa poplatok za záväzné stanovisko správcu dane na 1 000 €. Ako je naznačené vyššie, daňové subjekty s indexom „vysoko spoľahlivý“ zaplatia za záväzné stanovisko iba 500 €.

 Zníženie administratívnej záťaže

 • Zrušenie „kartičiek“ osvedčujúcich registráciu daňových subjektov (správca dane vydá len rozhodnutie o registrácii).

V prípade ďalších otázok k tejto téme nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

Peter Feiler

 • Tax Alert - English version

  The latest amendment to the tax acts brings

  Following approval by the National Council of the Slovak Republic of the amendment to the tax acts (Link) on 27 October, we would like to draw your attention to several interesting and important new regulations.

  Deduction of expenses (costs) for investments

  • Taxpayers acquire the right to an additional deduction (15% to 55%) of investment expenses from the tax depreciation of the assets concerned. The amount of the deduction depends on the average amount of reinvestment in percentage terms and euros, compared to the average of the previous three tax periods. The minimum investment amount is €1 mil. and the minimum reinvested average value is 700%.
  • This is a temporary instrument aimed at supporting investments with higher added value, i.e., productive investments with links to Industry 4.0.
  • For the purposes of this deduction, an investment plan must be drawn up which declares when investments will be made.
  • The deduction can be applied during the depreciation period of the asset, but for a maximum of 10 immediately consecutive tax periods.
  • The provisions will be applied for the first time for the tax period beginning on 1 January 2022.

  Reduction of the deduction for R&D

  • The super-deduction of R&D costs is reduced to 100% from the original 200%.
  • The provisions will be applied for the first time for the tax period beginning on 1 January 2022 at the earliest.

  Disclosure of bank accounts and extension of the customer’s liability for unpaid VAT

  • The amendment introduces the obligation of tax subjects to notify the Financial Directorate of the Slovak Republic of each of their own bank accounts that they will use for business that is subject to VAT. The Financial Directorate of the Slovak Republic will publish a list of all such notified bank accounts on its website.
  • Taxpayers who are VAT payers as of 15 November 2021 will be required to notify bank accounts by 30 November 2021.
  • The notification obligation arises immediately from the day when the tax subject became a VAT payer or from the day when they opened such a bank account.
  • If a customer settles an invoice to a supplier’s account, which is not listed on the Financial Directorate’s website, they will be liable for the VAT stated on the invoice.

  New form of public Tax Reliability Index

  • The amendment to the Tax Code will bring changes to the Tax Reliability Index, which should emphasize its more motivational character.
  • A rating will be assigned to all tax entities registered for income tax and the evaluation period for determining the index will be one calendar year.
  • The benefits for taxpayers who achieve a “highly reliable” rating will be:
   • A partial protocol drawn up within the scope of tax control
   • Extended deadlines for meeting obligations to the tax administrator connected with tax audits or local surveys (at least 15 days, compared to an eight-day deadline for entities rated “unreliable”)
   • Fees reduced by 50% for a binding opinion of the tax administrator
  • The exact criteria for evaluating the index should be regulated in a decree of the Ministry of Finance, but the factors affecting the resulting ratings should represent: (i) overall fulfillment of taxpayer obligations arising from tax and accounting regulations, (ii) economic diversification of taxpayers (iii) the number of employees of the entity and (iv) the amount of turnover, profit or loss.
  • The index should not be used to assess tax entities’ general stability and will not consider matters of public procurement.

  Reduced fee for a binding opinion

  • The fee for the binding opinion of the tax administrator is reduced to €1,000. As indicated above, tax subjects rated as “highly reliable” will only pay €500 for a binding opinion.

  Reduced administrative burden

  • “Cards” certifying the registration of tax subjects are cancelled (the tax administrator will only issue a decision on registration).

  Should you have any questions on this topic, please do not hesitate to contact us.

  Peter Feiler