EY Tax Alert balik opatreni

Balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

17. júla 2020
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax legislation

Daňové opatrenia

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19. Balík obsahuje 114 opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“, a to vrátane vybraných daňových opatrení.

Preddavky na daň z príjmov

V poslednom vydaní daňových a právnych noviniek sme zosumarizovali spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov v roku 2020. Návrhom zákona boli doplnené pravidlá v súvislosti s problematikou vysporiadania preddavkov na daň z príjmov právnických osôb po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Ak preddavky zaplatené do skončenia pandémie sú nižšie, ako vyplývajú z daňového priznania za rok 2019, daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov. Daňovník si daňovú povinnosť vysporiada až pri podaní daňového priznania za rok 2020.

Uvedené sa vzťahuje na preddavky platené za zdaňovacie obdobie, ktorým je:

  • kalendárny rok, ktorý sa začal 1. januára 2020,
  • zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k zmene z obdobia kalendárneho roka na hospodársky rok a ktoré sa začína po 1. januári 2020,
  • hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, alebo hospodársky rok, ktorého aspoň jeden mesiac uplynie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Vládou vyhlásené obdobie pandémie naďalej trvá a v súčasnosti nevieme presne povedať, kedy sa skončí. Situáciu pozorne sledujeme a v prípade akýchkoľvek zmien vás budeme informovať.

Daňové straty

Zákon spresnil možnosť jednorazového odpočítania neuplatnených daňových strát maximálne vo výške 1 milión eur, ktoré daňovník vykázal za predchádzajúce roky 2015 až 2018. Tieto straty môže daňovník uplatniť len v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia.

Výdavky na pohonné látky

Zmena sa týka automatického zvýšenia preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu pohonných látok prepočítanú podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu o 20 % bez povinnosti dokladovania a zisťovania vyššej spotreby.
Ak sa skutočná spotreba pohonných látok nezhoduje so spotrebou uvádzanou v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, alebo sa spotreba neuvádza, je možné vychádzať zo spotreby preukázanej dokladom vydaným autorizovanou organizáciou, tak ako doteraz.

Lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly

Súčasťou balíka je aj predĺženie minimálnej lehoty na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly z 15 pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu.
V prípade, ak máte otázky týkajúce sa danej témy, obráťte sa, prosím, na vašu kontaktnú osobu v EY.

Ukázať zdroje

  • Stiahnite si EY alert - Balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Ukázať zdroje

  • Download EY alert - Legislative measures to improve the business environment