ey tax alert july23

Novinky v oblasti sociálneho zabezpečenia pri cezhraničnej práci na diaľku

Lokálny kontakt

Katarína Hirková

1. júla 2023
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert
 • Tax Alert - English version

  News of changes in social security coverage for cross-border telework

  The post-Covid period has been marked by changes to certain working arrangements, combined with increased employee demands for remote working (telework). Within the social security area Slovakia has become one of the first signatory countries to implement the EU Multilateral Framework Agreement for Telework, among others, together with neighbours Austria and the Czech Republic. The Framework Agreement, which for signatories enters into force on 1 July 2023, addresses the determination of applicable social security legislation for cross-border teleworking employees within the EU.

  It introduces the option of maintaining social security coverage under the social security system of the employer’s country if an employee habitually works remotely in their country of residence for less than 50% of their total working time. The Framework Agreement concerns telework in the country of residence and the employer’s country only, while the precise definition of cross border telework is provided. To benefit from the option provided, it is necessary to apply for the exemption the Ministry of Labour, Social Affairs and Family and subsequently apply for A1 certificate through the standard process. The exemption can be implemented for a renewable period of three years.

  In a nutshell, the employees of a Slovak employer may work from home in another signatory country for less than 50% of work time (compared to the standard limit of 25%) based on the approved exception, while still being covered by the Slovak social security system.

  The EU Multilateral Framework Agreement for Telework marks a significant step forward in social security arrangements and reflects employee requirements for greater working flexibility. We are keen to monitor further developments and practical implementation of the Agreement. Should you be interested, we will be happy to help you assess your situation and process requests for exemptions. For more detailed information, please do not hesitate to contact the author of this article or your usual contact person at EY Slovakia.  

   

Novinky v oblasti sociálneho zabezpečenia pri cezhraničnej práci na diaľku

Postcovidové obdobie sa vyznačuje určitými zmenami v pracovných návykoch zamestnancov, ako aj ich rastúcimi požiadavkami na prácu na diaľku (teleprácu). V oblasti sociálneho zabezpečenia Slovensko podpísalo multilaterálnu Rámcovú dohodu týkajúcu sa určovania uplatniteľnej legislatívy pri cezhraničnej telepráci zamestnancov v rámci EÚ.

Rámcová dohoda nadobudne účinnosť 1. júla 2023 a Slovensko je jednou z prvých signatárskych krajín. Okrem iných Rámcovú dohodu podpísali aj susedné štáty Česká republika a Rakúsko.

Dohoda zavádza možnosť zostať v rámci systému sociálneho zabezpečenia v krajine zamestnávateľa v situáciách, keď zamestnanec zvyčajne pracuje na diaľku z krajiny svojho bydliska menej ako 50 % z celkového rozsahu svojho pracovného času. Rámcová dohoda sa týka len telepráce zvyčajne vykonávanej v krajine bydliska a v krajine zamestnávateľa, pričom uvádza presné vymedzenie pojmu „cezhraničná práca na diaľku“. Pri využití tejto možnosti je potrebné požiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o výnimku, po jej udelení následne požiadať o vystavenie certifikátu A1. Výnimka môže byť udelená na tri roky s možnosťou predĺženia.

Zjednodušene v kontexte Slovenska, Rámcová dohoda umožňuje na základe udelenej výnimky zamestnancom slovenského zamestnávateľa pri práci z domova v druhej signatárskej krajine do 50 % pracovného času (oproti štandardnému limitu 25 %) zostať v slovenskom systéme sociálneho zabezpečenia.

Rámcová dohoda predstavuje významný krok v oblasti sociálneho zabezpečenia a reflektuje na požadovanú pracovnú flexibilitu zamestnancov. Ďalší vývoj v tejto oblasti a uplatňovanie Rámcovej dohody v praxi budeme sledovať. V prípade záujmu vám radi pomôžeme s posúdením vašej situácie, ako aj so spracovaním žiadostí o výnimky. Ak sa chcete dozvedieť podrobnejšie informácie, neváhajte kontaktovať autora tohto článku alebo vašu kontaktnú osobu v EY.