EY Tax alert web podpora

Podpora zamestnávateľov zasiahnutých obmedzeniami z dôvodu pandémie

30. apríla 2020
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax legislation

Ukázať zdroje

Vláda nedávno schválila rozšírenie príspevkov na podporu zamestnávateľov, pričom
zároveň došlo aj k zrušeniu maximálnej výšky príspevku 800 000 eur v prípade zamestnávateľov, ktorí nie sú samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO).

Momentálne sú dostupné tieto štyri formy príspevkov na udržanie zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie:

 • Opatrenie č. 1 – Vyplatenie náhrady mzdy pre zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť prevádzky a ich zamestnanci sú, resp. boli na prekážkach v práci 
 • Opatrenie č. 2 – Príspevky na náhradu straty príjmu pre SZČO, ktoré museli uzatvoriť prevádzky alebo im poklesli tržby 
 • Opatrenie č. 3a – Vyplatenie náhrady mzdy pre zamestnávateľov, ktorí nemuseli uzatvoriť prevádzku a ktorých zamestnanci sú, resp. boli na prekážkach v práci 
 • Opatrenie č. 3b – Paušálny príspevok na každého zamestnanca pre zamestnávateľov, ktorí nemuseli uzatvoriť prevádzku, ale ktorým poklesli tržby 
 • Opatrenie č. 4 – Príspevky pre vybrané skupiny fyzických osôb, ktoré stratili príjmy a nemajú žiaden iný príjem (napr. nepoistené SZČO alebo konatelia v tzv. jednoosobových spoločnostiach)

Pre zamestnávateľov sú relevantné predovšetkým opatrenia č. 1, č. 3a a 3b, ktoré bližšie rozvádzame v nasledujúcich bodoch:

Opatrenie č. 1 – povinne zatvorený zamestnávateľ 

Žiadať môže zamestnávateľ, ktorý

 • mal povinnosť zatvoriť alebo obmedziť prevádzku na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, 
 • vypláca náhradu mzdy zamestnancom, ktorí nepracujú z dôvodu zatvorenia prevádzky, t. j. existuje prekážka práce na strane zamestnávateľa, a 
 • udrží podporené pracovné miesta minimálne dva mesiace po mesiaci, za ktorý na ne získa príspevok. 

Zamestnávateľ môže žiadať vyplatenie náhrady mzdy vyplatenej zamestnancovi vo výške najviac 80 % jeho priemerného zárobku a zároveň maximálne 1 100 eur mesačne na jedného zamestnanca.

Pokiaľ zamestnávateľ v zmysle kolektívnej zmluvy vyplatí zamestnancom náhradu mzdy vo výške nižšej ako 80 % ich priemerného zárobku (najmenej však 60 %), tak maximálna výška príspevku sa zníži o 20 %, t. j. maximálne 880 eur mesačne na jedného zamestnanca.

Zamestnávateľ môže žiadať o príspevok na každého zamestnanca, ktorému nemohol prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

Opatrenie č. 3a – zamestnávateľ bez povinnosti zatvoriť prevádzku (vyplatenie náhrady mzdy) 

Žiadať môže zamestnávateľ, ktorý

 • v čase trvania mimoriadnej situácie nemal povinnosť zatvoriť prevádzku, 
 • vypláca náhradu mzdy zamestnancom, ktorí nepracujú z dôvodu prekážky práce na strane zamestnávateľa, a 
 • udrží podporené pracovné miesta minimálne dva mesiace po mesiaci, za ktorý na ne získa príspevok. 

Zamestnávateľ môže žiadať vyplatenie náhrady mzdy vyplatenej zamestnancovi, ktorý nepracoval z dôvodu prekážky práce na strane zamestnávateľa, a to najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, maximálne 880 eur mesačne na jedného zamestnanca. 

Opatrenie č. 3b – zamestnávateľ bez povinnosti zatvoriť prevádzku (paušálny príspevok) 

Žiadať môže zamestnávateľ, ktorý
• v čase trvania mimoriadnej situácie nemal povinnosť zatvoriť prevádzku,
• došlo uňho k poklesu tržieb o viac ako 10 % za marec alebo o viac ako 20 % za mesiac apríl alebo ďalšie mesiace, a
• udrží podporené pracovné miesta minimálne dva mesiace po mesiaci, za ktorý na ne získa príspevok.

Zamestnávateľ môže žiadať paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov za každého svojho zamestnanca. Príspevok však nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberali dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpali dovolenku viac ako 50 % času v danom mesiaci.

Príspevok, ktorý môžu zamestnávatelia žiadať, je odstupňovaný v závislosti od poklesu tržieb nasledovne:

Marec

Apríl a ďalšie mesiace 

≥10 %  

   90 eur  

≥20 % 

 180 eur 

≥20 %  

 150 eur  

≥40 % 

 300 eur 

≥30 %  

 210 eur  

≥60 % 

 420 eur 

≥40 %  

 270 eur  

≥80 % 

 540 eur 

Zamestnávateľ môže tržbu za vykazovaný mesiac porovnať buď s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. apríl 2020 a apríl 2019), alebo ak podnikal celý rok 2019, je možné aj porovnanie s priemernou mesačnou tržbou za predchádzajúci rok (t. j. 1/12 tržieb 2019) podľa toho, ktorá možnosť je pre neho výhodnejšia. Ak zamestnávateľ nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka, resp. celý rok 2019, bude tržbu za vykazovaný mesiac porovnávať s tržbou za mesiac február 2020.

Pojem tržba nie je jasne definovaný, pričom však môže výrazne ovplyvniť celkovú výšku príspevku. Od poklesu tržieb sa odvíjajú aj niektoré možnosti v daňovej a odvodovej oblasti, ako napríklad odklad časti odvodov zamestnávateľa za mesiac marec alebo možnosť neplatenia preddavkov na daň príjmov. Definície tržby pre rôzne oblasti sa však líšia, pričom definícia tržby ako čistý obrat firmy je legislatívne presnejšia, keďže sa opiera o zákon o účtovníctve.

Upozorňujeme, že zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností 3a a 3b na celé obdobie poskytovania príspevku. Odporúčame preto prípravu kalkulácie pre odhad, ktorá možnosť sa zamestnávateľovi vyplatí viac.

Na druhej strane by podľa nášho názoru malo byť možné kombinovať príspevok podľa opatrenia č. 1 a podľa opatrenia č. 3. Chceme však upozorniť, že k tejto otázke zatiaľ nemáme jednoznačné stanovisko príslušných orgánov.

Podmienky platné pre všetky uvedené opatrenia

Základnou podmienkou na čerpanie príspevku je, že zamestnávateľ vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2020. Za zamestnávateľa sa pritom považuje aj organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby.

Ďalšími podmienkami sú napr. splnenie daňových a odvodových povinností či uspokojenie pracovnoprávnych nárokov svojich zamestnancov, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania a ďalšie. Podľa vyjadrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR môže po novom dostať príspevok aj spoločnosť, ktorá bola k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach. Táto podmienka však zatiaľ oficiálne nevypadla zo zverejnených dokumentov, a preto odporúčame si ju preveriť priamo pri podávaní žiadosti o príspevok.

Príspevok sa môže žiadať od 13. marca 2020 – teda odo dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Žiadosť treba stiahnuť na adrese https://www.pomahameludom.sk/, vyplniť elektronicky a poslať prostredníctvom e-mailu alebo elektronickej schránky na adresu príslušného úradu práce.

Žiadosti je možné predkladať do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku. Žiadosti za mesiac marec sa predkladajú do 15. 5. 2020.

Ukázať zdroje

Ukázať zdroje