Povinnosti pre organizačné zložky zahraničných osôb

Povinnosti pre organizačné zložky zahraničných osôb

Lokálny kontakt

Tatiana Knošková

5. novembra 2020
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert

Povinnosti pre organizačné zložky zahraničných osôb

V súvislosti s novelou1 Obchodného zákonníka2 a zákona o obchodnom registri3 dochádza k zmenám právnej úpravy organizačných zložiek, nielen zahraničných osôb, zapísaných v obchodnom registri, ktoré môžu mať negatívne následky na vaše podnikateľské oprávnenia. 

Koho sa to týka:

Zmeny sa dotknú všetkých organizačných zložiek zapísaných v obchodnom registri. Osobitne však upozorňujeme na povinnosti zahraničných právnických osôb podnikajúcich na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky, ktoré musia potvrdiť svoje zaregistrované údaje. V prípade, ak tak neuskutočnia, vymaže súd tieto organizačné zložky z obchodného registra. 

Pokračovanie v podnikateľskej činnosti bez organizačnej zložky by v niektorých prípadoch mohlo viesť k neoprávnenému podnikaniu, za ktoré hrozia následné sankcie z oblasti správneho aj trestného práva.

Nevyhnutné kroky:

Zahraničná osoba je povinná:

 • aktualizovať svoje údaje zapísané v obchodnom registri, alebo
 • potvrdiť zaregistrované údaje prostredníctvom formulára dostupného na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Podanie je možné len v elektronickej forme a musí byť podpísané elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby.

Dokedy?

Lehota na podanie sa končí v septembri 2021. Odporúčame realizovať podanie s dostatočným predstihom.

Čo môže urobiť EY?

Odborníci z advokátskej kancelárie EY vám radi pomôžu s prípravou podkladov potrebných na prípravu potvrdenia, ako aj s jeho podaním. 

Možné sankcie

 • výmaz organizačnej zložky z obchodného registra súdom
 • pokuta podľa živnostenského zákona až do 3 319 eur
 • trestnoprávna zodpovednosť 

V prípade záujmu o bližšie informácie sa neváhajte obrátiť na autorku článku alebo poradcu z právneho oddelenia EY:

Ondrej Ľahký, manažér na oddelení právneho poradenstva EY Law 

 

 • Tax Alert - English version

  Registration obligations for branch offices of foreign businesses

  In accordance with the Amendment4 to the Commercial Code5 and the Commercial Register Act6, changes to the legal regulation of both foreign and domestic businesses’ branch offices listed in the Slovak Commercial Register, may have negative consequences for the authorization of your business activities.

  The changes will affect all branch offices registered in the Slovak Commercial Register. However, foreign legal entities conducting business in Slovakia through branch offices face deletion from the Commercial Register if they fail to confirm their registered data.

  Continuing to operate without a correctly registered branch office could, in some cases, qualify as conducting unauthorized business, which creates the risk of the imposition of administrative or criminal sanctions.

  Foreign businesses are obliged to either update their Commercial Register data, using standard procedures, or confirm it using a specific form which will be available on the website of the Slovak Ministry of Justice. Filing must be in electronic form, including the electronic signature of the person authorized to act on behalf of the registered legal entity.

  Although the deadline for filing is not until September 2021, we recommend completing it well in advance.

  How can EY help you?

  Experts from EY Law will be happy to assist you in preparing documents necessary for confirmation of your branch office’s registered data.

  Possible sanctions:

  • Deletion of the branch office from the Commercial Register
  • Fine under the Trade Licensing Act of up to €3,319
  • Criminal liability
 • Zdroje

  [1] Zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  [2] Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

  [3] Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  [4] Act no. 390/2019 Coll., on Amending and Supplementing Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code, as amended, which amends certain acts

  [5]  Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended

  [6] Act no. 530/2003 Coll. on the Commercial Register and on Amendments to Certain Acts, as amended