Chemical plant with solar power station at night

Príležitosti v oblasti investičnej pomoci pri rozširovaní existujúcich závodov v roku 2023

Lokálny kontakt

Juraj Lenďák

10. augusta 2023
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert

V tomto príspevku opisujeme pozitívne zmeny v pravidlách poskytovania investičnej pomoci (IP) v roku 2023 so zameraním na rozširovanie výrobných závodov. Teraz sa o IP môžu úspešne uchádzať aj už etablovaní investori pri rozširovaní svojich slovenských závodov, a to nie len v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou.

Vybrané podmienky na poskytnutie IP s dôrazom na aktuálne pozitívne zmeny sú nasledovné:

  1. Minimálna výška oprávnených investícií bola v porovnaní s predchádzajúcim obdobím znížená na úroveň, ktorá je bežne dosiahnuteľná aj pri rozširovaní závodov. Vo väčšine okresov postačí investovať 3 mil. eur do oprávnených investícií[1], a to počas relatívne dlhého obdobia 3-4 rokov. V okresoch s vyššou nezamestnanosťou je táto minimálna výška ešte výrazne nižšia (podľa výšky nezamestnanosti od 1,5 mil. do 0,1 mil. eur). Pre malé a stredné podniky (MSP) postačuje 50 % z uvedených čísiel.

  2. Pri rozširovaní výroby platí podmienka nárastu výroby, vo všeobecnosti 15 %, tá je však v roku 2023 znížená na 5 %. Nárast výroby sa určuje v porovnaní s priemerom za 3 predchádzajúce roky (2020 – 2022), a to v roku dosiahnutia plnej kapacity z rozšírenia.

  3. Pri investičných zámeroch nie je podmienkou vytvorenie nových pracovných miest, aj keď je to plus pri ich hodnotení. V minulých rokoch platila v takom prípade podmienka udržania zamestnanosti, tá sa však zmierňuje na udržanie min. 90 % počtu pracovných miest pred podaním žiadosti o IP.

  4. V minulých rokoch sa preferovali investičné zámery do tzv. prioritných oblastí (Industry 4.0), preto väčšina ostatných investičných zámerov v okresoch s nižšou nezamestnanosťou mala nízku šancu na schválenie. Toto zvýhodňovanie v roku 2023 neplatí, pretože všetky priemyselné investičné zámery sa považujú za prioritnú oblasť. 

  5. Na poskytnutie investičnej pomoci nie je právny nárok a schvalujú sa len tie zámery, ktoré dosiahnu dostatočný regionálny prínos. Na otestovanie dosiahnutia regionálneho prínosu sa v súčasnosti dá využiť procedúra predbežného hodnotenia investičného zámeru, ktorá zabezpečí, že sa žiadosť predloží s takými parametrami, ktoré dosiahnu regionálny prínos.

  6. Investičná pomoc môže mať relatívne vysokú maximálnu intenzitu, vo všeobecnosti od 30 do 50 % z oprávnených nákladov[2], podľa okresu umiestnenia investičného zámeru. V okresoch s vyššou nezamestnanosťou môže IP okrem úľavy na dani obsahovať aj cash formy – dotáciu na nový majetok alebo príspevky na nové pracovné miesta.
     

Vyššie uvedené znamená, že sa v roku 2023 o IP môžu pri nových investíciách úspešne uchádzať aj tie spoločnosti, ktoré v minulosti túto príležitosť nevyužívali. Súčasne sa domnievame, že proces posudzovania IP je v súčasnosti dostatočne štandardný, transparentný a predikovateľný, a teda nepredstavuje nadmernú záťaž pre žiadateľa.   

[1] predovšetkým nové stroje a zariadenia, v určitom rozsahu a za určitých podmienok aj budovy a pozemky vrátane ich prenájmu
[2] pre malé a stredné podniky a vo vybraných okresoch môže byť vyššia