Vybrané novinky v Zákonníku práce

Vybrané novinky v Zákonníku práce

Lokálny kontakt

Tatiana Knošková

30. marca 2021
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert

Vybrané novinky v Zákonníku práce

Dňa 1. marca 2021 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá do pracovnoprávnych vzťahov priniesla viaceré dôležité zmeny. Okrem novej úpravy práce z domu, ktorú rozoberáme v článku Nová právna úprava práce z domu, zaviedla aj iné zmeny. Vybrané z nich stručne sumarizujeme nižšie:

 • Dočasné pridelenie zamestnancov. Na dočasné pridelenie zamestnancov medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou, napr. materskou a dcérskou spoločnosťou, ktoré je dohodnuté bezodplatne, sa nebudú uplatňovať štandardné zákonom stanovené podmienky pre pridelenie, a to objektívne prevádzkové dôvody a minimálna dĺžka pracovného pomeru troch mesiacov, po ktorej uplynutí je možné pridelenie dohodnúť.
 • Stravovanie zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečoval stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom zariadení (t. j. podnikové stravovanie), doposiaľ poskytoval svojim zamestnancom príspevok na stravovanie formou stravovacej poukážky – gastrolístka. S účinnosťou novely sa zavádza aj tretia možnosť, a to poskytnutie finančného príspevku na stravovanie. Zamestnávateľ má povinnosť umožniť zamestnancovi vybrať si medzi gastrolístkom alebo finančným príspevkom na stravovanie. Zamestnanec je následne svojím výberom viazaný 12 mesiacov, počas ktorých nemôže svoje rozhodnutie zmeniť. Je potrebné podotknúť, že zákonodarca naďalej preferuje podnikové stravovanie, a preto sa možnosť výberu na takýchto zamestnancov nevzťahuje.
 • Definícia zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa. Definícia je dôležitá pri určovaní dĺžky dovolenky za kalendárny rok. Podmienkou je osobná starostlivosť o vlastné alebo súdom zverené neplnoleté dieťa, vrátane striedavej osobnej starostlivosti. Toto postavenie zamestnancovi vzniká písomným oznámením tejto skutočnosti zamestnávateľovi.
 • Nový výpovedný dôvod. Od 1. 1. 2022 pribudne nový výpovedný dôvod. Pracovný pomer so zamestnancom bude možné skončiť výpoveďou, keď dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok. Odstupné sa odvíja od dĺžky trvania pracovného pomeru.

Katarína Cangárová

 • Tax Alert - English version

  Selected news in the Labor Code

  On 1 March 2021, an amendment to the Labor Code entered into force. In addition to the new framework for home office, which we discuss in the article New legal framework for home office, it also introduced other important changes. Selected changes are briefly summarized below:  

  • Temporary assignment of employees. Temporary assignment of employees between a controlling and a controlled person, e.g., a parent company and its subsidiary, which is agreed without charge, will not be subject to the standard statutory conditions for assignment. These usually require objective operational reasons for the assignment and a minimum employment duration of three months.
  • Staff catering. Employers who do not provide meals to employees in their own, or other catering facilities (i.e., corporate catering), have until now providing employees with allowances in the form of meal vouchers. The amendment has introduced a third option, namely the provision of a financial contribution for meals. The employer is obliged to allow employees to choose between vouchers and the financial contribution for meals. Employees are then bound by their selection for 12 months, during which they cannot change their decision. It should be noted that corporate catering is favored and therefore, employees with access to corporate catering facilities are not eligible to opt for vouchers or the financial contribution for meals.
  • Definition of an employee who permanently takes care of a child. The definition is important for determination of the length of holiday per calendar year. The qualifying condition lies in personal care for one's own child or a child entrusted to the employee by a court, under the age of 18, including alternating personal care. This status is established by a written employee notification to the employer explaining the relevant situation.
  • New justification for employment contract termination. As of 1 January 2022, there will be a new justification for terminating a labor contract. It will be possible to terminate an employment relationship with an employee when they reach the age of 65 and the age defined for the rise of entitlement to a state retirement pension. Applicable severance pay depends on the duration of the employment relationship.

  Katarína Cangárová