5 min. čítania 21. júna 2021
Tax and Legal News 5-6/2021

Daňové a právne novinky 5-6/2021

Autor: Marián Bíž

vedúci partner EY na Slovensku, líder oddelenia daňového a právneho poradenstva

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia: dane a daňové poradenstvo, certifikovaný daňový poradca od roku 2006.

5 min. čítania 21. júna 2021
Related topics Tax

Daň z pridanej hodnoty

Novela zákona o DPH

Začiatkom mája 2021 bol zverejnený návrh novely zákona o správe daní, ktorým sa novelizuje aj zákon o dani z pridanej hodnoty. Novela by mala byť v platnosti od 1. januára 2022, avšak niektoré povinnosti z nej vyplynú daňovníkom už koncom roka 2021. Najvýraznejšími zmenami sú registrované účty platiteľov DPH a tiež osobitný spôsob úhrady dane (tzv. split payment), o ktorých sme vás stručne informovali už v predchádzajúcom vydaní Daňových noviniek.

Navrhuje sa zaviesť tzv. zoznam registrovaných účtov platiteľov DPH, ktoré budú zverejňované a aktualizované na stránke finančného riaditeľstva. Ak si platiteľ dane odpočíta DPH z dodania tovaru alebo služby, ktoré uhradil na iné číslo účtu svojho dodávateľa ako to, ktoré bolo v deň úhrady zverejnené v zozname na webe FR SR, navrhuje sa to považovať za ďalší z dôvodných predpokladov, že platiteľ mal vedieť, resp. mohol vedieť, že DPH z dodania nebude uhradená do štátneho rozpočtu zo strany jeho dodávateľa.

Ručenie za daň neodvedenú na predchádzajúcom stupni tak bude možné uplatniť, ak platiteľ bude realizovať úhradu na iný ako registrovaný účet dodávateľa alebo ak za dodanie zaplatí inej osobe ako dodávateľovi, a to aj v prípade, ak úhrada bude uskutočnená na registrovaný bankový účet tejto tretej osoby.

V nadväznosti na toto navrhované opatrenie budú všetky zdaniteľné osoby registrované za platiteľa DPH k 15. novembru 2021 povinné do 30. novembra 2021 oznámiť finančnému riaditeľstvu každý vlastný bankový účet, ktorý používajú na podnikanie. Oznamovať bankové účty bude potom potrebné aj priebežne, napr. nový bankový účet používaný na podnikanie bude potrebné oznámiť daňovému úradu ešte pred začatím jeho používania. Navrhuje sa tiež vracať nadmerný odpočet na DPH len na registrované účty platiteľov dane.

V súvislosti s inštitútom ručenia za daň návrh novely zákona špecifikuje aj možnosť tzv. osobitného spôsobu úhrady dane. Ak platiteľ (odberateľ) rozdelí úhradu pohľadávky tak, že príslušnú sumu DPH pošle priamo na osobný účet dodávateľa, mal by sa tak vyhnúť potenciálnemu uplatneniu ručenia za daň. Platbu bude potrebné označiť tak, ako by ju realizoval sám dodávateľ.

Ďalšou výraznejšou navrhovanou zmenou, ktorá v rámci novely daňového poriadku mení aj zákon o DPH, je zrušenie možnosti podať odvolanie voči rozhodnutiu o žiadosti o registráciu na DPH. Táto zmena sa dotkne všetkých typov DPH registrácií. V súčasnosti je možné proti zamietavému rozhodnutiu o žiadosti o registráciu na DPH podať odvolanie, po januári 2022 to nebude možné a pravdepodobne bude potrebné v prípade negatívneho rozhodnutia podávať žiadosť o registráciu na DPH opakovane.

Takisto sa navrhuje zrušiť osvedčenia o registrácii, tzv. ružové kartičky. Pri zrušení DPH registrácie alebo pri zmene údajov týkajúcich sa platiteľa (napr. zmena sídla, zmena obchodného mena atď.) by sa už nemuseli osvedčenia posielať daňovému úradu.

Navrhovaná novela tiež spresňuje, že pri oprave odpočítanej dane v súvislosti s neuhradenými pohľadávkami bude odberateľ povinný zohľadniť aj vykonané úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku (zmena účelu použitia investičného majetku, resp. zmena rozsahu použitia investičného majetku). Ďalej sa navrhuje spresniť, že pri ďalšej úprave odpočítanej dane (po dodatočnej úhrade pohľadávky dodávateľovi, ktorý opravil svoju daň na výstupe) bude okrem úprav v súvislosti so zmenou účelu, resp. rozsahu použitia investičného majetku potrebné zohľadniť aj koeficient, ak platiteľ uplatňuje pomerné odpočítanie dane.

V prípade ďalších otázok k tejto téme ma neváhajte kontaktovať.

Jana Ontkovičová

 • Daň z príjmov právnických a fyzických osôb

  Finančný príspevok na jedlo

  Novela zákona (ďalej len novela) č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ktorá vstúpila do platnosti 1. marca 2021, umožňuje zamestnancom, ktorých zamestnávatelia neposkytujú stravu vo svojich vlastných alebo zazmluvnených stravovacích zariadeniach, vybrať si medzi stravným lístkom (stravovacia poukážka) alebo finančným príspevkom na stravu.

  Na základe najnovšieho metodického pokynu Finančného riaditeľstva SR majú tieto možnosti rôzne daňové dôsledky na daň z príjmu fyzických osôb.

  • Podrobnosti

  Vo všeobecnosti, podľa slovenského pracovného práva, zamestnávatelia majú zabezpečiť poskytnutie stravovania svojim zamestnancom. Na základe predchádzajúcej legislatívy mohla byť táto povinnosť splnená prostredníctvom vlastných stravovacích zariadení, cez iného poskytovateľa stravovacích služieb alebo (v prípade, že predchádzajúce dve alternatívy neboli realizovateľné) zamestnávatelia mohli poskytnúť zamestnancom stravné lístky.

  Stravné lístky poskytnuté do výšky určenej zákonom sú oslobodené od dane z príjmu fyzických osôb a príspevkov na sociálne zabezpečenie. V doterajšej praxi existovali aj argumenty, aby aj nadlimitné stravovacie poukážky boli oslobodené od dane z príjmu fyzických osôb.

  Novela zaviedla ďalšiu alternatívu k predchádzajúcim možnostiam zabezpečenia stravy vo forme finančného príspevku na stravovanie. Podľa nového znenia zákona si zamestnanci môžu vybrať medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie (za predpokladu, že majú nárok na stravné lístky). Finančný príspevok musí byť poskytnutý za rovnakých podmienok ako stravný lístok, pričom zamestnanec nemôže byť zvýhodnený alebo znevýhodnený v porovnaní s poskytnutými stravovacími poukážkami. Zamestnancov výber je platný na obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov odo dňa výberu.

  Z daňového hľadiska zavedenie finančného príspevku na stravovanie vyvolalo otázky k jeho daňovému posúdeniu v porovnaní so stravnými lístkami. Tieto otázky boli adresované v metodickom pokyne, ktoré vydalo Finančné riaditeľstvo SR.

  Podľa tohto pokynu by mal byť finančný príspevok na stravovanie taktiež oslobodený od dane z príjmu fyzických osôb za predpokladu, že je poskytnutý do zákonného limitu. Čo je dôležitejšie, v zmysle metodického pokynu časť finančného príspevku nad limit stanovený zákonom by malo byť možné považovať za príjem oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb pod podmienkou, že sa vypláca zo sociálneho fondu zamestnávateľa. V opačnom prípade by dodatočná časť finančného príspevku bola považovaná za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti pre zamestnanca (a následne daňovo uznateľný náklad pre zamestnávateľa).

  Takéto posúdenie finančného príspevku nad zákonom stanovenú hranicu sa tak môže ukázať ako menej výhodné v porovnaní so stravnými poukážkami, ktorých oslobodenie od dane z príjmu fyzických osôb nie je podmienené úhradou zo sociálneho fondu zamestnávateľa.

  • Ďalšie kroky

  Berúc do úvahy, že pokyn Finančného riaditeľstva SR sa zaoberá viacerými novými a starými nejasnosťami v problematike stravovania zamestnancov, odporúčame preskúmať interné smernice týkajúce sa príslušnej oblasti, aby spĺňali aktuálny výklad správcu dane. Navyše, vzhľadom na nové podmienky na dosiahnutie oslobodenia od dane z poskytnutého nadlimitného finančného príspevku je potrebné prehodnotiť využitie sociálneho fondu zamestnávateľa. Zároveň upozorňujeme, že v súčasnosti je v legislatívnom procese už ďalší návrh pozmeňujúci aktuálny daňový režim zabezpečenia stravovania. Naďalej budeme pozorne sledovať parlamentnú diskusiu o predloženom návrhu a v prípade ďalšieho vývoja vás budeme informovať.

  Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať viac informácií týkajúcich sa tejto témy, neváhajte ma kontaktovať.

  Peter Bobčík

 • Právne novinky

  Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže

  11. mája 2021 parlament schválil nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý nadobudol účinnosť 1. júna 2021. Dôvodom predloženia nového návrhu zákona bola povinnosť transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu. Zmeny súvisiace s transpozíciou uvedenej smernice sa týkali viacerých oblastí, pričom aktuálny zákon bol už niekoľkokrát novelizovaný, a tak sa Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) rozhodol predložiť do legislatívneho procesu návrh celého nového zákona.

  Za najpodstatnejšie vnímame nasledovné zmeny oproti aktuálnemu zákonu o ochrane hospodárskej súťaže:

  • Nová definícia podnikateľa

  Ako prelomové možno vnímať nové definovanie podnikateľa, ktoré je výrazne širšie. Podľa nového zákona je podnikateľom aj entita bez právnej subjektivity, ktorá vykonáva hospodársku činnosť, a to bez ohľadu na to, či je jej činnosť zameraná na dosahovanie zisku. Za jedného podnikateľa možno považovať aj celú holdingovú skupinu. Za podnikateľa sa považuje aj združenie podnikateľov alebo združenia týchto združení. Takto vymedzená definícia okrem iného umožňuje PMÚ postihovať jedným rozhodnutím celý holding a pri určovaní výšky pokuty brať do úvahy súčet obratov viacerých podnikateľov.

  • Vypustenie oznamovacieho kritéria pri koncentráciách v prípade zakladania spoločného podniku

  Z obratových kritérií pre oznámenie koncentrácie vypadáva osobitné kritérium pri vytvorení spoločného podniku. Na základe uvedeného už nie je potrebné v SR oznamovať také založenie spoločného podniku, kde iba jeden z účastníkov vytvárajúcich spoločne kontrolovaný podnik dosiahol obrat 14 mil. eur alebo viac na území SR. PMÚ dospel k záveru, že takéto kritérium nezachytilo podstatné koncentrácie, v mnohých prípadoch išlo o spoločné podniky založené mimo územia Slovenskej republiky.

  • Relevantný obrat pri vyhlásenom núdzovom stave

  Nový zákon ustanovuje, že ak podnikatelia pri posudzovaní naplnenia obratových kritérií pre oznámenie koncentrácie počítajú obraty za obdobie, počas ktorého bol čo i len čiastočne vyhlásený núdzový stav, a podľa týchto obratov nenaplnia obratové kritériá, musia ešte skontrolovať svoje obraty za posledné najbližšie obdobie nedotknuté núdzovým stavom. Ak by za takéto obdobie obratové kritériá boli naplnené, koncentráciu musia oznámiť. PMÚ sa týmto ustanovením snaží zachytiť koncentrácie v odvetviach, kde obraty v dôsledku krízy iba dočasne významne poklesli, a  bez kontroly by mohli prejsť koncentrácie, ktoré by inak podliehali súhlasu PMÚ.

  • Zmeny v oblasti sankcií

  Zmeny v oblasti sankcií sú rozsiahle. Podľa nového zákona PMÚ bude môcť okrem pokuty uložiť aj penále a popri pokute aj zákaz účasti vo verejnom obstarávaní až na tri roky. Pokuty a penále bude môcť PMÚ uložiť do desiatich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu zákona.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte sa na mňa obrátiť.

  Katarína Segečová

  Motivačná odmena za očkovanie zamestnancov

  Pandémia COVID-19 spôsobila výrazné zmeny na pracoviskách zamestnávateľov po celom svete. V súčasnosti sme sa opätovne dostali do fázy, keď počet nakazených ubúda a štáty chcú využiť toto obdobie na zaočkovanie čo najväčšieho počtu svojich obyvateľov. Avšak rôzne  obavy o vedľajších účinkoch niektorých vakcín a pochybnosti o potrebe vakcinácie spôsobujú, že ľudia sú voči očkovaniu zdržanliví alebo ho odmietajú.

  Uvedené postoje niektorých obyvateľov-zamestnancov môžu v budúcnosti ovplyvniť fungovanie niektorých spoločností, najmä tých s menším počtom zamestnancov. Dlhodobá absencia určitého počtu zamestnancov v dôsledku ochorenia COVID-19 môže mať v niektorých prípadoch až likvidačné následky.

  S cieľom predísť absencii zamestnancov na pracovisku a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na pracovisku sa čoraz viac objavujú prípady, keď zamestnávatelia nabádajú alebo inak motivujú svojich zamestnancov, aby sa dali očkovať.

  Táto motivácia môže mať rôzne formy, či už je to poskytnutie finančného príspevku, alebo odpustenie dodržiavania niektorých interných opatrení, napr. povinnosti preukazovať sa negatívnym testom pri vstupe na pracovisko.

  • Legislatívne podmienky uplatnenia motivácie

  Zákonník práce explicitne neupravuje vyššie opísanú skutkovú situáciu. V záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci by mal zamestnávateľ vytvárať také pracovné podmienky, ktoré minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.1 Zároveň v zmysle všeobecných zásad prevencie stanovených v zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný postupovať tak, aby vylučoval nebezpečenstvo a z neho vyplývajúce riziko.2 Medzi tieto riziká môžeme určite radiť aj nebezpečenstvo možnej nákazy ochorením COVID-19.

  Z tohto dôvodu je zamestnávateľ oprávnený prijímať opatrenia na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.3 Medzi tieto opatrenia môžeme zaradiť aj vyplatenie motivačného príspevku alebo bonusu pri očkovaní alebo iného nepeňažného benefitu spočívajúceho napríklad v tom, že zaočkovaní zamestnanci sa nemusia preukazovať negatívnym testom pri vstupe na pracovisko alebo nemusia absolvovať pravidelné testovanie vykonávané zamestnávateľom. Tento výpočet má len demonštratívny charakter a môže sa líšiť v závislosti od interných dokumentov alebo smerníc o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

  Pri uplatňovaní takejto formy motivácie alebo bonusu je zamestnávateľ povinný dbať na to, aby nedošlo k diskriminácii zamestnancov, napríklad voči tým, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že podmienky na získanie vyššie uvedeného bonusu musia byť nastavené tak, aby boli splniteľné a dostupné rovnako pre všetkých zamestnancov.

  • Postup pri aplikácii schémy motivačného bonusu

  Inšpektoráty práce odporúčajú, že skôr ako zamestnávateľ pristúpi k uplatneniu nejakej formy motivačnej odmeny za očkovanie, mal by prekonzultovať svoj zámer so zástupcami zamestnancov alebo priamo so zamestnancami, v prípade, že u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov.4 Výsledkom týchto rokovaní by mal byť jasný obraz o tom, aká forma benefitu by najúčinnejšie motivovala zamestnancov dať sa zaočkovať.

  Následne by zamestnávateľ mal upraviť interné dokumenty, aby reflektovali zamýšľaný zámer. V zmysle odporúčaní inšpektorátov práce by mal zamestnávateľ v internom predpise alebo kolektívnej zmluve stanoviť podmienky na získanie a vyplatenie tohto benefitu. Tieto podmienky by mali byť dostatočne jasné a zrozumiteľné, pričom by mali byť komunikované v dostatočnom predstihu zamestnancom, aby ich mohli splniť.

  Forma odmeny, ako aj moment jej vyplatenia sa ponecháva v kompetencii zamestnávateľa. Napríklad bonus môže byť vyplatený po predložení potvrdenia o absolvovaní očkovania (či už po prvej, alebo druhej dávke) alebo po predložení potvrdenia o očkovaní bude bonus vyplatený spolu so mzdou za daný mesiac.

  • Záver

  Prebiehajúca vlna očkovania je nádejou pre zamestnávateľov, že v prípade príchodu ďalšej vlny ochorenia COVID-19 nedôjde až k takým výrazným výpadkom zamestnancov a zatváraniu podnikov, akým čelili v predchádzajúcich vlnách.

  Vyššie uvedený článok zahŕňa len niektoré aspekty tejto komplexnej problematiky. Ak máte záujem o pomoc pri nastavení modelu odmeňovania a vypracovania internej pracovnoprávnej dokumentácie v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov, ktorí sa dali očkovať, veľmi radi vám pomôžeme.

  Katarína Cangárová

  [1] § 146 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov

  [2] § 5 ods. 2 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  [3] § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  [4] § 7 ods. 1 zákona č. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Krátke správy

  Podávanie mesačných prehľadov o príjmoch zo závislej činnosti po lehote by malo byť bez pokút

  Dňa 26. apríla 2021 bola predložená do medzirezortného pripomienkového konania novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Novela je zameraná na podporu podnikateľského prostredia a nepriamo novelizuje aj zákon o dani z príjmov. V tejto súvislosti sa v návrhu znenia novely zavádza upustenie od sankcií za oneskorené podanie mesačného prehľadu za predpokladu splnenia určitých podmienok.

  V súčasnosti sú slovenskí zamestnávatelia povinní podávať mesačné prehľady, ktoré okrem iného obsahujú informácie o príjmoch zamestnancov a o zrazených preddavkoch na daň za daný mesiac. Prehľad sa podáva do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci kalendárny mesiac.

  Podľa novely správca dane neuloží pokutu daňovému subjektu v prípade, ak bude mesačný prehľad podaný do piatich dní po uplynutí zákonnej lehoty. Hoci tento návrh nemení lehoty na podanie prehľadov, môže zabrániť sankcionovaniu inak poctivých daňovníkov, ktorí nemohli podať mesačný prehľad včas z dôvodu krátkych lehôt v mzdovom účtovníctve.

  Predpokladaná účinnosť tejto novely je od 1. januára 2022.

Zhrnutie

Daňové a právne novinky – 5-6/2021.

Prihláste sa na odber EY Daňových a právnych noviniek prostredníctvom formulára.

O tomto článku

Autor: Marián Bíž

vedúci partner EY na Slovensku, líder oddelenia daňového a právneho poradenstva

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia: dane a daňové poradenstvo, certifikovaný daňový poradca od roku 2006.

Related topics Tax
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)