5 min. čítania 23. septembra 2021
Tax and Legal News 7-9/2021

Daňové a právne novinky 7-9/2021

Autor: Marián Bíž

vedúci partner EY na Slovensku, líder oddelenia daňového a právneho poradenstva

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia: dane a daňové poradenstvo, certifikovaný daňový poradca od roku 2006.

5 min. čítania 23. septembra 2021
Related topics Tax

Daň z príjmov právnických a fyzických osôb

Novela slovenského zákona o sociálnom poistení

V júli tohto roka Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhlo významnú novelu (ďalej len novela) súčasného zákona o sociálnom poistení. Novela navrhuje zrušiť maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie. V praxi by táto zmena znamenala, že sociálne poistenie by sa platilo z celej sumy miezd a platov bez ohľadu na výšku príjmu, čím by sa zvýšila záťaž sociálneho poistenia zamestnancov s vysokým príjmom a ich zamestnávateľov.

 • Opis situácie

V zmysle platnej slovenskej legislatívy, ak zamestnanec podlieha slovenskému systému sociálneho zabezpečenia, zamestnanec rovnako ako aj jeho zamestnávateľ musia platiť odvody na sociálne poistenie. Slovenské odvody na sociálne poistenie pozostávajú z nemocenského, starobného, invalidného poistenia, poistenia v nezamestnanosti, garančného a úrazového poistenia a príspevkov do rezervného fondu. Prenájom, kapitálový alebo iný príjem spravidla nepodlieha sociálnemu poisteniu, čo znamená, že sociálne poistenie ovplyvňuje najmä aktívne príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti alebo zo zamestnania.

Kombinovaná sadzba odvodov na sociálne poistenie zamestnancov je 9,4 % z ich vymeriavacieho základu, čo je vo všeobecnosti ich mesačný hrubý príjem. Sadzba príspevkov zamestnávateľa je 25,2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre všetky druhy sociálneho poistenia (bez úrazového poistenia) sa rovná sedemnásobku priemernej mzdy v slovenskom hospodárstve, t. j. 7 644 eur mesačne v roku 2021. To znamená, že ak mesačný príjem zamestnanca presiahne uvedenú sumu, prevyšujúca suma príjmu zo zamestnania nepodlieha odvodom na sociálne poistenie.

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá je v súčasnosti v legislatívnom procese, prináša niekoľko významných zmien vrátane priameho príspevku dieťaťa na dôchodok rodičom, zriadenie elektronickej komunikácie na oznámenie dlhodobej práceneschopnosti, nové dávky zo systému sociálneho poistenia a tiež zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu sociálneho poistenia.

V praxi by navrhované zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu zvýšilo zaťaženie sociálneho poistenia pre skupinu zamestnancov s vysokými príjmami podobne ako v prípade zavedenia dodatočnej rovnej dane z príjmu fyzických osôb. Podľa informácií ministerstva by malo toto zvýšenie negatívne ovplyvniť približne 44 400 zamestnancov na Slovensku. Ďalej by sa v súvislosti s touto zmenou zrušilo plánované ročné zúčtovanie sociálneho poistenia, ktoré malo byť implementované do slovenského systému sociálneho poistenia od 1. januára 2023.

 • Praktické dôsledky

Keďže sa novela stretla so zmiešanými reakciami, je pravdepodobné, že bude predmetom zmien v legislatívnom procese. V prípade, ak by bola novela prijatá v súčasnom rozsahu, zamestnávatelia by mali preskúmať odmeňovanie pre svojich vysokopríjmových zamestnancov.

Legislatívny proces budeme naďalej pozorne sledovať a informujeme vás o ďalšom vývoji. Ak máte akékoľvek otázky alebo chceli by ste získať viac informácií týkajúcich sa tejto témy, neváhajte sa so mnou skontaktovať.

Peter Bobčík

 • Krátke správy

  Daňový bonus na dieťa od 1. júla 2021

  Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je možné od 1. augusta 2021 poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, t. j. dotáciu na stravovanie. V tejto súvislosti bol novelizovaný aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Po novom daňovník, ktorý má nárok na daňový bonus na dieťa podľa slovenskej daňovej legislatívy a ktorého dieťa je vo veku 6 až 15 rokov, sa môže rozhodnúť, či si uplatní daňový bonus na dieťa alebo dotáciu na stravovanie.

  Prehľad daňového bonusu na dieťa v roku 2021

    1. január 2021 – 30. jún 2021 1. júl 2021 – 31. december 2021
  Suma daňového bonusu na jedno dieťa vo veku do 6 rokov mesačne, o ktorý sa znižuje daň 46,44 46,44
  Suma daňového bonusu na jedno dieťa vo veku od 6 do 15 rokov mesačne, o ktorý sa znižuje daň 23,22 39,47*
  Suma daňového bonusu na jedno dieťa vo veku od 15 do 25 rokov mesačne, o ktorý sa znižuje daň 23,22 23,22

  * Ak sa daňovník rozhodne pre dotáciu na stravovanie v príslušných mesiacoch počnúc augustom 2021, je povinný o tom informovať zamestnávateľa a následne si nemôže uplatniť daňový bonus na dieťa za tieto mesiace.

  Daňový bonus na dieťa v zvýšenej sume 46,44 eura/39,47 eura je možné uplatniť naposledy v kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 6/15 rokov.

  Zdaňovanie príjmov z očkovacej lotérie

  Ministerstvo financií SR spustilo 1. augusta 2021 registráciu do očkovacej lotérie, ktorá bude trvať do 15. októbra 2021 pre osoby s trvalým pobytom na Slovensku, ktoré majú viac ako 18 rokov a boli zaočkované na území Slovenskej republiky. Okrem očkovacej lotérie môžu jednotlivci, ktorí úspešne motivovali iných, aby sa dali zaočkovať, požiadať o sprostredkovateľský bonus.

  V očkovacej lotérii je možné získať finančné výhry do výšky 100 000 eur. Táto výhra sa môže zdvojnásobiť, strojnásobiť atď., ak predošlý vyžrebovaný výherca/výhercovia neodpovedal/neodpovedali na telefonát, prípadne nepovedal/nepovedali správne heslo v časovom limite. Podľa slovenskej daňovej legislatívy sa výhry v lotérii považujú za ostatný zdaniteľný príjem a všetky výhry v očkovacej lotérii presahujúce sumu 350 eur sa zdaňujú 19 % sadzbou dane. Táto daň je vyberaná zrážkou priamo z výhernej sumy. Výhry do 350 eur sú na Slovensku oslobodené od zdanenia.

  Okrem zapojenia sa do očkovacej lotérie môžu jednotlivci, ktorí úspešne motivovali iných, aby sa dali zaočkovať, v stanovených lehotách požiadať o sprostredkovateľský bonus vo výške 30 eur, 60 eur alebo 90 eur v závislosti od veku osoby, ktorá sa nechala presvedčiť a dala sa zaočkovať (o sprostredkovateľský bonus je možné požiadať najviac za 50 osôb u jedného žiadateľa). Podľa stanoviska Ministerstva financií SR sprostredkovateľský bonus nie je zdaniteľný príjem a takisto nemá vplyv na výpočet výšky sociálnych dávok. 

Zhrnutie

Daňové a právne novinky – 7-9/2021.

O tomto článku

Autor: Marián Bíž

vedúci partner EY na Slovensku, líder oddelenia daňového a právneho poradenstva

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia: dane a daňové poradenstvo, certifikovaný daňový poradca od roku 2006.

Related topics Tax
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)