5 min za čitanje 13.01.2020.
Digitalna transformacija

Kako digitalizacija utiče na kompanije finansijskog sektora i na proces revizije?

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

5 min za čitanje 13.01.2020.

Prikaži resurse

  • Why the hard work starts when a merger is completed (pdf)

Kao što tehnologija transformiše način poslovanja kompanija finansijskog sektora, takođe uvodi revoluciju i u način na koji se sprovodi revizija.

Finansijski sektor podleže krupnim digitalnim transformacijama koje su proširile implikacije toga kako kompanije u sektoru vode svoje poslovanje. Nove tehnologije omogućavaju bankama, osiguravajućim društvima i ostalim finansijskim institucijama da pregledaju svoje operacije i identifikuju različite načine pružanja usluga klijentima. 

U isto vreme, pojava ovih tehnologija stvara prilike za „challenger“ kompanije, kao što su pružaoci platnih usluga. Dalje, kompanije finansijskog sektora funkcionišu u okruženju koje je izuzetno regulisano, što zahteva od njih da upravljaju digitalnom transformacijom dok se u isto vreme suočavaju sa zahtevima stejkholdera za većom transparentnošću i poverenjem.

Postoji snažan trend u finansijskom sektoru ka unapređenju nasleđenog sistema i implementacije agilnih sistema rada kroz poslovne funkcije. Kompanije teže restrukturiranju operacionih modela kako bi oni postali agilniji i efikasniji. Da bi izašli u susret zahtevima klijenata, investicije se nastavljaju u inovativnom onlajn bankarstvu, digitalnim platformama, pretraživanju različitih kanala, aplikacijama za osiguranje vrednovane od strane osiguranika, i u unapređenju kvaliteta podataka kako bi se stekla korist od tačnijih izveštaja. Usvajanje tehnologije je važan element za omogućavanje ovih promena.

Vodeće tehnologije u koje investiraju kompanije finansijskog sektora su veštačka inteligencija, blokchain, analitika podataka, internet stvari i robotički procesi automatizacije.

Vodeće tehnologije u koje investiraju kompanije finansijskog sektora su veštačka inteligencija (AI), blokchain, analitika podataka, internet stvari i robotički procesi automatizacije (RPA). U prilog tome, da bi se prešlo sa nasleđenih sistema, rastući broj finansijskih institucija se okreće cloud sistemu, koji ne samo da pokreće efikasnost, već i omogućava samu promenu. Benefiti cloud infrastrukture podrazumevaju smanjenje troškova, bolju i integrisanu bezbednost, kao i poboljšanu fleksibilnost. Takođe, ovaj sistem se smatra efikasnijim i troškovno-efektivnijim pristupom analitici podataka.

Automatizacija je posebno važna komponenta digitalne transformacije za kompanije finansijskog sektora. Bankarstvo i osiguranje su industrije zasnovane na velikom broju transakcija koje generišu ogromne količine podataka. Automatska obrada ovih podataka im omogućava da funkcionišu daleko efikasnije i da koriste tehnologije kao što su veštačka inteligencija i analitika podataka, kako bi zadržali ali ujedno i proširili bazu klijenata dok upravljaju rizicima.

Na primer, kompanije mogu da koriste „četbotove“ kako bi pružile bolje iskustvo potrošačima, AI (Artificial intelligence, veštačka inteligencija) tehnologiju kako bi se razložile složene informacije iz dokumenata, i analitiku, zarad izvlačenja detaljnijih poslovnih informacija. Mnoge kompanije finansijskog sektora takođe koriste priliku koju pruža automatizacija, u svrhe razvoja novih proizvoda i usluga u saradnji sa partnerima iz njihovog ekosistema.

Usklađene, sve tehnološke prednosti koje su pred nama znatno unapređuju povezanost koja postoji među finansijskim servisima. Velika povezanost omogućava bankama i osiguravajućim društvima da reaguju i da se brže prilagode konstantnim i neizbežnim promenama.

Revizija i finansijske usluge

Kao što veća povezanost transformiše sektor finansijskih usluga, takođe transformiše i način na koji se vrši revizija kompanija koje pružaju finansijske usluge. Revizori stavljaju tehnologiju u centar strategije, sa ciljem osiguranja boljeg pristupa podacima koje poseduje kompanija, i ispitivanja tih podataka, time poboljšavajući kvalitet revizije i pružanje veće vrednosti stejkholderima subjekata revizije.

Danas je korišćenje digitalne tehnologije ugrađeno u svaku fazu EY Digitalne Revizije (EY Digital Audit), od inicijalnog planiranja i procene rizika do donošenja finalnog mišljenja. Kao i subjekti revizije, EY revizori ulažu u najnovije tehnologije i pristupe. To uključuje agilne i inteligentne aplikacije veštačke inteligencije, analitike podataka, optičkog prepoznavanja karaktera i RPA, cloud platforme i razne druge tehnologije kako bi se bolje razumeli IT i poslovni procesi koje organizacija prati. 

Značajna korist digitalno transformisane revizije je ta da kreira bolji pregled poslovanja i rizika.

Značajna korist digitalno transformisane revizije je ta da kreira bolji pregled poslovanja i rizika. Posebno zahvaljujući analitici podataka revizori su u mogućnosti da steknu bolji uvid iz podataka u posedu finansijskih organizacija. Ovo im omogućava da postave više smelih pitanja, čineći proces revizije vrednijim, kako subjektu revizije, tako i svim stejkholderima.

Fokus na podatke je posebno važan u sferi računovodstvenih standarda koji su nedavno predstavljeni u industriji finansijskih usluga. To uključuje MSFI 9 Finansijske instrumente, , MSFI 15 Prihod od ugovora sa kupcima , MSFI 16 Zakupi i MSFI 17 Ugovori osiguranja. Standardi od kompanija zahtevaju rad sa detaljnijim podacima, kao i svođenje finansija, rizika i poslovnih podataka kroz implementaciju dobro definisanih automatizovanih procesa. . Implementacija ovih novih standarda može biti efikasnije ispraćena „end-to-end“ revizijom baziranom na podacima, uključujući korišćenje novih tehnologija, radi poboljšanja procedure za revizorske procene rizika. 

Automatizovanjem pojedinih procedura i povezanih tehnologija, kao što su veštačka inteligencija i mašinsko učenje, administrativno breme kompanija tokom procesa revizije je redukovano, a samim tim se oslobađa i vreme revizora koji se onda mogu više posvetiti primeni mišljenja. Ovo je takođe kritično razmatranje u računovodstvenim standardima.

Postoji nekoliko akcija koje CFO, CTO i članovi revizorskog komiteta mogu preduzeti kako bi osigurali da njihove kompanije dobiju više vrednosti od strane digitalno transformisane revizije, istovremeno dostižući bolju transparentnost. Moj kolega Hermann Sidhu je izneo specifične preporuke kako mogu da se pripreme za digitalno transformisane revizije u svom člankuIs connectivity within the digitalization of the audit an overlooked opportunity?

Šta je sledeće?

Digitalna revizija u finansijskim uslugama razvija se u skladu sa samom industrijom. Revizori neprestano uvode inovacije kako bi odražavali tehnološki razvoj finansijskih usluga, kao i ostalih sektora. Oni razumeju potrebu upotrebe tehnologije za pružanje najkvalitetnije usluge i reagovanja na promene u širem poslovnom okruženju

Ova revolucija u reviziji donosi koristi za kompanije koje pružaju finansijske usluge. S obzirom na to da revizori koriste tehnološke alate u svrhe ispitivanja većih uzoraka podataka, biće u boljoj poziciji da razumeju interne procese kompanija finansijskog sektora, koriste profesionalni skepticizam konstruktivno, podstiču menadžment i bolje procene rizik u nameri da razviju efektivnije i efikasnije revizorske strategije. Kako bi ovo bilo ostvarivo, revizori će razviti nove veštine u sferama kao što su komunikacija, kritičko mišljenje, analiza podataka i dizajn.

Kompanije finansijskog sektora su pod neprestano rastućim pritiskom da izgrade poverenje. Digitalna revizija je jedan od načina da pruže bolje informacije iznutra i preglede onoga šta rade.

Rezime

Finansijski sektor podleže značajnoj digitalnoj transformaciji. Nove tehnologije uvode revoluciju u način na koje kompanije finansijskog sektora funkcionišu, kao i u način na koji se upravlja revizijom.

O ovom članku

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization