6 min za čitanje 7.04.2020.
Man hand fixing up a broken wooden floor

COVID-19: Planiranje oporavka poslovanja za privatne kompanije

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

6 min za čitanje 7.04.2020.
Related topics COVID-19

U trenutnim okolnostima pandemije COVID-19, vreme je da se fokusiramo na pet ključnih prioriteta koji mogu pomoći u preoblikovanju rezultata.

S vetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je COVID-19 svetskom zdravstvenom pretnjom međunarodnih razmera. COVID-19 je postao ljudska tragedija i podjednako utiče na vlade i kompanije neviđenim izazovima i rizicima. To je kriza koja ima duboke posledice za kompanije širom sveta. Od potpunog ili delimičnog zatvaranja fabrika, preko lanca snabdevanja, manjka radne snage do stresa povodom novčanih tokova, kompanije se suočavaju sa poslovnim i finansijskim šokom koji je izazvao COVID-19

U vreme virusa COVID-19, postoji niz ključnih pitanja o kojima poslovni lideri treba da razmišljaju, kao i koraci koje treba da preduzmu kako bi promenili svoje poslovanje i planirali oporavak.

Pet načina za odgovor na uticaj COVID-19

1. Prioritet stavite na sigurnost svojih ljudi i omogućavanje kontinuiranog angažmana

Osiguravanje sigurnosti i dobrobiti zaposlenih na radnom mestu je neophodno. Ljudi traže smernice svog poslodavca, zajednice i Vlade. Rešavanje njihovih briga na otvoren i transparentan način pomoći će da ih angažujete i uveri ih u kontinuitet poslovanja.

Osiguravanje sigurnosti i dobrobiti zaposlenih na radnom mestu je od suštinske važnosti. Ljudi traže smernice svog poslodavca, zajednice i Vlade.

2. Izmenite strategiju za kontinuitet poslovanja

Većina preduzeća će verovatno doživeti značajne poremećaje u svom uobičajenom poslovanju i biće suočena sa neefikasnošću poslovanja tokom celog trajanja krize COVID-19. Da bi lakše odgovorile na ove izazove, kompanije treba da preduzmu sledeće korake::

 • Procenite kratkoročnu likvidnost
  Kompanije će hteti da uvedu kratkoročno praćenje novčanog toka koje im omogućava da pravovremeno predvide pritisak na novčani tek i intervenišu. One će hteti da održe i strogu disciplinu u pogled u radnog kapitala, posebno oko naplate potraživanja i upravljanja nagomilavanjem zaliha. Uz to, važno je biti kreativan i proaktivno intervenisati kako bi se olakšao ciklus radnog kapitala.
 • Procenite financijske i operativne rizike i brzo reaguju
  Kompanije će morati nadzirati izravne eskalacije troškova i njihov uticaj na ukupne marže proizvoda, intervenišući i pregovarajući kad je to potrebno. One će takođe morati da prate pritiske koji mogu uticati na neke od njihovih kupaca, dobavljača, izvođača ili partnera. 1.       Konačno, budite svesni kršenja sporazuma s bankama i drugim finansijskim institucijama u vezi s rizikom umanjenja vrednosti imovine, koje može uticati na zdravlje ukupnog bilansa.
 • Razmotrite izmene duga i ugovore o kreditu
  Kompanije mogu imati problema s novčanim tokom zbog poremećaja u svom poslovanju, većih operativnih troškova ili izgubljenih prihoda. Možda će morati da pribave dodatno finansiranje, izmene uslove postojećih ugovora o dugu ili odricanja ako više ne zadovoljavaju ugovore o dugu.
 • Razmotrite alternativne mogućnosti lanca dostave
  Kompanije koje nabavljaju delove ili materijale od dobavljača na područjima koja su pod uticajem COVIDa-19 će hteti da potraže alternative.
 • Utvrdite kako kriza COVIDa-19 utiče na proračune i poslovne planove
  Kompanije će hteti da testiraju financijske planove za više scenarija i povećati učestalost pregleda proračuna kako bi razumeli potencijalni uticaj na finansijske performanse i procenili koliko dugo uticaj može trajati.
3. Komunicirajte s relevantnim zainteresovanim stranama 

Jasna, transparentna i pravovremena komunikacija su potrebne prilikom stvaranja platforme za preoblikovanje poslovanja i osiguranja stalne podrške od kupaca, zaposlenih, dobavljača, kreditora, investitora i regulatornih tela..

 • Кupci
  Kompanije će hteti da ažurno informišu kupce o bilo kakvim uticajima na isporuku proizvoda ili usluga. Kompanije će hteti da ažurno informišu kupce o bilo kakvim uticajima na isporuku proizvoda ili usluga. Ako ugovorne obveze ne mogu biti ispunjene kao rezultat poremećaja dobavljača ili proizvodnje, važno je održavati otvorene linije komunikacije kako bi se revidirali vremenski rokovi ili pozvali na klauzule „više sile“. Takva proaktivna akcija pomoći će da se umanji kaznena odšteta ili obaveze povezane s obećanjima prema kupcima. 
 • Zaposleni
  Za zaposlene, komunikacijski planovi bi trebali pronaći ravnotežu između opreza i održavanja redovnog poslovanja. 
 • Dobavljači
  Kompanije moraju održavati redovne kontakte s dobavljačima u vezi s njihovom sposobnošću da isporuče robu i usluge tokom krize COVID-19, kao i njihovim planovima oporavka kako bi kompanija pravovremeno razmotrila alternativne mogućnosti lanca dostave. 
 • Poverioci i investitori
  Kompanije će hteti da preispitaju uslove i odredbe ugovora o zajmu kako bi identifikovale osetljive dugove i izbegle vitalno tehničko kršenje duga. Ovi će pregledi imati dodatnu korist jer će kompanijama pružiti priliku da proaktivno upravljaju dijalogom i komunikacijom s kreditorima u vezi s potrebnim izmenama postojećih uslova ili refinansiranja. 
 • Vlada i regulatori
  Tokom komunikacije s relevantnim zainteresovanim stranama, kompanije će  hteti da se konsultuju sa svojim pravnim timovima radi saveta o potencijalnim obavezama i sa svojim poslovnim jedinicama u vezi upravljanja komunikacijama o mogućim kršenjima.

 

4. Maksimizirajte upotrebu državne podrške za kompanije

Vlade širom sveta ubrzano razvijaju nove mere za rešavanje ekonomskih izazova s kojima su suočene industrije, kompanije i zaposleni.

Mnoge su države već uvele fiskalne i / ili monetarne mere namenjene olakšavanju izazova nastalih u vreme pandemije virusa COVID-19.

Kako se razvijaju nove mere, kompanije treba da rade na praćenju regulatornih i zakonodavnih promena, analiziraju kako se politike primenjuju na njihovo poslovanje, dele ekonomske probleme i predloge politika s vašim regulatorima i zakonodavcima, te komuniciraju moguće nove prednosti zaposlenima.

Kako Vlade reaguju na poziv za stimulaciju?

Globalni pregled mera fiskalne politike koji je sažela kompanija EY omogućava Vam da budete u toku sa najnovijim merama za pomoć ekonomijama širom sveta pogođenim krizom COVID-19.

Pročitajte više

5. Izgradite otpornost u pripremi za novu normalu

Pošto kompanije učvrste strategije i iskomuniciraju sve novosti s relevantnim zainteresovanima, one će morati da ih sprovode na temelju revidiranih planova, dok prate šta se i dalje događa Starije rukovodstvo trebalo bi u pravom trenutku prijaviti svako odstupanje od plana kako bi njihove kompanije mogle preduzeti dodatne radnje kako bi izbegle dalji negativni uticaj.

Jednom kada COVID-19 bude mogao da se kontroliše, kompanije će hteti da pregledaju i obnove planove za kontinuitet poslovanja. Oni će hteti da procene kako funkcionišu postojeći planovi za kontinuitet poslovanja. Ako postoje nedostaci, kompanije će hteti da utvrde uzroke problema, bilo da se radi o pravovremenosti delovanja, nedostatku infrastrukture, nedostatku radne snage ili problemima s spoljnim okruženjem. Kompanije će tada razmatrati uspostavljanje novih internih smernica na temelju naučenih lekcija, kao i čvrstih planova za vanredne situacije kako bi izgradili otpornost i bolje odgovorili na buduće krize.

Planirajte oporavak sada, a ne kasnije

Iako postoje lekcije koje se uče posle događanja, kompanije treba da donose odluke tokom krize sa oporavkom na umu.

Krizu COVID-19 nemoguće je predvideti konvencionalnim alatima za predviđanje. Međutim, postoje mnoge lekcije koje kompanije mogu naučiti i prenositi pošto kriza prođe, jer su sada imale priliku da analiziraju svoj odgovor na krizu.

Kad se kriza završi, izdvojiće se kompanije koje imaju otpornost i spretnost da preoblikuju svoju poslovnu strategiju kako bi uspele u budućnosti.

Dugoročno gledano, kompanije će morati da razmotre koliko im je snažno poslovanje, upravljački tim i inicijative kada se suočavaju s krizom. Važno će biti i da razmotre i resetuju poslovne pretpostavke koje podupiru lanac dostave, kao i druge pretpostavke kojima su tokom vremena izložena mnoga preduzeća.

Budite lider kroz COVID-19 krizu

Imamo jasan pogled na kritična pitanja i nove odgovore potrebne za efikasan kontinuitet i otpornost poslovanja.

Istraži

Kontaktirajte nas radi trenutne podrške

Dobijate našu pomoć na polju krizunog menadžmenta, kontinuitetu poslovanja i otpornosti kompanije.

 

Коntakт

Rezime

Dok privatna preduzeća upravljaju tekućom krizom izazvanom COVID-19, moraju uzeti uu obzir ovih pet glavnih prioriteta: dati prioritet bezbednosti i stalnom angažovanju ljudi, preoblikovati strategiju za kontinuitet posovanja, komunicirati sa relevantnim zainteresovanim stranama, maksimizirati upotrebu državne podrške za preduzeće.

O ovom članku

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

Related topics COVID-19