5 min za čitanje 10.04.2020.
EY C19 Response Poreski glasnik - Uredba oekonomskim merama

EY C19 Response Poreski glasnik - Uredba oekonomskim merama

Autor EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization

5 min za čitanje 10.04.2020.
Related topics COVID-19

Uredba o ekonomskim merama - Vlada Republike Srbije donela je 10. aprila 2020. godine Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pojave virusa COVID-19.

Uredbom se uređuju fiskalne pogodnosti i direktna davanja bespovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima, PDV tretman prometa dobara i usluga bez naknade za zdravstvene svrhe, moratorijum na isplatu dividende, kao i isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Republike Srbije.

Uredbom je definisano da će tehnička pitanja u vezi sa sprovođenjem usvojenih mera, biti regulisana posebnim propisima (pravilnicima) koje će doneti Ministarstvo finansija Republike Srbije.

Koje su fiskalne pogodnosti?

► Fiskalne pogodnosti podrazumevaju mogućnost odlaganja obaveze plaćanja tačno propisanih vrsta poreza i doprinosa koji redovno dospevaju u periodu od 1. aprila do 30. juna 2020. godine.

► Izuzetno, za poreze i doprinose na zarade za jun 2020. godine zaključno sa 31. julom 2020. godine.

► Odloženi porezi i doprinosi na zarade dospevaju za plaćanje počev od 4. januara 2021. godine, na 24. mesečne rate, bez kamate.

► Porezi i doprinosi čija se obaveza plaćanja odlaže su sledeći:

• Zarade: Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada, do 4. januara 2021. godine.• Dobit: Akontacije poreza na dobit pravnih lica koje dospevaju za plaćanje 15. aprila, 15. maja i 15. juna 2020. godine do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu (ili poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini).

• Preduzetnici: Porezi i doprinosi na prihod od samostalne delatnosti, odnosno na zarade i naknade zarada analogno pravilima koja važe za odlaganje plaćanja poreza na dobit, tj. poreza na zarade pravnih lica.
Direktna davanja sastoje se od uplate bespovratnih novčanih privrednim subjektima u privatnom sektoru koja mogu da se koriste isključivo za isplatu zarada.

Mikro, mala, srednja i velika pravna lica, preduzetnici, paušalci, poljoprivrednici, kao i ogranci i predstavništva stranih lica, mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja.
Banke, društva za osiguranje Dobrovoljni penzijski fondovi, Lizing kuće, kao i druge platne institucije ne mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja.

Mikro, mala i srednja pravna lica dobijaju mesečnu državnu pomoć počev od maja, zaključno sa julom, a u iznosima koji se okvirno obračunavaju na prikazani način:
• Maj: Broj zaposlenih u Posebnom PPP PD za mart x 30.367,04 dinara
• Jun: Broj zaposlenih u Posebnom PPP PD za april x 30.367,04 dinara
• Jul : Broj zaposlenih u posebnom PPP PD za maj x 30.367,04 dinara

Velika pravna lica dobijaju državnu pomoć po istom principu, ali samo za zaposlene koji su na „prinudnom odmoru“ u skladu sa čl. 116 i 117 Zakona o radu, u odnosnim mesecima, a u iznosu od 15.183,52 dinara po zaposlenom.

Korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja je pravo, a ne obaveza. Koriste se istovremeno, najviše 3 meseca, a uslovi za njihovo sticanje i gubitak su isti. Ipak, korisnik može da „odustane“ od bilo koje pogodnosti, odnosno davanja tako što ili ranije plati odložene obaveze ili ne koristi /vrati uplaćena sredstva.

Uslovi za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja
Ko može da aplicira?
Kvalifikovani privredni subjekti u privatnom sektoru osnovani i registrovani pre 15. marta 2020. godine.

Dodatni uslov
Samo privredni subjekti koji nisu smanjili broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 15. marta do 10. aprila 2020. godine (ne računajući zaposlene sa ugovorima na određeno vreme zaključenim pre 15. marta, a sa datumom prekida pre 10. aprila 2020. godine).

Kako se aplicira?
Podnošenjem posebnog obrasca PPP PD samo za zaposlene u radnom odnosu, a sa navođenjem datuma plaćanja 04.01.2021. godine u polju 1.4. obrasca (u daljem tekstu: Poseban PPP PD).

Period korišćenja

Privredni subjekti sami biraju pravo i period korišćenja fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, koje mogu da se koriste najmanje za jedan, a najviše za tri meseca i to:
• Za 3 meseca privredni subjekt koji podnese Poseban PPP PD najkasnije do 30. aprila 2020. godine
• Za 2 meseca privredni subjekat koji podnese Poseban PPP PD najkasnije do 31. maja 2020. godine.
• Za 1 mesec privredni subjekat koji podnese Poseban PPP PD najkasnije do 30. juna 2020. godine
Direktna davanja će se isplaćivati na posebne namenske račune koji se otvaraju kod poslovnih banaka za te svrhe.

Gubitak prava

Smanjenje broja zaposlenih

Korisnik koji smanji broj zaposlenih za više od 10% do 31. oktobra 2020. godine u odnosu na 15. mart 2020. godine gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i/ili direktnih davanja.

Ispunjenost uslova za gubitak prava se proverava svakog poslednjeg dana u mesecu do kraja oktobra 2020. godine, počev od aprila.

Isplata dividende

Korisnik koji izvrši isplatu dividende (osim u akcijama ili udelima) u periodu do 31. decembra 2020. godine gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i/ili direktnih davanja.

Posledice

Korisnik je dužan da plati sve obaveze za koje mu je odobreno odlaganje plaćanja i da izvrši povraćaj direktnih davanja zajedno sa pripadajućom kamatom za neblagovremeno plaćanje poreza.

Kazne

Korisnik će se kazniti novčanom kaznom u visini od 30-70% primljenih direktnih davanja a ne manje od 500.000 dinara, odnosno 20-50% iznosa odloženih javnih prihoda, a ne manje od 250.000 dinara, a odgovorno lice novčanom kaznom u iznosu od 50.000 -100.000 dinara, odnosno 25.000-50.000 dinara, u zavisnosti od vrste prekršaja.

PDV

Na promet dobara i usluga bez naknade Ministarstvu zdravlja, RFZO ili državnim zdravstvenim ustanovama PDV se ne obračunava i ne plaća, sa pravom na odbitak prethodnog poreza, za vreme trajanja vanrednog stanja.

Pomoć građanima

Svim punoletnim građanima izvršiće se uplata jednokratne pomoći u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti nakon okončanja vanrednog stanja.

Navodi i komentari u ovom dokumentu daju samo načelne informacije i smernice u vezi sa mogućnošću korišćenja usvojenih ekonomskih mera. Izuzetno je važno da se pre eventualnog apliciranja detaljno i pažljivo sagledaju i analizuju sve odredbe Uredbe.

U tom smislu treba imati u vidu da je Uredba u velikoj meri načelna pa stoga u određenim segmentima i nedovoljna za punu praktičnu primenu.

S tim u vezi takođe ukazujemo da je Uredbom propisano donošenje podzakonskih akata, kojima bi trebalo da se regulišu dodatni detalji, procedure i tehnička pitanja u vezi sa korišćenjem usvojenih ekonomskih mera.

Rezime

Uredba o ekonomskim merama - Vlada Republike Srbije donela je 10. aprila 2020. godine Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pojave virusa COVID-19. Uredbom se uređuju fiskalne pogodnosti i direktna davanja bespovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima, PDV tretman prometa dobara i usluga bez naknade za zdravstvene svrhe, moratorijum na isplatu dividende, kao i isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Republike Srbije. Uredbom je definisano da će tehnička pitanja u vezi sa sprovođenjem usvojenih mera, biti regulisana posebnim propisima (pravilnicima) koje će doneti Ministarstvo finansija Republike Srbije.

O ovom članku

Autor EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization

Related topics COVID-19