2 min za čitanje 20.03.2020.
EY C19 Response - Vanredne poreske mere izazvane pandemijom COVID-19

EY C19 Response - Vanredne poreske mere izazvane pandemijom COVID-19

Autor EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization

2 min za čitanje 20.03.2020.
Related topics COVID-19

U nastavku su prikazane mere koje su preduzete na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije.

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, preduzete su sledeće mere:

▪ Poreska uprava Republike Srbije omogućila je poreskim obveznicima da za vreme trajanja vanrednog stanja komuniciraju sa poreskim obveznicima putem e-mail adresa. Spiskovi e-mail adresa za prijem podnesaka su objavljeni na zvaničnoj web stranici Poreske uprave.

▪ Agencija za privredne registre je obustavila rad sa strankama putem šaltera i neposrednog kontakta, dok korisnicama ostaju na raspolaganju e-servisi i u određenim slučajevima mogućnost slanja dokumentacije i zahteva putem poštanskih operatora.

Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, a čije objavljivanje se očekuje u najskorijem roku.

Prema još uvek nezvaničnim informacijama, usvojene mere bi bile kako sledi:

▪ Poreskim obveznicima - pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme trajanja vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, koja trenutno iznosi 1,75%.

▪ Poreskim obveznicima - pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima kojima je odobreno odlaganje plaćanja poreskog duga u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Poreska uprava neće u slučaju nepridržavanja utvrđenih rokova za plaćanje, za vreme vanrednog stanja, ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja poreza i neće pokretati postupak prinudne naplate poreza.

Ovo je prvi set poreskih mera koje usvaja Vlada Republike Srbije za vreme trajanja vanrednog stanja. Prema našim saznanjima, postoji nekoliko inicijativa koje privreda, kroz postojeća i aktivna udruženja, priprema i dostavlja Vladi, sa ciljem uvođenja dodatnih fiskalnih i drugih mera koje bi podržale privrednu delatnost za vreme krize. S tim u vezi, u narednim danima ćemo Vas redovno i blagovremeno obaveštavati.

Rezime

Poreska uprava Republike Srbije omogućila je poreskim obveznicima da za vreme trajanja vanrednog stanja komuniciraju sa poreskim obveznicima putem e-mail adresa. Spiskovi e-mail adresa za prijem podnesaka su objavljeni na zvaničnoj web stranici Poreske uprave.

O ovom članku

Autor EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization

Related topics COVID-19