Pravna izjava

  1. O EY-u
  2. „ey.com“ veb-sajt
  3. Izjava o odricanju odgovornosti

1. O EY-u

EY je globalni lider u pružanju usluga revizije, poreskog savetovanja, podrške pri poslovnim transakcijama i poslovnog savetovanja. Naše poznavanje tržišta i kvalitet usluga koje pružamo pomažu u izgradnji poverenja na tržištima kapitala i u ekonomijama širom sveta. Razvijamo izvanredne lidere koji međusobno sarađuju kako bismo realizovali obećanja koja dajemo. Na taj način imamo ključnu ulogu u izgradnji boljeg poslovnog okruženja za naše ljude, klijente i zajednicu.

Izraz „EY“ u ovom dokumentu odnosi se na globalnu organizaciju kompanija članica Ernst & Young Global Limited („EYG“), od kojih je svaka posebno pravno lice. EYG, kompanija registrovana u Velikoj Britaniji , ne pruža usluge klijentima.

EY mreža je podeljena na tri oblasti: Amerika, EMEIA i Azija-Pacifik.

Amerika

Kompanije članice EYG koje posluju u Severnoj, Centralnoj i Južnoj Americi, kao i Ernst & Young (Izrael) Ltd. („Kompanije iz Amerike“), su posebna pravna lica koja su, direktno ili indirektno, kompanije članice Ernst & Young Americas LLC.

Ernst & Young Americas LLC je kompanija sa ograničenom odgovornošću osnovana u Delaveru, koja koordinira aktivnostima Kompanija iz Amerike. Ona ne pruža profesionalne usluge klijentima i ne učestvuje u klijentskim angažmanima. Iako Ernst & Young Americas LLC nadgleda sprovođenje EYG politika od strane Kompanija iz  Amerike i olakšava njihovu međusobnu saradnju, ona ne kontroliše, ne  upravlja, niti ima bilo kakva vlasnička prava u bilo kojoj Kompaniji iz Amerike. Ernst & Young Americas LLC nije zastupnik nijedne Kompanije iz Amerike, niti ima ovlašćenje da zastupa ili obaveže bilo koju od njih. Nijedna Kompanija iz  Amerike nije zastupnik kompanije Ernst & Young Americas LLC, niti bilo koja od njih može da zastupa ili obaveže  kompaniju Ernst & Young Americas LLC.

EMEIA

Kompanije članice EYG koje posluju u Evropi, na Bliskom istoku, u Indiji i Africi („EMEIA kompanije“) su posebna pravna lica i delimično su, direktno ili indirektno, kompanije članice Ernst & Young EMEIA Limited.

Ernst & Young EMEIA Limited je kompanija registrovana u Engleskoj koja predstavlja najvišu upravljačku instancu u EMEIA oblasti za EMEIA Kompanije. Ernst & Young EMEIA Limited ne preduzima nikakve poslovne ili druge aktivnosti sa ciljem sticanja profita i internim aktima joj je zabranjeno da pruža profesionalne usluge. Shodno tome, ona ne učestvuje u klijentskim angažmanima. Pored toga, iako olakšava koordinaciju EMEIA kompanija i njihovu međusobnu saradnju, Ernst & Young EMEIA Limited ne kontroliše, ne upravlja, niti ima vlasnička prava u bilo kojoj EMEIA Kompaniji. Ernst & Young EMEIA Limited nije zastupnik, niti ima ovlašćenje da zastupa ili obaveže bilo koju EMEIA kompaniju. Nijedna EMEIA Kompanija nije zastupnik, niti ima ovlašćenje da zastupa ili obaveže Ernst & Young EMEIA Limited.

EY Europe SCRL je belgijska kompanija sa ograničenom odgovornošću, član EYG i matično društvo  pojedinih EMEIA Kompanija u Evropi. Ernst & Young Europe LLP je registrovana u Engleskoj, članica je EYG i Ernst & Young EMEIA Limited i matično je društvo pojedinih EMEIA Kompanija u Evropi. EY Europe SCRL i Ernst & Young Europe LLP ne pružaju profesionalne usluge, niti učestvuju u klijentskim angažmanima. Iako je svako od njih matično društvo  pojedinih  EMEIA Kompanija, ni EY Europe SCRL, niti Ernst & Young Europe LLP nisu zastupnici, niti imaju ovlašćenje da zastupaju ili obavežu bilo koju EMEIA Kompaniju niti Ernst & Young EMEIA Limited. Ernst & Young EMEIA Limited, niti bilo koja EMEIA Kompanija, nije zastupnik, niti ima ovlašćenje da zastupa ili obaveže EY Europe SCRL ili Ernst & Young Europe LLP.

Azija – Pacifik

Kompanije članice EYG koje posluju u oblasti Azija-Pacifik („Azija-Pacifik Kompanije”) su posebna pravna lica koja su, ili će biti, direktno ili indirektno kompanije članice Ernst & Young Asia-Pacific Limited.

Ernst & Young Asia-Pacific Limited je kompanija iz Hong Konga koja predstavlja najvišu upravljačku instancu u oblasti Azija-Pacifik, za kompanije iz ove oblasti. Ernst & Young Asia-Pacific Limited ne vrši nikakve poslovne ili druge aktivnosti sa ciljem sticanja profita i internim aktima joj je zabranjeno da pruža profesionalne usluge. Shodno tome, ona ne učestvuje u klijentskim angažmanima. Osim toga, iako olakšava koordinaciju tih kompanija i međusobnu saradnju između njih, Ernst & Young Asia-Pacific Limited ne kontroliše, ne upravlja, niti ima vlasnička prava ni u jednoj Azija-Pacifik Kompaniji. Ernst & Young Asia-Pacific Limited nije zastupnik, niti ima ovlašćenje da zastupa ili obaveže  bilo koju Azija-Pacifik Kompaniju. Nijedna Azija-Pacifik Kompanija nije zastupnik, niti ima ovlašćenje da zastupa ili obaveže Ernst & Young Asia-Pacific Limited.

2. „ey.com“ veb-sajt

Veb-sajt „ey.com" („sajt“) sastoji se od globalnog sadržaja koji se odnosi na međunarodnu ekonomiju i globalno poslovanje EY-a,  i od sadržaja posvećenog pojedinim državama, koji se odnosi na lokalnu ekonomiju i poslovanje određene kompanije članice.

Globalni sadržaj na sajtu je u vlasništvu EYGM Limited („EYGM“). EYGM Limited je kompanija sa ograničenom odgovornošću registrovana na Bahamima, koja je kompanija članica EYG. EYGM je kompanija koja koordinira aktivnosti i ne pruža usluge klijentima.

Relevantna lokalna kompanija članica je vlasnik i upravlja lokalnim sadržajem na stranama pojedinačnih država.

3. Izjava o odricanju odgovornosti

Korišćenjem ovog sajta saglasni ste sa sledećim uslovima korišćenja. Informacije na ovom sajtu imaju za cilj da korisnicima pruže opšte informacije o pitanjima koja im mogu biti interesantna. Iako su uloženi svi napori da informacije budu ažurne i tačne, pojedine greške u tom pogledu mogu da se dogode. Pored toga, ovaj sajt može da sadrži reference na određene zakone i druge propise. Zakoni i drugi propisi se menjaju vremenom i treba ih tumači samo u svetlu određenih okolnosti.

EY ODBACUJE SVU ODGOVORNOST ZA SVE GREŠKE ILI PROPUSTE U SADRŽAJU KOJI SE NALAZI NA OVOM SAJTU.

Sav sadržaj na sajtu i sve usluge pružene preko njega su „onakve kakve jesu“, bez garancija za njihovu potpunost, tačnost ili blagovremenost i bez garancija bilo koje vrste, izričitih ili podrazumevanih. EY ne  garantuje da će ovaj sajt, usluge pružene preko njega, i/ili bilo koje informacije, softver ili drugi materijal koji se preuzimaju sa sajta biti tačni, aktuelni, neprekinuti, bez grešaka, bez propusta ili bez virusa ili drugih štetnih komponenti.

U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ U SKLADU SA PRIMENJIVIM PRAVOM, EY ODBACUJE SVU ODGOVORNOST PREMA VAMA I SVIM TREĆIM LICIMA U POGLEDU SADRŽAJA NA OVOM SAJTU I SVIH USLUGA KOJE SU PRUŽENE PREKO NJEGA, BILO PO OSNOVU PROUZROKOVANJA ŠTETE, UGOVORNE ODGOVORNOSTI, GARANCIJE, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI ODGOVORNOSTI USLED NEPAŽNJE, U POGLEDU DIREKTNE, INDIREKTNE, POSLEDIČNE, SPECIJALNE, PUNITIVNE ILI DRUGE ŠTETE, ČAK I AKO JE EY OBAVEŠTEN, ZNAO ILI JE TREBALO DA ZNA ZA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.

Informacije sadržane na ovom sajtu ne smeju se protumačiti kao pravni, poreski, računovodstveni ili bilo koji drugi profesionalni savet ili usluga. Konsultujte sa EY ili drugim profesionalnim savetnikom koji je upoznat sa vašom konkretnom situacijom u vezi sa specifičnim poreskim ili drugim pitanjima pre donošenja bilo kakve odluke. Nemojte slati poverljive informacije bilo kojoj kompaniji članici EYG dok ne dobijete potvrdu sa njene strane da će vam pružiti usluge koje ste zatražili.

RSS feed-ovi, podkasti i ažuriranja putem e-pošte – uslovi korišćenja

RSS feed-ovi, podkasti i ažuriranja putem e-pošte su besplatne usluge koje pojedine EY kompanije članice pružaju pojedincima za privatnu, nekomercijalnu upotrebu. EY RSS feed je način na koji EY nudi naslove članaka, opise i veze u XML-u pojedincima koji upotrebljavaju RSS čitače ili agregatore. Podkast je audio program na koji se pojedinci mogu pretplatiti. EY stavlja podkaste na raspolaganje pojedincima za njihovu ličnu upotrebu. RSS, podkasti i ažuriranja putem e-pošte mogu da uključe EY feed-ove u njihove direktorijume u korist pojedinaca koji koriste agregator. Svaka druga upotreba je zabranjena, uključujući kopiranje, ponovnu izradu, ponovno objavljivanje, otpremanje, slanje, prenos ili distribuiranje naših feed-ova ili podkasta na bilo koji način.

EY zadržava pravo da obustavi feed-ove, podkaste i ažuriranja putem e-pošte u bilo kom trenutku. Sav sadržaj, slike i žigovi koji se pojavljuju unutar EY RSS feed-a, podkasta i ažuriranja putem e-pošte vlasništvo su EYGN Limited („EYGN") i sva prava su zadržana. EYGN je kompanija članica EYG. EYGN je kompanija koja koordinira aktivnosti i ne pruža usluge klijentima.

Povezivanje

Možete povezati („link“) ovaj sajt pod uslovom da takva veza ne uključuje:

  • Neovlašćenu upotrebu našeg žiga
  • Bilo koju lažnu tvrdnju (stvarnu ili podrazumevanu) postojanja saradnje sa EY ili lokalnom kompanijom članicom ili druge vrste poslovnog odnosa
  • Umetanje ili ugrađivanje bilo koje stranice ovog sajta ili
  • Druga kršenja naših autorskih prava, žigova i/ili drugih prava intelektualne svojine.

EY ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj, tačnost ili bezbednost veb-sajtova koji su povezani (putem hiperlinka ili na drugi način) sa ovim veb-sajtom.

Određene veze sa ovog sajta vode do servera kojeg održavaju pojedinci ili organizacije koje EY ne može da kontroliše. EY ne garantuje tačnost ili bilo koji drugi aspekt informacija koje se nalaze na tim serverima. Veza ka veb-sajtu trećeg lica ne bi trebalo da se shvati kao saradnja EY-a sa tim trećim licem, niti kao podrška njihovim proizvodima i uslugama.

Obaveštenje o autorskim pravima

Osim ako je drugačije naznačeno, sav materijal na globalnom delu sajta je autorsko pravo © 2016 EYGM Limited, a na delu sajta posvećenom pojedinačnim državama lokalni materijal je autorsko pravo © 2016 relevantne kompanije članice. Sva prava su zadržana. Nijedan deo materijala na ovom sajtu, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku i HTML kôd, ne sme se reprodukovati ili prenositi u bilo kom obliku, ili na bilo koji način, bez pisanog odobrenja EYGM ili, u pogledu lokalnog sadržaja na delu sajta posvećenom pojedinačnim državama, bez pisanog odobrenja relevantne kompanije članice.

„EY“ i stilizovani EY simbol su registrovani ili čekaju registraciju kod Američkog zavoda za patente i žigove ili kod drugih nadležnih organa za zaštitu žigova širom sveta.

Kodeks upravljanja kompanijom za reviziju

EY pozdravlja objavljivanje britanskog Kodeksa o upravljanju kompanijama za reviziju. Kodeks, izdat od strane britanskog Saveta za finansijsko izveštavanje i Instituta za ovlašćene računovođe Engleske i Velsa, podstiče poverenje javnosti u kvalitet naše organizacije i usluga koje pružamo.