7 min za čitanje 5.05.2020.
IT workers talking in office

Kako da preduzeća idu u korak sa globalnim poreskim promenama

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

7 min za čitanje 5.05.2020.
Related topics Poresko savetovanje

Poreske vlasti nastavljaju da implementiraju digitalna rešenja u cilju povećanja prihoda i ubrzanja poreskih procesa, što može dovesti do kaskanja kompanija u tehnološkom smislu.

P relazak sa analognog na digitalni postupak naplate poreza pokazuje se kao benefit za poreske vlasti, ali i veliki izazov za kompanije. Ali, na vidiku je pojednostavljenje procesa.

Digitalizacija postupka naplate poreza predstavlja olakšanje kako poreskoj upravi tako i poreskim obveznicima. Većina zemalja suočava se sa jazom između projekcija poreskih prihoda i prikupljanja samih poreza; Primera radi, u Evropskoj uniji u 2016. godini  prihod od PDV iznosio je za 12,3% manji iznos od očekivanog, što predstavlja izgubljenu dobit od 1,48 biliona evra. 1

"Svedoci smo ubrzanog prelaska na digitalno poslovanje što dovodi do poremećaja u usaglašenosti poreza širom sveta. Počev od elektronskog fakturisanja i standardne elektronske razmene podataka u Evropi (SAF-T), do transformativnih promena koje se dešavaju širom Latinske Amerike - poreski organi uče jedni od drugih. Poreski organi češće zahtevaju dodatne informacije, i to u određenim digitalnim formatima. To može izazvati pritisak na kompanije koje su na ovaj način prinuđene da stalno investiraju i unapređuju svoja IT odeljenja, računovodstvene timove i relevantne procese kako bi bili blagovremeno informisani. Ovo dovodi do brže i češće kontrole poreskih obveznika, jer poreski organi analiziraju podatke koje su dobili te mogu relativno brzo doći do zaključka da li postoje određena neslaganja ili je nešto van norme.“ kaže Čarls Čaho, Ernst & Young LLP, Global Compliance and Reporting Partner.

U slučaju meksičkih poreskih vlasti digitalizacija administracije PDV-a uvećala je proces prikupljanja poreza za 37%, kaže Frenk Kambie EY Tax Performance Advisory Practice Partner, sa sedištem u Briselu. „Ako ove podatke dobijete u realnom vremenu (online), možete izvršiti analitiku relevantnih podataka i na taj način uočite lažne ili pogrešno prijavljene transakcije, slično kao što banke odobravaju transakcije kreditnim karticama“, dodaje Luis Beltran Farias Tax Technology & Data Analytics Partner, sa sedištem u Meksiku.

Čak i nagoveštaj procesa digitalizacije može da dovede do povećanja naplate poreza. U Rusiji, naplata PDV-a skočila je za 12% pre nego što je digitalni sistem implementiran, samo na osnovu činjenice da je sistem trebalo da stupi na snagu, kako tvrdi Kris Sandžer, EY Global Government Tax Leader.

Poljska je, u međuvremenu, jedna od nekoliko zemalja koje su usvojile SAF-T (standardna elektronska razmena podataka) okvir. SAF-T je prvi put uveden 2005. godine od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), a za cilj ima standardizaciju kako bi poreski inspektori bili u mogućnosti da zatraže dodatne informacije od kompanije prilikom kontrole.

Vlasti u Poljskoj primenile su SAF-T okvir na takav način da je dostava podataka na zahtev poreske službe obavezna a – a odnosi se na podatke u rasponu od prihoda i skladištenja, do PDV troškova. 2 Ovi zahtevi se stalno ocenjuju i dopunjuju od strane poreskih organa u Poljskoj. Najnoviji zahtevi poljskog SAF-T izveštavanja se očekuju u aprilu 2020. godine, kada bi povraćaj PDV-a trebalo da se eliminiše kao rezultat kohezivnijeg SAF-T izveštaja koji će stupiti na snagu. Sistem je uveden u 2016. godini i te godine smanjena je nacionalna stopa PDV-a za 13.5 %. 3 Ostale zemlje koje su usvojile obavezno (umesto po zahtevu poreskih vlasti) podnošenje određenih poreskih izveštaja  (umesto na zahtev) su Portugal i Litvanija.

OECD Forum o poreskoj upravi (FTA) preuzima vodeću ulogu u okupljanju poreskih organa iz celog sveta u cilju ojačanja saradnje i usvajanja digitalnih alata poput interface-a za programiranje aplikacija, kao i online kasa te uobičajenih komercijalnih programa. „Očekuje se da će primena svih novih digitalnih alata, u širem smislu digitalizacije, omogućiti značajniji pomak ka uvidu u veći deo poreske osnovice što će biti primenjeno sistematski i neprimetno“, deo zvaničnog saopštenja Foruma koji je održan u Santjagu u Čileu u martu 2019. godine.4

Digitalizacija

37%

povećanja naplate od strane poreske uprave u Meksiku nakon digitalizacije administracije PDV-a.

Rusija preuzima vodeću ulogu

Federalna poreska služba u Rusiji, jednoj od zemalja digitalnih pionira, uvela je online kase u 2017. godini. Sistem, čiji je cilj rešavanje odliva poreskih prihoda u maloprodaji, šalje podatke o transakcijama direktno na server gde ih mogu pregledati poreski inspektori.5 To je samo jedan od nekoliko digitalnih poreskih programa koje Rusija sprovodi.

Ruska Federalna poreska služba prati određenu robu, poput duvana, obuće, guma, parfema, tekstila i određene fotografske opreme, kroz ekonomske tokove zemlje. Prema ovom novom sistemu, proizvođači i uvoznici robe dobili su opremu za digitalno obeležavanje robe, iako su u obavezi da plate generisanje jedinstvenog koda koji se nalazi na svakom pojedinačnom proizvodu. Sistem, projektovan za borbu protiv falsifikovanja podataka kao i protiv gubitaka poreskih pr6ihoda, generisaće katalog koji će biti povezan istom digitalnom mrežom kao i relevantne online kase.

Rusija je takođe u grupi zemalja koje su uvele pilot program usaglašavanja, koji omogućava kompanijama učesnicama redovnu podelu većeg broj informacija sa svojim poreskim organima. Zauzvrat, kompanije su u mogućnosti da izbegnu kontrole usled dodatne transparentnosti prema poreskim organima.

Program obuhvata ono što bi bilo idealno za poreske inspektore - direktan pristup informacijama kompanije, putem programa za integraciju podataka. „Vrlo mali broj kompanija odlučio se na ovaj korak, ali oni koji jesu, tvrde da je jeftinije pustiti inspektora u sistem nego samostalno izveštavati“, kaže Ivan Rodionov Tax &Technology Partner, Moskva.

Ostale države koje eksperimentišu sa ovim mogućnostima na dobrovoljnoj bazi su Francuska, UK, SAD, tvrdi Rodinov. U Holandiji se koristi naziv horizontalna kontrola. 7

Čak i nagoveštaj procesa digitalizacije može da dovede do povećanja procedure naplate poreza. Rusiji, naplata PDV-a  skočila je za 12% pre nego što je digitalni sistem implementiran, samo na osnovu činjenice da je sistem trebalo da stupi na snagu.

Različiti nivoi primene

Sve u svemu, zemlje mogu se grupisati u šest kategorija na osnovu njihovog napretka ka digitalizaciji poreske administracije. Postoje zemlje koje tek treba da postignu određeni nivo digitalizacije. Nekoliko desetina zemalja ima određenu digitalnu aktivnost poreske administracije, ali još uvek nisu propisale specifične dokumente kao i formate podataka koji se mogu koristiti za pružanje informacija poreskim organima. U ovu grupu spadaju mnoge od najrazvijenijih svetskih jurisdikcija van Evrope, kao što su Kanada, SAD, Australija i Japan.

Na sledećem nivou je grupa država - Argentina, Južna Afrika, Indonezija i niz evropskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju - koje zahtevaju elektronsko podnošenje podataka glavnih knjiga, bilansa kao i knjiženja. Osam zemalja sada je u procesu zahteva za informacijma kao i drugim podacima u određenim formatima u cilju provere provere konzistentnost putem više dokumenata. U ovu grupu spadaju Poljska, Mađarska, Francuska, Turska, Indija i Peru. Četiri zemlje koriste digitalizaciju za elektronsku reviziju: Rusija, Brazil, Čile i Kina.

U ovom trenutku EY timovi verovatno imaju 30 do 40 različitih tipova digitalnih izveštaja koje zahtevaju poreski organi širom sveta i ni jedan nije identičan
Gvenel Barnier
EY Tax Technology & Transformation Partner

Najrazvijenija kategorija država obuhvata Španiju, Poljsku i Meksiko. Ove zemlje mogu da koriste baze podataka za procenu izvršenja obaveza poreskih obveznika. Na primer, Agencija španske vlade je eliminisala određene PDV prijave, kada je uvedeno digitalno izveštavanje o računima, a poreski organi u Poljskoj žele da eliminišu povraćaj PDV-a zajedno sa uvođenjem najnovije procedure izveštavanja. Ovo u suštini premešta teret provere i revizije informacija, sa poreskih vlasti na kompanije. 8

„U ovom trenutku EY timovi verovatno imaju 30 do 40 različitih tipova digitalnih izveštaja koje zahtevaju poreski organi širom sveta i ni jedan nije sličan nekom drugom“ kaže Gvenel Barnier, EY Tax Technology & Transformation Partner.

Efekti u poslovanju

Promene sistema, koje su rezultat sve veće digitalizacije poreske administracije doprinose izazovima sa kojima se suočavaju mnoge firme, u sve složenijem okruženju usklađivanja poreza. Pored toga, nove obaveze usklađivanja poreza u pojedinačnim državama donosi primena preporuka OECD-a vezanih za eroziju poreske osnovice i premeštanje dobiti (BEPS).

Jedna od tih preporuka je zahtevanje od kompanija da prijavljuju više informacija o svojim poreskim i poslovnim aktivnostima u svakoj nadležnosti u kojoj posluju, kako bi se bolje procenio porez na dobit u oblasti u kojoj posluju. Oko 130 pravnih sistema širom sveta je usvojilo neke varijacije ovih takozvanih „pojedinačnih državnih izveštaja“, što je rezultiralo lavirintom različitih pravila i zahteva.

Iako je upotreba SAF-T omogućila poreznicima u Poljskoj da smanje nenaplaćen PDV, kompanije troše više vremena za usklađivanje nego što je to bio slučaj sa PDV-om, i to više nego bilo gde u Evropi. Kompanija srednje veličine u Poljskoj obično provodi 335 sati godišnje radeći na poreskoj administraciji, što je posle Bugarske druga najveća količina vremena u EU. To se poredi sa 105 sati godišnje u proseku u Velikoj Britaniji, prema indeksu Svetske banke, koji rangira zemlje prema administrativnim opterećenjima za kompanije. 9  

Oko 130 pravnih sistema širom sveta je usvojilo neke varijacije ovih takozvanih „pojedinačnih državnih izveštaja“, što je rezultiralo lavirintom različitih pravila i zahteva.

Ispričati priču

Kako digitalizacija uzima maha, kompanije imaju sve manje vremena za pripremu i procenu informacija koje će da podele sa poreskim organima. Automatska razmena informacija između kompanije i poreskih vlasti zahteva nepripremljene i neproverene podatke u određenim formatima u cilju izbegavanja odbijanja prijave, transakcija i revizije. „Skoro svaka kompanija može se suočiti sa problemom kvaliteta podataka“, kaže Cambie.

Kako bi uspešno odgovorile na svaki predočeni izazov, kompanije moraju da ulažu u automatizovanje procesa i sistema koji stvaraju digitalne podneske različitim poreskim vlastima, u skladu sa svojim različitim formatima. Takođe, javlja se potreba za ljudima sa novim znanjima. Poreske službe bile su  pune računovođa i advokata,  dok su u poslednje vreme tu počeli da rade i statističari, analitičari podataka i inženjeri. Javlja se potreba da zaposleni u poreskim odeljenjima kompanija imaju ovakve veštine, kao i da budu sposobni da povezuju različite sektore kompanije - posebno IT - te da daju smernice tokom brzih promena.

  • Koraci koje treba preduzeti sada

    U sve složenijem okruženju za poštovanje poreza, kompanije moraju preduzeti tri ključne aktivnosti kako bi održale korak:

    1. Investirajte sada u digitalizaciju, ne čekajte da to zatraže poreske vlasti.

    Započnite sa zapošljavanjem poreskih stručnjaka - one koji mogu da upravljaju podacima, pravnim i računovodstvenim pitanjima, kao i da sarađuju sa stručnjacima iz drugih odeljenja kompanije.

    Ostanite u toku sa promenom pravila u zemljama, kako biste održali usklađenost, jer se promene sada dešavaju na mesečnom, a ne na godišnjem nivou.

Dobra vest je da teret oko usklađivanja treba smanjiti ukoliko vlasti odluče da poreske prijave nisu više potrebne. Primera radi, Poljska postepeno ukida sistem PDV prijava s obzirom da sve neophodne zahteve dobija implementacijom SAF-T procesa. „Lako je digitalizovati proces, ali vlade moraju te procese proglasiti suvišnim, ako je to neophodno“ kaže Sanger. „Digitalno oporezivanje treba da pojednostavi naplatu poreza i samim tim, načini korak napred.“

Rezime

Poreske vlasti u mnogim zemljama jačaju svoje digitalne mogućnosti kako bi smanjile gubitke u oblasti PDV-a. Primera radi, Ruska Federalna poreska služba, uvela je online kase u 2017. godini i druge zemlje će verovatno u tome uslediti. U porastu su i drugi tipovi direktne komunikacije između poreskih vlasti i kompanija. Trendovi stvaraju nove izazove usaglašavanja, uključujući nedostatak znanja i neadekvatne tehnologije, koje kompanije moraju da reše kako bi ostale konkurentne.

O ovom članku

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

Related topics Poresko savetovanje