6 minuters lästid 16 sep. 2019
Arbetare reparerar maskin för kallsmidning

Hur ledare inom Advanced Manufacturing hanterar förändrade trender på viktiga marknader

Ledare inom Advanced manufacturing (AM) ändrar sina prioriteringar för att få fram en motståndskraftig tillväxtstrategi på viktiga marknader.

Tillväxtutsikterna skiljer sig från undersektorerna inom tillverkningsindustrin, AM-sektorn, under Q2 2019 eftersom viktiga marknader står inför stora utmaningar. Även om de övergripande utsikterna ser lovande ut, så har kemiindustrin och industriprodukter (IP) en mer försiktig strategi på grund av blandad utveckling på viktiga marknader, till exempel fordon och elektronik.

Inför kvartalsrapporten, Q2 2019, diskuterade 28 AM-ledare (inklusive undersektorer såsom flyg- och försvar, industriprodukter och kemiindustrin) de frågor som formar deras strategier för nästa kvartal.

Även om ämnena inte skiljer sig väsentligt från det senaste kvartalet, blev det en förändring i prioritering under denna periods kvartalsrapporter. Ledare lyfte fram "innovation och nya produkt-/tjänstelanseringar" och "finansiella initiativ" tillsammans med "utvecklingen på slutmarknaderna" vid detta tillfälle.

AM-strategin för andra kvartalet ser olika ut mellan sektorer på grund av olika tillväxtutsikter. De viktigaste diskussionspunkterna är:

1.    Utveckling på slutmarknader — trender i viktiga kundsegment

Prognosen indikerar att minskningen av de totala intäkterna för flera företag kommer att fortsätta under 2019 på grund av svagheten i viktiga kundsegment, exempelvis global bilindustri. Verksamheten inom elektroniktillverkning i Kina och Sydkorea samt bostadsbyggande i USA är några av slutmarknaderna som upplever låg tillväxt. Men de offentliga utgifterna för försvar i USA och Europa kommer att leda till en ökad efterfrågan på flyg- och försvars- (A&D) produkter och tjänster. Utvinning och förädling av olja och gas, så väl som antalet kunder inom gruvindustrin kommer även att öka, vilket ökar efterfrågan på både utrustning och kemikalier.

2.    Viktiga projekt — projektuppdateringar är viktiga för ett företags strategi

När företag förvärvar nya verksamheter är snabba förändringar gällande produktion och viktiga projekt avgörande för att skapa en framgångsrik företagsstrategi. Därför investerar de flesta kemikalieföretag i effektivitetsåtgärder, allt från nya anläggningar till nytt ERP-system (Enterprise Resource Planning).

3.    Geografisk utveckling — tillväxt över regioner

I Kina är efterfrågan fortsatt hög inom sektorer som bygg, infrastruktur och försvar och här ser vi också ekonomiska stimulanspaket. Nordamerikas tillväxt kommer främst från försvarsföretag. Tillväxten inom industri- och bygg är blandad, även om en räntesänkning kan ge effekt under 2019. Bortsett från den svaga valutan i Latinamerika, särskilt Brasilien och Mexiko, anas tecken på starkare tillväxt. Men torrare väderförhållanden och problem med transporter ökar de utmaningar som kemikalieföretag står inför i Västeuropa.

4.    Innovation och lansering av nya produkter och tjänster — forskningen i fokus

Digital teknik ökar både effektivitet och säkerhet i tillverkningsprocesser för företag inom kemi och IP, samtidigt som driftskostnaderna sänks. Företag inom IP fortsätter att öka FoU-utgifterna för att kunna vara i ramkant med innovationer. A&D är även angelägna om FoU med stöd av växande statliga försvarsbudgetar. Partnerskap fortsätter att ge närliggande verksamheter möjligheter att kommersialisera ny teknik.

5.    Hantering av kapital och kassaflöde — förändringar i utsikterna

En stark prioritering av rörelsekapital, med stöd av produktivitets- och kostnadskontrollprogram, bidrar till ett förbättrat kassaflöde. Förbättrade processer för kundfordringar är också en växande prioritering, särskilt för A&D-företag.

6.    Finansiella initiativ — kapitalhantering och distribution

Att dela återköpsaktiviteter och aktieutdelningar förblir viktigt för många, med tanke på enstaka nedgångar i aktiekurserna. Investeringarna ökar för företag i alla sektorer. Vissa företag lanserar nya produkter och tjänster, medan andra investerar i tillgångar som förvärvats genom förvärv.

7.    Förändring av finansiella utsikter — optimistiska utsikter för intäktsökning

Intäktsökningen för A&D-företag verkar i stort sett optimistisk. Flera företag är dock avvaktande inför sista kvartalet på grund av makroekonomisk osäkerhet och minskad efterfrågan på viktiga marknader. Kostnadshanteringsprogram förväntas fortsätta att ge positiva resultat, men ledarna uppfattar att vinsterna kan bli mindre om intäktsökningarna ytterligare bromsar in.

8.    Kostnadsreduktion — kostnadskontroll i hela organisationen

Gemensamma områden för kostnadskontroll är effektivisering av organisationsstrukturer, avyttring av icke kärnverksamhet, förbättrad anläggningsproduktivitet och stramare hantering av leveranskedjan. Automatisering och digitala system stödjer vissa av dessa ansträngningar, men investeringar och avkastning måste göras tydliga för investerare, för att stödja det övergripande målet med kostnadsminskningar. Fusioner ger möjligheter att dra nytta av kostnadssynergier medan fleråriga program fortsätter att minska tillverkningskostnaderna.

9.    Förändringar i produktionsflödet— kapacitetsjusteringar ökar

A&D-företag leder diskussioner om kapacitetsutvidgningar inom både rymd och försvar. Vissa företag inom kemi och industriprodukter minskar produktionen av material för fordons- och elektronikapplikationer som svar på svagare efterfrågan.

10.    Geopolitisk miljö — tullavgifter bidrar till ökade kostnader

Handelsrelationerna mellan Kina och USA bedöms inte troliga att förbättras under sista kvartalet av 2019, och de kan påverka investerarnas förtroende och makroekonomiska stabilitet om läget inte förbättras. Som förberedelse för Brexit uppmanas leverantörer att upprätthålla högre lager i Storbritannien för att minska sannolikheten för brister och leveransförseningar. Eftersom tullavgifterna fortsätter att höja kostnaderna för tillverkning höjer vissa leverantörer priserna, medan andra drar in på kostnader.

  • Omfång, begränsningar och metodik

    Denna analys undersöker viktiga frågor från kvartalsrapporter för Q2 2019 bland 28 globala AM, inklusive företag från flyg- och försvarsindustrin, industriell tillverkning och kemikaliesektorerna. Urvalet av de tio viktigaste frågorna baseras endast på en analys av "earnings calls". Urvalet av frågor ger en aktuell bild snarare än en universell bedömning och ger insikt i både AM-ledarnas och branschanalytikernas funderingar under kvartalet.

Summering

AM-företag rapporterar skillnader i tillväxtutsikter för 2019 per subsektor. Sektorer som flyg- och försvar ser framåt med högt självförtroende, medan andra är mer försiktiga på grund av förändringarna i viktiga marknadstrender. Intresset för innovation har dykt upp som en viktig komponent för att göra produkter och tjänster konkurrenskraftiga under alla typer av marknadsförhållanden.

Om artikeln

Relaterade ämnen Advanced Manufacturing