5 minuters lästid 30 apr. 2020
Styrelseledamöternas samlade erfarenhet och kunskap är avgörande för att forma hur deras företag agerar.

Covid-19: 10 sätt för styrelsen att vägleda verksamheten under krisen

Av Sharon Sutherland

EY Global Center for Board Matters Leader and EY Global Markets Strategy and Operations Leader

Global mindset. Power through diversity. Art lover. Intellectually curious. Traveler. Legacy matters. Passionate about learning initiatives.

Lokal kontakt

Partner och ansvarig för Center for Board Matters, Assurance, EY Sverige

Chef för Forensic & Integrity Services i Sverige och partner inom Assurance, som arbetar med börsnoterade företag, företag som förbereder sig för börsintroduktion och stora familjeägda företag.

5 minuters lästid 30 apr. 2020
Relaterade ämnen Covid-19 Assurance

Styrelseledamöternas samlade erfarenhet och kunskap är avgörande för att forma hur deras företag agerar.

C
ovid-19-pandemin fortsätter att hota miljontals människors hälsa runt om i världen. Risken för en global recession 2020 är fortsatt hög och med få undantag står företag inför störningar i sina verksamheter som aldrig tidigare skådats. Utegångsförbud i nästan hälften av världens länder påverkar efterfrågan negativt, bryter leveranskedjor och tvingar arbetsgivare att skyndsamt se över sina personalresurser. Många företags fortlevnad är beroende av ledningsgruppens förmåga att behålla sitt lugn och vara fortsatt målinriktad. 

Nu, mer än någonsin, måste styrelsen föregå med gott exempel. 

För det första måste styrelsen stödja och vägleda ledande befattningshavare vad gäller deras omedelbara åtgärder mot krisen. För det andra måste styrelsen se till att deras företag bygger upp en motståndskraft inom företaget, inte bara mot pandemins effekter, utan även mot sekundära risker som cyberattacker, personalfrågor och konkurrenshot. För det tredje måste styrelsen titta framåt på de omvälvande, långsiktiga utmaningar och möjligheter som oundvikligen kommer att uppstå.

Kort sagt, det är viktigt att tänka igenom nuet, den närmaste framtiden och det som kommer efteråt. EY har granskat resultaten från en global undersökning med 500 styrelseledamöter som vi genomförde innan covid-19 bröt ut. Utifrån deras svar på frågor om krishantering har vi sammanställt 10 punkter som beskriver hur styrelser kan hjälpa sina ledningsgrupper:

 1. Fungera som ett bollplank för att diskutera krishanteringsåtgärder
  Företagets agerande under covid-19 kommer att leva vidare i kundernas, medarbetarnas, leverantörernas och de andra intressenternas minnen under lång tid framöver. Styrelsen måste proaktivt diskutera åtgärdsplaner med högsta ledningen och arbeta tillsammans för att säkerställa att beslut som rör krishantering återspeglar verksamhetens syfte, värderingar och kultur samtidigt som de uppfyller omedelbara kortsiktiga krav.
 2. Stärka grupper för krishantering
  Före pandemin ansåg bara 21 procent av styrelserna att deras företag var mycket väl förberedda på att hantera en negativ riskhändelse i fråga om planering, kommunikation, återuppbyggnad och motståndskraft. Nu mer än någonsin står det klart att styrelser måste se till att krishanteringsgrupper kan sköta sina uppgifter och att tester av scenarioplanering genomförs med mycket tätare intervaller.  
 3. Kommunicera regelbundet för att säkerställa medarbetarnas hälsa och välbefinnande
  Då många medarbetare är oroliga för sin hälsa och ekonomiska trygghet är det absolut nödvändigt att ledningen regelbundet lämnar tydlig information. Även om informationen kanske inte kommer från styrelseledamöterna själva bör de se till att den högsta ledningen återspeglar företagets ledarskapsvärden. 
 4. Omvärdera riskförhållanden och begränsningsåtgärder
  Styrelsen bör se till att grupper som arbetar med krishantering utvärderar förhållandet mellan covid-19 och andra risker, däribland tredjepartsrisker. Till exempel kan ökad användning av teknik för att underlätta samarbete på distans öka cybersårbarheten. Och covid-19 kan störa leveranskedjan i utsatta områden.
 5. Säkerställa likviditet i leveranskedjan
  Covid-19 sätter enorm press på leveranskedjorna. Det är mycket viktigt att styrelsen ser till att ledande befattningshavare hanterar relationerna med viktiga leverantörer på ett proaktivt sätt, samtidigt som de godkänner och spårar nödvändiga men ovanligt höga kostnader för att stödja leveranskedjan.
 6. Simulera krishantering
  Innan covid-19-pandemin utförde endast 19 procent av företagen mycket frekventa simuleringsövningar, stresstester och scenarioanalyser. Från och med nu måste företag granska, justera och regelbundet testa simuleringar av planer för krishantering för att anpassa sig till nya förutsättningar. Till exempel kommer företagets hantering av en stor cyberattack som inträffar i dag sannolikt ha förändrats jämfört med för några månader sedan. Företaget bör även genomföra finansiella stresstester och scenarioanalyser för att återspegla den rådande finansiella och ekonomiska situationen.  
 7. Se till att rapporteringen till styrelsen fortsätter
  Innan pandemin hade endast 12 procent av styrelserna förtroende för ledningens rapportering om hur framväxande risker påverkade företagets resultat. Detta visar att det finns en stor möjlighet för företag att ompröva behovet av ledningsrapportering för att kunna ta itu med tidiga varningssignaler på ett bättre sätt.
 8. Fortsätta att mötas – virtuellt
  Kommunikationen mellan styrelseledamöter och mellan styrelse och ledande befattningshavare bör öka, inte minska, under denna tid. Styrelsen bör överväga att inrätta regelbundna sammanträden där hela styrelsen eller underkommittéer deltar. De bör även överväga om permanent inrättade styrelsesammanträden eller kommunikationsplaner är användbara för att hålla styrelseledamöterna informerade. Det är så klart mycket troligt – beroende på riktlinjer från olika länders regeringar – att det kommer bli mer vanligt med virtuella styrelsemöten och bolagsstämmor.
 9. Minska de ekonomiska konsekvenserna och kommunicera dem
  Styrelsen bör undersöka alla alternativ för att omedelbart mildra effekterna av kraftigt minskade intäkter. Detta kan inbegripa prisjusteringar, ytterligare finansiering och omstrukturering av lån. De bör också samarbeta med ledningen för att säkerställa att statliga stimulansprogram kan användas och optimeras. För att behålla investerarnas förtroende bör styrelser och revisionskommittéer se till att den beräknade effekten av covid-19 på intäkter och andra finansiella prognoser baseras på välgrundade antaganden och kommuniceras tydligt till investerare.
 10. Vara uppmärksam på hotet från aktivistinvesterare
  Styrelsen måste vara uppmärksam på hotet från aktivistinvesterare som kan försöka dra nytta av marknadspanik som leder till lägre aktievärderingar. 

Viktiga frågor för styrelsen att överväga

 • Har ni upprättat direkt och tydlig kommunikation mellan styrelsen och högsta ledningen för att diskutera åtgärder med anledning av covid-19?
 • Är din krishanteringsgrupp tillräckligt rustad och resursstark?
 • Har du kartlagt hur covid-19 kan överlappa och potentiellt förvärra andra risker?
 • Kommunicerar din ledningsgrupp regelbundet med stora leverantörer?
 • Har ditt företag omarbetat sina krishanteringsplaner och genomfört stresstester på nytt för att ta hänsyn till nya variabler?
 • Undersöker ledningen aktivt olika möjliga åtgärder för att mildra effekterna av minskade intäkter?
 • Arbetar du tillsammans med ledningen för att noga överväga hur de finansiella och operativa effekterna av utbrottet kommuniceras till investerare?

Under de kommande åren kommer många styrelseledamöter att se tillbaka på denna period som en tid då deras utmaningar var som störst och deras ledarskap sattes på prov. Men nu är det dags för handling, inte reflektion. När företaget har tagit sig igenom den omedelbara krisen kan styrelsen börja blicka framåt.

Summering

När covid-19-pandemin fortsätter är många företags fortlevnad beroende av att deras ledningsgrupp har förmågan att vidta lämpliga åtgärder. Styrelsen kan hjälpa till genom att rikta företagsledningens fokus mot de åtgärder som är allra viktigast.

Om artikeln

Av Sharon Sutherland

EY Global Center for Board Matters Leader and EY Global Markets Strategy and Operations Leader

Global mindset. Power through diversity. Art lover. Intellectually curious. Traveler. Legacy matters. Passionate about learning initiatives.

Lokal kontakt

Partner och ansvarig för Center for Board Matters, Assurance, EY Sverige

Chef för Forensic & Integrity Services i Sverige och partner inom Assurance, som arbetar med börsnoterade företag, företag som förbereder sig för börsintroduktion och stora familjeägda företag.

Relaterade ämnen Covid-19 Assurance