Ideell sektor

Låt oss hjälpa er att hantera de utmaningar som organisationen möter – både externa krav samt internt uppsatta målsättningar. Våra metoder tar hänsyn till att verksamheten har andra drivkrafter än ekonomisk vinst som huvudsakligt mål.

Relaterade ämnen Assurance

Intresserad av att delta på våra webbinarium?

Kontakta oss här

Icke vinstdrivande verksamheter skiljer sig på många sätt från vanliga företag. Spelreglerna förändras löpande, vilket skapar risker och möjligheter för din organisation. Därför bör du ställa höga krav på din revisor. EY:s revisorer och specialister har den breda kompetens som behövs för att stödja er organisations utveckling.

Vi tar hänsyn till att din verksamhet inte fokuserar på vinstmaximering, utan kanske på medlems- eller samhällsnytta. Vi analyserar de risker och möjligheter som är aktuella för just din organisation. Analysen ligger till grund för revisionen som utformas i dialog med er. Inom EY finns även specialister på områden som till exempel redovisning, skatt, moms, it, ekonomiska oegentligheter och hållbarhetsredovisning.

Vi har stor erfarenhet av att revidera räkenskaper och förvaltning i ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. Vi har även fått förtroendet att granska 90-kontohavarnas rapportering till Svensk Insamlingskontroll. Givetvis har vi kunskap om de krav som ställs på organisationer som får bidrag från exempelvis Sida, Ungdomsstyrelsen, EU, Svenska missionsrådet och Forum Syd. Vi har nära kontakt med viktiga intressenter som Giva Sverige och Stiftelser i Samverkan. Dessutom är vi aktiva i remissammanhang för frågor som rör icke vinstdriven verksamhet.

Våra medarbetare är uppdaterade på förändringar som påverkar ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. Det innebär att du har en revisor som känner till både det senaste och det som är på gång. Det innebär också att vi är proaktiva och förmedlar information och praktiska tips, till exempel genom:

 • Nyhetsbrev
  Med e-post kan du få information om senaste nytt som påverkar redovisning, skattesituation, projekthantering eller någon annan central aspekt i din organisation.
 • Informationsmaterial
  Vi tar fram eget material som kan stödja din organisation, till exempel skrifter om styrelsearbete i både ideella föreningar och stiftelser.
 • Föreläsningar
  Vi erbjuder digitala seminarium samt frukost-, lunch- och ibland kvällsseminarier där vi går igenom aktuella frågor eller andra viktiga ämnen. Om ämnet som du är intresserad av inte finns på seminarieschemat kan vi säkert lösa också det
 • Nätverk för förtroendevalda revisorer
  Vår ståndpunkt är att ett nära samarbete med de förtroendevalda revisorerna ger revisionen ytterligare tyngd och effektivitet. Genom vårt nätverk för förtroendevalda revisorer erbjuder vi stöd och hjälp.
Exempel på organisationsformer vi arbetar med:
 • arbetsgivarorganisationer
 • arbetslöshetskassor
 • arbetstagarorganisationer
 • bransch- och intresseorganisationer
 • idrottsorganisationer
 • insamlings- och biståndsorganisationer
 • stiftelser
 • trossamfund
Du kan få hjälp med följande tjänster: 
 • revision
 • redovisning
 • inkomstskatt 
 • moms
 • projektrevision och projektrådgivning
 • verksamhetsstyrning
 • juridik
 • fraud risk management
 • rådgivning inom hållbar utveckling
 • utbildning och stöd för förtroendevalda revisorer

Redovisning

Vill du fatta rätt beslut vid styrning och kontroll av din organisation? En förutsättning är att redovisningen utförs korrekt och effektivt. Våra redovisningstjänster omfattar allt från löpande redovisning till kvalificerad rådgivning i enstaka frågor.

 • Bokslut och årsredovisning

  Våra medarbetare har lång erfarenhet av att upprätta period- och årsbokslut för ideella verksamheter. Arbetet sker enligt god redovisningssed och fastställda rutiner. Bokslut som upprättas enligt fastställda rutiner minskar risken för fel. Ett genomarbetat bokslut innebär dessutom att du får ett bra underlag för att kunna analysera din verksamhet. Bokslutet levereras inom fastställda tidsramar, så att du omgående kan fatta beslut vid styrning av verksamheten. Du får även hjälp med analyser av årets resultat och stöd vid åtgärdsdiskussioner.

 • Koncernredovisning

  Behöver du hjälp med frågor som uppkommer i samband med konsolidering av flera organisationer? Vill du dokumentera konsolideringen på ett ändamålsenligt sätt? Koncernrapportering och konsolidering är många gånger en komplex uppgift som kräver specialkunskap. Vi ser till att organisationens konsolidering och koncernredovisning upprättas enligt lag och god redovisningssed. Vi hjälper dig att upprätta årsredovisning med koncernredovisning, kassaflödesanalys för koncernen och en komplett notapparat.

 • Ekonomiadministration och resursförstärkning

  Behöver du hjälp med frågor som uppkommer i samband med konsolidering av flera organisationer? Vill du dokumentera konsolideringen på ett ändamålsenligt sätt? Koncernrapportering och konsolidering är många gånger en komplex uppgift som kräver specialkunskap. Vi ser till att organisationens konsolidering och koncernredovisning upprättas enligt lag och god redovisningssed. Vi hjälper dig att upprätta årsredovisning med koncernredovisning, kassaflödesanalys för koncernen och en komplett notapparat.

Inkomstskatt och moms

Behöver du vägledning i komplexa skattefrågor som rör ideella föreningar, stiftelser och trossamfund? Våra medarbetare har mångårig erfarenhet från såväl skattemyndigheter som domstolar.

 • Kommersiell verksamhet kontra ideell verksamhet

  De flesta ideella organisationer är skattskyldiga för kommersiell verksamhet. Det kan dock vara svårt att dra en gräns mellan kommersiell och ideell verksamhet. Vi hjälper ideella organisationer att deklarera på rätt sätt och hantera rörelsebeskattningen optimalt. Om verksamheten har både ideella och kommersiella syften kan vi organisera verksamheterna på ett skatteeffektivt sätt. En möjlighet är att bolagisera den kommersiella verksamheten och skapa en skattemässig koncern med möjlighet till resultatutjämning.

 • Mervärdesskatt

  Vi hjälper ideella föreningar, stiftelser och organisationer att hantera komplicerade momsregler. Reglernas utformning innebär ofta att det är mer komplext att hantera mervärdesskatter i icke vinstdrivna verksamheter än i vanliga företag. Vi kan hjälpa till med den svåra gränsdragningen mellan vad som är momspliktigt och vad som inte är det. Periodiska publikationer som medlemstidningar och deras produktion är andra momsmässigt svåra områden som är vanliga i den ideella sektorn.

 • Genomgång av verksamheten förebygger risker

  Vi kan gå igenom organisationens momshantering för att förebygga problem med skattemyndigheten. Vår granskning innebär att eventuella risker kan upptäckas och åtgärdas i tid. Vi erbjuder även lösningar som minskar den icke avdragsgilla ingående momsen i de fall avdragsrätten är begränsad. Dessutom erbjuder vi stöd med den praktiska hanteringen av mervärdesskatt.

 • Inkomstskatt

  En prevision innebär att vi granskar skattehantering, redovisning och deklarationer ur ett skattemässigt perspektiv. Det leder till en trygg och effektiv vardag där onödiga risker eller kostnader inte behöver uppstå på grund av felaktig skattehantering. Läs mer om detta i vårt produktblad: 

  Vi kan också hjälpa till med specifika punktinsatser, till exempel att utforma en ny ideell organisation som planeras vara allmännyttig och därmed begränsat skattskyldig. Du kan även få hjälp att bedöma om en befintlig organisation uppfyller lagens krav för skattebefrielse. 

Projektrevision och projektrådgivning

Behöver du hjälp med projektredovisning och granskning av projekt? EY kan den ideella sektorn och de förutsättningar som råder för projekt med extern finansiering. Vi hjälper dig även under projektets gång.

Det är viktigt att vara överens om förutsättningarna i externt finansierade projekt redan från början. Instruktioner från finansiärer kan ofta vara svåra att tolka och det krävs specialistkunskap inom revision för att förstå konsekvenserna. Alla vinner därför på att en kontakt upprättas mellan revisor och projektadministratör så tidigt som möjligt i projektfasen. På så vis undviker du komplikationer när projektet ska slutrapporteras och revideras. 
 
Naturligtvis har vi stor erfarenhet från revision av olika projekt. Vi har även erfarenhet av att hjälpa organisationer att anpassa sina rutiner till de krav som ställs från finansiärer, till exempel Sida, Forum Syd, EU, Radiohjälpen och Allmänna arvsfonden. 
 
Förutom revision av projekt erbjuder vi konsultation i projektadministration. Det omfattar allt från redovisning till kontrollsystem och projekthandböcker.

Verksamhetsstyrning

Det ställs höga krav på verksamhetsstyrningen i organisationer som ska realisera demokratiskt fattade beslut. Vi hjälper din organisation att uppfylla dessa krav och utveckla en effektiv verksamhetsstyrning.

Vi erbjuder följande tjänster:

 • analys och utveckling av styrsystem
 • utveckling av ledningssystem
 • översyn och utveckling av organisationsstrukturer
 • analys av effektiviteten i resursutnyttjandet
 • analys och kvalitetssäkring av administrativa processer
 • Utveckling av styrsystem

  Vi renodlar organisationens övergripande styrprocess och förstärker sambandet mellan kvalitetsstyrning och ekonomistyrning. Vi kan även klarlägga vad olika enheter kan uppnå med de resurser som står till deras förfogande. Därmed blir det tydligt hur olika enheter bidrar till att uppfylla organisationens gemensamma mål.

 • Utveckling av ledningssystem och organisationsstrukturer

  Vi stödjer utvecklingen av ledningssystem, det vill säga chefernas arbetssätt och rutiner för att leda verksamheten. I ledningssystemet förtydligas medarbetarnas åtaganden samt ansvarsfördelningen mellan olika funktioner och medarbetare. Vi hjälper också verksamheter att utveckla organisationsstrukturer. Målet är en organisationsstruktur som stödjer arbetet med att uppfylla verksamhetens mål och som använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt.

Juridik

Hos EY arbetar några av landets främsta experter inom stiftelse- och föreningsområdet. Du kan få hjälp med frågor som rör stiftelser och ideella föreningar – inom såväl det civilrättsliga som det skatterättsliga området. Vi hanterar även frågor som rör ekonomiska föreningar och vilken juridisk form en viss verksamhet bör bedrivas i.

 • Stiftelser enligt stiftelselagen

  Vi besvarar ofta frågor som gäller om en donation ska ha formen av gåva eller stiftelse. Vi kan även:

  • Bistå med rådgivning vid upprättande av stiftelseförordnanden när en vanlig stiftelse eller insamlingsstiftelse ska bildas.
  • tolka eller ändra i stiftelseförordnanden.
  • lämna rättsutlåtanden, till exempel om en redan given donation har gett upphov till en stiftelse eller inte.
  • ge råd i praktiska frågor kring förvaltningen av stiftelser.
 • Stiftelser enligt tryggandelagen

  Vår rådgivning inom stiftelseområdet omfattar även stiftelser enligt tryggandelagen. När det gäller pensionsstiftelser kan vi exempelvis besvara följande frågor: Är det lämpligt att företaget tryggar sina pensionsutfästelser i en pensionsstiftelse? Hur ska en pensionsstiftelse behandlas vid förändringar i företaget – till exempel vid upphörande av näringsverksamheten, försäljning eller fusion?

 • Föreningar

  Du kan vända dig till oss om du behöver hjälp med att bilda en förening. Vi kan även avgöra om det rättsligt sett föreligger en eller flera ideella föreningar.

Fraud risk management 

Problem med bedrägerier och andra oegentligheter ökar kontinuerligt i Sverige. För de organisationer som drabbas följer mycket bekymmer och stora kostnader. Det gäller särskilt ideella föreningar och stiftelser där varumärket oftast är den viktigaste tillgången. Ekonomiska oegentligheter som uppmärksammas av media kan leda till förtroendekriser som påverkar hela verksamheten. 
 
EY har en specialistgrupp som består av jurister, revisorer och konsulter med bakgrund som ekobrottsutredare. Tack vare vår globala organisation kan vi erbjuda stöd och genomföra utredningar i ett stort antal länder världen över. 
 
Detta är exempel på vad vi kan hjälpa dig med: 

 • Utreda bedrägerier

  Misstänker du ekonomiska oegentligheter inom organisationen – till exempel bedrägerier, förskingring eller trolöshet mot huvudman? Låt oss genomföra en utredning som oberoende part. Arbetet sker naturligtvis under fullständig sekretess.

 • Förebygga bedrägerier

  Vi erbjuder åtgärder som hjälper dig att förebygga eller stoppa kostsamma oegentligheter. Åtgärdsprogrammen skräddarsys efter organisationens förutsättningar och behov. Ett typiskt uppdrag är att genomföra en riskanalys och därefter granska verksamheter och rutiner där korruption eller andra oegentligheter kan förekomma.

 • Tekniskt utredningsstöd

  Behöver du kvalificerat tekniskt utredningsstöd i samband med en intern utredning eller inför en eventuell skadeståndsprocess? Med hjälp av datorstödd kriminalteknik kan vi säkra och analysera stora mängder data – såväl finansiell som annan. Vi kan också återskapa raderad information eller analysera bevis i persondatorer och servrar. I våra tekniska utredningar använder vi samma verktyg som rättsvårdande myndigheter.

Rådgivning inom hållbar utveckling

Klimatförändring och hållbarhet blir allt viktigare för regeringar, organisationer och individer över hela världen. EY erbjuder tjänster som hjälper din organisation att bli långsiktigt hållbar – ur såväl ett ekonomiskt som ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Å ena sidan möter organisationer ett ökat tryck från allmänheten och en allt mer komplex lagstiftning som skiljer sig mellan länder och branscher. Å andra sidan ger diskussioner om hållbar utveckling möjligheter att skapa intäkter och sänka kostnader. För att hitta en balans mellan risk och möjlighet införlivar många organisationer frågor om klimatförändring och hållbarhet i sin verksamhet. 

 • Våra tjänster

  Du kan få hjälpa inom följande områden:

  • strategisk rådgivning inom hållbarhetsfrågor
  • rådgivning inom GRI:s G3 (Global Reporting Initiative)
  • verifiering av hållbarhetsredovisning
  • rådgivning inför och genomförande av miljöredovisning
  • rådgivning kring strategi och implementering av jämställdhets- och mångfaldsfrågor
  • upprättande och granskning av uppförandekoder
  • riskanalyser
  • rådgivning och upprättande av kontrollmiljö med fokus på Corporate Responsibility (CR)
  • granskning av leverantörskedjan
  • rådgivning inom Social Responsible Investments (SRI).

Utbildning och stöd för förtroendevalda revisorer

Förtroendevalda revisorer får löpande ta del av information och nyheter. Vi bjuder också in till seminarier där deltagarna har möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter. 
 
De förtroendevalda revisorerna spelar en nyckelroll i varje organisation. De ska granska verksamheten och – där så är tillämpligt – ge underlag till styrelsens ansvarsprövning genom den årliga revisionsberättelsen. Men det är inte alla som känner sig helt bekväma i rollen som förtroendevald revisor. Eller så gör man det, men har intresse och vilja att lära sig mer.

Syftet med våra seminarier är att erbjuda utbildning och stöd. Ämnen som kan till exempel vara:

 • revisorernas ansvar och uppdrag
 • revisionsprocessen
 • samspel mellan revisorerna.

Andra närliggande områden kan vara verksamhetsstyrning, intern kontroll och förebyggande av ekonomiska oegentligheter. Är din organisation intresserad av utbildning och stöd utöver vad seminarierna erbjuder kan vi självklart skräddarsy något för er.

Intresserad av att delta på våra webbinarium?

Kontakta oss här

Kontakta oss