12 juni 2024
Bild på  Kajakpaddlare i fors

När behöver aktiebolag upprätta kontrollbalansräkning?

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

12 juni 2024
Relaterade ämnen Assurance EY Private

I det rådande konjunkturläget ställs många bolag inför en situation där en kontrollbalansräkning behöver upprättas. Vad innebär det?

Som styrelsemedlem i ett aktiebolag behöver du vara insatt i bolagets ekonomi så att du kan identifiera om det finns skäl att upprätta en kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen ska upprättas i två fall: 

  1. Om bolagets egna kapital är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet. 
  2. Om bolaget vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken inte har tillgångar för full betalning av utmätningsfordring. 

Styrelsen måste upprätta kontrollbalansräkningen skyndsamt från det att kapitalbristen har identifierats. 

Hur ska kontrollbalansräkningen redovisas?

Redovisningen i kontrollbalansräkningen ska göras enligt bolagets ordinarie redovisningsprinciper. Men det finns vissa undantag som får tillämpas när en kontrollbalansräkning upprättas. Dessa ska då särredovisas. Undantagen är:

  • Tillgångar får tas upp till nettoförsäljningsvärdet.
  • Tillgångar får tas upp till högre värde och skulder och avsättningar till lägre värde än enligt bolagets ordinarie redovisningsprinciper. En förutsättning är att dessa poster värderas enligt god redovisningssed.
  • Bolaget behöver inte redovisa skulder som avser statligt stöd och där återbetalningsskyldigheten är beroende av bolagets ekonomiska ställning.
  • Obeskattade reserver ska redovisas genom att dela upp posten på eget kapital och uppskjuten skatteskuld.

Om bolaget har en revisor ska revisorn granska kontrollbalansräkningen och lämna ett yttrande.

Det är möjligt att använda årsredovisningen som kontrollbalansräkning. Styrelsen måste dock fortfarande ta hänsyn till tidsaspekten och se till att den upprättas skyndsamt. Väljer styrelsen att använda årsredovisningen som kontrollbalansräkning är det inte möjligt att använda undantagsreglerna för värdering av tillgångar och skulder som nämns ovan. 

Vad händer sen? 

Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen kalla till bolagsstämma så snart som möjligt. Stämman ska pröva om bolaget ska likvideras. Under stämman ska kontrollbalansräkningen som signerats av styrelsen och revisorsyttrandet läggas fram. 

Om stämman beslutar att bolaget inte ska likvideras måste en ny kontrollstämma hållas inom åtta månader för att på nytt pröva frågan om likvidation. Inför den andra kontrollstämman ska bolaget upprätta en ny kontrollbalansräkning. Även denna ska granskas av revisor, signeras av styrelsen och läggas fram på kontrollstämman tillsammans med revisorsyttrande.

När måste bolaget likvideras?

Om den nya kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet är återställt i sin helhet kan bolaget drivas vidare utan ytterligare åtgärder. Men om det egna kapitalet inte är återställt och stämman inte beslutar att bolaget ska likvideras måste styrelsen ansöka om likvidation hos tingsrätten. 

Styrelsen måste även ansöka om likvidation om den andra kontrollstämman inte hålls inom angiven tidsram eller om bolagets revisor inte har granskat kontrollbalansräkningen som lagts fram vid denna kontrollstämma. 

Artikeln är skriven av Emma Jonasson, Sundsvall. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Summering

Som företagare ställs du ofta inför nya utmaningar och beslut. När besluten handlar om företagets ekonomi kan vi ge dig råd. Det gäller oavsett om ditt företag är stort och väletablerat eller litet och växande. Vår dagliga kontakt med tusentals företagare i hela Sverige har givit oss kunskap om vilka frågor som är viktiga för dig som äger och driver företag. Vi är lokala, kan din marknad och finns nära dig. Vi har kontor på 43 orter i Sverige och är en del av EY:s globala organisation med kontor i 150 länder.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Assurance EY Private