14 nov. 2022
Innebandylag, tjejer firar framgång

Vilken samhällsnytta skapar Svensk Innebandy?

Av Roxanne Mårback

Manager, Climate Change and Sustainability Services, EY Sweden

Hållbarhetskonsult med fokus på social hållbarhet. Envis optimist som ser möjligheter i allt. Älskar data och statistik.

14 nov. 2022
Relaterade ämnen Assurance

Idrotten kan lära oss mycket om samhällsnytta. Som att vi tillsammans vinner på att alla ges förutsättningar att prestera sitt bästa.

Kortfattat
  • EY har analyserat vilket värde som Svenska Innebandyförbundet (Svensk Innebandy) skapar för samhället och sammanställt resultatet i en rapport.
  • Rapporten visar att Svensk Innebandy bidrog med totalt 1,6 miljarder kronor till samhället under säsongen 2021/2022.

EY har analyserat vilket värde som Svenska Innebandyförbundet (Svensk Innebandy) skapar för samhället och sammanställt resultatet i en rapport. Rapporten utgår från fyra av Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Rapporten uppskattar också värdet av det arbete som utförs ideellt, vilket möjliggör den organisation som Svensk Innebandy är i dag.

Värdet att bidra till god hälsa och välbefinnande

Rapporten är en påminnelse om hur viktig träning är för vårt fysiska och psykiska välmående. Att träna tre dagar i veckan innebär att vuxna och äldre får bättre livskvalitet och löper mindre risk för diabetes, demens och hjärt- och kärlsjukdomar. Insatser för att öka antalet vuxna och äldre motionärer är det som skapar de stora hälsovinsterna. Här uppskattas besparingarna i sjukvårdskostnader räknat på den äldsta procenten av de över 70 000 personer som tränar med Svensk Innebandy minst tre gånger i veckan bli drygt 40 miljoner kronor.

Jag hoppas fler organisationer, både inom idrotten och näringslivet, kan inspireras av hur Svensk Innebandy prioriterar inkludering för att skapa långsiktigt värde både för sin organisation och samhället i stort
Roxanne Mårback
Manager, Climate Change and Sustainability Services, EY Sweden

För yngre har idrott visat sig leda till bättre resultat i skolan och på sikt bättre karriärmöjligheter. Detta kan kopplas till lägre sjukvårdskostnader och sjukfrånvaro. Motion har även positiva effekter på vår psykiska hälsa. 5 av 100 idrottande ungdomar kan genom träning undvika depression och psykiska besvär. Det leder till besparingar på drygt 80 miljoner kronor i sjukvårds- och läkemedelskostnader. Träning tre gånger i veckan kan även lindra ångest. Samhällsbehovet framträder tydligt i en aktuell undersökning av Folkhälsomyndigheten. Hela 43 procent i åldersgruppen 16–84 år uppgav besvär med ängslan, oro eller ångest. Motsvarande siffra i åldersgruppen 16–29 år var 57 procent.

FN:s mål

Att främja god utbildning för alla och ett livslång lärande

Målet god utbildning för alla lyfter vikten av att främja ett livslångt lärande och utbildning som främjar värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till en hållbar utveckling. Under säsongen 2021/2022 deltog totalt 14 797 personer i grundutbildning, tränarutbildning och andra utbildningar som arrangerades av Svensk Innebandy.

En organisation som främjar jämställdhet

Målet om jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt belyser vikten av lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt. Målet för Svensk Innebandy är att år 2030 ska licenserade spelare vara 50 procent kvinnor och 50 procent män. Där är förbundet inte i dag med cirka 30 procent kvinnor. Men Svensk Innebandy genomför en rad insatser för att nå sitt mål. Den högsta ledningen är en jämställd styrelse och förbundet har utvecklat en onlineutbildning för andra styrelser inom idrotten med syfte att inspirera och höja kunskapen om vikten av jämställdhet. 50/50, som utbildningen heter, är tillgänglig och kostnadsfri för alla idrottsföreningar och idrottsförbund. Under den sista lektionen ska styrelsen ta fram en åtgärdslista med insatser som ska bidra till att verksamheten blir mer jämställd. Sedan lanseringen har utbildningen nått 190 föreningar och 317 åtgärder har registrerats. Jämställda villkor kan bland annat demonstreras genom att dam- och herrlandslag omfattas av samma regelverk, får lika hög ersättning för exempelvis förlorad arbetsinkomst och lika hög bonus vid VM-guld. Även huvudtränare ska ha jämställda löner.

Minskad ojämlikhet handlar om mer än bara jämställdhet mellan kön

Det är vanligt att organisationer i Sverige har mål och strategi inom mångfald och inkludering som bara omfattar jämställdhet mellan kön. Svensk Innebandy har ett bredare perspektiv som även inkluderar äldre och andra diskrimineringsgrunder som påverkar möjligheterna till ett jämlikt deltagande. Kunskap är en viktig del och alla på förbundets kansli och i distrikten har utbildats i diskrimineringsgrunderna.

För att inkludera personer med funktionsvariationer genomför Svensk Innebandy insatser inom parainnebandy som elinnebandy, rullstolsinnebandy och innebandy för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Behovet av att inkludera personer med NPF i samhället kan ses i en studie av Attention från 2021. Attention är ett förbund som sprider kunskap om NPF, påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap. Enligt deras studie uppgav 69 procent av medlemmarna med NPF-diagnos att diagnosen är en nackdel i arbetslivet och studien pekade på utmaningar som negativa attityder, missförstånd och trakasserier. Inom Svensk Innebandy får tränarna utbildning och coaching för ett individanpassat ledarskap.

För att inkludera personer med internationell bakgrund har förbundet genomfört över 120 insatser för att introducera sporten i integrationssyfte, bland annat Welcome Cup och First Premier League.

Svensk Innebandy har ett ambitiöst mål för att bli en folksport för alla. De har investerat i en inkluderingsansvarig och arbetar med att höja kunskapen i organisation för att kunna bidra till en inkluderande verksamhet.

1,6 Mdkr

Innebandyn i Sverige skapar samhällsvärde för drygt 1,6 miljarder kronor

Värdet av ideella krafter för en inkluderande idrott

EY:s rapport visar även att Svensk Innebandy har en stor ideell kraft bakom sig för att kunna engagera sina drygt 110 000 licenserade spelare. De ideella krafterna uppskattas bidra med ett samhällsvärde på 1,5 miljarder kronor. Om alla personer som arbetar ideellt i stället fått ersättning, till en uppskattad kostnad av 290 kronor i timmen per vuxen, hade kostnaden troligtvis behövt finansieras från spelarna själva eller via offentliga finanser.

Summering

Svensk Innebandy har förstått vikten av att skapa en inkluderande verksamhet. En inkluderande kultur är inte bara positiv för organisationen, utan även för samhället i stort. Svensk Innebandy använder sin räckvidd för att öka kunskapen om frågor som rör mångfald och inkludering. EY:s rapport kartlägger värdet som innebandyn tillför samhället i Sverige och ger många goda exempel på hur förbundet lever som de lär.

Om artikeln

Av Roxanne Mårback

Manager, Climate Change and Sustainability Services, EY Sweden

Hållbarhetskonsult med fokus på social hållbarhet. Envis optimist som ser möjligheter i allt. Älskar data och statistik.

Related topics Assurance