5 minuters lästid 16 dec. 2019
Bay bridge i San Francisco

Hur hållbarhet och långsiktigt värde är relevant för företag inom fordonsbranschen

5 minuters lästid 16 dec. 2019

Ledare inom fordonsbranschen diskuterar de viktigaste områdena som påverkar branschen.

Fordonsbranschen är under ständig utveckling. Innovationscyklerna blir allt kortare, ny teknik gör den gamla föråldrad och kundupplevelsen driver på den allt snabbare förändringshastigheten. För att hålla sig relevanta i denna transformativa tidsålder måste företag i fordonsbranschen balansera den ökande affärskomplexiteten och samtidigt förbättra värdet de genererar. 

3Q19Mobility Quarterly analyserar de viktigaste frågorna som påverkar branschen och omfattar personbilar, kommersiella fordon, underleverantörer till bilindustrin, logistik- och flygbranschen. 

De viktigaste diskussionspunkterna är följande:

1. Geografisk utveckling

I USA driver gynnsamma konsumentekonomiska förhållanden tillväxten med stark detaljhandel och e-handel. Latinamerika har också börjat se sundare trender som drivs av tillväxt inom fordonsförsäljning. Men på andra sidan jordklotet upplever de flesta företag inom fordonsbranschen en minskad försäljningstillväxt, särskilt i Kina. När det gäller Europa är utvecklingen fortsatt svag och företagen i fordonsbranschen förutspår att produktionen kommer att minska från och med 2020 och framåt. Något som är mer positivt är att produktkategorier relaterade till säkerhet, ny teknik och elektrifiering har fått ett uppsving.

2. Driftskostnader

Fordonsbranschen arbetar i motvind då stora valutor som euro, brittiska pund och japanska yen fortsätter att försvagas mot den amerikanska dollarn. Dessutom har den kinesiska yuanen minskat i värde, vilket äter upp resultatförbättringar och försäljningstillväxt i de globala företagens kinesiska verksamheter. Det positiva är dock att företag fortfarande investerar i lanseringar samt forskning och utveckling. Bilföretagen strukturerar även om lönerna med nya arbetskraftsavtal och erbjuder frivilliga utköp för att öka flexibiliteten i tillverkningen. 

3. Omstruktureringar

En stor förändring i branschen är att företagen genomför olika omstruktureringar. Företagen har börjat sjösätta omfattande effektivitetsprogram och undersöker varje komponent i sin kostnadsstruktur ur ett strategiskt perspektiv. Personbilsföretag och leverantörer till bilindustrin har även börjat minska antalet anställda då de optimerar sin tillverkningskapacitet och anpassar sina företagsstrukturer. Denna trend verkar inte visa några tecken på att avta.  

4. Branschens utveckling

En "game changer" som branschen väntat på är lanseringen av helelektriska fordon. Medan kommersiella fordonsföretag fortsätter att fokusera på hel- och halvautonoma fordon och fjärrstyrning arbetar personbilsföretag med gemensam utveckling av självkörande fordon tillsammans med andra biltillverkare och teknikföretag. Och stora logistikföretag utnyttjar att de kan växla mellan leveransfordon som är autonoma, eldrivna eller som kombinerar båda teknikerna. Det är spännande att se att några av dessa first- and last mile-lösningar används framgångsrikt i den verkliga världen.

5. Organisk tillväxt

Hela branschen är inriktad på att utveckla produkter och servicestrategier samt att hitta nya och innovativa metoder för att hjälpa sina företag. Företagen i fordonsbranschen stärker sin befintliga produkt, men utvecklar samtidigt digitala samarbetsplattformar. Logistikföretagen går i samma riktning genom att utöka sina nuvarande portföljer med e-handelsleveranser så att de kan tillgodose en bredare konsument- och geografisk bas. 

6. Rörelsekapital och kassaflöde

I motsats till vad som observerats under tidigare kvartal har företagen inom fordonsbranschen i allmänhet förbättrat sina kassaflöden efter att ha gett rörelsekapitalet högsta prioritet. Positiva trender såsom flexibel produktion och flexibla leveranskedjor hjälper företagen att optimera lagrets storlek på mikronivå. Kortare ledtider skapar dessutom möjligheter för återförsäljarna att hålla mindre lager och frigöra rörelsekapital. Det enda negativa är att några av bilföretagen rapporterade mindre lager än vad som var motiverat orsakat av exempelvis strejker.

7. Produktutveckling

Fordonsbranschen letar, som alla andra branscher, efter nya sätt att utveckla sina produkter för att möta kundernas krav. Logistikföretagen är fanbärare här och arbetar efter bästa förmåga för att kunna erbjuda snabbare och bekvämare tjänster till kunderna. Då automatiseringen samordnas med leverans-, lagrings-, spårnings- och sorteringsprocesserna har företagens intressenter ett större intresse för att öka sina investeringar i sådan teknik och se till att den utvecklas snabbt och kommer ut på marknaden.

8. Icke organisk tillväxt (M&A, joint ventures och partnerskap)

Branschen gör stora ansträngningar för att öka marknadsandelarna, förnya produkter och tjänster och främja den tekniska kapaciteten. Medan personbilsföretagen riktar in sig på samarbeten och partnerskap för att utveckla sin kapacitet bildar logistikföretagen nya strategiska partnerskap med detaljhandlare för frakt till kunder. Och nationella flygbolag samarbetar med regionala för att utöka sitt geografiska fotavtryck.

9. Tillverkning och leveranskedjor

Flygbolag och logistikföretag satsar på att modernisera flygplansflottor och leveransnätverk för att optimera sin kostnadsstruktur och förbättra sin konkurrenskraft. Bilföretagen följer samma väg och moderniserar sina tillverkningsanläggningar. 

10. Finansiering och prissättning

Spänningar inom den globala handeln har påverkat fordonsbranschen, liksom alla andra branscher. Logistikföretagen sänker priserna för att bibehålla fraktvolymerna, medan flera personbilsföretag har prioriterat prisrealisering för att motverka stigande tillverkningskostnader. 

  • Omfång, begränsningar och metodik

    Denna analys granskar de viktigaste frågorna som ledare för 23 fordons- och transportföretag (inklusive leverantörer av personbilar, kommersiella fordon och underleverantörer till bilindustrin) har diskuterat under möten om resultatet med analytiker. Vår rapport spårar utvecklingen inom dessa områden från kvartal till kvartal för att ge en bild av hur branschen förändras.

Summering

Fordonsbranschen står inför stora utmaningar såom försvagade valutor och spänningar inom den globala handeln som tvingar fram prisminskningar och leder till försäljningsnedgångar och produktionsdippar. Men branschen står också på randen till en transformativ förändring i och med uppkomsten av elfordon, spirande digitala plattformar, automatiserade leveranser, omstrukturering av strategier och nya partnerskap. Ansträngningar görs för att öka marknadsandelar, förnya produkter och tjänster och främja den tekniska kapaciteten.

Om artikeln