Enterprise resilience: nio fokusområden för krishantering under covid-19

6 minuters lästid 8 apr. 2020
Av Tonny Dekker

EY Global Consulting Enterprise Risk Leader

Excited to serve as a Global Client Service Partner with over 25 years working to transform the businesses of our big Global Clients. Straight-talker with a big heart.

6 minuters lästid 8 apr. 2020
Relaterade ämnen Consulting

EY har ett metodiskt och strategiskt tillvägagångssätt för krishantering och för att hjälpa er styra verksamheten in i det nya normala. Vi kallar det för Enterprise resilience, och här kan du läsa mer om dess huvudsakliga områden.

Den globala spridningen av covid-19 är först och främst en humanitär kris. Med pandemin följer även ett antal förändringar som gör listan över oväntade utmaningar allt längre och som påverkar företagens affärsresultat.

I grund och botten är pandemin en prövning av företagens motståndskraft. Detta kräver ett strukturerat arbete med krishantering under ledning av ett team som samordnar allt från intern och extern kommunikation till bedömning, hantering och reducering av risker. Problemet är att det är svårt att vara metodisk när förutsättningarna förändras från dag till dag.

Det är därför avgörande att ha en plan för att kunna hantera osäkerhet och komplexitet. Vi har identifierat nio områden som företag kan fokusera på för att stödja verksamhetens kontinuitet just nu, bygga motståndskraft för det som kommer härnäst och forma företagets framtid efter pandemin. När du reflekterar över dessa områden rekommenderar vi att du börjar med frågor som rör medarbetare innan du går vidare till andra områden som kan hanteras i valfri ordning:

  1. Medarbetarnas hälsa och välbefinnande
  2. Kompetens och arbetsstyrka 
  3. Leveranskedjan och global handel 
  4. Kunderna och varumärket 
  5. Finansiering och investerare 
  6. Risk 
  7. Regeringens åtgärder och stödpaket 
  8. Teknik och informationssäkerhet 
  9. Försäkring och rättsliga tvister

Covid-19 Enterprise Resilience Tool

Syftet med verktyget är att hjälpa företagsledare att utvärdera dessa nio områden. Verktyget hjälper dig att tänka igenom aspekter som annars skulle kunna förbises. Det bidrar också till att skapa struktur mitt i kaoset. Tanken är inte att verktyget bara ska användas en gång. Tanken är att du ska fortsätta kontrollera företagets beredskap som en del av ledningens fortlöpande krismöten.

Verktyget är ett enkelt, okomplicerat och praktiskt sätt att förstå hur motståndskraftigt ditt företag är mot krisen. Det gör att du snabbt kan identifiera inom vilka områden ni behöver göra mer eller vilka områden ni behöver hjälp med. 

För att få tillgång till verktyget är du välkommen att höra av dig till din kontaktperson på EY eller ditt lokala EY-kontor.

Verktyget är ett enkelt, okomplicerat och praktiskt sätt att förstå hur motståndskraftigt företaget är mot krisen. Tanken är inte att verktyget bara ska användas en gång. Tanken är att du ska fortsätta kontrollera företagets beredskap som en del av ledningens fortlöpande krismöten.

Kontakta oss

1. Medarbetarnas hälsa och välbefinnande

Medarbetarnas säkerhet är av största vikt. I dag betyder det att många arbetar hemifrån. De kämpar för att jonglera personliga åtaganden samtidigt som de ska bibehålla ett regelbundet arbetsschema, ta pauser, fortsätta att vara engagerade och motiverade och hålla kontakten med kollegor. Så hur ska du leda dina medarbetare på avstånd? Och hur ska du se till att medarbetarna är tillgängliga för arbete? Behöver du använda tillfällig eller kanske alternativ arbetskraft som studenter? Eller behöver du omskola företagets medarbetare?

Se vår checklista för åtgärder i dag, i morgon och inför framtiden

2. Kompetens och arbetsstyrka

Hur kommer företagets verksamhet att påverkas om en viss andel av medarbetarna blir sjuka? Vilka effekter har reserestriktioner och obligatoriska karantäner? Har du prioriterat verksamhetsområden där arbetsstyrkan kan bli en kritisk faktor och funderat på att rekrytera tillfällig arbetsstyrka? Omfördelar företaget överkapacitet till andra områden som har ett behov?

Se vår checklista för åtgärder i dag, i morgon och inför framtiden

3. Leveranskedjan och global handel

Det är inte bara stängningar av fabriker, utan även regulatoriska förändringar som gör leveranskedjorna alltmer problematiska. Vad gör du när lastbilar inte kan köra över gränserna och flygfrakten är begränsad? Företag måste ta itu med det som sker nu för att skapa kontinuitet (överlevnad). Nästa steg är att bygga upp företagets motståndskraft (utveckla) och därefter att förändra inför framtiden (transformera) genom att stresstesta leveranskedjorna. Har du exempelvis insyn i dina viktigaste leverantörers förmåga att fortsätta att leverera?

Se vår checklista för åtgärder i dag, i morgon och inför framtiden

4. Kunderna och varumärket

Hur uppfattas företagets varumärke just nu? Ses ni som empatiska? Som en del av lösningen? Vissa företag erbjuder sina tjänster med rabatt eller utan kostnad och balanserar behovet av affärsmässig kontinuitet med en omtanke om samhället. Kanske måste ni byta till nya säljkanaler, till exempel online, eller ta nya vägar till marknaden, till exempel genom att grossister säljer direkt till konsumenter? Flexibilitet är kritiskt. Samtidigt är det viktigt att vara nära kunderna och ha koll på deras välbefinnande och hur deras beteende förändras i takt med deras behov.

Se vår checklista för åtgärder i dag, i morgon och inför framtiden

5. Finansiering och investerare

Finansiell förvaltning är kritiskt – företag står inför enorma likviditetsproblem på kort sikt. Du måste först förstå prognoserna för kassaflöde och intäkter, sedan hålla kostnaderna nere eller vidta kostnadsbesparande åtgärder. Kortsiktig finansiering är avgörande –företaget måste hålla koll på alla lokala, nationella och internationella statliga stimulansprogram som kan vara till hjälp. Det kan vara komplext att få ta del av dessa, särskilt för multinationella företag med verksamhet i olika delar av världen.

Se vår checklista för åtgärder i dag, i morgon och inför framtiden

6. Risk

Detta fokusområde omfattar allt från effekter av arbetskraftsbegränsningar och brist på tjänster och kunder till hur rörelsekapitalet påverkas av störningar i leveranskedjan. Dessutom, vilka teknikproblem kan uppstå till följd av infrastrukturförändringar och medarbetares distansarbete? Och hur ska företaget svara på kraftfulla och oförutsägbara svängningar i konsumenternas efterfrågan?

Se vår checklista för åtgärder i dag, i morgon och inför framtiden

7. Regeringens åtgärder och stödpaket

Nya lagar och nödlagstiftning antas varje vecka i hela världen. Det medför nya förväntningar på regelefterlevnad och kan även påverka företagets verksamhet. Utse en person eller ett team som övervakar dels hur covid-19-situationen utvecklas i de länder som är relevanta för företaget, dels vilka åtgärder som regeringar och mellanstatliga organisationer vidtar. Du behöver också utse kontaktpersoner som hanterar media och myndigheter vad gäller covid-19-åtgärder. Och de olika regelefterlevnadskraven? Upprätta kontinuerlig övervakning (dashboard monitoring) för att identifiera dem.

Se vår checklista för åtgärder i dag, i morgon och inför framtiden

Nya lagar och nödlagstiftning antas varje vecka i hela världen. Det medför nya förväntningar på regelefterlevnad och kan även påverka företagens verksamhet.

8. Teknik och informationssäkerhet

De flesta företag uppmanar sina medarbetare att arbeta hemifrån. Det kan öka risken för bedrägerier och cyberattacker som försöker utnyttja mindre säkra anslutningar. Företaget bör ha ett starkt fokus på att inrätta och skydda infrastrukturen – säkerhet, bandbredd, åtkomstbehörigheter, kringutrustning och hårdvara. Företag bör även granska sina rutiner för rapportering av tekniska incidenter, avbrott eller förlust av åtkomst för medarbetare och kunder.

Se vår checklista för åtgärder i dag, i morgon och inför framtiden

9. Försäkringar och rättsliga tvister

Läs noga igenom d mot bakgrund av pandemins potentiella följder. Utveckla planer nu för att påskynda den ekonomiska återhämtningen efter stora förluster på grund av försäkringskrav eller andra katastrof- och pandemiåtgärder. I rättsliga tvister kan force majeure åberopas – finns detta förbehåll i företagets kontrakt eller försäkringar? Och vad har företaget för avtalsenliga skyldigheter gentemot kunder och leverantörer?

Se vår checklista för åtgärder i dag, i morgon och inför framtiden

Utveckla planer nu för att påskynda den ekonomiska återhämtningen efter stora förluster på grund av försäkringskrav eller andra katastrof- och pandemiåtgärder.

Bygga motståndskraft inför framtiden

För att stärka företagets motståndskraft krävs ett strukturerat tillvägagångssätt som utvärderar och hanterar problem som påverkar verksamheten i kristider. Men ledare kan inte bara bocka av och fortsätta som vanligt. Effektiv krishantering innebär att ompröva och kontrollera igen några gånger i veckan för att kalibrera beslut, aktiviteter och scenarioplanering om utvecklingen skulle förvärras. Detta är vad som är nödvändigt i dag – att överleva genom affärskontinuitet.

Nästa steg är att utveckla och transformera. Vi befinner oss i början av en ny, mycket annorlunda era. Bra ledare kommer att se till att deras företag är beredda – inte bara på vad som kommer härnäst, utan även på vad som kommer i framtiden. Kort sagt, de kommer att se till att företaget transformeras inför framtiden, vilket bidrar till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – oavsett hur det nya normala ser ut.

Kontakta oss för omedelbart stöd

Vi hjälper dig med krishantering och att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

 

Kontakt

Led företaget genom covid-19-krisen

Vi har en tydlig bild av vilka frågor som kräver svar för att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

Läs mer

Summering

Att hantera en kris kräver ett strukturerat tillvägagångssätt, men det är svårt att vara metodisk när förutsättningarna förändras från dag till dag. Därför har vi identifierat nio områden som företag kan fokusera på för att stödja kontinuiteten nu, bygga motståndskraft för det som kommer härnäst och bidra till att forma framtiden efter pandemin. Vi har också utvecklat ett praktiskt verktyg som hjälper dig att identifiera inom vilka områden företaget behöver göra mer eller vilka områden ni behöver hjälp med.

Om artikeln

Av Tonny Dekker

EY Global Consulting Enterprise Risk Leader

Excited to serve as a Global Client Service Partner with over 25 years working to transform the businesses of our big Global Clients. Straight-talker with a big heart.

Relaterade ämnen Consulting