15 apr. 2020
Ett mångfaldssamhälle kräver tydligare signaler från myndigheterna

Ett mångfaldssamhälle kräver tydligare signaler från myndigheterna

Av Qaisar Mahmood

EY Sverige, managementkonsult mot offentliga sektorn och förändringsledning

Qaisar har över 20 års erfarenhet av offentlig verksamhet genom ledande befattningar inom samtliga nivåer inom den statliga sfären. Han har skrivit ett flertal böcker och är en flitigt anlitad talare.

15 apr. 2020

 

V
arje dag klockan 14 har vi kunnat höra hur berörda myndigheter vädjat till befolkningens samvete och goda omdöme. Statsministern håller tal till nationen och understryker vikten av att invånarna hanterar den akuta situationen på samma sätt som vi traditionellt sett har hanterat kriser. Genom att sluta upp bakom offentliga institutioner och dess experter. Men också att vi anpassar våra beteenden, utan att det offentliga behöver fatta beslut om förbud. Mjuk styrning framför hård.

Det verkar ha fungerat. Runt om i Sverige har en överväldigande majoritet av befolkningen agerat i enlighet med myndigheternas önskemål. Social distansering har idkats. Semesterresor till fjällen och sommarhus har ställts in. Påskfirandet har flyttats till digitala rum. 

Parallellt med detta har vi dock läst om hur Covid-19 slagit hårdare mot områden där en majoritet är födda i andra länder. Under tisdagen bekräftade Folkhälsomyndigheten att utlandsfödda de facto är överrepresenterade bland de smittade.

Även om förklaringen till överrepresentationen bland utlandsfödda troligtvis är komplex, kan man ändå reflektera över om inte den mjuka styrning som regeringen och ansvariga myndigheter valt, möjligen ändå förutsätter ett värderingsmässigt homogent samhälle. Att den styrning som vädjar till vårt omdöme, i form av värdeladdade formuleringar som ”bör överväga”, ”göra rätt” eller ”som man förväntas”, hittills inte har varit lika framgångsrik i områden där majoriteten har andra värderingsbaser än det traditionellt svenska.

För det gäller att komma ihåg att det inte finns några universella uttydningar av begrepp såsom ”rätt”, ”nödvändiga” eller ”ta ansvar”. Sunt förnuft består i själva verket av en uppsättning kulturella normer och värderingar. Beroende av vilka värderingar man är uppvuxen med kommer också olika begrepp tolkas på olika sätt och därmed leda till olika beteenden. 

Ju mer homogen en värderingsbas är bland en befolkning eller en grupp, desto mer snarlikt tolkar individer styrsignaler och agerar därmed också relativt enhetligt. Sändare och mottagare har samma chiffernyckel.

Det är ett samspel som även gäller det motsatta förhållandet: ju mer heterogen värderingsbasen är i ett samhälle, desto mer spridda kommer tolkningarna av ett specifikt begrepp att vara, vilket också kommer att prägla det individuella agerandet. Med all sannolikhet är det därför svårare att få en heterogen samling individer att agera på ett önskvärt sätt eftersom det önskvärda beteendet helt enkelt tolkas olika. Mottagaren har inte samma chiffernyckel som sändaren och delar den heller inte med de andra mottagarna.

Inom ledarskapsfilosofin brukar man tala om ett situations- och individanpassat ledarskap. Det gäller att möta olika individer utifrån deras förutsättningar i stället för att utgå ifrån att one-size-fits-all. Det tål att funderas på om inte det mångfaldssamhälle som Sverige faktiskt är i dag, kräver och förutsätter en annan typ av politisk och byråkratisk signalstyrning jämfört med när Sverige var ett mer homogent land. 

Kanske har denna pollett – det vill säga behovet av en diversifierad signalstyrning – nu äntligen trillat ned hos våra myndigheter. Under den senaste veckan har såväl statsministern som ansvariga myndigheter sent omsider börjat förtydliga att en rekommendation inte ska tolkas som tips utan i stället som ett starkt påbud från de ansvariga. Man kan bara hoppas.

Denna artikel publicerades ursprungligen i DN 15 april 2020.

Summering

Sverige är idag ett mångfaldssamhälle som förutsätter en annan typ av politisk och byråkratisk signalstyrning jämfört med när Sverige var ett mer homogent land.

Om artikeln

Av Qaisar Mahmood

EY Sverige, managementkonsult mot offentliga sektorn och förändringsledning

Qaisar har över 20 års erfarenhet av offentlig verksamhet genom ledande befattningar inom samtliga nivåer inom den statliga sfären. Han har skrivit ett flertal böcker och är en flitigt anlitad talare.