Risk

  Covid-19, checklista: Vi hjälper dig i dag, i morgon och i framtiden

  Risktransformation: viktiga frågor

  • Hur påverkas företagets medarbetare – karantän, evakuering, resor och alternativa arbetssätt? 
  • Har du ett krishanteringsteam med befogenhet att godkänna undantag från policyer?
  • Hur påverkas dina kunder och leverantörer? Din produktionskapacitet?
  • Vilka funktioner, processer och tredjepartsberoenden är kritiska, särskilt i utsatta områden?
  • Vilka juridiska och avtalsmässiga förpliktelser kan utlösas på grund av denna kris?
  • Vilka är de ekonomiska konsekvenserna och hur förändrar de dina kort- och långsiktiga kapitalbehov?
  • Hur hanterar du krav på regelefterlevnad som har tillkommit under de senaste veckorna?
  • Anpassar du företagets policyer till ett distribuerat ekosystem för att säkerställa samarbete och produktivitet?
  • Anpassar du företagets befintliga infrastruktur och teknik för att stödja de nya normerna för engagemang?
  • Anpassar du strategier för att snabbt fylla kapacitetsluckor och aktivera alternativa kanaler för kundernas efterfrågan?
  • Kommunicerar du med företagets intressenter, inklusive medarbetare, kunder och tillsynsmyndigheter, på ett förtroendeingivande och transparent sätt?
  • Har du byggt beredskapsplaner genom att modellera risker relaterade till intäkts- och kostnadsscenarier?
  • Har din organisation en process för att känna av och identifiera framtida riskscenarier?
  • Testas kritiska processer och kontroller regelbundet med avseende på operativ effektivitet?
  • Hur förändrar din organisation funktionen för riskhantering i krisens spår?
  • Har du uppdaterat dina kontinuitetsplaner och integrerat lärdomar från covid-19-krisen?
  • Granskar du resultaten från tester av företagets motståndskraft och gör rekommendationer för att stärka krishanteringen?

  Internrevision: viktigt att tänka på

  Återanvänd internrevisionsresurser för att hjälpa verksamheten att identifiera sårbarheter. Tillhandahåll riskrådgivning i realtid.

  • Krishantering
  • Planering av affärskontinuitet
  • Möjlighet att arbeta hemifrån
  • Cybersäkerhet
  • Teknisk effektivitet
  • Medarbetarnas välbefinnande
  • Kundernas säkerhet
  • Effektivitet i leveranskedjan
  • Hantering av rörelsekapital
  • Varumärkesskydd

  Arbeta enligt det nya normala – en transformerad internrevisionsfunktion som fokuserar på de viktigaste riskerna, vilket möjliggörs av teknik och resurser med djupare kunskap om verksamheten.

  • Uppdaterad riskbedömning
  • Dynamisk revisionsmetod
  • Datadrivna, teknikstödda revisioner
  • Internrevisionen som affärsrådgivare
  • Revisioner med större effekt

  Fortsätt internrevisionsarbetet med visst fokus på kostnadsåtervinning och minsta möjliga störning av verksamheten med hjälp av revision på distans och dataanalysbaserade metoder.

  • Kassahantering
  • Leverantörsrevisioner
  • Investeringar i anläggningstillgångar och projekt
  • SOX-genomgångar och testning
  • Procure to pay-processen
  • Order to cash-processen
  • Lönehantering
  • Resor och utlägg

  Intern kontroll avseende finansiell rapportering: viktigt att tänka på

  Granska kontrollmiljön och säkra resurser som krävs för att upprätthålla efterlevnaden.

  • Utvärdera kontrollmiljön för att identifiera sårbarheter i processer och att kritiska nyckelkontroller finns på plats och är effektiva
  • Utvärdera att nya arbetssätt till följd av krisen ger tillräcklig information att kontroller utförs korrekt
  • Upprätta metoder för att utföra nya eller nyckelkontroller med fokus på:
   • Granskning av generella IT-kontroller (ITGC)
   • Värdering av materiella och immateriella tillgångar
   • Upplysningar
   • Intäktsredovisning
   • Bedömningar av reserver 
   • Verkligt värde
   • Bedrägeri
   • Roller och ansvar, inklusive konflikter i arbetsuppgifter som ger en förhöjd risk
  • Återanvänd resurser för att utforma och dokumentera förändrade eller nya kontroller
  • Förbättra befintliga verktyg, teknik och IT-infrastruktur för att stödja genomförande (och utvärdering) av kontroller på distans i en virtuell miljö
  • Skapa stöd för process- och kontrollägare
  • Förstå och hantera problem med sektion 302 till följd av störningar i kontrollmiljön

  Ompröva risker, utvärdera utformningen av och effektiviteten i viktiga processer och kontroller, stöd avhjälpande åtgärder.

  • Gör om riskbedömning och väsentlighetsanalys, se över den interna kontrollens omfattning för att utvärdera förändringar, anpassa risker och nivåer på insatser så att effektiviteten i nyckelkontroller kan upprätthållas
  • Samverka med externrevisorn inom kritiska områden (till exempel omfattning, väsentlighet, tidpunkt för arbetsgång)
  • Samarbeta med tredjepartsleverantörer för att förstå hur deras kontrollmiljöer påverkas
  • Se över kontrollteamet och var uppmärksam på konflikter vad gäller åtskillnad av funktioner
  • Visa hänsyn vid tester av kontroller och sikta på minsta möjliga störning när organisationen återgår till ordinarie drift
  • Överväg tidigt fältarbete för att skapa flexibilitet och hitta lämpliga tidpunkter för att avhjälpa nya kontrollbrister om så krävs
  • Prioritera genomgångar för att utvärdera förändringar i viktiga processer och utformning av relaterade kontroller
  • Använd teknikstödda metoder för testning på distans
  • Harmonisera verksamheten vad gäller alternativa metoder för bevisinsamling (till exempelfoto- eller videobevis)
  • Initiera ytterligare stöd för att utvärdera kontroller enligt nya regler eller inom komplexa redovisningsområden

  Programhantering – intern kontroll, inklusive hållbara och optimerade lösningar för nya sätt att arbeta

  • Utvärdera lärdomar och nya sätt att arbeta som skapats under krisen
  • Justera och optimera nyckelkontroller med hänsyn till uppdaterade riskbedömningar och "det nya normala"
  • Fortsätt avhjälpa kontrollbrister
  • Gå igenom och uppdatera utbildning med hänsyn till aktuellt affärslandskap, nya kontroller, nya system och reviderade regler
  • Transformera testmodellen utifrån lärdomar och lyckade justeringar till en osäker omvärld
  • Öka användningen av teknik (till exempel robotstyrd processautomation (RPA), dataanalys, process mining)
  • Bygg en kompetensmodell som kan anpassas till förändrade krav (till exempelrotationsprogram, inhyrning)

  Kontakta oss för omedelbart stöd

  Vi hjälper dig med krishantering och att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

   

  Kontakt

  Led företaget genom covid-19-krisen

  Vi har en tydlig bild av vilka frågor som kräver svar för att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

  Läs mer