22 juni 2020
Vilka är framgångsfaktorerna i arbetet med barns rättigheter?

Vilka är framgångsfaktorerna i arbetet med barns rättigheter?

Författare
Maria Carlsrud Felander

EY Sverige, seniorkonsult, offentlig sektor

Maria är seniorkonsult inriktad mot att stödja och utveckla offentlig sektor. Med en bakgrund från såväl kommunal som statlig verksamhet har Maria både gedigen kunskap och stort engagemang.

Sofia Holmberg

EY Sverige, verksamhetsrevisor och konsult för offentlig sektor

Sofia är verksamhetsrevisor och konsult med offentlig inriktning. Hon genomför projekt och granskningar för kommuner och regioner. Sofia har sin bakgrund i kommunal verksamhet och har ett särskilt eng

Sara Shamekhi

EY Sverige, verksamhetsrevisor och konsult för offentlig sektor.

Verksamhetsrevisor och konsult för offentlig sektor, med fokus på rådgivnings- och utvärderingsuppdrag inom skolutveckling.

22 juni 2020
Relaterade ämnen Government and public sector

Trots att Sverige sedan 1990 ska följa barnkonventionen visar Barnombudsmannens granskningar att det fortfarande finns brister i hur barns mänskliga rättigheter tillgodoses. EY:s kartläggning visar att framgångsfaktorerna för ett lyckat barnrättsarbete ligger i att tydliggöra förhållningssätt, ha en strategi och att utbilda medarbetarna. 

P
å uppdrag av Barnombudsmannen (BO) har EY genomfört en utvärdering av statliga myndigheters arbete med att integrera barnets rättigheter. BO har i regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken stöttat myndigheter med att tillämpa barnets rättigheter. Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) svensk lag.

Sedan 1990 har Sverige varit förbunden att följa barnkonventionen, men BO:s granskningar visar att det fortfarande finns allvarliga brister i hur barns mänskliga rättigheter tillgodoses. Lagstiftningen förtydligar att barnets rättigheter ska beaktas och är, enligt regeringen, ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

I rapporten ”Utvärdering av barnombudsmannens uppdrag – Barnrätt i praktiken” redogörs för hur, och i vilken utsträckning, BO tillgodosett myndigheternas behov av stöd. Rapporten framhåller också framgångsfaktorer och utmaningar i myndigheternas arbete med barnrätt.

EY:s analys visar att det är väsentligt för verksamheter att klargöra hur dess grunduppdrag ska förhålla sig till barnrättsarbetet. Det är också väsentligt att tydliggöra hur barnrättsarbetet ska relateras till verksamhetens primära målgrupp och hur barnkonventionen ska tolkas i förhållande till annan lagstiftning som verksamheten arbetar utifrån. Detta är något flera deltagande myndigheter uttrycker behov av stöd kring.

För att identifiera likheter och skillnader i förutsättningar, effekter och framgångsfaktorer i barnrättsarbetet har EY har tagit fram ett särskilt ramverk som grund för analys. Ramverket innefattar fyra områden: mål, arbetssätt, organisation och styrning. Respektive område innehåller i sig väsentliga parametrar som stödjer analys av arbetet. 

Vi ser att de framgångsfaktorer och utmaningar som framgår i utvärderingen inte är unika för myndigheters arbete med barnrätt utan också kan appliceras på kommuner och regioners arbete med frågan.
Maria Carlsrud Felander
EY Sverige, seniorkonsult, offentlig sektor

Vad är viktigt att tänka på i barnrättsarbetet?

Mål, strategier och handlingsplaner kan med fördel utgöra verktyg i arbetet med barnrätt. Styrning och uppföljning av barnrättsarbetet bör följa verksamhetens ordinarie struktur för styrning och bli en integrerad del av verksamheten.

Ytterligare en framgångsfaktor som tydligt framkom i utvärderingen rör kunskap och kompetens hos medarbetare och chefer. Utbildning bör lägga grund för gemensam kunskapsbas kring barnets rättigheter i verksamheten. I rapporten framgår också exempel på hur fortbildning kan genomföras. Myndigheter har utbildat och kompetensutvecklat genom verklighetstrogna scenarier, genom rollspecifika påbyggnadsutbildningar och handböcker.

För ett lyckat barnrättsarbete är det en ytterligare framgångsfaktor att implementera barnrättsperspektivet i befintliga processer och arbetssätt. Hur arbetet med barnrätt ska organiseras påverkas av faktorer som verksamhetens organisering, storlek och geografiska lokalisering. I vissa fall kan samordnare eller särskilt utsedda arbetsgrupper underlätta arbetet. Oavsett organisering utgör tydligt ansvar och mandat samt ledningens engagemang faktorer som underlättar goda resultat och kontinuitet i utvecklingsarbetet.

Ett utvecklingsområde som tydligt observeras i utvärderingen är uppföljning och kommunikation.  Forskning och EY:s erfarenhet visar att uppföljning av resultat och kommunikationen av dessa har en avgörande betydelse vid implementering av nya arbetssätt. Det kan vara svårt att finna variabler för att följa upp vad särskilda insatser i barnrättsarbetet leder till, , men det är inte desto mindre viktigt.

Den samlade bilden i utvärderingen är att myndigheterna ser positivt på det stöd som BO har erbjudit och att stödet ansetts värdefullt. De efterfrågar fortsatt stöd och då särskilt med samordning av nätverk mellan myndigheter och med rättslig tolkning av hur Lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter förhåller sig till övrig lagstiftning. Lisa Ivarsbacke på BO framhåller att de är mycket nöjda med rapporten och den analys som EY gjort. BO planerar för att rapporten kommer kunna användas som ett metodstöd i det framtida arbetet. Lisa beskriver att det är centralt för BO att arbetet leder framåt och att stödet från BO upplevs som värdefullt. 

Summering

EY har identifierat framgångsfaktorer i arbetet med barnets rättigheter. EY:s utvärdering visar att ett kraftfullt arbete med barnrätt betyder att arbetet integreras i ordinarie styrning, uppföljning och arbetsprocesser. 

Om artikeln

Författare
Maria Carlsrud Felander

EY Sverige, seniorkonsult, offentlig sektor

Maria är seniorkonsult inriktad mot att stödja och utveckla offentlig sektor. Med en bakgrund från såväl kommunal som statlig verksamhet har Maria både gedigen kunskap och stort engagemang.

Sofia Holmberg

EY Sverige, verksamhetsrevisor och konsult för offentlig sektor

Sofia är verksamhetsrevisor och konsult med offentlig inriktning. Hon genomför projekt och granskningar för kommuner och regioner. Sofia har sin bakgrund i kommunal verksamhet och har ett särskilt eng

Sara Shamekhi

EY Sverige, verksamhetsrevisor och konsult för offentlig sektor.

Verksamhetsrevisor och konsult för offentlig sektor, med fokus på rådgivnings- och utvärderingsuppdrag inom skolutveckling.

Relaterade ämnen Government and public sector