24 juni 2024
Två kollegor skriver på en whiteboard

Neurodiversitet: Inkludering banar väg för innovation och affärsnytta

Författare
Anna Svanberg

EY Sverige, vd, auktoriserad revisor och Assurance Partner

Vd och revisionspartner som sedan 2002 har erfarenhet av revisioner i globala, noterade bolag.

Daniel Brämhagen

Partner, EMEIA People Sustainability lead

Leder arbetet inom people sustainability.

24 juni 2024

EY startar ett Neurodiversity Center of Excellence i Sverige. Syftet är driva innovation och inkludering med fokus på neurodiversitet.

Kortfattat:

  • EY i Sverige lanserar ett Neurodiversity Center of Excellence (NCoE) för att främja innovation, mångfald och inkludering på arbetsplatsen.
  • Målet är att rekrytera neurodivergenta medarbetare som bidrar med teknisk kunskap till våra kunder.
  • EY breddar också sitt kunderbjudande inom DE&I (diversity, equity & inclusion) och lanserar tjänster med fokus på bättre inkludering av neurodivergenta i arbetslivet.

I dag arbetar många organisationer med mångfald och inkludering som omfattar kön, etnicitet och sexuell läggning. Mindre vanligt är initiativ som är inriktade på neurodivergenta, det vill säga personer med diagnoser som autism, dyslexi och ADHD. De har ofta en utsatt situation på arbetsmarknaden. Orsaken är främst bristande kunskap och otillräckligt stöd.

Enligt rapporten Värdet av att få vara sig själv som EY tidigare tagit fram tillsammans med Prinsparets stiftelse är arbetslösheten hög bland neurodivergenta personer. Endast 48 procent av respondenterna i rapporten arbetar jämfört med 73 procent av Sveriges befolkning i övrigt. Samtidigt har många företag svårt att rekrytera arbetskraft.

– Som arbetsgivare kan EY bidra till att öka inkluderingstakten på arbetsmarknaden. Personer med neurodivergenta diagnoser har styrkor som värderas högt i arbetslivet, men traditionella rekryteringsprocesser är ofta ett hinder som innebär att de inte får möjlighet att visa sina kompetenser på ett optimalt sätt, säger Anna Svanberg, vd på EY i Sverige.

Skapar värde för individer, organisationer och samhället i stort

EY i Sverige har redan genomfört flera initiativ för att stödja neurodivergenta medarbetare i företaget. Nästa steg är lanseringen av ett Neurodiversity Center of Excellence i Sverige. Målet är att rekrytera neurodivergenta medarbetare som kommer att arbeta med kundprojekt inom teknikområden som artificiell intelligens, dataanalys, automatisering, blockchain, risk och cybersäkerhet. De första rekryteringannonserna publicerades under maj månad och planerad start är i höst. Målet är också att centret ska bidra till den fortsatta utvecklingen inom transformativt ledarskap i EY:s organisation där fokus ligger på delaktighet och öppenhet. Dessutom kommer EY hjälpa andra företag och organisationer att skapa mer inkluderande arbetsplatser. Sedan 2016 har EY globalt fokuserat på frågan och etablerat flera Neurodiversity Center of Excellence runt om världen. Centret i Sverige blir nummer 23.

– Inkludering har inte bara ett etiskt perspektiv, utan skapar även affärsvärde för näringsliv och samhälle. Erfarenheter från EY i USA, Europa och Asien visar att neurodivergenta ofta utmärker sig inom områden som innovation och teknik där det i dag råder brist på arbetskraft, säger Daniel Brämhagen, ansvarig partner, Neurodiversity EY Sverige.

Fokuserar på styrkor, struktur och stöd

Genom att etablera ett center i Sverige vill EY locka nya talanger som bidrar till ökad innovationskraft. Rekryteringsprocessen är utformad för att ge neurodivergenta möjlighet att fokusera på sina styrkor. Styrkor kan vara problemlösning, logiskt tänkande, kreativitet och ovanligt god koncentrationsförmåga i rätt miljö. Men alla människor är olika även om de har samma diagnos. Därför läggs också stor vikt vid möjlighet till personlig anpassning och en tydlig struktur i arbetsvardagen som främjar trygghet och tillhörighet.

– Jag är stolt över att vi nu ligger i startgroparna för att etablera ett Neurodiversity Center of Excellence i Sverige. Jag hoppas att vi kan inspirera fler organisationer att fundera på vilka möjligheter som skapas om alla människor får förutsättningar att verka utifrån sina unika perspektiv. Jag är övertygad om att en mångfald av tankar, idéer och kreativitet stärker vårt erbjudande till kunder, säger Daniel Brämhagen.

Ökad kunskap är nyckeln

Ett viktigt steg för att göra arbetsmarknaden mer inkluderande är att öka kunskapen om neurodiversitet. Det är också temat för ett av EY:s seminarier i Almedalen den 26 juni. Under seminariet ”Vilket värde skapar inkludering av neurodivergenta på arbetsmarknaden?” diskuteras bland annat samband mellan inkludering, hållbarhet och vinst samt hur organisationer kan skapa en inkluderande arbetsplats för neurodiversitet.

Summering

För att främja innovation, mångfald och inkludering lanserar EY i Sverige ett Neurodiversity Center of Excellence. Målet är att rekrytera neurodivergenta medarbetare som hjälper kunder inom områden som artificiell intelligens, dataanalys, automatisering och cybersäkerhet. Rekryteringsprocessen är utformad för att ge neurodivergenta möjlighet att fokusera på sina styrkor. EY breddar också sitt kunderbjudande inom DE&I med tjänster som fokuserar på bättre inkludering av neurodivergenta i arbetslivet. Sedan 2016 har EY etablerat flera Neurodiversity Center of Excellence runt om världen. Centret i Sverige blir nummer 23.

Om artikeln

Författare
Anna Svanberg

EY Sverige, vd, auktoriserad revisor och Assurance Partner

Vd och revisionspartner som sedan 2002 har erfarenhet av revisioner i globala, noterade bolag.

Daniel Brämhagen

Partner, EMEIA People Sustainability lead

Leder arbetet inom people sustainability.