8 minuters lästid 15 juni 2021
Nyheter från Rådet för finansiell rapportering avseende 2021

Nyheter från Rådet för finansiell rapportering avseende 2021

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Delaktiga
8 minuters lästid 15 juni 2021
Relaterade ämnen IFRS & god redovisningssed

I denna artikel sammanfattar vi nyheter från Rådet för finansiell rapportering avseende 2021.

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner 

Inga händelser som påverkar innehållet i Rådets rekommendation RFR 1 har inträffat, därför har Rådet för finansiell rapportering (Rådet) inte publicerat något förslag på uppdatering eller beslutat om några ändringar i RFR 1
avseende 2021.  

RFR 2 Redovisning för juridiska personer

I början av december 2020 publicerade Rådet ett ändringsmeddelande avseende RFR 2. Uppdateringarna, som föranleds av ändringar i IFRS, ska tillämpas vid samma tidpunkt som anges i respektive standard, under förutsättning att EU godkänt dessa. Ändringsmeddelandet omfattar nedanstående ändringar: 

Att tillämpa 2021 (godkända för tillämpning inom EU)

► Amendments to IFRS 4: Extension of the Temporary Exemption from Applying IFRS 9

► Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16: Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2 

Att tillämpa efter 2021 (godkända för tillämpning inom EU förutom ändringen i IAS 1)

► Amendments to IFRS 3: Updating a Reference to Conceptual Framework 

► Amendments to IAS 1: Classification of Liabilities as Current or Non-current 

► Amendments to IAS 16: Proceeds before Intended Use 

►Amendments to IAS 37: Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract  

►Annual improvements to IFRS Standards 2018-2020 Cycle 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Rådets bedömning är att det saknas skäl att införa undantag eller tillägg i RFR 2, vilket innebär att ändringarna i IFRS även ska tillämpas i redovisning för juridisk person som tillämpar RFR 2.

Rådet publicerade i juli 2020 ett extra ändringsmeddelande för att möjliggöra för företagen att tillämpa lättnadsregler avseende redovisning av hyresrabatter som utgår till följd av Covid-19. I mars 2021 beslutade IASB om ändringar i IFRS 16 Leasingavtal och Rådet publicerade därför i maj 2021 ett ändringsmeddelande där även lättnadsreglerna i RFR 2 förlängs.

Ändringarna ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas 1 april 2021 eller senare. För de företag som valt att tillämpa IFRS 16 i juridisk person införs ingen ändring i RFR 2, vilket innebär att tillämpning av ändringarna i IFRS 16 för dessa företag är beroende av att EU godkänner dessa.

Summering

Vad gäller RFR 2 är Rådets bedömning att det saknas skäl att införa undantag, vilket innebär att ändringarna i IFRS även ska tillämpas i redovisning för juridisk person som tillämpar RFR 2. Avseende IFRS 16 Leasingavtal publicerade Rådet i maj 2021 ett ändringsmeddelande där även lättnadsreglerna i RFR 2 avseende redovisning av hyresrabatter som utgår till följd av Covid-19 förlängs. Inga ändringar till RFR 1 har beslutats avseende 2021.  

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Delaktiga