2 minuters lästid 8 okt. 2021
EY Uppdaterade börsregler för att möjliggöra notering av SPACs

Uppdaterade börsregler för att möjliggöra notering av SPACs

Av Andreas Dalhäll

EY Sverige, Capital Markets Leader

Friluftsintresserad jurist som startade sin karriär bland Sveriges domstolar. Ger nu kvalificerad rådgivning till internationella företag i transaktions- och kapitalmarknadsfrågor.

2 minuters lästid 8 okt. 2021

Nya regler har införts för att möjliggöra notering av SPACs i Norden och under 2021 har de första SPACs noterats på Nasdaq Stockholm.

SPACs har under senaste åren ökat kraftigt på den globala IPO-marknaden. Under första kvartalet 2021 var antalet SPAC-noteringar fler, och även större sett till transaktionsvolym, än under hela 2020. Nya regler har nyligen införts för att möjliggöra notering av SPACs i Norden och under 2021 har de första SPACs noterats på Nasdaq Stockholm. 

Vad är en SPAC?

En SPAC, eller ett special purpose acquisition company, är ett bolag utan verksamhet med syfte att ta in pengar för framtida verksamhetsförvärv. När bolaget noteras genom en IPO (initial public offering) finns ingen existerande verksamhet i bolaget. Syftet är att bolaget med de tillgängliga medlen snabbt ska kunna genomföra förvärv av företag med befintliga rörelser. Efter noteringen har SPACen en viss tid på sig att genomföra förvärv av företag med existerande verksamheter.   

Uppdaterade börsregler som möjliggör notering av en SPAC 

De nya reglerna i Nasdaqs Stockholms regelverk infördes 1 februari 2021. Det är i huvudsak samma regelverk som gäller för SPACs som för övriga bolag som ansöker om notering. För SPACs gäller dock inte kraven på historisk finansiell information eller verksamhetshistorik. Bolagsledningen behöver inte heller vara anställd i SPACen. Minst 90 % av emissionslikviden vid IPO:n ska sättas in på spärrat konto. Inom tre år från noteringen så ska SPACen ha genomfört ett eller flera förvärv, eller samgåenden, av en verksamhet uppgående till ett marknadsvärde om minst 80 % av emissionslikviden. SPACens bolagsordning måste möjliggöra för aktieägarna (gäller inte bl.a. grundare, styrelse och ledningspersoner) att få en pro-rata andel av sina aktier inlösta fram till dess SPACen har uppfyllt det kravet. Enligt Nasdaq ska möjligheten att få sina aktier inlösta vara öppen under en rimlig tidsperiod och kan begränsas till 10 procent av aktiekapitalet. Processen för och förutsättningar för att kunna lösa in aktier ska kommuniceras tydligt av SPACen. Ett samgående måste godkännas på bolagsstämman och fordrar en ny noteringsprocess för att godkännas av börsen. För det fall SPACen inte genomför förvärv upp till föreskriven nivå inom tidsfristen ska börsen avnotera SPACens aktier. 

Nasdaq har publicerat en Q&A om SPAC noteringar: Nasdaq-Nordic-Main-Market-QA-on-SPAC-listings_version 5   

Det finns ett antal komplexa redovisningsfrågor som aktualiseras under SPACens livscykel. Läs vidare i EY:s publikation Applying IFRS - Accounting for SPACs.  

Det återstår att se om de svenska SPACarna lyckas genomföra affärer lika framgångsrikt som sina amerikanska systrar. Internationellt har SPACar varit en stark konkurrent i budgivning om bolag till salu, och vår bedömning är att de fyra befintliga svenska SPACarna behöver visa framgång på transaktionsmarknaden innan fler SPACs sätts på börsen.

Författare
Lina Söderström

Summering

SPACs har under senaste åren ökat kraftigt på den globala IPO-marknaden. När en SPAC noteras finns ingen existerande verksamhet i bolaget. Syftet är att snabbt genomföra förvärv av företag med befintliga verksamheter. Under 2021 har Nasdaq Stockholm infört nya regler införts för att möjliggöra notering av SPACs. Ett antal komplexa redovisningsfrågor aktualiseras under  en SPACs livscykel.

Om artikeln

Av Andreas Dalhäll

EY Sverige, Capital Markets Leader

Friluftsintresserad jurist som startade sin karriär bland Sveriges domstolar. Ger nu kvalificerad rådgivning till internationella företag i transaktions- och kapitalmarknadsfrågor.