6 minuters lästid 29 jan. 2021

            En man som fyller en burk med en serveringsskopa i en avfallsfri butik

Varför det finns ett brådskande behov av globala standarder för hållbarhetsrapportering

Av Victor Chan

International Director, Global IFRS Services, Ernst & Young Global Limited

Develops insights on applying IFRS to emerging accounting issues. Focuses on leases, crypto-assets, investment property and latest standard-setting activities. Enjoys relaxing with family.

Lokal kontakt

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.

6 minuters lästid 29 jan. 2021
Relaterade ämnen Assurance IFRS

Nya initiativ från World Economic Forum och IFRS Foundation stödjer utvecklingen av globala standarder för hållbarhetsrapportering.

I korthet
  • Investerare, försäkringbolag, banker, ledande företag och normgivare efterlyser ökad enhetlighet och globala riktlinjer för hållbarhetsstandarder.
  • Det är hög tid att samla kunskap och erfarenhet för att utveckla globala hållbarhetsstandarder.
  • Globala standarder kan bidra till transparens, jämförbarhet och enhetlighet och behovet är akut.

Intresset för hållbarhetsrapportering har ökat under de senaste åren. Till exempel, när institutionella investerare fattar beslut om investeringar lägger de allt större vikt vid icke-finansiell information och hållbarhetsdata vid sidan av traditionella finansiella rapporter. Försäkringsbolag, kapitalförvaltare och banker har också efterlyst högre kvalitet och enhetlighet vad gäller hållbarhetsupplysningar för att göra det möjligt att fatta beslut på basis av relevant och pålitlig information.

Dessutom har covid-19-pandemin visat på vikten av dels hållbara och motståndskraftiga affärsmodeller som stödjer företagens strategier för ekonomisk återhämtning, dels rapporter som ger intressenter en bra förståelse för affärsmodellerna när de fattar beslut om exempelvis investeringar. Pandemin har också ökat medvetenheten om de snåriga kopplingarna mellan miljö, samhälle, regelverk och politik.

Sammantaget pekar dessa omständigheter på ett akut behov av ett mer robust ramverk för hållbarhetsrapportering. Vilka framsteg har då gjorts för att nå detta mål och vad mer behöver göras?

Globala riktlinjer krävs för hållbarhetsrapportering

Under de senaste åren har antalet initiativ inom området för hållbarhetsrapportering och icke-finansiell information ökat kraftigt. En mängd ramverk, metoder och nyckeltal har utvecklats för att möta investerarnas förändrade informationsbehov och allmänhetens förändrade förväntningar på företagens roll i samhället.

Att det finns flera olika ramverk och metoder med olika ansatser, strider dock mot det övergripande målet om globala standarder. Globala standarder skulle göra det möjligt för intressenter att bedöma och jämföra företagens hållbarhetsrapportering på ett mer meningsfullt, effektivt och ändamålsenligt sätt.

Den privata sektorn efterlyser ökad struktur, enhetlighet och global vägledning inom detta område. Det framgår av ett nytt initiativ från World Economic Forums International Business Council (IBC). Den 22 september 2020 publicerade IBC, i samarbete med de fyra största revisionsföretagen, en vitbok − Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation.

I denna vitbok diskuteras en uppsättning nyckeltal inom fyra områden: bolagsstyrning, planeten, människor och välstånd. Det handlar om 21 centrala och 35 tillkommande nyckeltal och upplysningar som är länkade till FN:s mål för hållbar utveckling. Vitboken speglar två decenniers hårt arbete hos ledande normgivande organisationer som CDP, Climate Disclosure Standards Board, Global Reporting Initiative, International Integrated Reporting Council och Sustainability Accounting Standards Board.

Det har tagits fram en mängd ramverk, rekommendationer och mätvärden för att möta investerarnas växande behov av information och allmänhetens förväntningar på företagens roll i samhället. Att det finns flera ramverk och rekommendationer med olika perspektiv strider dock mot det övergripande målet om globala standarder.

Att utforma globala standarder för hållbarhetsrapportering

Även om IBC:s nyckeltal är ett imponerande framsteg, utgör de bara ett första steg. Nu är det hög tid att samla kunskaper och erfarenheter som utvecklats under årens lopp för att utforma globala standarder för hållbarhetsrapportering.

International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation visar vägen på denna resa. Den 30 september 2020 publicerade stiftelsens förvaltare ett samrådsdokument (eng. consultation paper) om hållbarhetsrapportering. Dokumentet frågar om stiftelsen borde engagera sig i utvecklingen av globala hållbarhetsstandarder och i så fall, om den nuvarande rollen som normgivare för finansiell rapportering borde utvidgas till att även omfatta detta område.

Förvaltarna föreslår en sustainability standards board, en normgivare för hållbarhetsrapportering, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Villkoren omfattar bland annat stöd från och samarbete med olika intressenter, vissa krav på styrning, rekrytering, resurser och finansiering samt synergier med finansiell rapportering.

IFRS Foundation har goda förutsättningar att etablera och leda ett normgivningsorgan för hållbarhetsrapportering på ett sätt som uppfyller både förvaltarnas identifierade framgångskriterier och andra viktiga förutsättningar. EY stödjer förvaltarnas rekommendation om att IFRS Foundation bör engagera sig i denna utveckling genom att etablera en normgivare med uppgift att dels utveckla globala standarder för hållbarhetsrapportering, dels underlätta en bättre koppling mellan finansiell och icke-finansiell information. Detta kommer att göra det enklare för företag att rapportera om sitt långsiktiga värdeskapande till investerare, andra intressenter och samhället i stort.

En viktig observation är att IFRS Foundation hittills har fokuserat på finansiell rapportering. Det är därför mycket viktigt att olika organ får en balanserad sammansättning med lämplig teknisk kunskap om hållbarhetsrapportering. Det innebär att såväl stiftelsens personal som medlemmar i olika nämnder, bör har hög teknisk kompetens och erfarenheter inom olika aspekter av hållbarhetsrapportering.

Kapitalmarknadsperspektiv eller intressentperspektiv?

IFRS Foundations nuvarande mission är att verka för robust, tillförlitlig och transparent information som de primära användarna av generella finansiella rapporter nyttjar som underlag för olika beslut. Vissa intressenter anser därför att en normgivare för hållbarhetsrapportering bör fokusera på information om hur relevanta händelser påverkar företagen, eftersom det skulle stödja samma användares informationsbehov (kapitalmarknadsperspektivet).

Andra intressenter har dock gått längre och föreslagit att organisationen ska utveckla hållbarhetsstandarder som även kräver upplysningar om företagens inverkan på sin omvärld. Sådana upplysningar handlar vanligtvis om frågor som är väsentliga för fler intressenter än kapitalmarknadens aktörer (intressentperspektivet).

Det finns en benägenhet att fokusera på hållbarhetsinformation som är mest relevant för investerare och andra marknadsaktörer, det vill säga kapitalmarknadsperspektivet. Men acceptansen och engagemanget för globala standarder kräver insatser från en bredare krets av intressenter. Ansvaret för hållbarhet är brett och kapitalmarknadsperspektivet kan inte ge en fullständig bild av hållbarhet.

Skillnaderna mellan kapitalmarknadsperspektivet och intressentperspektivet kommer med tiden att suddas ut, eftersom kopplingarna mellan externa effekter (externaliteter) och företagens kassaflöden blir allt tydligare. Och när samhälleliga och finansiella värden konvergerar ytterligare inser investerarna att även om ett företags miljöinverkan inte har några omedelbara effekter på kassaflödet, så kan denna inverkan leda till regleringar, åtgärder och handlingar som kan påverka företagets långsiktiga värdeskapande och överlevnad.

Det kommer därför bli allt svårare att skilja mellan vad som är relevant för investerare och vad som bara är relevant för andra intressenter. Om kapitalmarknadsperspektivet anammas, bör detta val omprövas när normgivaren fått viss erfarenhet av att ta fram standarder för hållbarhetsrapportering.

Granskning av hållbarhetsrapportering

En annan viktig fråga är om hållbarhetsinformation ska vara möjlig att revidera och om den i så fall ska vara föremål för extern granskning. IFRS stiftelsens förvaltare menar att målet om en globalt enhetlig hållbarhetsrapportering förutsätter att hållbarhetsinformationen bestyrks externt.

En normgivare för hållbarhetsrapportering bör därför ha som mål att tillämpningen av dess standarder ska kunna granskas med hjälp av lämplig revisionsstandard − detta för att uppnå relevant, fullständig, tillförlitlig, neutral och förståelig information. För att undvika förvirring bland användare är det även viktigt att bestyrkande av hållbarhetsrapportering har samma nivå som finansiell rapportering, det vill säga revision (rimlig säkerhet).

På grund av områdets relativa omognad kan denna nivå på bestyrkande vara en utmaning på kort sikt. En mer begränsad, översiktlig granskning kan vara en tillfällig lösning. Detta skulle kräva en mindre arbetsinsats (inklusive mindre substansgranskning) och bör leda till en full revision på lite längre sikt.

Ett företags långsiktiga värde betraktas alltmer som knutet till det värde företaget levererar till investerare, en bredare grupp av intressenter och samhället i stort, inte bara till företagets historiska finansiella resultat. 

Behovet av en ny inställning till hållbarhetsrapportering

Hållbarhet och hållbarhetsrapportering har blivit viktiga frågor för företag i dag. Olika intressenter förlitar sig alltmer på icke-finansiell information för olika beslut. Ett företags långsiktiga värde och överlevnadsförmåga knyts inte bara till dess finansiella resultat, utan i allt större utsträckning till värden som företaget levererar till investerare, en bredare grupp av intressenter och samhället i stort.

Standarder för hållbarhetsrapportering kan bidra till transparens och standardisering av företagens rapportering. Det betyder att utvecklingen av globalt accepterade standarder för hållbarhetsrapportering och ett globalt ramverk är brådskande.

Summering

Det finns ett brådskande behov av ett mer robust ramverk för hållbarhetsrapportering som bygger på globala standarder. Antalet initiativ inom hållbarhetsområdet har ökat under de senaste åren, men förekomsten av flera ramverk och metoder med olika perspektiv kan skapa förvirring. Initiativen från World Economic Forum och IFRS Foundation stödjer ett framtidsscenario med gemensamma nyckeltal och globala standarder. Det skulle göra det möjligt för intressenter att bedöma och jämföra företagens hållbarhetsrapportering på ett mer meningsfullt, effektivt och ändamålsenligt sätt.

Om artikeln

Av Victor Chan

International Director, Global IFRS Services, Ernst & Young Global Limited

Develops insights on applying IFRS to emerging accounting issues. Focuses on leases, crypto-assets, investment property and latest standard-setting activities. Enjoys relaxing with family.

Lokal kontakt

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.

Relaterade ämnen Assurance IFRS