Transaction law

I dagens dynamiska affärsmiljö drar företag nytta av föränderliga marknader och expanderar genom förvärv. Transaktioner blir mer komplexa, vilket leder till att investerare behöver tillgång till juridisk rådgivning som hjälper dem att hantera avtal på ett effektivt sätt. 

Relaterade ämnen Law Strategy and Transactions Tax

Vad EY kan göra för dig

Företagen fokuserar alltmer på de stordriftsfördelar som följer av förvärv. Detta innebär att de behöver en smidig och effektiv process efter genomförda fusioner och förvärv.

Genom att förena EY:s jurister med våra medarbetare från Assurance, Tax, Transactions och Advisory kan vi hantera en rad olika frågor som kan uppstå under en enskild transaktion.

Dessutom kompletterar vi transaktionskompetens med omfattande kunskap som täcker ett brett spektrum av affärsområden såsom antitrustlagar, anställning och förmåner, miljölagstiftning, immaterialrätt och skatter.

Vi hjälper dig att sluta avtal

Det har aldrig varit viktigare med korrekta utvärderingar av potentiella transaktioner. För att hjälpa dig att hantera osäkra miljöer tillhandahåller EY detaljerade juridiska råd och stöd kring transaktioner, inklusive: 

 • Avknoppningar och separation
 • Transaktionsstrukturering och förhandling
 • Auktionsprocess och processdokumentation
 • Due diligence på köp- och säljsidan
 • Skuld- och kapitalförpliktelser
 • Avtal om förvärv av aktier och tillgångar
 • Investerings- och aktieägaravtal
 • Joint venture-avtal
 • Finansiering
 • Servicenivåavtal och andra överenskommelser mellan företag
 • Samråd med fackföreningar och företagsråd
 • Godkännande av konkurrenslagstiftning
 • Slutförande och omorganisationer efter transaktionen

EY tillhandahåller detaljerad juridisk strategi och transaktioner och stöd som hjälper dig att nå dina transaktionsmål snabbt, effektivt och med mervärde. EY hjälper till att omvandla strategiska visioner till verklighet och ger stöd vid avtalsprocesser så att allt fungerar smidigt.

 • Omorganisationer före och efter transaktionen

  Oavsett om multinationella företag avyttrar eller förvärvar ett företag så står de inför en rad olika utmaningar under omorganisationer före och efter transaktionen.

  Deras affärsbehov inkluderar:

  • En tydlig strategi för företags-, finans-, skatte- och personalrelaterade omstruktureringsåtgärder
  • Kunskap om de specifika lagkraven och bolags- eller handelsrättsliga frågor i varje jurisdiktion
  • Förståelse för affärs- och branschdynamik för att minimera driftstörningar
  • Tydlig kommunikation med medarbetare för att minska osäkerheten och främja en låg personalomsättning
  • Samordning av arbetsflöden i flera länder

  Så här kan vi hjälpa dig

  EY:s jurister arbetar tillsammans med experter inom skatt, redovisning, ekonomisk rådgivning och humankapital för att analysera de specifika förutsättningarna för ditt företag och ger vägledning utifrån dem, vilket ofta resulterar i betydande besparingar och ökat aktieägarvärde.

  Vi erbjuder:

  • Team med jurister som hjälper till att sköta kommunikationen med kunden och lokala ombud, andra EY-team och eventuella tredjepartsrådgivare
  • Tydliga scheman och deadlines
  • Globala mallar för juridiska dokument som främjar effektivitet och samstämmighet
  • Support som minskar bördan för den interna personalen
  • Stöd till alla relevanta projektledningsfunktioner

  EY har fler än 2 100 jurister i över 80 jurisdiktioner som kombinerar lokal kunskap med global räckvidd för att uppfylla dina juridiska behov.

  Genom att utnyttja synergier och kunskap om ditt företag bland flera team och inriktningar kan EY bidra till att driva på kostnadseffektivitet och minska friktionen under projektets gång.

  Med vår breda erfarenhet av dessa frågor kan vi minska risken under genomförandet, minska påverkan på din dagliga verksamhet, besvara frågor snabbt och förmedla input från alla parter. Våra tjänster kan anpassas till dina behov och interna resurser på ett smidigt sätt.

 • Privata fusioner och förvärv

  EY hjälper till att omvandla strategiska visioner till verklighet och ger stöd vid avtalsprocesser så att allt fungerar smidigt.

  Fusions- och förvärvstransaktioner måste förhandlas väl och struktureras noggrant för att minska de juridiska riskerna, hantera skattefrågor och säkerställa att genomförandet sker enligt tidsplanen.

  Varje plan har sina egna potentiella juridiska och avtalsmässiga risker, inklusive:

  • Bristande finansiering hos köparen
  • Risker gällande tvister och regelverk
  • Frågor som rör förändringar av kontroll såsom uppsägningsrätt enligt viktiga avtal, förlust av offentliga bidrag eller subventioner och förlust av större leverantörer eller kunder
  • Missvisande information, särskilt vad gäller redovisning och skatt
  • Nyckelpersoner som man vill ha kvar

  Företag behöver jurister som inte bara har erfarenhet av att hantera enskilda fusions- och förvärvstransaktioner inom olika branscher och marknader utan också kan arbeta i team och leverera i komplexa situationer.

  Så här kan vi hjälpa dig

  Oavsett om du är en säljare, köpare, joint venture-partner eller tillhör ledningen så kan våra jurister vägleda dig genom fusions- och förvärvstransaktioner genom att arbeta tillsammans med våra medarbetare inom skatt, redovisning, strategi och transaktioner och finansrådgivning.

  Utfallet

  EY:s jurister erbjuder detaljerade råd för att uppfylla dina behov vid fusioner och förvärv, inklusive:

  • Kritiska utvärderingar av planerade investeringar eller avyttringar
  • Hjälp med avknoppningar för att få din avyttrade verksamhet redo för försäljning
  • Hjälp med att strukturera, förhandla och genomföra enskilda fusions- och förvärvstransaktioner enligt tidsplanen
  • Stöd vid omorganisationer för att integrera förvärvet i din verksamhet

  EY:s jurister är vana vid att arbeta med både lokala och internationella transaktioner som involverar många länder – en kompetens som kunder ofta ser som ännu ett skäl till att nyttja våra tjänster.

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss för att få veta mer.