9 minuters lästid 7 okt. 2021

De 10 största riskerna och möjligheterna för gruv- och metallindustrin under 2022

Av Paul Mitchell

EY Global Mining & Metals Leader

Experienced mining and metals leader. Contributing insightful points of view to the market around productivity and digital.

Lokal kontakt

Partner, Advanced Manufacturing & Mobility, Strategy and Transactions, EY-Parthenon

Kombinerad erfarenhet av strategi-/strategi och transaktioner med entreprenörskap inom digital teknologi. Favorit högteknologibolag är Saab som kan tillverka stridsflygplan. Favorithobby är utförsåkning.

9 minuters lästid 7 okt. 2021
Relaterade ämnen Gruv- och metallindustrin

Visa resurser

 • Final business risks and opportunities in 2022 (pdf)

Enligt EY:s senaste rapport om gruvsektorn kommer möjligheterna att vara större än riskerna även under 2022.

I korthet
 • Enligt vår årliga rapport rankar gruv- och metallindustrin för första gången miljö och sociala frågor som sin främsta risk.
 • Att minska koldioxidutsläppen dominerar dagens diskussioner och innebär både risker och möjligheter.
 • License to operate har förlorat sin topplacering från de senaste tre åren, men ses fortfarande som en av de tre största riskerna.

Enligt vår årliga granskning av risker och möjligheter inom den globala gruv- och metallsektorn (pdf) förändras bolagens syn på var de största utmaningarna – och vägen till tillväxt – finns. Klimatkrisen och växande förväntningar från intressenter ses som allt viktigare drivkrafter för förändring. För första gången hamnade miljömässiga och sociala frågor på första plats i vår rankning, följt av minskade koldioxidutsläpp och därefter license to operate (LTO). LTO har haft toppositionen under de senaste tre årn.

Två nya inslag i rankningen – osäker efterfrågan och nya affärsmodeller – belyser instabiliteten på en marknad som fortfarande påverkas av covid-19-pandemin. Ändå ser vi fler möjligheter än risker för gruvbolag som är villiga att göra genomgripande förändringar, för att skapa långsiktigt värde för organisationer och de samhällen de verkar i. 

Infografik om risker och möjligheter inom gruvdrift
 • Om undersökningen

  Som en del av vår årliga granskning har fler än 200 globala chefer inom gruv- och metallindustrin svarat på en enkät. Majoriteten av respondenterna tillhörde företagsledningen. Undersökningen genomfördes mellan juni och september 2021.

Trend 1: Miljömässiga och sociala frågor

De gruvbolag som kan visa att de bidrar till en hållbar framtid kommer att ha en konkurrensfördel.

Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG-faktorer) blir allt viktigare för investerare, aktieägare och en bredare grupp intressenter. Därför integrerar gruvbolagen i större utsträckning ESG-faktorer i företagsstrategier, beslutsfattande och rapportering till intressenter. Trycket från intressenterna gällande biologisk mångfald och vattenhantering kommer sannolikt att öka. Det innebär att gruvbolagen successivt måste planera för nedläggningar av gruvor och bättre hantera kopplingen mellan vatten och energi för att uppfylla förväntningarna.

Företag utsätts också för allt större påtryckningar när det gäller att ta ett större ansvar för sin påverkan på samhället och gå längre än sina lagstadgade skyldigheter. Gruvbolag som bidrar till långsiktig, hållbar ekonomisk och social tillväxt i de områden där de är verksamma kan efterlämna ett positivt arv som går bortom gruvornas livstid. 

Miljömässig och social infografik

Trend 2: Minskning av koldioxidutsläpp

Genom att bygga upp en flexibel strategi för minskade koldioxidutsläpp kan bolag uppnå nettonoll-utsläpp och differentiering.

Med investerare och regeringar som drar sig för att investera i termiskt kol och med ökade priser på koldioxid, måste gruvbolagen hantera minskningen av koldioxidutsläpp som vilken annan strategisk risk som helst.

Genom att skapa ett flexibelt sätt att minska koldioxidutsläppen, vilket omfattar scenariomodellering och en översyn av finansiering, teknik och tillgångar, kan företag uppnå nettonoll och differentiera sig. Även om många företag har gjort framsteg när det gäller att minska utsläppen inom scope 1 och 2 är det nu dags att fokusera på scope 3. De som kan kontrollera dessa utsläpp kan skapa mervärde och långsiktig hållbarhet.

Infografik om minskning av koldioxidutsläpp

Trend 3: License to operate

Att skapa långsiktigt värde för alla intressenter kan säkra gruvverksamhetens framtid.

License to operate (LTO) utvecklas i takt med förändrade förväntningar på gruvbolagens bidrag till lokalsamhällen, ekonomier, skydd av kulturarv och insatser för ursprungsbefolkningar.

Rapporten

40 %

av respondenterna i undersökningen uppger att investerarnas granskningar kommer att fokusera på samhällsengagemang under 2022.

LTO är i allt högre grad kopplat till bolagens förmåga att få tillgång till resurser, kapital och skulder. Ett proaktivt tillvägagångssätt för att hantera dessa utmaningar har därför avgörande betydelse. Bredare samråd med markägare, ett större fokus på att stärka varumärket och ett åtagande att skapa värde för både aktieägare och lokalsamhällen kan hjälpa företagen att bygga en starkare LTO. Över 40 procent av respondenterna i vår undersökning uppger att samhällsengagemang kommer att vara i fokus för investerarnas granskning av gruv- och metallindustrin under 2022.

Trend 2: Geopolitik

Gruvbolagen kommer att behöva navigera genom handelskrig, nya regeringar och resursnationalism.

Den geopolitiska aspekten av covid-19-pandemin — inklusive exportkontroller, näringspolitik för att öka "självförsörjningen" av kritiska produkter och en global minimiskatt för de största globala företagen — skapar motvind för globaliseringen .

Rapporten

79 %

av respondenterna förväntar sig att avgifter och skatter kommer att öka.

År 2022 kommer troligen fler geopolitiska utmaningar att uppstå, såsom regeringsskiften och resursnationalism. 79 procent av gruvbolagen förväntar sig att avgifter och skatter kommer att öka. För att minska riskerna krävs samarbete med regeringar och uppbyggnad av motståndskraft i leveranskedjan.

Trend 5: Tillgång till kapital

Eftersom tillgången till kapital i allt högre grad är kopplad till ESG-betyg måste gruvbolagen visa vad de har åstadkommit inom området.

Det är fortfarande svårt för gruv- och metallföretag att få tillgång till kapital, eftersom investerare skräms bort av risker relaterade till ESG, LTO, samhällsfrågor och volatilitet. Vissa företag, med tillgångar som ger höga koldioxidutsläpp, undersöker alternativa finansieringskällor, till exempel private equity.

I konkurrensen om kapital måste gruvbolagen kunna visa att de har uppnått både finansiella och icke-finansiella mål. Högre ESG-betyg kan ge tillgång till ett större utbud av attraktivt prissatt kapital. Eftersom tillgången på kapital är begränsad bör gruvbolagen omforma portföljer och investeringar i linje med sin strategi och dra nytta av marknadens förändrade efterfrågan, inklusive på batterimineraler.

Högre ESG-betyg kan ge tillgång till ett större utbud av attraktivt prissatt kapital.

Trend 6: Osäker efterfrågan

En agil organisation kan hjälpa gruvbolag att hantera prisvolatilitet, hot om substitution och förändrad efterfrågan.

Energiomställningen leder till ökad efterfrågan på mineraler som är integrerad i förnybar energi, elfordon och energilagringssystem. För att möta denna efterfrågan måste gruvbolagen övervinna stora utmaningar på utbudssidan. Det omfattar tillgång till kapital, säkerställande av LTO och den geopolitiska risk som är förknippad med mineraler som är koncentrerade till ett fåtal marknader.

Hotet om substitution är också påtagligt i en sektor med långa ledtider för projekt. Tekniska framsteg och energiomställningen kan leda till att efterfrågan på olika råvaror förändras i en takt som gruvbolagen har svårt att hänga med i. Tidslinjen för batteritillverkning belyser denna risk.

EY:s färdplan för batteriteknik

Scenariomodellering kan hjälpa gruvbolagen att förutse effekterna av en förändrad efterfrågan, medan offtake-avtal kan minska risken för prissvängningar. Vissa företag blir delaktiga i integrerade leveranskedjor snarare än i råvarumarknader.

Trend 7: Digitalisering och innovation

Gruvbolagen driver innovation för att hantera produktivitet, säkerhet och ESG-prioriteringar.

Digitalisering och innovation har hjälpt gruvbolagen att förbättra sin produktivitet. Vi förväntar oss en ökad användning av datavetenskap, modellering och scenarioplanering för att möjliggöra ett mer agilt beslutsfattande om kostnader.

.

Covid-19 belyste också den enorma digitala potentialen vad gäller att skapa bättre hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Gruvor som redan använde sig av automatisering och fjärrstyrda driftcentraler klarade sig bättre under pandemin. Därför är det inte förvånande att vår undersökning visar att företagen planerar att öka sina investeringar inom dessa områden.

Gruvbolagen använder också teknik som en del av sin ESG-agenda. Digital innovation kan möjliggöra diversifiering till grönare produkter och förbättra insynen i rapporteringen.

Digitala prioriteringar under kommande ett till två år

Trend 8: Arbetskraft

Genom att skapa karriärmöjligheter och en inkluderande och säker arbetskultur kan bolagen bygga upp en arbetsstyrka som är redo för framtiden.

Gruvbolagen står inför en rekryteringskris eftersom stängda gränser och ett oattraktivt varumärke gör det svårt att hitta rätt kompetens till en bransch i förändring. För att kunna konkurrera på en snäv marknad måste gruvbolagen skapa en arbetsplats som lockar olika typer av arbetstagare. Förbättrad säkerhetskultur på arbetsplatsen måste prioriteras, och gruvbolagen bör fortsätta med de program för psykisk hälsa som startades som ett resultat av covid-19-pandemin. Mångfald och inkludering är nu en viktig fråga för investerare och måste vara ett initiativ på styrelsenivå i gruv- och metallföretag.

För att branschen ska kunna komma till rätta med bristen på digital kompetens krävs större investeringar i online-utbildning, ibland i samarbete med varandra och med tredje part.

Infografik om arbetsstyrkan

Trend 9: Nya affärsmodeller

Sex modeller kan hjälpa gruv- och metallföretag att verka i en mer osäker miljö.

Gruvbolag har nu möjlighet att bedöma om de befintliga affärsmodellerna är lämpliga för ändamålet. Sex modeller kan hjälpa gruvbolagen att skapa värde i osäkra tider:

 • Shared value model: Ökad avkastning direkt till lokalsamhällen och regeringar
 • Cirkulär affärsmodell: Minimering av avfall och minskning av utsläpp
 • Vertikal integration: Förvärv eller integration av företag i senare led, till exempel fordonstillverkare
 • Horisontell marknadsintegration: Att gå in i angränsande verksamheter, till exempel teknikleverantörer, för att driva innovation
 • Joint ventures: Ger potentiellt mer värde till intressenterna och bättre tillgång till reserver och kapacitet
 • Offtake-avtal: Tillgång till kapital med låg risk

För att avgöra vilken modell som kan passa bäst måste företag först identifiera var värdet, riskerna och möjligheterna ligger i deras nuvarande modell. Därefter bör de göra djupgående scenarioplaneringar och bedömningar av den framtida marknaden.

Trend 10: Produktivitet och kostnader

En balans mellan kortsiktiga vinster och långsiktigt värde kan leda till hållbara kostnadsminskningar.

Covid-19-pandemin har inneburit att efterfrågan ökar. Men det gör även kostnaderna för insatsvaror, transporter, rekrytering och initiativ för att minska koldioxidutsläpp. Att minska kostnaderna och förbättra produktiviteten är en balansakt för gruvbolagen som måste uppnå kortsiktiga vinster och samtidigt skapa långsiktigt värde.

Variabilitet är en viktig faktor som påverkar gruvbolagens produktivitet. För att hantera detta krävs:

 • Förbättrad geologisk modellering för att minska osäkerheten
 • Analyser av anläggningarnas prestanda för att möjliggöra förebyggande underhåll och bättre tillförlitlighet
 • Operativ disciplin för att leverera konsekventa resultat
 • Integrerade verksamhetsmodeller som är anpassade till marknaderna för att snabbt kunna reagera på förändringar

Produktivitetsinitiativ som är inriktade på människor och som möjliggörs av teknik kan hjälpa gruvbolagen att uppnå hållbara förbättringar utan negativ inverkan på LTO.

Summering

Genomgripande förändringar påverkar dramatiskt de risker och möjligheter som den globala gruv- och metallsektorn står inför. Miljömässiga och sociala frågor rankas nu som den främsta risken. Osäker efterfrågan och nya affärsmodeller finns också med i vår årliga ranking. Resultaten visar på fortsatt instabilitet. Men vi ser fortfarande fler möjligheter än risker för de företag som är villiga att förändra sig för att leverera långsiktigt värde och skapa en hållbar framtid.

Om artikeln

Av Paul Mitchell

EY Global Mining & Metals Leader

Experienced mining and metals leader. Contributing insightful points of view to the market around productivity and digital.

Lokal kontakt

Partner, Advanced Manufacturing & Mobility, Strategy and Transactions, EY-Parthenon

Kombinerad erfarenhet av strategi-/strategi och transaktioner med entreprenörskap inom digital teknologi. Favorit högteknologibolag är Saab som kan tillverka stridsflygplan. Favorithobby är utförsåkning.

Related topics Gruv- och metallindustrin