Press release

26 apr. 2018

Mutor och korruption bland företag fortfarande vanligt globalt

Mer än 11 ​​miljarder USD i böter hindrar inte korruption globalt enligt den årliga korruptionsstudien från revisions- och rådgivningsföretaget EY. Studien visar att 38 procent av respondenterna anser att korruption är utbrett i deras länder, i Sverige är siffran 4 procent. Globalt har yngre chefer ett mer oetiskt beteende än äldre chefer. Sverige särskiljer i studien genom att anse att det främst är företagsledningens ansvar att företaget agerar med integritet.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

Relaterade ämnen Forensics

Mer än 11 ​​miljarder USD i böter hindrar inte korruption globalt enligt den årliga korruptionsstudien från revisions- och rådgivningsföretaget EY. Studien visar att 38 procent av respondenterna anser att korruption är utbrett i deras länder, i Sverige är siffran 4 procent. Globalt har yngre chefer ett mer oetiskt beteende än äldre chefer. Sverige särskiljer i studien genom att anse att det främst är företagsledningens ansvar att företaget agerar med integritet.

Omfattningen av mutor och korruption pekar inte på någon förbättring globalt sedan 2012, trots domar, stora böter och mer lagstiftning. Det visar den 15:e upplagan av rapporten EY Global Fraud Survey där 2 550 chefer på större företag i 55 länder har svarat på frågor rörande korruption.

Trots att lagstiftningen i många länder har skärpts avsevärt gällande korruption och mutor är den totala bötessumman sedan 2012 mer än 11 ​​miljarder USD. Skillnaden är stora mellan länderna för hur utbredd korruption är. I utvecklingsländer svarar 52 procent att korruption och mutor finns i stor utsträckning i deras land jämfört med 20 procent för i-länder. Regioner där korruption är högre än det globala genomsnittet är Central- och Östeuropa (47%), Mellanöstern (62%) och Latinamerika (74%), trots förbättrade anti-korruption lagar och mer aktiv tillsyn. Norden finns i den andra änden av listan och siffran för Sverige är 4 procent.

– Sverige rankas som ett av de minst korrupta länderna. Men svenska företag behöver vara medvetna om att korruption i andra länder påverkar dem när de agerar globalt och många är tyvärr naiva för korruptionsriskerna utomlands. Domar, böter och stramare lagstiftning globalt har ännu inte har haft en synlig positiv effekt. Bristen på förbättring under de senaste sex åren visar att oetiska affärsbeteende fortfarande är en svår utmaning global, säger Erik Skoglund, korruptionsexpert på EY.

2 av 3 i Sverige anser att ledingen har störst ansvar för att företaget agerar med integritet
Integritet värderas högt visar undersökning och 97 procent globalt svarar att det är viktigt att deras företag agerar med integritet. Enligt studien är det en obalans mellan avsikter och faktiska beteenden. 13 procent av respondenterna svarar att de skulle göra kontantbetalningar för att vinna eller behålla affärer. Det oetiska beteendet är ännu högre bland chefer under 35 år och 20 procent av dem skulle göra dessa tvivelaktiga betalningar. Det kan bero på att yngre känner större press att lyckas i den konkurrenskraftiga affärsmiljön.

Studien visar att det är otydligt vem inom en organisation som är ansvarig för integriteten. 22 procent av respondenterna känner att de borde ta det primära ansvaret för att företaget uppträder med integritet, medan 41 procent svarar att det är ledningens primära ansvar. I Sverige är förväntan på företagsledningen ännu större och 60 procent anser att det är ledningens ansvar. 

– Bara en av fyra av respondenterna i Sverige anser att det i första hand är en persons ansvar för integritet. Företagen i Sverige bör göra det tydligt för medarbetarna att de också har ett ansvar. Det är allas ansvar att agera med integritet. Företagsledningen uppgift är att sätta rätt ton uppifrån, men medarbetarnas faktiska beteende påverkar också, säger Erik Skoglund.

EY:s korruptionsstudie visar också att:

 • 11 procent av företagen har haft ett betydande bedrägeri de senaste två åren. Motsvarande siffra i Sverige är 8 procent.
 • 11 procent av respondenterna anser att det är vanligt att använda mutor för att vinna kontrakt i deras bransch/sektor. Motsvarande siffra i Sverige är 2 procent.
 • Länder där störst antal respondenter upplever att det finns en utbredd korruption är Brasilien (96%), Colombia (94%), Nigeria (90%), Kenya (79 %) och Peru (82%).
 • Länder där minst antal respondenter upplever att det finns en utbredd korruption är Tyskland (0%), Schweiz (2%), Sverige (4%), Finland (4%), Taiwan (6%).
 • Andel respondenter som tror att följande kategorier utgör de största riskerna för sin verksamhet: ändrad lagstiftning 43 procent (Sverige 44%), makroekonomin 42 procent (Sverige 34%), cyberattack 37 procent (Sverige 53%) bedrägeri och korruption (Sverige 18%).

Framgångsrikt arbete mot korruption

EY har genomfört ett flertal korruptionsundersökningar de senaste tio åren. Resultaten visar på flera gemensamma nämnare hos företag som framgångsrikt arbetar mot korruption:

 • Styrelsen är engagerad och utmanar företagsledningens arbete mot korruption.
 • Verktyg för analys av stora mängder data används för att förbättra regelefterlevnad och korruptionsutredningar.
 • Analys av korruptionsrisker ingår i analysarbetet inför förvärv.
 • Företagen har en transparant och tydlig process för att hantera tips om oegentligheter.
 • Företagen har välgenomtänkta utbildningsinsatser inom anti-korruptionsområdet.
 • Internrevisionen och funktionerna för regelefterlevnad inom företagen erhåller tillräckliga resurser för att kunna genomföra ett bra arbete.

Om undersökningen EY Global Fraud Survey
På uppdrag av EY genomförde Ipsos MORI den 15:e upplagan av undersökningen genom att intervjua 2 550 chefer i en beslutsfattande roller på större företag i 55 länder. Undersökningen genomfördes mellan oktober 2017 och januari 2018 och vände sig till chefer som ansvarar för bedrägeribekämpning, främst CFOs, CCOs, generalsekreterare och chefer för internrevision. I Sverige intervjuades 50 personer.