Press release

23 maj 2019

Välkommen till EY i Almedalen 2019

Träffa revisions- och rådgivningsföretaget EY under Almedalsveckan och delta i EY:s seminarier. För fjortonde året i rad är EY på plats i Almedalen för delta i samhällsdebatten. Den 1–3 juli arrangerar vi åtta seminarier med fokus på hälso- och sjukvård, hållbart arbetsliv, mobilitet, skola, detaljhandel, eldistribution, hållbart värdeskapande och innovation i offentlig sektor.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

Träffa revisions- och rådgivningsföretaget EY under Almedalsveckan och delta i EY:s seminarier. För fjortonde året i rad är EY på plats i Almedalen för delta i samhällsdebatten. Den 1–3 juli arrangerar vi åtta seminarier med fokus på hälso- och sjukvård, hållbart arbetsliv, mobilitet, skola, detaljhandel, eldistribution, hållbart värdeskapande och innovation i offentlig sektor. 

Förändring har aldrig gått snabbare än idag, och vikten av att nyttja den digitala omställningen på rätt sätt har aldrig varit större. Företag och organisationer behöver fatta djärva beslut för att fortsätta vara relevanta – inte bara för den fortsatta tillväxten utan även för att gynna samhället på längre sikt. Med nya utmaningar behöver nya frågor ställas. Hur kan vi främja ett arbetsliv där medarbetare både vill och kan arbeta till 75 år? Går vägen till en likvärdig skola via ögonskanning och AI? Hur får vi innovation att hända i offentlig sektor? Och räknas allt som borde räknas, när vi pratar värdeskapande?

Utmaningar saknas inte. Skola, sjukvård och infrastruktur inom publik sektor, såväl som privata aktörer, behöver genomgripande förändringar för att kunna använda framtidens lösningar fullt ut. Genom att lyfta frågorna, driva på utvecklingen och skynda på lösningarna vill vi bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

I Almedalen deltar experter från EY som har kunskap och insyn i olika samhällsutmaningar samt kan bidra med insikter i debatter. EY:s experter finns tillgängliga för att delta i seminarier, paneldebatter eller intervjuer med media. EY vill diskutera och få svar på viktiga samhällsfrågor.

Följ gärna oss på Twitter:
@EYSverige #eyalmedalen 

Hur kan vi förebygga framtida sjukdiagnoser och därmed skapa ett brett välmående? 
Måndag 1 juli, kl. 11.00–11.55, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

Hälsodebatten fokuserar ofta på dagens behov och utmaningar. På vårt seminarium kommer vi att göra precis tvärtom. Vi kommer att diskutera vårdfrågor med ett framåtblickande perspektiv för att prioritera åtgärder som kan skapa en mer effektiv och hållbar vård. Hur kan vården bäst ta sig an framtidens krav inom prevention? Hur bör arbetet organiseras? Vad kommer att vara avgörande för det framtida samarbetet inom ekosystemet? Vilka investeringar är nödvändiga och vilka aktörer är mest betydelsefulla för att vi ska lyckas? Tillsammans med företrädare från hälso- och sjukvården och andra sektorer som i allt större utsträckning arbetar med hälsofrågor ska vi försöka hitta vägar framåt. Hur kan vi med större precision förutse samhällets framtida vårdbehov?

Medverkande: Daniel Brämhagen, EY, Johanna Wilbrand, EY, Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden, Tobias Nilsson, chefsstrateg, Västra Götalandsregionen, Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Region Stockholm / Liberalerna, Britta Wallgren, Landschef, Capio, Livia Holm, Policy- och Utvecklingschef, Kry.

Hur kan vi främja ett arbetsliv där medarbetare både vill och kan arbeta till 75 år? 
Måndag 1 juli, kl. 13.00–13.55, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

De nya generationerna som börjar ta sig in på arbetsmarknaden har växt upp i en digital värld och har en annan syn på arbetslivet. Ett exempel är milleniumgenerationen som inte uppges ha några problem med flexibilitet eller det gränslösa arbetslivet. Samtidigt väljer allt fler personer att stanna kvar på arbetsmarknaden efter att de har fyllt 65 år. Detta leder till att branscher och yrken förändras strukturellt, arbetsuppgifter måste anpassas till en annorlunda åldersstruktur och kraven på ett livslångt lärande ökar. När arbetslivet reformeras i allt snabbare takt och den stressrelaterade ohälsan ökar – hur kan vi skapa förutsättningar för ett arbetsliv där medarbetare både vill och kan arbeta längre? Tillsammans med vår panel diskuterar vi frågor som: Vilka möjligheter finns för att se till att medarbetare vill och kan arbeta högre upp i åldrarna? Hur får vi ett arbetsliv som funkar för alla generationer? Vem ansvarar för att detta sker?

Medverkande: Karin Edvardsson, EY, Jesper Sundström, EY, Anna Falck, förhandlingschef, Arbetsgivarverket, Johan Modin, HR-direktör, Kriminalvården, Katarina Berg, HR-direktör, Spotify, Lena Eliasson, HR-direktör, SAAB.

Hur kan nya affärsmodeller påskynda utvecklingen av framtidens mobilitet? 
Måndag 1 juli, kl. 14.30–15.25, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

Transportindustrin är i rörelse och gränserna mellan bilindustri, infrastruktur och energiförsörjning suddas ut. Utvecklingen av framtidens mobilitet driver fram nya transportlösningar, både från etablerade företag och nya aktörer. För att lyckas med tillväxt och kommersialisering krävs nya perspektiv och arbetssätt. Historiskt sett finns många exempel på lovande transportlösningar, men långt ifrån alla har nått kommersiell framgång. Affärsmodellerna har visat sig spela en avgörande roll, liksom faktorer som offentliga satsningar och standarder. Kommunikation och transparens blir allt viktigare för att knyta samman branschöverskridande lösningar och bygga förtroende och tillit. Hur kan bra idéer få fäste och skalas upp? Hur kan vi accelerera utvecklingen av framtidens mobilitet? Utifrån konkreta exempel diskuterar vår panel framgångsfaktorer och fallgropar i arbetet med att utveckla och kommersialisera lösningar för framtidens mobilitet.

Medverkande: Kristin Skjutar, EY, Linda Andersson, EY, Per Skallefell, EY, Catarina Naucler, R&D manager, Fortum Sverige, Björn Hasselgren, Infrastrukturforskare, Uppsala universitet, Malin Andersson, Avdelningschef på Trafikkontoret, Göteborgs stad, Jonas Kempe, Marknadsdirektör och vice VD, Nobina Sverige AB, Caroline Hjelm, CMO, VOI Technology.

Längre än ögat når - går vägen till en mer likvärdig skola via ögonskanning och AI? 
Måndag 1 juli, kl. 16.00–16.55, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

Under detta seminarium presenteras en studie som är resultatet av ett samarbete mellan företaget Lexplore och EY. EY:s specialister med mångårig erfarenhet av skolfrågor har analyserat Lexplores insamlade data om elevers läsförmåga. Syftet har varit att öka kunskapen om vilka förutsättningar och lösningar som skapar den bästa skolutvecklingen – från klassrummet och upp på kommunnivå. Vår analys fokuserar särskilt på tidiga insatser och likvärdiga förutsättningar för elever. En del i arbetet med att skapa en likvärdig skolgång handlar om att identifiera eventuella utmaningsområden och framgångsfaktorer på kommun- och skolnivå. Under seminariet diskuterar vi resultatet från studien med företrädare från utbildningsvärlden. Vilken roll spelar artificiell intelligens och aggregerad datainsamling i arbetet med att skapa en likvärdig skolgång? Vad kan vi lära oss utifrån data om elevers tidiga läsförmåga?

Medverkande: Sara Shamekhi, EY, Linda Marklund, EY, Anders Bergström, Skolchef, Skellefteå kommun, Lars Lingman, Senior projektledare/strategist, RISE, Sara Svanlund, 2:e vice förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund, Sara Penje, Utvecklingschef Lärande- och Kulturförvaltningen, Lidingö stad.

Har din affärsmodell en plats i detaljhandelns framtida ekosystem? 
Onsdag 3 juli, kl. 8:15–9.00, Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby

Svensk detaljhandel verkar i en spännande tid. Kundernas krav på snabbhet, individuella anpassningar och tydliga värderingar i kombination med digitalisering och ökad konkurrens driver detaljhandeln att agera. Många företag anpassar sig, men de behöver bli ännu djärvare och våga omvärdera sina affärsmodeller. Allt fler detaljhandelsföretag väljer att ingå föränderliga nätverk. Nätverken kan med tiden utvecklas till komplexa ekosystem med aktörer inom exempelvis detaljhandel, teknologi och medicin. Utmaningen är att förutse kommande ekosystem och identifiera vilka man bör bilda. I vilka ekosystem kan varje aktör generera värde och öka sin konkurrenskraft mer än på egen hand? Under seminariet belyser vi aktuella teman med koppling till nya affärsmodeller: Hur kan en produkt omformas till en tjänst och vilka konsekvenser får det på hållbarhet? Hur gynnas ett apotek av att tillhandahålla kliniktjänster? Hur kan partnerskap identifieras för att utveckla produkterbjudandet?

Medverkande: Malin Andrée, EY, Eric Trulsson, EY, Jacob Wall, VP Business Development, Axel Johnson AB, Patrik Hedelin, grundare, eEquity, Axel Lindgren, kommunikationsstrateg, Houdini Sportswear, Anders Nyberg, VD, Apotek Hjärtat, Karin Johansson, VD, Svensk Handel, Sam Rihani, Sverigechef, Facebook.

Om framtiden är bestämd, var börjar förändringen? Om morgondagens eldistribution 
Onsdag 3 juli, kl. 13.00–13.55, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

Sveriges elnätsbolag står inför en omvälvande framtid. Höjda krav på klimatneutralitet och resurseffektivitet kommer att öka elektrifieringen i Sverige. Produktionen av förnybar el ska utökas för att täcka landets totala elproduktion, vilket främjar den lokala energiproduktionen. Detta skapar stora investeringbehov i såväl region- som lokalnät. Samtidigt kräver det elektrifierade samhället stark styrning och effektfulla incitament för att undvika högre effekttoppar. Hur kommer elnätsbolagen att integrera intermittenta och decentraliserade energiresurser? Vilken roll spelar lokala distributionssystem när allt fler producerar egen el och behovet av att kunna lagra och styra förbrukningen ökar? Vilken kapacitet kräver elnätsystemet och vilka investeringar ska prioriteras? Hur behöver regleringar förändras för att möjliggöra elnätsbolagens förändrade roll? Under en diskussion med företrädare från branschen, myndigheter och regeringen, belyser vi vägen framåt för Sveriges eldistribution.

Medverkande: Oskar Svedenstedt, EY, Douglas Coene, EY, Annika Viklund, VD Vattenfall Eldistribution AB, Anne Vadasz Nilsson, Generaldirektör Energimarknadsinspektionen, Björn Berg, VD, Ngenic, Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet, Peter Sigenstam, enhetschef Strategi och Affärsutveckling, E.ON, Anna-Carin Joelsson, CIO, Ellevio.

Hållbart värdeskapande – räknas allt som borde räknas? 
Onsdag 3 juli, kl. 14.30–15.25, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

I dag har många företag goda strategier för sina långsiktiga beslut och investeringar. Men utan konkreta sätt att mäta och demonstrera värdet är risken stor att intressenter, inklusive potentiella investerare, missar företagens verkliga värdeskapande. Fokus ligger i stället på den kortsiktiga information som finns tillgänglig i resultat- och balansrapporter, vilket gör att både investerare och företagen själva ibland fattar viktiga strategiska beslut utan en fullständig förståelse för den totala påverkan. I ett panelsamtal med representanter från näringslivet kommer vi att diskutera frågan hur en organisation kan mäta och kommunicera sitt verkliga värde. Hur definieras värde? Hur mäts värdet på tillgångar som innovation, varumärke och humankapital? Hur kan företag mäta sin hållbarhetspåverkan på samhället i stort? Hur påverkas en organisation när definitionen av värde förändras? Vilka möjligheter och utmaningar kan företag möta när de ska beräkna sitt verkliga, långsiktiga värde?

Medverkande: Ingrid Cornander, EY, Filip Arvola, EY Caroline Kjerstadius, Hållbarhetsstrateg, Axfood, Maria Pellborn, Ansvarig samhällsengagemang, SEB, Jonas Carlehed, Hållbarhetschef, IKEA Sverige.

Hur får vi innovation att hända i offentlig sektor? 
Onsdag 3 juli, kl. 16.00–16.55, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

Offentlig sektor och dess uppdrag blir alltmer komplext och förväntningarna hos medborgarna ökar. Resurstillgången är begränsad och räcker inte för att täcka upp växande behov. Det är inte förrän man vågar utmana traditionella lösningar och se på utmaningar i nytt ljus som också resultatet kan bli ett annat. Innovation handlar bland mycket annat om att våga tänka nytt eller t.ex. använda goda exempel från andra branscher, men ofta är detta svårare än det låter. För att det ska hända krävs nämligen nya arbetssätt, tvärfunktionella samarbeten (t.ex. mellan akademi, offentlig sektor och industri) och en kultur där man bland annat måste våga göra fel och acceptera avvägda risker. Aktörer inom den offentliga sektorn står inför likartade utmaningar och har mycket att lära av varandra. Tillsammans med bland annat Försvarsmakten och IBM diskuterar vi hur den offentliga sektorn kan arbeta med innovation. Under seminariet delar vi med oss av goda erfarenheter och bra exempel från olika delar av offentlig verksamhet.

Medverkande: Niclas Elfström, EY, Linda Andersson, EY, Malin Ahlander, Projektledare Innovationsmiljö, Försvarsmakten, Per-Ola Johansson, Sektionschef HKV LEDS CIO Strategi & Analys, Försvarsmakten, Gun Blom-Lundgren, Innovationschef IBM, Henrik Ahl, Enhetschef Förnyelseenheten, Nacka kommun.